Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2019:10998

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-10-2019
Datum publicatie
18-02-2020
Zaaknummer
7679827 CV EXPL 19-4420
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Verweer dat passagiers voldoende tijd hadden om overstap te halen onvoldoende onderbouwd. Vordering toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 7679827 CV EXPL 19-4420

Uitspraakdatum: 30 oktober 2019

Vonnis in de zaak van:

1 [passagier sub 1]

2. [passagier sub 2]

3. [passagier sub 3]

4. [passagier sub 4]

allen wonende te [woonplaats]

5. [passagier sub 5]wonende te [woonplaats]

eisers

hierna gezamenlijk te noemen: de passagiers

gemachtigde: mr. D.E. Lof

tegen

de buitenlandse rechtspersoon

Austrian Airlines Aktiongesellschaft

statutair gevestigd te Wenen, Oostenrijk

gedaagde

hierna te noemen: Austrian Airlines

gemachtigde: mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

De passagiers hebben bij dagvaarding van 12 februari 2018 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

De passagiers hebben hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

De passagiers hebben met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagiers op 7 september 2018 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol naar Wenen, Oostenrijk, met vluchtnummer OS374, en van Wenen naar Tehera, Iran, met vluchtnummer OS871.

2.2.

Volgens de overeenkomst zou vlucht OS374, hierna: de vlucht, vertrekken van Amsterdam-Schiphol om 17:45 uur (lokale tijd) en om 19:40 uur (lokale tijd) in Wenen arriveren. Vlucht OS871 zou om 20:10 uur (lokale tijd) vertrekken uit Wenen en op 8 september 2018 om 3:00 uur aankomen in Teheran.

2.3.

Vlucht OS374 is vertraagd uitgevoerd. De passagiers hebben hun aansluitende vlucht naar Teheran gemist.

2.4.

De passagiers hebben compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.5.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering

3.1.

De passagiers vorderen dat Austrian Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 3.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 7 september 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 450,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;
- de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). De passagiers stellen dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 600,00 per passagier.

4 Het verweer

4.1.

Austrian Airlines betwist de vordering. Zij voert aan dat de passagiers, ondanks de vertraging op de vlucht van Amsterdam naar Wenen voldoende overstaptijd hadden om hun aansluitende vlucht naar Teheran te halen, maar dat zij zich niet tijdig bij de gate hebben gemeld voor deze vlucht. De vertraging hebben zij aan zichzelf te wijten. De vlucht waarmee de passagiers aankwamen in Wenen arriveerde met een vertraging van 18 minuten om 19:58 uur (lokale tijd), zoals blijkt uit het vluchtrapport (productie 1 bij antwoord). De aansluitende vlucht naar Teheran zou om 20:10 uur (lokale tijd) vertrekken, maar is blijkens het als productie 2 bij antwoord overgelegde vluchtrapport om 20:27 uur (lokale tijd) vertrokken. Aldus hadden de passagiers een overstaptijd van 29 minuten, hetgeen voldoende is, aangezien de zogenaamde Minimum Connecting Time op de luchthaven in Wenen 25 minuten is, aldus Austrian Airlines. Van de passagiers mag een pro-actieve houding worden verwacht voor het halen van de vlucht. Aangezien de passagiers zich niet tijdig hebben gemeld bij de gate van vlucht OS871, komen zij op grond van artikel 3 lid 2 van de Verordening niet in aanmerking voor compensatie, aldus Austrian Airlines.

4.2.

Voorts betwist Austrian Airlines buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente verschuldigd te zijn.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

5.2.

Vast staat dat de vlucht van Amsterdam-Schiphol naar Wenen volgens schema zou aankomen om 19:40 uur (lokale tijd) en dat deze vlucht om 19:48 uur (lokale tijd) is aangekomen. Voorts staat vast dat op het vliegveld van Wenen de minimale overstaptijd 25 minuten bedraagt.

5.3.

De passagiers stellen dat het logischerwijs niet anders kan dan dat het tijdstip waarop de deuren van het vliegtuig geopend worden later ligt dan het tijdstip waarop het vliegtuig ‘on blocks’ ging. De passagiers betwisten dan ook de feitelijke overstaptijd van 29 minuten nu niet vast staat wanneer de deuren van het vliegtuig zijn geopend. Voorts is vlucht OS871 om 20:27 uur (lokale tijd) ‘off blocks’ gegaan. Dit houdt in dat het vliegtuig op dat moment van de remmen is gehaald en gereed stond om te vertrekken. Het klopt dus niet dat de passagiers tot 20:27 uur (lokale tijd) toegang hadden tot het toestel.

5.4.

De kantonrechter stelt vast dat het moment waarop het vliegtuig ‘on block’ gaat niet exact hetzelfde kan zijn als het moment waarop de deuren opengaan. Immers zal eerst moeten worden gecommuniceerd dat het vliegtuig ‘on blocks’ is, waarna de trap of trappen nog naar het vliegtuig kunnen worden gereden welke vervolgens dienen te worden ‘gedocked.’ Dit dient vervolgens te worden gecommuniceerd aan de bemanning waarna pas de opdracht tot het openen van de deuren kan worden gegeven. Het moment waarop daadwerkelijk tot opening van de deuren wordt overgegaan, heeft te gelden als het tijdstip van aankomst als bedoeld in het Germanwings-arrest.

5.5.

Austrian Airlines heeft aangevoerd dat hiermee enkele minuten gemoeid zijn. Gelet op het vorenstaande wordt dat standpunt niet gevolgd. In het licht van de stellingen van de passagiers had van Austrian Airlines verwacht mogen worden dat zij had uitgelegd hoe al deze handelingen binnen enkele minuten hebben kunnen plaatsvinden. Daarbij heeft Austrian Airlines nagelaten informatie te verstrekken over het tijdstip dat de deuren zijn geopend van vlucht OS374. Dat betekent dat zonder nadere informatie niet kan worden uitgegaan van een aankomsttijd van 19:58 uur (lokale tijd). Austrian Airlines heeft evenmin aanleiding gezien om informatie te verstrekken over het tijdstip dat de gate van vlucht OS871 daadwerkelijk is gesloten (althans de vliegtuigdeur is gesloten). Ook hiervoor geldt dat niet zonder meer van de “Off Block time” kan worden uitgegaan, omdat de passagiers zich dan al in het toestel moeten bevinden en de vliegtuigdeur(en) op aanwijzing van de gezagvoerder al moet(en) zijn gesloten (“Doors Closed”). Het is de luchtvaartmaatschappij die over deze informatie beschikt. Het voorgaande leidt dan ook tot de conclusie dat Austrian Airlines onvoldoende informatie heeft verstrekt om te kunnen vaststellen dat de passagiers voldoende overstaptijd hadden. Dat moet voor rekening van Austrian Airlines blijven.

5.6.

Nu Austrian Airlines voor het overige geen verweer heeft gevoerd, zal de vordering tot betaling van de hoofdsom worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom is als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar.

5.7.

De passagiers hebben een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. De vordering heeft geen betrekking op één van de situaties waarin het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is. Daarom zal de kantonrechter de vraag of buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn toetsen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het rapport Voorwerk II. De passagiers hebben onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat de verrichte werkzaamheden meer hebben omvat dan de verzending van een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten (en de daarover gevorderde rente) moet daarom worden afgewezen.

5.8.

De proceskosten komen voor rekening van Austrian Airlines, omdat deze ongelijk krijgt. De gevorderde rente is toewijsbaar met ingang van de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt Austrian Airlines tot betaling aan de passagiers van € 3.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 september 2018, tot aan de dag van voldoening van dit bedrag;

6.2.

veroordeelt Austrian Airlines tot betaling van de proceskosten die aan de kant van de passagiers tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 104,39;
griffierecht € 231,00;
salaris gemachtigde € 420,00;

vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

6.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Aardenburg, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter