Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:117

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-01-2019
Datum publicatie
10-01-2019
Zaaknummer
6615321 \ CV EXPL 18-733
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Birdstrike op tweede voorafgaande vlucht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2019/34
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6615321 \ CV EXPL 18-733

Uitspraakdatum: 9 januari 2019

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier 1]

2. [passagier 2]

beiden wonende te [woonplaats]

3. [passagier 3]

4. [passagier 4]

beiden wonende te [woonplaats]

eisers

hierna gezamenlijk te noemen de passagiers

gemachtigde mr. R. Bos

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Tui Airlines Nederland B.V.

handelend onder de naam Tui Fly

gevestigd te Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde

hierna te noemen Tui Fly

gemachtigde mr. M. Lustenhouwer

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 23 januari 2018 een vordering tegen Tui Fly ingesteld. Tui Fly heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Tui Fly een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met reisorganisator TUI Nederland N.V. een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Tui Fly de passagiers diende te vervoeren van Eindhoven naar Ohrid (Macedonië) op 14 juli 2017 met vluchtnummer OR179 en geplande vertrektijd 10:05 uur UTC (12:05 uur lokale tijd) en geplande aankomsttijd 14:50 uur UTC, hierna: de vlucht.

2.2.

Vlucht OR179 maakt deel uit van de rotatie Amsterdam – Ohrid – Eindhoven. De vlucht zou uitgevoerd worden met toestel CF-YLC. Voorafgaand aan de vlucht stonden met hetzelfde toestel de vluchten gepland van Amsterdam naar Ohrid (vlucht OR177) en van Ohrid naar Eindhoven (vlucht OR180).

2.3.

De vlucht is volgens de passagiers geannuleerd en volgens Tui Fly vertraagd uitgevoerd door Tui Fly. De passagiers zijn per bus van Eindhoven naar Amsterdam Schiphol vervoerd en vanaf daar naar Ohrid gevlogen. De passagiers zijn uiteindelijk 3 uur en 24 minuten later dan oorspronkelijk gepland op de eindbestemming aangekomen.

2.4.

De passagiers hebben bij brief van 2 augustus 2017 compensatie van Tui Fly gevorderd in verband met voornoemde annulering/vertraging.

2.5.

Tui Fly heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Tui Fly bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.600,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 juli 2017 althans vanaf de datum van de ingebrekestelling dan wel vanaf de datum van betekening van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 240,00 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 juli 2017 althans vanaf de datum van de ingebrekestelling dan wel vanaf de datum van betekening van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
- de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening en de nakosten.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Tui Fly vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Tui Fly betwist de vordering. Zij voert aan dat de aankomstvertraging van de onderhavige vlucht is veroorzaakt doordat het toestel twee vluchten voorafgaand aan de vlucht - vlucht OR177 van Amsterdam naar Ohrid - tijdens de daling in aanraking is gekomen met één of meer vogels. Als gevolg van deze zogeheten birdstrike en de daarna verplicht uit te voeren inspectie is de vlucht met meer dan drie uur vertraagd. Het gaat hier om een buitengewone omstandigheid (een onverwacht vliegveiligheidsprobleem), die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen had kunnen worden. Deze buitengewone omstandigheid werkt door op de onderhavige vlucht. Tui Fly heeft zelfs met de inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen de birdstrike niet kunnen voorkomen.

4.2.

Voorts maakt Tui Fly bezwaar tegen de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

5 De beoordeling

5.1.

Partijen twisten over de vraag of de vlucht is geannuleerd of is vertraagd. Tui Fly heeft aangevoerd dat de vlucht is uitgevoerd vanaf Amsterdam en om 16:14 uur UTC in Ohrid is gearriveerd met een vertraging van 3 uur en 24 minuten. Tui Fly heeft dit onderbouwd met een Aircraft Flight Log. De passagiers hebben dit naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende betwist. Daarnaast is gesteld noch gebleken dat de passagiers vanaf Amsterdam met een vervangende vlucht zijn vervoerd. Gelet hierop staat vast dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur zijn aangekomen op de eindbestemming te Ohrid, zodat Tui Fly op grond van de Verordening in beginsel gehouden is de compensatie als bedoeld in de Verordening te voldoen. Dit is anders indien Tui Fly kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening.

5.2.

Tussen partijen is niet in geschil dat tijdens de tweede voorafgaande vlucht met vluchtnummer OR177 naar Ohrid een aanvaring tussen het vliegtuig en een vogel (birdstrike) heeft plaats gevonden. De passagiers hebben evenwel aangevoerd dat de vertraging niet het gevolg is geweest van de buitengewone omstandigheid, maar dat de vertraging het gevolg is van het feit dat Tui Fly inspecteurs heeft ingevlogen om de vereiste veiligheidsinspectie nogmaals uit te voeren nadat deze reeds (om 6.00 uur) was uitgevoerd door een bevoegd deskundige. De tijd die het wachten op de tweede inspectie in beslag nam en het daardoor uit de uren lopen van de crew is niet als een buitengewone omstandigheid te beschouwen.

5.3.

De kantonrechter kan de passagiers niet volgen in dit betoog. Uit de door Tui Fly overgelegde flight log, “work order” en de toelichting hierop, volgt dat, anders dan de passagiers stellen, omstreeks 6.00 uur UTC de vereiste pre flight check voor vlucht OR180 werd uitgevoerd. Om 6 uur UTC is door de bemanning in het log geregistreerd dat tijdens deze pre flight check is vastgesteld dat het toestel tijdens de daling naar Ohrid is getroffen door een birdstrike. Tui Fly heeft voorts toegelicht dat zij engineers van Tec44Jets heeft ingevlogen op de eerste mogelijkheid; vlucht CND215 met aankomsttijd 12:45 uur UTC. Volgens Tui Fly blijkt uit de overgelegde “work order” onder ‘Action’ dat de verplichte birdstrike inspectie vervolgens om 13:05 uur UTC (15:05 uur lokale tijd) is voltooid.

5.4.

De kantonrechter oordeelt dat Tui Fly voldoende heeft aangetoond dat er met betrekking tot vlucht OR177 eenmalig een verplichte bird strike inspectie heeft plaatsgevonden. Gelet op het voorgaande staat vast dat ten gevolge hiervan de voorgaande vlucht OR180, met als geplande vertrektijd 06:30 uur UTC, niet eerder dan 13:05 uur UTC en dus met een vertraging van minstens 7,5 uur vanuit Ohrid kon vertrekken. De kantonrechter overweegt dat een birdstrike en de daarop volgende verplichte inspectie als buitengewone omstandigheid kwalificeert als bedoeld in art. 5 lid 3 van de Verordening. Voorts is onvoldoende gebleken dat een deel van de vertraging is veroorzaakt doordat de crew buiten de uren is geraakt. Uit de zin uit een verslag van de afdeling customer care, waarnaar de passagiers hebben verwezen, blijkt niet om welke crew het ging en tot welke (extra) vertraging dit zou hebben geleid. Gelet op het voorgaande heeft Tui Fly dan ook voldoende aangetoond dat de gehele vertraging van 3 uur en 24 minuten van de onderhavige vlucht het gevolg is geweest van een buitengewone omstandigheid. Tui Fly heeft voorts toegelicht dat de vlucht niet eerder dan 14:05 uur UTC kon opstijgen, terwijl het toestel om 13:20 uur UTC gereed stond voor vertrek ten gevolge van een beslissing van de luchtverkeersleiding in verband met weersomstandigheden. Nu dit tot een vertraging van slechts 45 minuten en dus minder dan 3 uur heeft geleid, doet verder niet ter zake of dit als een buitengewone omstandigheid heeft te gelden.

5.5.

Tui Fly heeft naar het oordeel van de kantonrechter ook alle redelijke maatregelen genomen om de vertraging te beperken. Zij heeft immers de passagiers niet laten wachten op de aankomst van de voorgaande vlucht, maar per bus naar Amsterdam vervoerd en de vlucht vanaf daar met een vervangend toestel uitgevoerd, waardoor de vertraging van de onderhavige vlucht beperkt is gebleven tot 3 uur en 24 minuten. Dat Tui Fly, zoals door de passagiers gesteld, niet adequaat zou hebben gehandeld door geen vervangende bemanning te hebben ingevlogen met vlucht CND215, heeft Tui Fly voldoende betwist. En dat Tui Fly onvoldoende maatregelen zou hebben genomen om de risico’s van een aanvaring met een vogel te verkleinen is niet gebleken.

5.6.

De conclusie is dat de vordering moet worden afgewezen. Omdat de vordering tot betaling van de hoofdsom zal worden afgewezen, zullen ook de nevenvorderingen worden afgewezen.

5.7.

De proceskosten komen voor rekening van de passagiers, omdat zij ongelijk krijgen. Ook de nakosten komen voor rekening van de passagiers, voor zover deze kosten daadwerkelijk door Tui Fly worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt de passagiers tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Tui Fly worden vastgesteld op een bedrag van € 360,00 aan salaris van de gemachtigde van Tui Fly;

6.3.

veroordeelt de passagiers tot betaling van € 90,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door Tui Fly worden gemaakt, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis;

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter