Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:339

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-01-2019
Datum publicatie
25-01-2019
Zaaknummer
C/15/282598 / KG ZA 18-934
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Eiseres geeft eigen uitleg aan intentieovereenkomst mbt de aankoop van een strook grond en zet zichzelf daarmee buiten spel. Eiseres had het aanbod van de gemeente (incl. de aankoop van de grond door eiseres) in redelijkheid niet mogen afwijzen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rolnummer: C/15/282598 / KG ZA 18-934

Vonnis in kort geding van 17 januari 2019

in de zaak van

de stichting

STICHTING FORTE KINDEROPVANG,

gevestigd te Castricum,

eiseres,

advocaat mr. R.J. van Wolferen te Amsterdam,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE HEERHUGOWAARD,

zetelend te Heerhugowaard,

gedaagde,

advocaat mr. A. Lof te Alkmaar.

Partijen zullen hierna Forte en de gemeente genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 21 december 2018 met producties;

 • -

  de mondelinge behandeling die heeft plaatsgevonden op 3 januari 2019;

 • -

  een bericht van Forte van 3 januari 2019 met als bijlage een koopovereenkomst d.d. 29 januari 2018;

 • -

  de pleitnota van Forte;

 • -

  de pleitnota van de gemeente.

1.2.

De behandeling van de zaak met het kenmerk C/15/7420452 KG EXPL 18-146 heeft gelijktijdig plaatsgevonden. De stukken worden geacht in beide procedures te zijn ingebracht.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De uitgangspunten

2.1.

De gemeente is eigenaar van het perceel Oosterweg Noord 39-41 in de nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. Op dit perceel is basisschool De Helix, aanvankelijk OBS Jeroen Bosch, gevestigd. De Helix valt onder stichting De Blauwe Loper (hierna: DBL).

2.2.

Het schoolgebouw waarin De Helix is gevestigd, werd opgeleverd met acht klaslokalen. De Helix heeft zes klaslokalen in gebruik genomen. Twee klaslokalen werden jaarlijks verhuurd aan Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) voor het faciliteren van kinderopvangactiviteiten.

2.3.

In opdracht van de gemeente en in samenspraak met DBL en SKH zijn in januari 2014 ontwerptekeningen gemaakt door architect [naam] van de fasering “BS FASE 1+2 & KDV/PSZ FASE 2” voor het schoolgebouw waarin De Helix is gevestigd.

2.4.

De gemeente en SKH hebben op 18 maart 2014 een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“Aangezien de nieuwbouwwijk De Draai nog in ontwikkeling is, zal de OBS Jeroen Bosch de eerste jaren nog niet alle lokalen van het nieuwe schoolgebouw nodig hebben.

Een tweetal lokalen in het nieuwe schoolgebouw wordt daarom geschikt gemaakt voor tijdelijk gebruik door SKH.

Na beëindiging van het gebruik van de lokalen in de nieuwbouw van de OBS Jeroen Bosch, het leerlingaantal is hierbij leidend, zal SKH vervangende huisvesting nodig hebben in de directe nabijheid van de OBS Jeroen Bosch.

SKH wenst te zijner tijd ten behoeve van de eigen huisvesting nieuwbouw te realiseren grenzend aan het schoolgebouw van de OBS Jeroen Bosch, op dezelfde kavel.

De door SKH beoogde nieuwbouw zal worden gerealiseerd voor eigen rekening en risico. De grond is echter eigendom van de gemeente.

De gemeente hecht waarde aan de activiteiten van SKH in de Draai en is daarom bereid medewerking te verlenen aan de nieuwbouwplannen van SKH door te zijner tijd de benodigde grond aan SKH te verkopen (..).

Indien SKH daarom verzoekt, verkoopt de gemeente aan SKH de voor de nieuwbouw van SKH benodigde grond, grenzend aan de nieuwbouwlocatie in de Draai van de o.b.s. Jeroen Bosch.

De beoogde verkoop van de grond aan SKH zal plaats vinden in de periode tussen april 2014 en december 2020. De gemeente zal gedurende deze periode de grond niet aan een derde partij te koop aanbieden”.

2.5.

SKH vormt per 1 januari 2018 samen met Stichting Flore en met Stichting Kinderopvang Harenkarspel één organisatie voor opvang en onderwijs onder de naam Blosse.

2.6.

Met ingang van 1 februari 2018 heeft Blosse haar kinderopvangactiviteiten op de locatie van De Helix overgedragen aan Forte en heeft de gemeente een huurovereenkomst met Forte gesloten voor het gebruik van de twee lokalen in de Helix ten behoeve van kinderopvangactiviteiten voor de duur van zes maanden, derhalve tot 1 augustus 2018.

2.7.

Op 8 maart 2018 heeft de gemeente aan Forte geschreven dat De Helix zodanig in omvang begint toe te nemen, dat zij de voor kinderopvang ingerichte ruimte op niet al te lange termijn zelf nodig heeft. De gemeente schrijft in genoemde brief verder, voor zover hier van belang, nog het volgende:

“Om die reden loopt de huurovereenkomst die we met u zijn aangegaan in eerste instantie slechts tot het einde van dit schooljaar. De komende maanden zullen we met elkaar kijken of de huurovereenkomst kan worden verlengd naar (een deel van) het volgend schooljaar.

Daarnaast gaan we met u en De Blauwe Loper in gesprek over de huisvesting van de kinderopvang in relatie tot de school voor de langere termijn. Daarbij is van belang dat u en De Blauwe Loper ons hebben laten weten dat de intenties zoals die er lagen zijn veranderd. Daar waar aanvankelijk de voorkeur uitging naar een apart gebouw voor kinderopvang naast de school, is er nu de wens om te komen tot een structureel geïntegreerde huisvesting van de kinderopvang in het schoolgebouw.

In het geval het niet lukt om de geïntegreerde huisvesting met elkaar haalbaar te maken, heeft u ons laten weten graag als eerste de mogelijkheid te hebben om de gereserveerde grond naast de school aan te kopen en daarop de huisvesting van uw kinderopvang te realiseren. Op voorwaarde dat Blosse kinderopvang ons schriftelijk laat weten geen gebruik te maken van de optie op de grond aan te kopen, bevestigen wij u bij deze dat wij de betreffende grond tot het einde van dit kalenderjaar (..) voor u reserveren. In het geval wij deze periode geen overeenstemming met u bereiken over de aankoop van de grond zijn wij vanaf 1 januari 2019 vrij om hierover met andere partijen afspraken te maken”.

2.8.

Op 8 augustus 2018 heeft de gemeente aan Forte een nieuwe huurovereenkomst gestuurd voor een periode tot 1 januari 2019.

2.9.

Op 15 augustus 2018 heeft de gemeente aan Forte, voor zover hier van belang, het volgende geschreven:

“De afgelopen periode hebben we met elkaar gesproken over de tijdelijke huisvestingssituatie in De Helix, vooruitlopend op de structurele uitbreiding, waarin we streven naar een geïntegreerde huisvestingssituatie (..).

Als we hier geen oplossing voor kunnen bedenken kan ik niet anders dan terugkeren naar de afspraak die er ligt. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2019:

- de huurovereenkomst eindigt,

- de 2 kinderopvanglokalen geschikt worden gemaakt als leslokaal,

- Forte zelf zorgt voor vervangende huisvesting.

2.10.

Op 9 oktober 2018 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Forte, DBL en de gemeente over de tijdelijke huisvesting binnen De Helix. In het gespreksverslag van dit overleg staat onder meer:

“Omdat De Helix nu zodanig groeit dat zij alle lokalen zelf nodig heeft, stopt de verhuur van 2 lokalen aan Forte per 1 januari 2019 (..)

De Blauwe Loper (..) kiest er voor, alles afwegende, om af te zien van de geïntegreerde huisvesting en terug te keren naar het oorspronkelijke idee. Daarbij zal de kinderopvang een eigen vleugel realiseren aan de oostkant van het gebouw en beschikt De Helix over alle ruimten van het onderwijsgedeelte, waaronder 16 groepslokalen (..).

Voor de tijdelijke huisvesting, die op 1 januari 2019 gereed moet zijn, begint de tijd te dringen. Forte is hiervoor in de lead (..)
Op 16 oktober hebben DBL en Forte met elkaar overleg over de keuze van de leverancier van de tijdelijke huisvesting en over eventuele financiële afspraken (..)”.

2.11.

Bij e-mail van 17 oktober heeft de gemeente aan Forte onder meer het volgende geschreven:

“Ik begrijp (..) dat Forte wil afzien van de tijdelijke huisvesting op de afgesproken locatie en in plaats daarvan semi-permanente huisvesting wil realiseren op de gereserveerde grond per 1-1-2019 of ‘zo spoedig mogelijk daarna’ (..).

Vanochtend heb ik het hier intern besproken en komen we tot dezelfde conclusie, namelijk dat het voorgestelde tijdpad naar 1-1-2019 onmogelijk is. Het lijkt mij dan ook onverstandig om dit plan door te zetten (..).

Voor ons als gemeente staat, zoals ook al in het overleg van 9 oktober jl. aangegeven, de wettelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende huisvesting voor De Helix voorop. Om die reden eindigt de huurovereenkomst met Forte per 1-1-2019.

Direct daarna zullen we in principe de nu door Forte gebruikte lokalen zodanig aanpassen dat ze weer voor het onderwijs geschikt zijn, tenzij DBL en Forte schriftelijk aangeven dat er een andere oplossing wordt verkozen. Het is de verantwoordelijkheid van Forte om vanaf 1-1-2019 te voorzien in huisvesting om de kinderopvang op deze plek te kunnen continueren”.

2.12.

Bij brief van 15 november 2018 heeft de gemeente Forte gesommeerd om de door Forte gebruikte lokalen in het schoolgebouw De Helix te ontruimen en uiterlijk op

28 december 2018 leeg op te leveren.

2.13.

Op 19 november hebben partijen met DBL om tafel gezeten en is aan Forte een voorstel gedaan.

Dit voorstel hield het volgende in:

“1. Forte en De Blauwe Loper realiseren in samenwerking z.s.m. de dringend gewenste tijdelijke huisvesting;

2. Forte krijgt een plek in de uitbreiding van De Helix totdat de school ook deze ruimten nodig heeft (voorzien rond 2022);

3. Daarmee is de noodzaak voor realisatie van het kinderopvanggedeelte op korte termijn van de baan en kunnen we kijken wie tegen die tijd (2021-2022) de structurele samenwerkingspartner van DBL is. Deze partij realiseert de accommodatie kinderopvang in de vorm van de vleugel aan het gebouw. Forte denkt na over 2 opties om daarbij de eigen belangen veilig te stellen:

a. alvast de grond aankopen;

b. met de gemeente in gesprek over een optie o.i.d. die tegen die tijd ingebracht kan worden mocht een andere partij de voorkeur krijgen van DBL.”

2.14.

Bij brief van 26 november 2018 heeft de gemeente onder meer het volgende geschreven aan Forte:

“Hiermee handelen we in het belang van de kinderen in het kindcentrum door rust te creëren en bieden we u de mogelijkheid om in ieder geval de komende 3 jaar de kinderopvang te verzorgen voor De Helix in een goede huisvestingssituatie, die nog geen investeringen van u vraagt.
In het gesprek heeft u toegezegd om uiterlijk dinsdagmiddag 20 november aan mij te laten weten of u kon instemmen met het voorstel. Die middag hebben we inderdaad telefonisch contact gehad, maar heb ik nog geen uitsluitsel van u ontvangen.(..)

Vandaag hebben we ons beraden op de situatie. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

(..)

- We zullen de gesprekken met u over aankoop vaan de grond naast de school en de wijze waarop u die wilt bebouwen stopzetten. U maakt illegaal gebruik van onze ruimten in het schoolgebouw omdat u ondanks herhaaldelijk aandringen weigert om de huurovereenkomst te ondertekenen.

We hebben u om die reden moeten aanschrijven om het gebouw uiterlijk 28 december a.s. te ontruimen (..). Bovendien bent u met het ontbreken van instemming met het voorstel vanaf 1 januari a.s. niet meer de partner van De Blauwe Loper voor de kinderopvang bij De Helix. Het zou in dat licht contraproductief zijn als u de grond verwerft naast de school. omdat daarmee de verdere uitrol van het kindcentrum wordt geblokkeerd”.

2.15.

Per brief van 27 november 2018 heeft Forte de gemeente bericht dat zij de grond naast De Helix wenst aan te kopen. Forte schrijft, voor zover hier van belang, het volgende:

“Wij willen u daarom verzoeken om zo spoedig mogelijk ons de grondaanbieding te doen toekomen voor het realiseren van een solitaire locatie voor Forte Kinderopvang conform de intentieovereenkomst van 18 maart 2014 en de aanvullende brief van 8 maart 2018”.

2.16.

Op 6 december 2018 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen DBL en Forte over de wijze van het beëindigen van hun samenwerking.

2.17.

Op 10 december 2018 heeft de gemeente aan Forte onder meer het volgende geschreven:

“De onderhandelingstoezegging aan u is gedaan in het kader van het in samenwerking met De Blauwe Loper te realiseren kindcentrum De Helix. De Blauwe Loper heeft de samenwerking met u op deze locatie echter opgezegd, omdat Forte (..) heeft verzaakt om voor tijdelijke huisvesting zorg te dragen en in plaats daarvan te focussen op solitaire huisvesting op de strook grond naast de school. De Blauwe Loper gaat nu verder met een andere kinderopvangpartner (..)”.

2.18.

Blosse heeft bij brief van 13 december 2018 afstand gedaan van haar optierecht op de grond naast De Helix.

2.19.

Forte maakt op dit moment nog steeds gebruik van de twee lokalen in De Helix, terwijl DBL een samenwerking is aangegaan met Stichting Kinderopvang Langedijk.

3 Het geschil

3.1.

Forte vordert samengevat - de gemeente primair te veroordelen tot nakoming van de intentieovereenkomst en koopovereenkomst, door haar medewerking te verlenen aan het gezamenlijk vaststellen van de koopprijs voor het op de door Forte op 2 januari 2019 in het geding gebrachte tekening gearceerde deel van de grond naast De Helix, een en ander volgens de procedure als beschreven in “Mededeling betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van grond en gebouwen door openbare instanties” of door de thans geldende regels van de Europese Commissie, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Verder vordert Forte een deskundige te benoemen voor het geval de taxatiewaarde volgens genoemde procedure niet binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis zal leiden tot overeenstemming over de koopprijs en de gemeente te veroordelen om binnen twee weken nadat de koopprijs is vastgesteld haar medewerking te verlenen aan het leveren van de grond, zulks eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom. Tot slot vordert Forte veroordeling van de gemeente tot vergoeding van de door Forte geleden schade van

€ 3.300,- exclusief btw door de tekortkoming van de gemeente in de nakoming van de intentieovereenkomst en de koopovereenkomst, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van algehele betaling, een en ander onder veroordeling van de gemeente in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

3.2.

Subsidiair vordert Forte, kort gezegd, veroordeling van de gemeente tot onderhandelen met Forte over de koopprijs van het gearceerde deel van de grond en benoeming van een deskundige voor zover binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis geen overeenstemming is bereikt over de koopprijs daarvan en veroordeling van de gemeente om haar medewerking te verlenen aan het leveren van de grond binnen twee weken nadat de koopprijs is vastgesteld, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Voorts vordert Forte vergoeding van de door haar geleden schade van € 3.300,- exclusief btw door de tekortkoming van de gemeente in de nakoming van de intentieovereenkomst en de koopovereenkomst, zulks eveneens onder veroordeling van de gemeente in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

3.3.

Forte legt aan haar vordering, samengevat, ten grondslag dat de gemeente de koopoptie op de grond naast De Helix door middel van een akte op Forte heeft doen overgaan door in de brief van 8 maart 2018 aan Forte te bevestigen dat de gemeente de grond naast De Helix voor Forte gereserveerd zou houden tot 31 december 2018. Daarmee heeft de gemeente de door aan SKH verstrekte koopoptie aan Forte overgedragen. Deze koopoptie is door Forte tijdig aanvaard dan wel ingeroepen. Daardoor is er tussen de gemeente en Forte een koopovereenkomst tot stand gekomen. Nu DBL alle lokalen zelf nodig heeft en afziet van geïntegreerde huisvesting, is er geen reden voor de gemeente om te weigeren de grond aan Forte te verkopen. De gemeente dient de (intentie)overeenkomst na te komen.

3.4.

De gemeente voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De gemeente betwist dat er sprake is van een spoedeisend belang. Nu zij de ontruiming van de lokalen door Forte heeft aangezegd tegen een datum die reeds is verstreken en Forte niet beschikt over alternatieve huisvesting om kinderopvang in de nabijheid van de Helix te kunnen realiseren, is het spoedeisend belang naar het oordeel van de voorzieningenrechter gegeven.

4.2.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat onbetwist tussen partijen is dat De Helix vanwege de versnelde groei van de school de twee lokalen waar Forte nog steeds gebruik van maakt voor eigen gebruik nodig heeft. De gemeente heeft in het overleg van 9 oktober 2018 (nogmaals) aan Forte kenbaar gemaakt dat de huur van de twee lokalen per 1 januari 2019 zou stoppen en dat Forte zelf diende te voorzien in tijdelijke huisvesting.

Forte stelt dat zij steeds in de veronderstelling heeft verkeerd dat zij duurzaam in het gebouw van De Helix gevestigd zou kunnen blijven, maar dat zij vanaf 9 oktober 2018 alles in het werk heeft gesteld om alternatieve huisvesting te realiseren. Voor de tijdelijke huisvesting heeft de gemeente een strook grond beschikbaar, gelegen aan de overkant van het schoolgebouw. In een vervolgoverleg op 16 oktober 2018 heeft Forte echter kenbaar gemaakt af te zien van tijdelijke huisvesting op die locatie en in plaats daarvan semipermanente solitaire huisvesting te willen realiseren op de grond naast de school.

Ondanks de e-mail van de gemeente van 17 oktober 2018 waarin zij Forte meedeelt dat het de gemeente onverstandig lijkt om dit plan door te zetten en de gemeente Forte aanraadt om alles erop te richten om de tijdelijke huisvesting op 1 januari 2019 gereed te hebben, houdt Forte vast aan haar plan van semipermanente (dan wel permanente) solitaire huisvesting op het terrein naast de school. Om die reden vordert zij thans nakoming van de intentieovereenkomst.

4.3.

In de kern gaat het geschil tussen partijen over de vraag of de gemeente op basis van de intentieovereenkomst uit 2014 en de brief van 8 maart 2018 gehouden is om de grond, grenzend aan het schoolgebouw, aan Forte te verkopen voor het realiseren van een solitair gebouw voor kinderopvang. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

4.4.

Uit de brief van 8 maart 2018 leidt de voorzieningenrechter af dat de intenties van DBL en Forte waren gewijzigd en dat zij niet langer de voorkeur gaven aan een apart gebouw voor kinderopvang grenzend aan de school, maar dat zij de wens hadden om te komen tot een structureel geïntegreerde huisvesting van de kinderopvang in het schoolgebouw. De gemeente schreef dat zij bereid was om samen met DBL en Forte te kijken of die wens haalbaar is. Voor zover het niet zou lukken om de geïntegreerde huisvesting (kinderopvang in het schoolgebouw) haalbaar te maken, zou de gemeente de grond tot en met 31 december 2018 voor Forte reserveren. In dat geval zou het de bedoeling zijn dat Forte het oorspronkelijk idee (een eigen vleugel grenzend aan het schoolgebouw) zou realiseren aan de oostkant van het gebouw, zoals weergegeven in het verslag van het overleg dat partijen op 9 oktober 2018 met DBL hebben gehad en zoals de gemeente en SKH dit hebben opgenomen in de intentieovereenkomst (“SKH wenst te zijner tijd ten behoeve van de eigen huisvesting nieuwbouw te realiseren grenzend aan het schoolgebouw van de OBS Jeroen Bosch, op dezelfde kavel”).

4.5.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter moet het voor alle betrokken partijen dan ook duidelijk zijn geweest dat een kinderopvangvleugel aan het schoolgebouw de terugvaloptie was, mocht kinderopvang in het schoolgebouw niet haalbaar zijn. Een solitair gebouw voor kinderopvang los van het schoolgebouw is nooit “im frage” geweest. Met de terugvaloptie zou er immers nog steeds sprake zijn van de oorspronkelijke opzet van kinderopvang onder één dak, doordat de gebouwen met elkaar in verbinding zouden komen te staan, zoals ook door de architect, [naam] , is ingetekend in de tekening uit begin 2014.

4.6.

Wat Forte nu voor ogen heeft (een solitair gebouw apart van de school) strookt niet met deze bedoeling. In een laatste poging een breuk in de samenwerking met Forte te voorkomen heeft de gemeente Forte op 19 november 2018 een voorstel gedaan waarbij Forte - kort gezegd - de komende drie jaar de kinderopvang voor De Helix zou kunnen blijven verzorgen (Forte krijgt plek in de uitbreiding van De Helix) en dat daarna zou worden bezien wie tegen die tijd de structurele samenwerkingspartner van DBL zou zijn. Forte zou daarbij haar eigen belangen veilig kunnen stellen door ofwel de grond reeds aan te kopen ofwel met de gemeente in gesprek te gaan over een optie of iets dergelijks voor het geval een andere partij de voorkeur van DBL krijgt. Onderdeel van het voorstel was dat de structurele samenwerkingspartner de accommodatie kinderopvang zou realiseren in de vorm van de vleugel aan het gebouw.

4.7.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter had Forte dit voorstel van de gemeente in redelijkheid niet mogen afwijzen. De gemeente heeft haar immers aangeboden de grond te kopen en daarop op termijn de kinderopvangvleugel te realiseren, overeenkomstig de intentieovereenkomst. Door het voorstel van de gemeente van de hand te wijzen en vast te houden aan de wens om een solitaire locatie naast De Helix te realiseren, is Forte bewust afgeweken van de plannen om een kindcentrum onder één dak na te streven en heeft zij zich buiten spel gezet. In het voorstel is immers rekening gehouden met de belangen van Forte en is de mogelijkheid geboden om de grond aan te kopen. Forte heeft niet aannemelijk gemaakt waarom zij niet met het voorstel heeft kunnen instemmen.

Voor zover dit is ingegeven door haar eigen uitleg van de intentieovereenkomst strookt die zoals gezegd niet met de hierboven weergegeven bedoeling en komt dit voor haar rekening en risico. Uit het gespreksverslag van 6 december 2018 (door de gemeente overgelegd als productie 28) blijkt dat Forte van plan is om een stand alone locatie bouwen om deze vervolgens door te verkopen aan de structurele samenwerkingspartner van DBL Dat voornemen druist in tegen de oorspronkelijk bedoeling zoals die is af te leiden uit de intentieovereenkomst. Voor het realiseren van die plannen is de koopoptie niet bedoeld.

4.8.

Het voorgaande betekent dat Forte de optie om de grond te kopen niet kan inroepen om een solitaire kinderopvanglocatie te realiseren, omdat dit niet verenigbaar is met strekking en doel van de intentieovereenkomst. In zoverre is er dan ook sprake van een gewijzigde omstandigheid die maakt dat de gemeente niet gehouden is om uitvoering te geven aan de koopoptie. De gemeente heeft terecht aangevoerd dat Forte op grond van gewijzigde omstandigheden onverkorte instandhouding van de in de brief van 8 maart 2018 gedane toezegging in redelijkheid niet kan verlangen. De vordering van Forte is dus niet toewijsbaar.

4.9.

Forte zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding aan de zijde van de gemeente, welke kosten worden begroot op € 639,- aan griffierecht en op € 980,- aan salaris van de advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

wijst het gevorderde af;

5.2.

veroordeelt Forte in de kosten van dit geding, welke kosten aan de zijde van de gemeente worden begroot op € 639,- aan verschotten en op € 980,- aan salaris van de advocaat;

5.3.

verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr.drs. J. Blokland, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. L. Kliffen op 17 januari 2019.1

1 LK/JB