Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:1740

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-03-2019
Datum publicatie
11-03-2019
Zaaknummer
6796783 \ CV EXPL 18-2591
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Passagier heeft aansluitende vlucht volgens luchtvaartmaatschappij niet gemist (ondanks minder dan minimale overstaptijd); tegenover onderbouwd verweer heeft passagier onvoldoende ingebracht. Vordering afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6796783 \ CV EXPL 18-2591

Uitspraakdatum: 6 maart 2019

Vonnis in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

Airhelp Limited

gevestigd te Hong Kong

eiseres

hierna te noemen Airhelp

gemachtigde mr. H. Yildiz

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Austrian Airlines AG

statutair gevestigd te Wenen (Oostenrijk), mede kantoor houdende te Schiphol

gedaagde

hierna te noemen Austrian Airlines

gemachtigde mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

Airhelp heeft bij dagvaarding van 7 maart 2018 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Airhelp heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven. Ten onrechte is de passagier in de gelegenheid gesteld om hierop bij akte te reageren. De door de passagier ingediende akte zal daarom buiten beschouwing worden gelaten.

2 De feiten

2.1.

[de passagier] (hierna: de passagier) heeft met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagier diende te vervoeren van Amsterdam naar Wenen (Oostenrijk) met vluchtnummer OS372 en vervolgens van Wenen naar Tirana (Albanië) met vluchtnummer OS847 op 1 maart 2017.

2.2.

De geplande aankomsttijd van vlucht OS847 te Tirana was 16:10 uur. De feitelijke aankomsttijd van vlucht OS847 te Tirana was 17:10 uur.

2.3.

Airhelp heeft compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met een vermeende vertraging van meer dan drie uur op de eindbestemming te Tirana.

2.4.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

Airhelp vordert dat Austrian Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 400,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf datum vlucht tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 60,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente;
- de proceskosten.

3.2.

Airhelp heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Airhelp stelt dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is tot betaling van compensatie conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Zij voert primair aan dat Airhelp niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering, omdat Airhelp niet aan haar stelplicht heeft voldaan door onvoldoende informatie en gegevens te verstrekken. Subsidiair voert Austrian Airlines aan dat de aankomstvertraging van de passagier op de eindbestemming 60 minuten en dus minder dan 3 uur bedroeg, waardoor de passagier geen aanspraak maakt op compensatie.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Het niet-ontvankelijkheidsverweer van Austrian Airlines slaagt niet. Voor zover Airhelp in de dagvaarding niet aan haar stelplicht heeft voldaan, heeft zij dat naar het oordeel van kantonrechter in repliek hersteld. Weliswaar heeft Airhelp - ook in repliek - nagelaten te stellen op welke dag en op welk tijdstip de passagier in Tirana is aangekomen, maar Austrian Airlines is hierdoor niet in haar procesbelang geschaad, nu het voor haar zonder meer duidelijk was waartegen zij zich moest verweren en zij ook reeds in de conclusie van antwoord inhoudelijk verweer tegen de vordering heeft gevoerd.

5.3.

Austrian Airlines heeft aangevoerd dat de passagier zijn aansluitende vlucht naar Tirana op de luchthaven te Wenen niet heeft gemist. Zij heeft daarbij gewezen op productie 1 bij de conclusie van antwoord, te weten een uitdraai uit het reserveringssysteem van Austrian Airlines. Op de tweede pagina staan onder de twee genoemde couponnummers de twee genoemde vluchten en bij coupon status staat “Flown”. Dit betekent volgens Austrian Airlines dat de passagier met deze vluchten heeft gevlogen. Volgens Austrian Airlines is vlucht OS847 om 17:10 uur lokale tijd in Tirana aangekomen en dus met een vertraging van minder dan drie uur. Airhelp heeft dit naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende gemotiveerd weersproken. Volgens Airhelp impliceert de aanduiding “Flown” niet dat de passagier aan boord was van het vliegtuig, maar alleen dat de vlucht daadwerkelijk gevlogen heeft. De kantonrechter stelt echter vast dat de status “Flown” in de uitdraai uit het reserveringssysteem van Austrian Airlines is vermeld bij de couponnummers van de door de passagier geboekte vluchten, waarbij ook de naam van de passagier en het ticketnummer is vermeld. Het gaat hier dus om specifieke gegevens van de passagier en niet om algemene vluchtinformatie. Gelet op het verweer van Austrian Airlines had het op de weg van Airhelp gelegen toe te lichten hoe de passagier vanaf Wenen verder zou zijn gereisd naar zijn eindbestemming, bijvoorbeeld met een door Austrian Airlines aangeboden vervangende vlucht dan wel op eigen gelegenheid en dat de passagier met dit alternatieve vervoer met een vertraging van meer dan drie uur op zijn eindbestemming is aangekomen. Nu Airhelp dit heeft nagelaten, heeft zij het verweer van Austrian Airlines onvoldoende weerlegd. Airhelp heeft wel gesteld dat door de vertraging van vlucht OS372 er een overstaptijd van 21 minuten en daarmee minder dan de op de luchthaven van Wenen vereiste “minimum connecting time” van 25 minuten resteerde. Austrian Airlines heeft hiertegenover aangevoerd dat er 24 minuten overstaptijd resteerde, maar dat de passagier evengoed zijn aansluitende vlucht heeft gehaald. De kantonrechter overweegt dat er weliswaar minder dan 25 minuten (21 dan wel 24 minuten) overstaptijd was, maar dat hieruit niet per definitie volgt dat de passagier hierdoor zijn aansluitende vlucht heeft gemist. Airhelp heeft gesteld dat het praktisch onmogelijk is binnen de “minimum connecting time” de overstap te halen. In het onderhavige geval is echter niet komen vast te staan dat de overstap voor de passagier ook daadwerkelijk niet haalbaar was.

5.4.

De kantonrechter concludeert dat de vordering dient te worden afgewezen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van Airhelp, omdat zij ongelijk krijgt. Airhelp heeft aangevoerd dat Austrian Airlines in de proceskosten dient te worden veroordeeld, omdat zij het verweer dat de vertraging minder dan drie uur bedroeg voorafgaand aan de onderhavige procedure niet heeft gevoerd, terwijl zij hiervan reeds op de hoogte was. De kantonrechter ziet in de omstandigheid dat Austrian Airlines zich eerst in de conclusie van antwoord op het standpunt heeft gesteld dat de vertraging minder dan drie uur bedroeg geen aanleiding om Austrian Airlines in de proceskosten te veroordelen. Austrian Airlines heeft zich in buitengerechtelijke correspondentie weliswaar op het standpunt gesteld dat vlucht OS372 is vertraagd ten gevolge van een buitengewone omstandigheid, maar gesteld noch gebleken is dat Austrian Airlines hiermee onjuiste of onvoldoende informatie aan Airhelp heeft verstrekt waardoor Airhelp op het verkeerde been is gezet dan wel nodeloos een procedure is gestart.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Airhelp tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 144,00 aan salaris van de gemachtigde van Austrian Airlines.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter