Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:7246

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-09-2018
Datum publicatie
10-09-2018
Zaaknummer
6718525 \ CV EXPL 18-1840
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Eerste deel van de vlucht is vertraagd, maar tweede deel ook. Van de passagier mag verwacht worden dat hij zijn aansluiting probeert te halen en zich zo spoedig mogelijk naar de gate begeeft. Niet is komen vast te staan dat het tweede deel van de vlucht is gemist door vertraging van de eerste vlucht. De kantonrechter wijst de vordering af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Insolventie

locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6718525 \ CV EXPL 18-1840

Uitspraakdatum: 5 september 2018

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Claimingo B.V.
gevestigd te Utrecht

eiseres

hierna te noemen: Claimingo

gemachtigde mr. D.J.C. Oltmans

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Austrian Airlines AG

gevestigd te Wenen (Oostenrijk)

gedaagde

hierna te noemen: Austrian Airlines

gemachtigde mr. E.C. Douma

1 Het procesverloop

1.1.

Claimingo heeft bij dagvaarding van 6 februari 2018 een vordering tegen Austrian Airlines ingesteld. Austrian Airlines heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Claimingo heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna Austrian Airlines een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[de passagier] (hierna te noemen: de passagier) heeft met Austrian Airlines een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Austrian Airlines de passagier op 11 augustus 2017 diende te vervoeren van Amsterdam-Schiphol naar Wenen met vluchtnummer OS 372 (geplande vertrektijd 10:10 uur en geplande aankomsttijd 12:00 uur) en aansluitend van Wenen naar Podgorica (Montenegro) met vluchtnummer OS 727 (geplande vertrektijd 12:45 uur en geplande aankomsttijd 14:20 uur).

2.2.

Vlucht OS 372 van Amsterdam naar Wenen is vertraagd uitgevoerd en om 12:32 uur in Wenen aangekomen. De passagier heeft haar aansluitende vlucht naar Podgorica gemist.

2.3.

Austrian Airlines heeft de passagier kosteloos omgeboekt naar een vervangende vlucht. De passagier is uiteindelijk om 12 augustus 2017 om 14:25 uur op haar eindbestemming aangekomen.

2.4.

Claimingo heeft door middel van cessie de vordering van de passagier op Austrian Airlines gekocht.

2.5.

Claimingo heeft compensatie van Austrian Airlines gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

2.6.

Austrian Airlines heeft geweigerd tot betaling over te gaan.

3 De vordering en het verweer

3.1.

Claimingo vordert dat Austrian Airlines bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 400,00, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 3 januari 2018, althans vanaf 20 januari 2018, althans vanaf de datum van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 72,60 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 20 januari 2018, althans vanaf de datum van de dagvaarding;
- de proceskosten.

3.2.

Claimingo heeft aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof). Claimingo stelt dat Austrian Airlines vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is haar te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00.

3.3.

Austrian Airlines betwist de vordering. Op haar verweer wordt - voor zover relevant - bij de beoordeling van het geschil ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

4.2.

Vaststaat dat de vlucht van Amsterdam naar Wenen (OS 372) volgens schema zou aankomen om 12:00 uur en dat deze vlucht daadwerkelijk is aangekomen om 12:32 uur, dus met een vertraging van 32 minuten. Austrian Airlines voert aan dat dit er niet toe heeft geleid dat de passagier haar aansluitende vlucht heeft gemist. Volgens Austrian Airlines had de aansluitende vlucht OS 727 een vertrekvertraging van 20 minuten. Ter onderbouwing hiervan verwijst Austrian Airlines naar het door haar overgelegde vluchtrapport van vlucht OS 727. Hierin staat bij “ATD” 11:05 (13:05 uur lokale tijd). Austrian Airlines heeft toegelicht dat “ATA” (de kantonrechter begrijpt: “ATD”) staat voor “actual time of departure”. Dat vlucht OS 727 feitelijk is vertrokken om 13:05 uur blijkt volgens Austrian Airlines ook uit productie 2 bij dagvaarding. De feitelijke overstaptijd op de luchthaven van Wenen was dus 33 minuten, terwijl de minimumoverstaptijd op deze luchthaven 25 minuten bedraagt, aldus Austrian Airlines.

4.3.

Claimingo heeft niet betwist dat de minimumoverstaptijd op Wenen 25 minuten bedraagt, noch dat vlucht OS 727 een vertraging had van 20 minuten. Volgens Claimingo kan er echter niet van een feitelijke overstaptijd van 33 minuten uitgegaan worden, omdat de vertraging van vlucht OS 727 zich ook kan hebben voorgedaan na het sluiten van de deuren. De kantonrechter oordeelt dat Austrian Airlines voldoende heeft onderbouwd dat vlucht OS 727 om 13:05 uur (bij de gate) is vertrokken en om 13:15 uur is opgestegen. Hiermee staat voldoende vast dat de vertraging van deze vlucht is ontstaan vóór vertrek en dus niet nadat de deuren al waren gesloten. De passagier had daarom feitelijk 33 minuten overstaptijd (tussen 12:32 uur en 13:05 uur).

4.4.

De vraag die vervolgens voorligt is of de passagier ervan op de hoogte was dat het uiterste tijdstip waarop zij zich voor vlucht OS 727 bij de gate had moeten melden met 20 minuten was verlengd. Austrian Airlines heeft in dat kader aangevoerd dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de passagier om de aansluitende vlucht te halen en dat het aan de passagier is om de informatievoorzieningen van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de luchthaven in de gaten te houden en om daaraan gevolg te geven. Van de passagier wordt een proactieve houding verwacht, aldus nog steeds Austrian Airlines. De kantonrechter oordeelt dat van de passagier mag worden verwacht dat zij hoe dan ook haar aansluiting probeert te halen en zich zo snel mogelijk naar de betreffende gate begeeft om zich te melden. Onduidelijk is waarom de passagier zich niet tijdig bij de gate heeft gemeld voor vlucht OS 727. Claimingo heeft gesteld dat vlucht OS 372 is uitgevoerd met een groot verkeersvliegtuig met 174 zitplaatsen en dat alle passagiers via één deur van boord kunnen gaan, waardoor de passagiers op elkaar moesten wachten om van boord te gaan. Gesteld noch gebleken is echter dat de passagier als laatste of één van de laatsten het toestel dat vlucht OS 372 heeft uitgevoerd, heeft verlaten. Austrian Airlines heeft voorts toegelicht dat de minimale overstaptijd voldoende is voor alle passagiers en dus ook voor passagiers die als laatste het toestel van de ‘eerste vlucht’ verlaten. Gelet hierop is niet komen vast te staan dat de feitelijke overstaptijd van 33 minuten voor de passagier te kort was om de aansluitende vlucht te halen. Daarmee is evenmin komen vast te staan dat het missen van de aansluitende vlucht door de passagier een gevolg is van de vertraging van het eerste deel van de vlucht.

4.5.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Claimingo zal afwijzen.

4.6.

De proceskosten komen voor rekening van Claimingo, omdat zij ongelijk krijgt. De nakosten komen eveneens voor rekening van de Claimingo, voor zover deze kosten daadwerkelijk door Austrian Airlines worden gemaakt.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt Claimingo tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Austrian Airlines worden vastgesteld op een bedrag van € 120,00 aan salaris gemachtigde;

5.3.

veroordeelt Claimingo tot betaling van € 30,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door Austrian Airlines worden gemaakt, te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met de explootkosten van betekening van het vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter