Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:7014

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-08-2018
Datum publicatie
10-08-2018
Zaaknummer
C/15/277359 / FA RK 18-4388
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak 30p met betrekking tot vervangende toestemming en kostenveroordeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Familie en Jeugd

locatie Alkmaar

zaak-/rekestnr.: C/15/277359 / FA RK 18-4388

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 30p Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 7 augustus 2018

in de zaak van:

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. A.E. Sieswerda, kantoorhoudende te Bloemendaal,

tegen

[de vader] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. J.M.A. Mooijman, kantoorhoudende te Hoorn Nh.

Partijen zijn verschenen. De moeder bijgestaan door mr. A.E. Sieswerda, en de vader bijgestaan door mr. J.M.A. Mooijman. Tevens zijn aanwezig [werknemer de Jeugd-en Gezinsbeschermers] en [werknemer de Jeugd-en Gezinsbeschermers] , namens de Jeugd- en Gezinsbeschermers, gecertificeerde instelling voor jeugdhulp.

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de rechter ter zitting mondeling uitspraak gedaan.

1 De gronden van de beslissing

1.1

In deze procedure verzoekt de moeder (onder meer) om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat aan haar vervangende toestemming wordt verleend om met de minderjarigen:

- [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] ;

- [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

op vakantie naar Frankrijk te gaan in de periode van 20 tot en met 26 augustus 2018.

De moeder heeft voorts verzocht te bepalen dat de vader wordt verplicht de paspoorten van voornoemde minderjarigen aan de moeder te verstrekken, binnen drie dagen na de te wijzen beschikking, onder oplegging van een dwangsom van

€ 100,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de vader nalaat om aan deze verplichting te voldoen, met een maximum van € 1.500,00.

Ook heeft de moeder verzocht dat aan haar toestemming wordt verleend, welke de toestemming van de vader vervangt, voor het aanvragen van een paspoort ten behoeve van [minderjarige] .

Tot slot heeft de moeder verzocht de vader te veroordelen in de kosten van dit geding. Er zijn nog meer verzoeken gedaan, maar deze zullen op een later tijdstip worden behandeld.

1.2

De vader heeft verweer gevoerd. Dit komt er kort en goed op neer dat de vader gefrustreerd is geraakt over de manier waarop de communicatie met de moeder verloopt. Hij wilde namelijk een aantal zaken tegelijk regelen, zoals een kwestie met de auto en met de autoverzekering. De vader betwist een papieren versie van de toestemmingsformulieren te hebben gehad en zegt zelf niet over een printer te beschikken.

1.3

Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft de vader de paspoorten aan de moeder overhandigd, zodat het punt van de afgifte van de paspoorten en de dwangsom geen verdere bespreking meer behoeft.

1.4

De kinderrechter overweegt als volgt. Vast staat dat deze rechtbank in de beschikking van 14 mei 2018, welke procedure zag op verzoeken ten aanzien van de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling, ten aanzien van de zomervakantie heeft bepaald dat de moeder in 2018 de eerste keuze heeft en verder dat in de zomervakantie de maximale aaneengesloten periode twee weken en minimale aaneengesloten periode één week bedragen, een en ander zoals door de moeder verzocht en niet weersproken door de vader. Op 14 juni 2018 heeft de moeder een voorstel aan de vader gedaan over de verdeling van de zomervakantie. In dit voorstel zijn de kinderen van 20 tot en met 26 augustus 2018 bij de moeder. De GI heeft aangegeven dit voorstel er goed uit te vinden zien. De vader is daarna diverse malen gevraagd te reageren. Op 4 juli 2018 heeft de vader aangegeven toestemming te willen geven voor de vakantie naar Frankrijk, maar dan wel meer informatie nodig te hebben. De moeder had het vakantieadres toen al doorgegeven. Ook daarna zijn de toestemmingsformulieren niet ingevuld geretourneerd, ook niet na daartoe te zijn aangemaand. Uit dezelfde periode loopt correspondentie over de afgifte en vernieuwing van de paspoorten. Daarop heeft de vader tot nu toe helemaal niet gereageerd, zelfs niet na een schriftelijke aanwijzing van de GI.

1.5

De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van de vader. Partijen dienen hun zakelijke kwesties ter afwikkeling van hun relatie los te koppelen van de belangen van de kinderen. De vader betwist dan wel dat hij een papieren versie van de toestemmingsformulieren heeft gehad, maar niet dat hij daarvan een digitale versie heeft ontvangen, die hij ook had kunnen invullen op de computer. De vader handelt door zo te doen niet in het belang van de kinderen.

De vader heeft derhalve geen te respecteren belang bij zijn weigering toestemming te verlenen om naar Frankrijk op vakantie te gaan. Hetzelfde geldt voor het vernieuwen van het paspoort van [minderjarige] .

1.6

Gezien de onwillige houding van de vader die naar het oordeel van de rechtbank heeft geleid tot het voeren van deze onnodige procedure, ziet de rechtbank tevens aanleiding om de vader te veroordelen in de kosten van de procedure. De rechtbank ziet hierbij aanleiding om, in afwijking van het beleid, op dit moment één procespunt toe te kennen voor het houden van deze zitting, aangezien op deze zitting niet alle verzoeken zijn behandeld en er nog een tweede zitting zal volgen, waarop het verzoekschrift en griffierecht ook zien.

De rechtbank geeft partijen daarbij nog in overweging te proberen zelf tot een oplossing voor de overige geschilpunten te komen, zodat een vervolgzitting niet nodig is.

1.7

De rechtbank gaat er tot slot van uit dat het paspoort van [minderjarige] nog deze week wordt aangevraagd bij de gemeente. Dit betekent dat de vader ervoor moet zorgdragen dat [minderjarige] bij deze aanvraag aanwezig is.

2 De beslissing

De rechtbank:

2.1

verleent aan de moeder vervangende toestemming om met de minderjarigen:

- [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [plaats] ;

- [minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

op vakantie naar Frankrijk te gaan in de periode van 20 tot en met 26 augustus 2018;

2.2

bepaalt voorts dat aan de moeder toestemming wordt verleend, welke toestemming de verklaring van toestemming van de vader vervangt, voor het aanvragen van een paspoort ten behoeve van [minderjarige];

2.3

veroordeelt de vader in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van de moeder begroot op € 543,00 aan salaris advocaat;

2.4

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

2.5

houdt de procedure voor het overig gevorderde aan.

De rechter deelt mede dat een afschrift van het bovenstaande nog heden volgt en sluit de zitting.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat conform artikel 30p lid 4 Rv. is ondertekend door de rechter.

mr. M.E. Allegro

Rechter, tevens kinderrechter

Tegen deze beslissing kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en/of de zich verwerende partij dient het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen.