Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:2526

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
27-03-2019
Datum publicatie
27-03-2019
Zaaknummer
C/15/272842 / HA ZA 18-255
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Conservatoire maatregel
Inhoudsindicatie

Conservatoir beslag. Voorlopig verlof verleend. Partijen gehoord door de voorzieningenrechter. Definitief verlof verleend tot het leggen van derdenbeslag op roerende zaken (chiazaden).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

Zittingsplaats Alkmaar

zaaknummer / rekestnummer: C/15/286134 / KG RK 19-173

Beschikking van de voorzieningenrechter van 27 maart 2019

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

GRUPO LUNAMAX S.L.,

gevestigd te Almería (Spanje),

verzoekster,

advocaat mr. M.H. Bressers te Barcelona (Spanje)

en

de vennootschap naar buitenlands recht

NEW ORGANICS INC.,

gevestigd te Delaware (Verenigde Staten),

gerekwestreerde,

advocaat mr. T. Welschen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Lunamax en New Organics worden genoemd.

1 Het verloop van de procedure

De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 15 maart 2019 aan Lunamax voorlopig verlof verleend om ter verzekering van het verhaal van haar op € 240.000 inclusief rente en kosten voorlopig begrote vordering op New Organics conservatoir derdenbeslag onder [Z] te leggen op de onder randnummer 6. van het beslagrekest genoemde partijen chiazaad. Daarbij is tevens bepaald dat, alvorens definitief over dit beslag te beslissen, de voorzieningenrechter partijen op 25 maart 2019 ter terechtzitting zal horen.

Het verzoekschrift is behandeld ter zitting van 25 maart 2019. Mr. Bressers is namens Lunamax verschenen. Namens New Organics is mr. Welschen verschenen met de heer [H] als belangstellende. Mrs. Bressers en Welschen hebben hun standpunten aan de hand van spreekaantekeningen toegelicht.

2 De verdere beoordeling

2.1.

Op grond van artikel 700 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) geldt als uitgangspunt dat verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt verleend als summierlijk is gebleken van de deugdelijkheid van de vordering ter verzekering waarvoor het beslag zal worden gelegd.

2.2.

De vordering waarvoor Lunamax - na voorlopig verlof daartoe hebben gekregen - beslag heeft gelegd, is dezelfde als haar in reconventie ingestelde vordering van € 212.660,79 in de op dit moment tussen partijen bij deze rechtbank aanhangige bodemzaak. Deze vordering is een schadevergoedingsvordering die Lunamax volgens haar toelichting op de terechtzitting primair baseert op onrechtmatige daad en subsidiair op wanprestatie. Lunamax heeft bij verzoekschrift de akte overgelegd die zij op 13 februari 2019 in de bodemzaak heeft genomen. Daaruit blijkt dat het gevorderde bedrag van € 212.660,79 bestaat uit € 99.986,54 aan kosten die Lunamax met betrekking tot het chiazaad afkomstig van New Organics stelt te hebben gemaakt en facturen van in totaal € 76.225,82 die Lunamax grotendeels voor de inklaring van het chiazaad door Dachser en de opslag bij [Z] stelt nog te moeten betalen. Daarnaast is onderdeel van de vordering van Lunamax een bedrag van € 102.856,08 aan gederfde winst. Ten slotte maakt Lunamax aanspraak op een commissie van € 7.092,35 over het door haar al verkochte - van New Organics afkomstige - chiazaad. Op het totaalbedrag van € 286.160,79 heeft Lunamax het door haar uit de verkoop van het chiazaad ontvangen bedrag van € 73.500 in mindering gebracht, zodat een bedrag van € 212.660,79 resteert. Dit bedrag van € 212.660,79 heeft Lunamax op de terechtzitting van 15 maart 2019 naar beneden bijgesteld tot € 132.523,05, waarvan € 49.746 nog ziet op gederfde winst. Lunamax heeft ter terechtzitting verzocht het verlof definitief te verlenen en daarbij voor zover nodig haar vordering in hoofdsom te begroten op € 132.523,05 met beperking van het beslag op een deel van het chiazaad.

2.3.

New Organics heeft aangevoerd dat het definitieve verlof moet worden geweigerd omdat het beslag vexatoir is. Subsidiair heeft New Organics betoogd dat het beslag op al het chiazaad disproportioneel is en hooguit definitief op twee partijen chiazaad van circa 20 ton moet worden toegestaan. Volgens New Organics heeft het beslag namelijk circa 209.000 kilo chiazaad getroffen met een marktwaarde van circa € 522.500 (209.000 kilo x

€ 2,50), terwijl de vordering in reconventie de helft daarvan bedraagt. Daarbij komt dat

- aldus New Organics - zij al USD 88.000 aan Lunamax heeft betaald ter bestrijding van kosten verbandhoudende met het chiazaad.

2.4.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Lunamax in het kader van deze procedure de grondslag van haar vordering en het beloop daarvan met het hiervoor onder 2.2 vermelde voldoende onderbouwd en kan het vorderingsrecht van Lunamax - behoudens voor zover de vordering ziet op de gederfde winst, waarover hierna meer - als summierlijk deugdelijk worden gekwalificeerd. Daarbij laat de voorzieningenrechter meewegen dat New Organics zich ook volgens haar eigen stellingen gehouden acht kosten in verband met het chiazaad te dragen en Lunamax heeft bestreden dat New Organics USD 88.000 aan haar heeft betaald ter dekking van deze kosten. Verder speelt een rol dat Lunamax op de terechtzitting onweersproken heeft betoogd dat New Organics er in de bodemzaak van uitgaat dat zij commissie aan Lunamax is verschuldigd, hoewel minder dan Lunamax stelt. Dat de vergoedbare kosten en hoogte van de aan Lunamax toekomende commissie in deze procedure niet kunnen worden vastgesteld, maakt niet dat geoordeeld moet worden dat de vordering van Lunamax niet summierlijk deugdelijk is.

Dit ligt anders voor de vordering die ziet op gederfde winst. Volgens Lunamax is New Organics daarvoor aansprakelijk te houden omdat zij een deel van het door haar als eigenaar verkochte chiazaad niet meer kon uitleveren, doordat New Organics op het chiazaad beslag tot afgifte had gelegd. Nu de rechtbank in de bodemzaak in het door haar op 13 maart 2019 gewezen deelvonnis (ECLI:NL:RBNHO:2019:2150) voor recht heeft verklaard dat New Organics eigenaar is van het chiazaad, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat wat de gevorderde gederfde winst betreft summierlijk is gebleken van een ondeugdelijke vordering.

2.5.

Het bovenstaande brengt mee dat de door Lunamax ter terechtzitting tot

€ 132.523,05 teruggebrachte vordering voor € 82.777,05 voldoet aan het onder rov. 2.1 vermelde criterium. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel.

Het belang van New Organics is erin gelegen dat zij op zo kort mogelijke termijn haar voorraden kan verhandelen. Lunamax heeft zowel in het verzoekschrift als ter zitting voldoende onderbouwd dat de voorraden van New Organics in Nederland de enige verhaalsmogelijkheid zijn. Bij de hierna weer te geven beslissing zal de voorzieningenrechter met beide belangen rekening houden.

De voorzieningenrechter zal de vordering van Lunamax inclusief rente en kosten, zoals al ter terechtzitting werd aangekondigd, (definitief) begroten op € 106.000. Volgens de verklaringen van partijen ter terechtzitting bedraagt de marktwaarde van de eerste drie beslagen partijen chiazaad - herkenbaar aan ‘Lot Numbers’ CHUS50001OR, CHUS50002OR en CHUS50003OR - circa € 106.000. De voorzieningenrechter zal Lunamax dan ook definitief verlof verlenen om op deze drie partijen chiazaad conservatoir derdenbeslag onder [Z] te leggen. Dat moet worden beschouwd als voldoende zekerheid voor de begrote vordering. Het gelegde beslag uit hoofde van het verleende voorlopige verlof zal voor het overige worden opgeheven.

2.6.

Gelet op de uitkomst van deze procedure, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om één van de partijen op grond van artikel 289 Rv in de proceskosten te veroordelen.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

- begroot de vordering van Lunamax op New Organics inclusief rente en kosten op een bedrag van € 106.000 (honderd zesduizend euro);

- verleent Lunamax verlof om ter verzekering van het verhaal van haar op genoemd

bedrag begrote vordering conservatoir derdenbeslag onder [Z] gevestigd [plaats] te leggen op drie partijen chiazaad, herkenbaar aan ‘Lot Numbers’ CHUS50001OR, CHUS50002OR en CHUS50003OR;

- heft op het uit hoofde van het verleende voorlopige verlof ten laste van New Organics onder [Z] op de overige partijen chiazaad, herkenbaar aan ‘Lot Numbers’ CHUS50004OR, CHUS50005OR, CHUS50006OR, CHUS50007OR, CHUS50008OR, CHUS50009OR, CHUS50010OR en 170727WDCSSJ094 (Mexican chia), gelegde conservatoir derdenbeslag;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar op de grosse;

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. L.J. Saarloos en in het openbaar uitgesproken op

27 maart 2019.1

1 type: NMB coll: