Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:5352

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
11-04-2018
Datum publicatie
20-07-2018
Zaaknummer
5851776 / CV EXPL 17-3189
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Luchtvaartzaak. Niet gebleken dat de weersomstandigheden op zichzelf de uitvoering van de vlucht in kwestie hebben vertraagd. Algemene beperkingen die zijn opgelegd door de luchtverkeersleiding zijn inherent aan het voeren van een luchtvaartonderneming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 5851776 / CV EXPL 17-3189

Uitspraakdatum: 11 april 2018

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Claimingo B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

hierna te noemen: Claimingo,

gemachtigde: R. van Schendel,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht United Airlines INC,
gevestigd in de Verenigde Staten, mede filiaal houdend te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,

verder te noemen: United,

gemachtigde: mr. M. Lustenhouwer.

1 Het procesverloop

1.1.

Claimingo heeft bij dagvaarding van 23 maart 2017 een vordering tegen United ingesteld. United heeft hierop schriftelijk geantwoord.

1.2.

Claimingo heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna United een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[passagier 1] , [passagier 2] , [passagier 3] , [passagier 4] en [passagier 5] (hierna: de passagiers) hebben met United een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan United de passagiers op 2 juli 2016 zou vervoeren van Schiphol (Amsterdam) naar Newark (Verenigde Staten), hierna: de vlucht.

2.2.

United heeft de vlucht vanaf Schiphol vertraagd uitgevoerd. Hierdoor zijn de passagiers drie uur en vijftien minuten later op de eindbestemming, te weten Newark, aangekomen.

2.3.

Op 12 januari 2017 heeft Claimingo bij e-mailbericht United mededeling van openbare cessie gedaan ingevolge artikel 3:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en United gesommeerd een compensatie van € 3.000,00 te betalen in verband met voornoemde vertraging. Bij e-mailberichten van 3 februari 2017 en 13 februari 2017 heeft United hierop geantwoord. Op de navolgende mail van Claimingo heeft United geen respons gegeven.

3 De vordering

3.1.

Claimingo vordert, na wijziging van eis, dat United bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:

- € 750,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 januari 2017, althans 3 februari 2017, althans vanaf de datum der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;
- € 272,25 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 3 februari 2017, althans de datum der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;
- de proceskosten.

3.2.

Claimingo legt aan de vordering ten grondslag dat United te kort is geschoten in haar verplichting de passagiers te compenseren conform artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en het Sturgeon-arrest van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 november 2009. Claimingo stelt dat United vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is haar te compenseren conform artikel 7 van de Verordening. Claimingo stelt dat de passagiers de onderhavige compensatievordering aan haar hebben gecedeerd en dat zij daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan United.

4 Het verweer

4.1.

United betwist dat de passagiers hun gestelde vorderingsrecht daadwerkelijk hebben overgedragen aan Claimingo. Zij kan dit aan de hand van de overgelegde stukken niet verifiëren. United stelt dat Claimingo opheldering dient te verschaffen bij gebreke waarvan zij niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in haar vordering.

4.2.

Ten aanzien van de vertraging van de vlucht voert United – samengevat – het volgende aan. De vlucht van Schiphol naar Newark maakte deel uit van de rotatie Newark-Amsterdam-Newark. De luchthaven Newark is gelegen in de staat New Jersey. Deze regio had ten tijde van het geplande vertrek van Newark naar Schiphol te maken met zeer slechte weersomstandigheden (onweersbuien, hevige regen en grote hagelstenen). Door de weersomstandigheden (code-rood) in Newark mochten er geen vliegtuigen opstijgen van de luchtverkeersleiding.

4.3.

United stelt dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. United voert aan dat zij geen invloed kan uitoefenen op weersomstandigheden en de daarop genomen beslissingen van de luchtverkeersleiding van Newark. United stelt dat zij niets meer kon doen dan zij heeft gedaan. De buitengewone omstandigheden konden volgens United, ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet voorkomen worden. Volgens United is voldaan aan het criterium van artikel 5 lid 3 van de Verordening.

4.4.

United merkt subsidiair het volgende op. Uit het Sturgeon-arrest (NJ 137/2010) volgt dat de compensatie die krachtens artikel 7 van de Verordening aan een passagier verschuldigd is met 50% wordt verminderd wanneer de vertraging van een onder artikel 7, lid 2, sub c van de Verordening vallende vlucht minder dan vier uur bedraagt. Nu de passagiers met een vertraging van minder dan vier uur zijn aangekomen op hun eindbestemming moet volgens United de compensatievordering met 50% worden verlaagd.

4.5.

United betwist buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd te zijn. United stelt dat Claimingo dit bedrag op geen enkele wijze heeft onderbouwd en betwist derhalve dat deze kosten zijn gemaakt. United betwist tevens dat zij gehouden is tot vergoeding van de wettelijke rente.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat de Nederlandse rechter in deze zaak bevoegd is van de vordering kennis te nemen. De Verordening is van toepassing op onderhavig geschil. Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende gebleken dat de vordering van de passagiers rechtsgelding is overgedragen aan Claimingo.

5.2.

Vast staat dat de passagiers met een vertraging van meer dan drie uur zijn aangekomen op de eindbestemming Newark. Gelet hierop is United verplicht compensatie te betalen aan de passagiers, tenzij United kan aantonen dat sprake is van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening, die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen hadden kunnen worden.

5.3.

De kantonrechter constateert dat de vlucht in kwestie (Amsterdam-Newark) deel uit maakt van de rotatievlucht Newark-Amsterdam-Newark. De kantonrechter is van oordeel dat een rotatie niet kan worden aangemerkt als zijnde één vlucht. Het feit dat de desbetreffende vlucht deel uit maakt van het door United vastgestelde rotatietraject doet daar niet aan af.

5.4.

Ten aanzien van het beroep van United op de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden geldt (in algemene zin) het volgende. In de punten 14 en 15 van de Considerans van de Verordening staat dat dergelijke omstandigheden zich onder meer kunnen voordoen in geval van weersomstandigheden die de uitvoering van de vlucht in kwestie verhinderen en wanneer een besluit van de luchtverkeersleiding voor een specifiek toestel op een specifieke dag een langdurige vertraging, een vertraging van een nacht of de annulering van één of meer vluchten van dat vliegtuig veroorzaakt.

5.5.

Voor zover er op 2 juli 2016 sprake was van de door United gestelde slechte weersomstandigheden, te weten hevige regen en grote hagelstenen, is naar het oordeel van de kantonrechter in ieder geval niet gebleken dat de weersomstandigheden de vlucht op zichzelf de uitvoering van de vlucht in kwestie (UA71) hebben vertraagd. Deze omstandigheden zouden zich immers hebben voorgedaan op de voorafgaande vlucht. Uit de stukken is gebleken dat de luchtverkeersleiding te Newark het aantal vliegtuigen dat mocht landen en vertrekken heeft beperkt. Niet is komen vast te staan dat de luchthaven gesloten is geweest. Dit betekent dat er ondanks de slechte weersomstandigheden wel degelijk vliegverkeer mogelijk was van en naar Newark.

5.6.

Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt onvoldoende dat sprake is geweest van een besluit van de luchtverkeersleiding dat specifiek gericht was aan het toestel waarmee de vlucht in kwestie werd uitgevoerd. Daarbij komt dat algemene beperkingen die zijn opgelegd door de luchtverkeersleiding naar het oordeel van de kantonrechter inherent zijn aan het voeren van een luchtvaartonderneming. Bovendien is het bij een beperking van het aantal vluchten door de luchtverkeersleiding een operationele keuze van United welke vluchten doorgaan en welke vluchten niet.

5.7.

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat niet voldaan is aan de vereisten van punt 15 van de Considerans van de Verordening en dat derhalve geen sprake is van buitengewone omstandigheden. Nu geen sprake is van buitengewone omstandigheden komt de kantonrechter niet toe aan de beantwoording van de vraag of United alle redelijke maatregelen heeft genomen om de gevolgen van een vertraging te voorkomen. De vordering tot betaling van de hoofdsom zal, gelet op de duur van de vertraging, worden toegewezen. De gevorderde wettelijke rente over de hoofdsom zal eveneens als onvoldoende gemotiveerd weersproken worden toegewezen.

5.8.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke incassokosten oordeelt de kantonrechter als volgt. Claimingo heeft een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. United heeft deze vordering betwist. Claimingo heeft hiertegenover onvoldoende aangetoond en onderbouwd dat de verrichte werkzaamheden meer hebben omvat dan de verzending van een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten (en de daarover gevorderde rente) moet daarom worden afgewezen.

5.9.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal United worden veroordeeld in de proceskosten. De gevorderde rente over de proceskosten is toewijsbaar met ingang van de datum gelegen veertien dagen na betekening van dit vonnis.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt United tot betaling van € 750,00 aan Claimingo, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 januari 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

6.2.

veroordeelt United tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van Claimingo vaststelt op de volgende bedragen:

dagvaarding € 85,21,

griffierecht € 223,00,

salaris gemachtigde € 200,00,
vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Candido, kantonrechter, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.