Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:3988

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-05-2018
Datum publicatie
16-05-2018
Zaaknummer
6325650
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Totstandkoming overeenkomst. Aanbod onvoldoende bepaald.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 6325650 \ CV EXPL 17-6893

Uitspraakdatum: 9 mei 2018

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap

Direct Bespaar Advies Franchise B.V.

gevestigd te Noordhorn

eiseres

verder ook te noemen: DBA

gemachtigde: Nova Legal B.V.

tegen

[eiser]

voorheen tevens handelend onder de naam Cafetaria Place2Be

wonende te [woonplaats]

gedaagde

verder ook te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. A. de Groot (toevoeging verleend met kenmerk 4MR7604)

1 Het procesverloop

1.1.

Eiseres heeft bij dagvaarding van 12 september 2017 een vordering tegen gedaagde ingesteld. Gedaagde heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Eiseres heeft hierop schriftelijk gereageerd, waarna gedaagde een schriftelijke reactie heeft gegeven.

2 De feiten

2.1.

[eiser] heeft tot 1 mei 2016 een eenmanszaak onder de naam Cafetaria Place2Be (te Thomas a Kempislaan 54-56, Alkmaar) gevoerd.

2.2.

Op 5 februari 2016 is een vertegenwoordiger van DBA - zonder afspraak - bij [eiser] gekomen. Door de vertegenwoordiger is een checklist ingevuld met gegevens van [eiser].

2.3.

Door een niet nader aangeduide adviseur van DBA is een “Checklist 1e gesprek” d.d. 5 februari 2015 ingevuld. In de checklist is onder klantgegevens vermeld Cafetaria Place2Be te Thomas a Kempislaan 54, Alkmaar en onder contactpersoon [eiser]. Ook zijn een geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer, IBAN rekening nummer vermeld. De checklist bestaat uit verschillende kolommen waarin gegevens kunnen worden ingevuld, waaronder de kolommen “Internetverbinding? Ja/Nee”, “Pin? Ja/Nee”, “Televisie Ja/Nee”, “Vaste Lijn Ja/Nee” en “Energie? Ja/nee” In deze kolommen is “Nee” steeds doorgehaald. Onderaan de checklist is vermeld:

“U geeft bij het tekenen van deze checklist aan, akkoord te zijn:

  • -

    Met 20% advieskosten van de kostenbesparing over de gehele contractperiode (…) a.g.v. het advies, met een minimum van € 50,-. Dit bedrag zal binnen 4 weken aan u worden gefactureerd.*

  • -

    Met de machtiging, dat Direct Bespaar Advies vanuit uw naam gegevens opvraagt bij huidige providers/leverancie zodat Direct Bespaar Advies de juiste gegevens heeft om een goede maatwerkanalyse te maken.

(…)

* wanneer u besluit de maatwerkanalyse niet door Direct Bespaar Advies te laten uitvoeren, bent u de advieskosten genoemd op de maatwerkanalyse, wel verschuldigd.”

Voorts zijn op de checklist twee handtekeningen geplaatst: een voor akkoord en een van de adviseur.

2.4.

Tijdens een tweede gesprek tussen de vertegenwoordiger van DBA en [eiser] heeft de vertegenwoordiger [eiser] een offerte d.d. 19 februari 2016 overhandigd. De offerte staat op naam van Cafetaria Elmaar / Place2B aan de Thomas a Kempislaan 54-56, Alkmaar. In de offerte zijn de jaarlijkse energiekosten op basis van het huidige abonnement bij Nuon, de jaarlijkse energiekosten na een overstap naar een nieuwe leverancier via DBA, een jaarlijkse besparing ad € 1.402,08 en een “besparing contractperiode(3jr)” ad € 4.206,24 vermeld alsmede de advieskosten van DBA ad € 841,24 exclusief 21% btw. Voorts is in de offerte vermeld:

“- Dit voorstel is 7 dagen geldig (…)

- Alle eventuele voorgaande offertes komen hierbij te vervallen; (…)

- U gaat akkoord met 20% advieskosten van de besparing over de gehele contractperiode met een minimum van € 50,-. Dit bedrag zal binnen 4 weken aan u worden gefactureerd en geïncasseerd doormiddel van een eenmalige incasso. (…)”

2.5.

[eiser] heeft de offerte d.d. 19 februari 2016 niet ondertekend.

2.6.

Bij factuur van 7 november 2016 heeft DBA “Advieskosten maatwerkanalyse” in rekening gebracht ad € 1.017,90 inclusief btw. De factuur is gericht aan Snackplaza Elmaar te Thomas a Kempislaan 54, Alkmaar.

3 De vordering

3.1.

Eiseres vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 1.237,14, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de openstaande facturen over € 1.017,90 en de proceskosten.

3.2.

Eiseres legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, op basis waarvan eiseres gedaagde advies heeft gegeven op het gebied van kostenbesparingen en gedaagde de advieskosten ad 20% van de kostenbesparing (€ 1.017,90 inclusief btw) verschuldigd is. Gedaagde heeft de kosten

- ondanks herhaalde aanmaning daartoe - niet betaald. Eiseres heeft derhalve naast de hoofdsom de wettelijke rente ad € 66,55 en buitengerechtelijke incassokosten ad € 152,69 van gedaagde te vorderen.

4 Het verweer

4.1.

[eiser] betwist de vordering. Hij betwist dat hij de door DBA overgelegde checklist heeft ondertekend, dat een overeenkomst tot stand is gekomen en dat (de onmiddellijke verschuldigdheid van) de advieskosten met hem zijn besproken of geaccordeerd. Subsidiair beroept [eiser] zich op de nietigheid dan wel vernietigbaarheid van de overeenkomst op grond van artikel 6:193a e.v. BW en/of 6:230a BW en/of dwaling. [eiser] voert hiertoe aan dart hij niet te onderscheiden is van een consument. Er komt reflexwerking aan genoemde wetsartikelen toe. Meer subsidiair doet [eiser] een beroep op misbruik van recht c.q. strijd met de redelijkheid en billijkheid. De constructie van DBA komt erop neer dat hij moet betalen voor het ontvangen van een offerte. De gevorderde advieskosten zijn geen redelijke beloning. [eiser] voert voorts aan dat hij de factuur en aanmaningen niet heeft ontvangen, omdat de eenmanszaak op het aangeschreven adres is opgeheven. Hij is derhalve geen rente en kosten verschuldigd.

5 De beoordeling

5.1.

In het midden latend of de checklist d.d. 5 februari 2015 door [eiser] is ondertekend, overweegt de kantonrechter het volgende.

5.2.

Beoordeeld dient te worden of hetgeen partijen hebben besproken en in de checklist (zie 2.3.) is neergelegd, is aan te merken als een overeenkomst. Ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek (BW) komt een overeenkomst tot stand door een aanbod van de ene partij en een daarop aansluitende aanvaarding van de andere partij. In artikel 6:227 BW is bepaald dat de verbintenissen die partijen op zich nemen, bepaalbaar moeten zijn. Eventuele leemten die de overeenkomst vertoont, kunnen worden opgevuld met behulp van de wet, gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 1 BW).

5.3.

Vaststaat dat een adviseur van DBA zonder afspraak bij [eiser] is gekomen waarna een gesprek heeft plaatsgevonden. DBA stelt dat tijdens het eerste gesprek de wensen van [eiser] in kaart zijn gebracht door middel van de checklist en dat tijdens het invullen van de checklist met [eiser] is besproken dat er advieskosten in rekening worden gebracht, dat dit ook in de checklist is vermeld en dat [eiser] daarmee heeft ingestemd door de checklist te ondertekenen. Wat er precies is besproken, heeft DBA echter niet gesteld. DBA heeft ook niet gesteld welke concrete verbintenis(sen) zij, tegenover de verbintenis van [eiser] om advieskosten te betalen, op zich heeft genomen. Zo is niet gesteld ten aanzien van welke kostenbesparingen er advies zou worden gegeven. Dat blijkt ook niet, althans onvoldoende, uit de checklist. Daarin zijn immers - slechts - meerdere kolommen vermeld waarin “Nee” is doorgehaald, waaronder een kolom “Energie?”, terwijl de gevorderde advieskosten alleen betrekking hebben op “energie”. Wat dit precies inhoudt is gesteld noch gebleken. Uit de checklist, zoals hiervoor onder 2.3. vermeld, blijkt ook overigens niet welke verbintenis(sen) DBA op zich heeft genomen. Het aanbod is in zoverre onvoldoende bepaald. Daarnaast blijkt uit de checklist niet voldoende welke verbintenis [eiser] op zich heeft genomen. De hoogte van de advieskosten is niet duidelijk in de checklist omschreven. Zo is onduidelijk wat de in de checklist vermelde “kostenbesparing” inhoudt en wat de duur van de daaraan gekoppelde “contractperiode” is. Het aanbod is ook in zoverre onvoldoende bepaald. Voorts ontbreekt in de checklist een essentieel gegeven, namelijk wie de contractspartij van [eiser] is. De checklist vermeldt niet eens de naam van de adviseur, noch dat deze namens DBA handelt. In deze omstandigheden - in het licht van voormeld toetsingskader bezien - kan niet worden gezegd dat het aanbod van DBA voldoende bepaalbaar was. Dat [eiser] is ingegaan op het voorstel (door ondertekening van de checklist, zoals DBA stelt en hij betwist) doet daaraan niet af. Er is geen overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW tussen partijen tot stand gekomen.

5.4.

Gezien het voorgaande zal de vordering van DBA worden afgewezen. De verdere stellingen van partijen behoeven geen bespreking.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van DBA, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt DBA tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [eiser] worden vastgesteld op een bedrag van € 300,00 aan salaris van zijn gemachtigde.

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H. Lips en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter