Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:1927

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-03-2018
Datum publicatie
14-03-2018
Zaaknummer
6570886
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Overgang van onderneming

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2018-0326
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 6570886 \ AO VERZ 18-2 (NE)

Uitspraakdatum: 12 maart 2018

Beschikking in de zaak van:

[verzoeker]

wonende te [woonplaats 1]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. E.M. Hoorenman

[toevoeging verleend onder nummer 4MO8192]

tegen

1 de commanditaire vennootschap KMN Scooters Hoorn C.V., gevestigd te Hoorn

2. [verweerster 1], beherend vennoot van gedaagde sub 1, geen bekende woon- of verblijfplaats

3. de commanditaire vennootschap Pechhulp on Demand C.V., gevestigd te Hoorn, gemachtigde mr. H.H. Kelderhuis

4. [verweerder], beherend vennoot van gedaagde sub 3, wonende te [woonplaats 2] , gemachtigde mr. H.H. Kelderhuis

verwerende partijen

verder te noemen: gezamenlijk KMN Scooters c.s. en afzonderlijk KMN Scooters, [verweerster 1] , Pechhulp on Demand en [verweerder] .

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan om voor recht te verklaren dat er sprake is van een overgang van de onderneming van KMN Scooters naar Pechhulp on Demand en dat de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] heeft voortgeduurd tot 2 januari 2018. Voorts verzoekt [verzoeker] onder meer KMN Scooters c.s. te veroordelen tot betaling van achterstallig loon en een vergoeding wegens het niet nakomen van de zogenoemde aanzegverplichting. Daarbij maakt [verzoeker] aanspraak op nevenvorderingen. Pechhulp on Demand en [verweerder] hebben een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 12 februari 2018 heeft een zitting plaatsgevonden. [verweerster 1] en KMN scooters zijn niet verschenen ter zitting. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. De gemachtigde van [verzoeker] heeft pleitaantekeningen overgelegd. Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] bij brief van 17 januari 2018 het betekeningsexploot waarbij aan [verweerster 1] het verzoekschrift openbaar is betekend toegezonden. Bij brieven van 2 en 8 februari 2018 heeft [verzoeker] nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

[verzoeker] is op 3 januari 2017 in dienst getreden bij KMN Scooters in de functie van leerling monteur met een salaris van € 979,96 bruto per maand.

2.2.

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en van rechtswege geëindigd op 3 januari 2018. De arbeidsovereenkomst is nadien niet voortgezet.

2.3.

[verzoeker] heeft zich op 20 juli 2017 ziek gemeld. Het UWV heeft bij brief van 3 augustus 2017 een aanvraag van [verzoeker] voor een ziektewetuitkering afgewezen, omdat de werkgever verplicht is het loon tijdens ziekte door te betalen.

2.4.

KMN Scooters heeft volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel als activiteit detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan. De onderneming is gevestigd op het adres Lange Kerkstraat 24 te Hoorn. Op 14 augustus 2017 is de onderneming KNM Scooters uitgeschreven uit het handelsregister.

2.5.

Pechhulp on Demand is volgens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 1 augustus 2017 opgericht en heeft mede als handelsnaam KMN Scooters Hoorn Beheer. Pechhulp on Demand heeft als activiteit detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan, alsmede overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto’s. Het bezoekadres van de onderneming is Lange Kerkstraat 24 te Hoorn.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt KMN Scooters c.s. hoofdelijk te veroordelen onder meer tot betaling van een vergoeding van € 979,96, wegens het niet nakomen van de aanzegverplichting als bedoeld in artikel 7:668 lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW). Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort gezegd – dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is aangegaan voor bepaalde tijd en is geëindigd op 3 januari 2018. KNM Scooters c.s. hebben verzuimd om [verzoeker] uiterlijk een maand daarvoor te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

3.2.

[verzoeker] vordert verder dat de kantonrechter:

- voor recht verklaart dat sprake is van overgang van onderneming van KMN Scooters naar
Pechhulp on Demand;
- voor recht verklaart dat de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] heeft voortgeduurd tot 2
januari 2018;

- voor recht verklaart dat [verzoeker] recht heeft op loon tot en met 31 december 2017;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van het achterstallige loon met
vakantiegeld en dit te bepalen op € 12.700,28 minus het reeds betaalde onbekende
brutoloon;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de wettelijke verhoging wegens
vertraging in de loonbetaling van € 6.350,14;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de niet genoten vakantiedagen
van € 542,66;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot het leveren van deugdelijke
salarisspecificaties;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot het ophalen van de bedrijfsscooter Kymco
Agility 50 met kenteken D-354-BS zoals beschreven in de arbeidsovereenkomst;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke
incassokosten van € 1.111,80;

- KMN Scooters c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van de procedure en de nakosten.

3.3.

[verzoeker] legt aan de (neven)vorderingen – kort weergegeven – het volgende ten grondslag. Over de gehele periode van het dienstverband bedroeg het verschuldigde salaris

in totaal € 12.700,28 bruto inclusief 8 % vakantiegeld. Aan [verzoeker] is een nettoloon van € 3.727,03 betaald. [verzoeker] heeft nimmer salarisspecificaties ontvangen. [verzoeker] heeft verder twaalf vakantiedagen opgebouwd. Hij heeft deze vakantiedagen niet opgenomen, zodat hij recht heeft op uitbetaling daarvan. Tussen [verzoeker] en KMN Scooters is een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. De gehele economische eenheid KMN Scooters is overgegaan naar Pechhulp on Demand. KMN Scooters c.s. zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen van [verzoeker] uit de arbeidsovereenkomst.

4 Het verweer

4.1.

Pechhulp on Demand en [verweerder] verweren zich en stellen dat het verzoek om hen te veroordelen tot betaling van de gevorderde vergoeding en de gevorderde nevenvorderingen moet worden afgewezen. Zij voeren daartoe – samengevat – het volgende aan. Op 1 augustus 2017 hebben [verweerder] en de heren [naam 1] en [naam 2] een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat [verweerder] gebruik mag maken van de bedrijfsnamen Pechhulp on Demand en KMN Scooters, eigendom van [naam 2] , en dat [verweerder] de handelswaar van [naam 1] mag verkopen. [verweerder] heeft geen overeenkomst gesloten met KMN Scooters of [verweerster 1] . Verder is van behoud van identiteit van KMN Scooters geen sprake. De activiteiten zijn immers niet gelijk gebleven, nu Pechhulp on Demand zich naast verkoop, onderhoud en reparatie van scooters op locatie in Hoorn hoofdzakelijk bezighoudt met hulp bij pechgevallen onderweg. Ook heeft Pechhulp on Demand een bredere doelgroep dan KMN Scooters. Voor zover wordt geoordeeld dat sprake is van een overgang van onderneming, kunnen Pechhulp on Demand en [verweerder] in ieder geval niet worden aangesproken op de vorderingen die zien op de periode tot 1 augustus 2017. Pechhulp on Demand en [verweerder] waren niet op de hoogte van (de gemaakte afspraken over) het dienstverband. [verzoeker] heeft zich nimmer beschikbaar gesteld voor het verrichten van werkzaamheden en heeft zich pas voor het eerst bij brief van 8 december 2017 gemeld bij Pechhulp on Demand en [verweerder] . Tot laatstgenoemde datum heeft [verzoeker] dan ook geen aanspraak op loon van Pechhulp on Demand en [verweerder] .

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt vast dat [verweerster 1] niet is verschenen om namens KMN Scooters en zichzelf verweer te voeren op de zitting. Ook heeft [verweerster 1] geen schriftelijk verweer gevoerd. [verweerster 1] verblijft volgens de gemachtigde van [verzoeker] niet op het adres vermeld in het Basisregistratie Personen (BRP), daar post aan dit adres retour is ontvangen met de mededeling ‘Woont niet op dit adres’. Daarom is de oproepbrief voor de zitting van 12 februari 2018 verstuurd naar het op het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermelde vestigingsadres van KMN Scooters en naar het adres van de moeder van [verweerster 1] . Op laatstgenoemd adres zou [verweerster 1] volgens de gemachtigde van [verzoeker] verblijven. Alleen de oproepbrief aan eerstgenoemd adres is retour ontvangen. Verder is op 15 januari 2018 het verzoekschrift openbaar betekend aan [verweerster 1] en is zij erop gewezen dat zij verweer kan voeren. De gemachtigde van [verzoeker] heeft [verweerster 1] bovendien per e-mail op de hoogte gebracht van het verzoekschrift. De kantonrechter is gelet op voornoemde omstandigheden van oordeel dat [verweerster 1] behoorlijk is opgeroepen en in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren.

5.2.

[verzoeker] heeft de zaak bij verzoekschrift ingediend, omdat hij onder meer aanspraak maakt op een vergoeding van € 979,96 wegens het niet nakomen van de aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1, onderdeel a, Burgerlijk Wetboek (BW). [verzoeker] heeft het verzoek tijdig ingediend, omdat het is ontvangen binnen drie maanden na de dag waarop de verplichting op grond van artikel 7:668 lid 1 BW is ontstaan. [verzoeker] is dan ook ontvankelijk in zijn verzoek.

5.3.

[verzoeker] spreekt voor voornoemde vergoeding en voor de nevenvorderingen KMN Scooters, Pechhulp on Demand en de beherende vennoten aan. De eerste vraag die ter beantwoording voor ligt is of sprake is van overgang van onderneming. Dit wordt betwist door Pechhulp on Demand en [verweerder] .

5.4.

Op grond van artikel 7:663 BW gaan door een overgang van onderneming de rechten en verplichtingen die voor [verzoeker] voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomst tussen hem en KMN Scooters, van rechtswege over op Pechhulp on Demand. In artikel 7:662 lid 2 BW is, voor zover hier van belang, bepaald dat onder overgang moet worden verstaan “de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt” en onder economische eenheid “een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.”

5.5.

Pechhulp on Demand en [verweerder] voeren als verweer dat tussen hen en KMN Scooters en [verweerster 1] geen overeenkomst is gesloten op grond waarvan de overgang heeft plaatsgevonden. De kantonrechter merkt hierover op dat het begrip ‘overeenkomst’ door het Hof van Justitie van de Europese Unie ruim wordt uitgelegd. Ook indien geen overeenkomst kan worden aangewezen op basis waarvan de overgang kan hebben plaatsgevonden of sprake is van een stilzwijgende overeenkomst, kan zijn voldaan aan het vereiste dat de overgang ten gevolge van een overeenkomst is geschied. De kantonrechter gaat dan ook voorbij aan dit verweer.

5.6.

Nu niet in geschil is dat KMN Scooters als een economische eenheid (onderneming) in de zin van artikel 7:662 BW moet worden aangemerkt, komt de vraag aan de orde of de identiteit van die economische eenheid is behouden. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van identiteitsbehoud moet rekening worden gehouden met alle kenmerkende feitelijke omstandigheden, zoals de aard van de betrokken onderneming, het al dan niet overdragen van de materiële activa, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van het personeel, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

5.7.

De volgende omstandigheden spelen naar het oordeel van de kantonrechter een rol. KMN Scooters was, en Pechhulp on Demand is, gevestigd op het adres Lange Kerkstraat 27 te Hoorn. Pechhulp on Demand heeft de huurovereenkomst van het pand op voornoemd adres als huurder voortgezet. Ook is de klantenkring van KMN Scooters overgenomen. Weliswaar is de klantenkring van Pechhulp on Demand groter dan die van KMN Scooters, maar dit doet er niet aan af dat de klanten van KMN Scooters thans ook klanten van Pechhulp on Demand zijn. De bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen zijn detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan. De winkel en reparatiewerkplaats op voornoemd adres is ongewijzigd voortgezet. Zo is de inventaris ongewijzigd, wordt een gelijksoortige voorraad verkocht, staat op de gevel van het pand nog steeds ‘KMN Scooters Hoorn’, is het telefoonnummer niet veranderd en maakt Pechhulp on Demand gebruik van dezelfde facturen met in de tenaamstelling KMN Scooters. KMN Scooters Hoorn Beheer is verder een handelsnaam van Pechhulp on Demand en op de auto’s van Pechhulp on Demand staat een telefoonnummer van KMNS Nederland. Deze naam staat voor [naam 3] Scooters. [verweerster 1] is beherend vennoot van KMNS Nederland. Verder staat als onweersproken vast dat Koopman de vroegere partner was van [verweerster 1] en thans de partner is van de zus van [verweerder] . Koopman was werkzaam voor KMN Scooters en voert thans werkzaamheden uit voor Pechhulp on Demand.

5.8.

De stelling dat de bedrijfsnamen eigendom zijn van [naam 2] en de inventaris en voorraad eigendom zijn van [naam 1] , wat wordt betwist door [verzoeker] , kan Pechhulp on Demand en [verweerder] niet baten. Immers deze activa waren ofwel eigendom van KMN Scooters en zijn overgenomen door Pechhulp on Demand, ofwel zijn eigendom van de heren [naam 4] In dat geval heeft geen wijziging plaats gevonden in de waarde van materiele activa van KMN Scooters ten opzichte van die van Pechhulp on Demand.

5.9.

Gelet op voornoemde omstandigheden gaat de kantonrechter ervan uit dat de exploitatie van KMN Scooters in feite door Pechhulp on Demand is voortgezet met (nagenoeg) dezelfde bedrijfsmiddelen. De identiteit van KMN Scooters is dan ook behouden gebleven. De kantonrechter komt daarom tot het oordeel dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW en dat op de voet van artikel 7:663 BW alle rechten en verplichtingen die op het tijdstip van overgang voortvloeiden uit de arbeidsovereenkomst tussen [verzoeker] en KMN Scooters van rechtswege zijn overgegaan op Pechhulp on Demand. De gevorderde verklaring voor recht op dat punt zal worden toegewezen. Dat geldt ook voor de gevorderde verklaringen voor recht dat de arbeidsovereenkomst heeft voortgeduurd tot 2 januari 2018 en dat [verzoeker] recht heeft op loon tot en met 31 december 2017. Niet is immers gesteld of gebleken dat de arbeidsovereenkomst op een eerder tijdstip is geëindigd en aan het verweer van Pechhulp on Demand en [verweerder] dat [verzoeker] zich niet beschikbaar heeft gesteld voor werkzaamheden gaat de kantonrechter voorbij. [verzoeker] was ziek en heeft gedurende het tijdvak waarin hij ziek was recht op loon. Dat dit anders is, omdat [verzoeker] niet arbeidsongeschikt was of een re-integratieverplichting heeft geschonden, is niet gesteld of gebleken.

5.10.

De kantonrechter bepaalt het tijdstip van overgang op 14 augustus 2017. Op deze datum is KMN Scooters uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en omstreeks deze datum is de onderneming Pechhulp on Demand gestart. KMN Scooters c.s. zijn naast Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst tot 14 augustus 2017. Zij blijven immers nog een jaar hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór dat tijdstip. Voor de vorderingen die zien op de periode na 14 augustus 2017 kunnen alleen Pechhulp on Demand en [verweerder] worden aangesproken. Het verweer van Pechhulp on Demand en [verweerder] dat zij pas op 8 december 2017 bekend zijn geworden met het bestaan van de arbeidsovereenkomst wordt gepasseerd, nu zij van rechtswege in de rechten en verplichtingen zijn getreden van de arbeidsovereenkomst.
Vorderingen tot 14 augustus 2017
5.11. Als onbetwist staat vast dat [verzoeker] tot 14 augustus 2017 recht heeft op een loon van
€ 7.937,68 bruto (7,5 maand x € 979,96 x 8 % vakantiegeld). [verzoeker] heeft € 3.727,03 netto ontvangen. Pechhulp on Demand en [verweerder] voeren als verweer dat zij niet beschikken over de (salaris)administratie van KMN Scooters en dat zij dit daarom niet kunnen controleren. Dit komt voor hun rekening en risico en kunnen zij niet tegenwerpen aan [verzoeker] . KMN Scooters c.s. zullen daarom hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van het netto equivalent van € 7.937,68 bruto, verminderd met € 3.727,03 netto.

5.12.

De gevorderde wettelijke verhoging is toewijsbaar over het verschuldigde brutoloon, zijnde € 7.937,68 verminderd met het bruto equivalent van € 3.727,03 netto. De kantonrechter ziet met het oog op de gegeven omstandigheden aanleiding de wettelijke verhoging te matigen tot 20 %.

5.13.

Ook de gevorderde verstrekking van een deugdelijke specificatie (salarisstrook) over de maanden januari tot 14 augustus 2017 zal worden toegewezen.

5.14.

De kantonrechter stelt vast dat [verzoeker] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen volgens het

wettelijke tarief dat hoort bij de hoofdsom waartoe KMN Scooters c.s. zullen worden veroordeeld. De bruto toe te wijzen hoofdsom kan bij gebreke van deugdelijke specificaties thans niet worden vastgesteld. Daarom brengt de kantonrechter – enkel voor het bepalen van de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten – op het bruto loon tot 14 augustus 2017 € 3.727,03 in mindering, ondanks dat dit een netto bedrag is. Het komt immers voor rekening en risico van KMN Scooters c.s. dat een deugdelijke specificatie ontbreekt. De uitkomst hiervan wordt vermeerderd met de wettelijke verhoging van 20 %. De hoofdsom waarop de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gebaseerd bedraagt aldus € 5.052,78. De vergoeding bedraagt dan € 759,44 inclusief BTW.

5.15.

De proceskosten behorend bij het toe te wijzen bedrag komen voor rekening van KMN Scooters c.s., omdat zij ongelijk krijgen.

5.16.

Daarbij worden KMN Scooters c.s. ook veroordeeld tot betaling van
nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door [verzoeker] worden gemaakt. De nakosten worden overeenkomstig de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele sectoren en Kantonsectoren begroot op een half salarispunt conform het gebruikelijke liquidatietarief voor proceskosten tot een maximum van € 100,00.

Vorderingen na 14 augustus 2017
5.17. Voor de vorderingen van [verzoeker] die zien op de periode na 14 augustus 2017 kunnen alleen Pechhulp on Demand en [verweerder] worden aangesproken.

5.18.

De arbeidsovereenkomst van [verzoeker] heeft voortgeduurd tot 3 januari 2018. Vaststaat dat na 14 augustus 2014 aan [verzoeker] geen loon is betaald. Het gevorderde achterstallig loon en vakantiegeld tot en met 31 december 2017 is dan ook toewijsbaar en bedraagt over 14 augustus tot en met 31 december 2017 € 4.762,61 bruto (4,5 maand x € 979,96 x 8 % vakantiegeld).

5.19.

Pechhulp on Demand en [verweerder] worden ook veroordeeld tot betaling van de wettelijke verhoging over het verschuldigde brutoloon van € 4.762,61. De kantonrechter ziet met het oog op de gegeven omstandigheden aanleiding de wettelijke verhoging te matigen tot 20 %.

5.20.

[verzoeker] vordert verder uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. [verzoeker] heeft recht op uitbetaling hiervan bij het einde van zijn dienstverband. Pechhulp on Demand en [verweerder] hebben onvoldoende gemotiveerd betwist dat [verzoeker] de twaalf vakantiedagen die hij heeft opgebouwd heeft opgenomen. Deze vordering zal daarom worden toegewezen.

5.21.

Op grond van artikel 7:668 lid 1, onderdeel a, BW moet Pechhulp on Demand [verzoeker] schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Uit artikel 7:668 lid 3 BW volgt dat Pechhulp on Demand aan [verzoeker] een vergoeding is verschuldigd gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand, indien Pechhulp on Demand deze verplichting in het geheel niet is nagekomen. De kantonrechter is van oordeel dat dit het geval is. Pechhulp on Demand heeft [verzoeker] immers niet schriftelijk uiterlijk een maand voor het aflopen van de bepaalde tijd geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zullen worden veroordeeld tot betaling van een bedrag aan loon voor één maand, te weten
€ 979,97.

5.22.

Ook de gevorderde verstrekking door Pechhulp on Demand en [verweerder] van een deugdelijke specificatie (salarisstrook) over 14 augustus tot en met 31 december 2017 zal worden toegewezen.

5.23.

[verzoeker] vordert verder dat de scooter die bij hem staat wordt opgehaald. In deze procedure heeft de kantonrechter echter niet kunnen vaststellen wie de eigenaar van de scooter is. [verzoeker] heeft ter zitting zelf verklaard dat Koopman mogelijk eigenaar is van de scooter. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

5.24.

De kantonrechter stelt vast dat [verzoeker] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht ten aanzien van het gevorderde vanaf 14 augustus 2017. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten zal worden toegewezen volgens het wettelijke tarief dat hoort bij de hoofdsom waartoe Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zullen worden veroordeeld, zijnde gezamenlijk
€ 12.290,53 (€ 5.052,78 tot 14 augustus 2017 en € 7.037,75 na die datum). De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt aldus € 1.086,47 inclusief BTW. Nu KMN Scooters c.s., waarvan Pechhulp on Demand en [verweerder] onderdeel uitmaken, hoofdelijk worden veroordeeld tot € 759,44 inclusief BTW worden Pechhulp on Demand en [verweerder] daarnaast hoofdelijk veroordeelt tot het verschil, zijnde € 327,03.

5.25.

KMN Scooter c.s. zullen zoals overwogen worden veroordeeld in de proceskosten. Nu het salaris van de gemachtigde van [verzoeker] behorend bij de hoofdsom waartoe Pechhulp on Demand en [verweerder] worden veroordeeld € 50,00 per punt hoger is dan het salaris behorend bij de hoofdsom waartoe KMN Scooters c.s. worden veroordeeld, zullen Pechhulp on Demand en [verweerder] aanvullend hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van € 100,00 (2 punten).

6 De beslissing

De kantonrechter:


ten aanzien van KMN Scooters c.s.

6.1.

verklaart voor recht dat sprake is van overgang van onderneming van KMN Scooters naar Pechhulp on Demand;

6.2.

verklaart voor recht dat de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] heeft voortgeduurd tot 2 januari 2018;

6.3.

verklaart voor recht dat [verzoeker] recht heeft op loon tot 31 december 2017;

6.4.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk, in die zin dat als de een betaalt de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan [verzoeker] van het netto equivalent van € 7.935,49 bruto, verminderd met € 3.727,03 netto ter zake achterstallig loon en vakantiegeld;

6.5.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van de wettelijke verhoging in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:625 BW met een maximum van 20 % over het verschuldigde brutoloon van € 7.935,49 verminderd met het bruto equivalent van € 3.727,03 netto;

6.6.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, over te gaan tot overlegging van een specificatie (salarisstrook) over de maanden januari tot 14 augustus 2017;

6.7.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van € 759,29 ter zake buitengerechtelijke incassokosten;

6.8.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [verzoeker] tot en met vandaag vaststelt op € 679, te weten:

griffierecht € 79,00

salaris gemachtigde € 500,00 ;

6.9.

veroordeelt KMN Scooters c.s. hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling van
€ 100,00 aan nakosten, voor zover daadwerkelijk nakosten door [verzoeker] worden gemaakt;

6.10.

verklaart dit deel van de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

Pechhulp on Demand en [verweerder]
6.11. veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van het netto equivalent van € 4.764,79 bruto ter zake achterstallig loon en vakantiegeld over 14 augustus tot en met 31 december 2017;

6.12.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van de wettelijke verhoging in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7:625 BW met een maximum van 20 % over het verschuldigde brutoloon van
€ 4.764,79 bruto;

6.13.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van € 542,66 ter zake niet-opgenomen vakantiedagen;

6.14.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van € 979,96 ter zake de aanzegverplichting;

6.15.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, over te gaan tot overlegging van een specificatie (salarisstrook) over de maanden 14 augustus tot en met december 2017;

6.16.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling aan [verzoeker] van € 327,03 ter zake buitengerechtelijke incassokosten;

6.17.

veroordeelt Pechhulp on Demand en [verweerder] hoofdelijk zoals hiervoor vermeld, tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [verzoeker] tot en met vandaag vaststelt op € 100,00 voor het salaris van de gemachtigde van [verzoeker] ;

6.18.

verklaart dit deel van de beschikking uitvoerbaar bij voorraad

Deze beschikking is gegeven door mr. W.A. Swildens, kantonrechter en op 12 maart 2018 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter