Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:1785

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
02-03-2018
Datum publicatie
06-03-2018
Zaaknummer
15/870253.16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

poging diefstal met geweld in vereniging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Haarlemmermeer

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/870253-16 (P)

Uitspraakdatum: 2 maart 2018

Tegenspraak (artikel 279 Sv)

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 16 februari 2018 in de zaak tegen:

[verdachte]

[geboortedatum]

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. R. Hagemeier en van hetgeen de raadsman van verdachte, mr. B. van Riel, advocaat te Rhenen, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

Primair

hij op of omstreeks 23 januari 2016 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in of uit een woning (gelegen aan de [adres] ) weg te nemen geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en zich en/of zijn mededader(s) daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, een poortdeur en/of (vervolgens) een deur van genoemde woning heeft opengebroken en/of geforceerd en/of die woning is binnengegaan en/of genoemde woning heeft doorzocht en/of heeft getracht een kluis te openen en/of genoemde [slachtoffer 1] (met kracht) tegen een deur heeft geduwd en/of (vervolgens) met een (ijzeren) staaf, althans een (hard) voorwerp, op/tegen diens

(voor)hoofd en/of (elders) op/tegen diens lichaam heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair

[medeverdachte] op of omstreeks 23 januari 2016 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in of uit een woning (gelegen aan de [adres] , aldaar) weg te nemen, geld en/of (een) goed(eren), geheel of ten dele behorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, en die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of daarbij die voorgenomen diefstal heeft/hebben doen voorafgaan en/of heeft/hebben doen vergezellen en/of heeft/hebben doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) een poortdeur en/of (vervolgens) een deur van genoemde woning heeft/hebben opengebroken en/of geforceerd en/of die woning is/zijn binnengegaan en/of genoemde woning heeft/hebben doorzocht

en/of heeft/hebben getracht een kluis te openen en/of genoemde [slachtoffer 1] (met kracht) tegen een deur heeft/hebben geduwd en/of (vervolgens) met een (ijzeren) staaf, althans een (hard) voorwerp, op/tegen diens (voor)hoofd en/of (elders) op/tegen diens lichaam heeft/hebben geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,
bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 23

januari 2016 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) met een door hem, verdachte, bestuurde personenauto naar de plek van het misdrijf te vervoeren en/of - toen die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) op heterdaad was/waren betrapt - die [medeverdachte] en/of zijn mededader(s) heeft geholpen te ontkomen, door hem/hen met die/een door

verdachte bestuurde personenauto van de plek van het misdrijf te vervoeren.

2 Voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Standpunten van partijen

3.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde feit en gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

3.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs zowel van het primair als van het subsidiair ten laste gelegde feit dient worden vrijgesproken. Op grond van de stukken kan slechts vastgesteld worden dat de auto in de buurt van [adres] is geweest. De signalementen van de personen zijn te algemeen om daaruit de conclusie te trekken dat verdachte één van de personen is geweest en dat hij iets te maken heeft met de woninginbraak. Mocht de rechtbank toch tot een bewezenverklaring komen, dan zal de rol van verdachte niet verder kunnen strekken dan die van medeplichtige.

Mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring komen, dan heeft de raadsman voorts verzocht aan verdachte een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

4 Oordeel van de rechtbank

4.1.

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde feit op grond van de bewijsmiddelen die in de bijlage bij dit vonnis zijn vervat.

4.2.

Bewijsmotivering

De rechtbank stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit in de vorm van medeplegen kan worden bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij het tenlastegelegde het volgende af.
Blijkens het [bedrijf] overeengekomen huurcontract heeft verdachte van 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 de beschikking gehad over een huurauto, te weten een Toyota Aygo, met [kenteken] .

Volgens de track en trace-gegevens heeft deze Toyota Aygo ten tijde van de poging woninginbraak op 23 januari 2016 ruim 20 minuten stil gestaan op de locatie [adres] , zijnde een locatie die is gelegen voor het perceel [adres] .

Vlak na de woninginbraak op het adres [adres] is de Toyota gezien op de Van Heuven Goedhartlaan. De auto stond midden op rijbaan stil en er is gezien dat twee mannen kwamen aanrennen en achter in de auto plaatsnamen. Vervolgens reed de Toyota Aygo met hoge snelheid weg.

Kort na de melding is medeverdachte Jovanovic in de omgeving van de woning aan het [adres] aangehouden. In zijn fouillering is een visitekaartje van het [bedrijf] aangetroffen.

Bij vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam is verdachte (onder meer) veroordeeld voor een woninginbraak in Aalsmeer op 23 januari 2016. In het vonnis heeft de rechtbank ten aanzien van dat feit vastgesteld dat de auto die door verdachte werd gehuurd ten tijde van de inbraak 23 minuten in de directe omgeving van de plaats delict stond alsook dat de bij die inbraak weggenomen telefoon binnen een tijdbestek van 24 uur na de inbraak door verdachte in gebruik werd genomen.

Uit de analyse van de gegevens van de telefoon van verdachte is gebleken dat het telefoontoestel van verdachte met het [telefoonnummer 1] op 23 januari 2016 in de omgeving van het woonadres van [medeverdachte] is geweest.

Verdachte heeft voorts verklaard dat hij in de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 de enige bestuurder van deze auto is geweest. Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast dat de Toyota Aygo als vervoermiddel is gebruikt bij het plegen van de woninginbraken, van welke auto verdachte de huurder en de bestuurder is geweest. Voorts is hij veroordeeld als pleger van voornoemde woninginbraak in Aalsmeer, die heeft plaatsgehad op dezelfde dag, op een tijdstip niet lang vóór het tijdstip waarop de thans tenlastegelegde poging tot woninginbraak is gepleegd. Uit de track en trace-gegevens met betrekking tot de genoemde Toyota Aygo blijkt bovendien dat de auto vanuit Aalsmeer rechtstreeks naar Hoofddorp is gereden.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de medeverdachten is komen vast te staan, nu ook niet kan worden uitgesloten dat verdachte in de woning aan de [adres] is geweest. Hoewel een gezamenlijke uitvoering ter plaatse niet kan worden vastgesteld, is de bijdrage van verdachte aan het tenlastegelegde naar het oordeel van de rechtbank gelet op de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden in samenhang bezien van zodanig gewicht, dat deze kan worden aangemerkt als een vorm van medeplegen. Daarmee acht de rechtbank het tenlastegelegde medeplegen bewezen, met uitzondering van het geweldselement in de tenlastelegging. Uit de voorhanden onderzoeksgegevens volgt immers niet dat verdachte betrokkenheid kan worden aangewreven bij de klap met een ijzeren staaf die het slachtoffer ten tijde van de vlucht uit de woning tegen het voorhoofd heeft gekregen.

4.3.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande dat

Primair

hij op 23 januari 2016 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning (gelegen aan de [adres] weg te nemen geld en/of goederen, toebehorende aan [slachtoffer 1] , en zich en/of zijn mededaders daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of dat geld en/of die goederen onder hun bereik te brengen door middel van braak, hij en/of (een van) zijn mededaders daarbij een poortdeur en vervolgens een deur van genoemde woning heeft/hebben opengebroken en/of geforceerd en zij die woning zijn binnengegaan en genoemde woning hebben doorzocht en hebben getracht een kluis te openen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Hetgeen aan verdachte onder primair meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit:

Het bewezenverklaarde levert op:

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7 Motivering van de hoofdstraf

Bij de beslissing over de hoofdstraf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Samen met anderen heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een poging tot woninginbraak. Op het moment dat verdachten de woning van het slachtoffer aan het doorzoeken waren, is het slachtoffer thuisgekomen. In de vlucht zijn verdachten het slachtoffer tegengekomen. Vervolgens is geweld tegen hem hebben gebruikt doordat hij tegen een deur is geduwd en met een ijzeren staaf tegen zijn hoofd is geslagen. Het slachtoffer heeft letsel opgelopen aan zijn hoofd en aangezicht en heeft enige dagen niet kunnen werken, zoals blijkt uit de toelichting van het slachtoffer ter terechtzitting. Enkel en alleen omdat op grond van de stukken van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de aanwending van geweld ook aan verdachte kan worden toegeschreven, komt dit aspect niet voor in de bewezenverklaring.

Feiten als de onderhavige kenmerken zich doordat zij een ernstige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers en hun gevoel van veiligheid in hun woning. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke delicten veelal langdurige en ernstige psychische gevolgen daarvan ondervinden. Daarnaast veroorzaken feiten als deze maatschappelijke onrust en brengen ze een gevoel van onveiligheid teweeg.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 18 januari 2018, waaruit blijkt dat verdachte reeds eerder ter zake van vermogensdelicten onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf is veroordeeld.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur passend en geboden is.

Noch in de omstandigheden waaronder het feit is begaan, noch in de persoonlijke omstandigheden van verdachte, vindt de rechtbank aanleiding af te wijken van de straf die ten aanzien van dit soort strafbare feiten in vergelijkbare gevallen pleegt te worden opgelegd.

De strafeis van de officier van justitie is in overeenstemming met de straf die ten aanzien van dit soort strafbare feiten in vergelijkbare gevallen pleegt te worden opgelegd, waarbij rekening is gehouden met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht.

8 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft een vordering tot schadevergoeding van

€ 1031,36 ingediend tegen verdachte wegens materiële en immateriële schade die hij als gevolg van het ten laste gelegde feit zou hebben geleden, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag. De gestelde schade bestaat uit

- opgenomen verlofuren € 381,36

- reiskosten € 18,70

- immateriële kosten € 650,00

totaal € 1.031,36

Hoewel de vordering van de benadeelde partij voor een groot deel betrekking heeft op de gevolgen die het aangewende geweld heeft gehad, is de rechtbank van oordeel dat verdachte als direct betrokkene bij de opgezette woninginbraak mede-aansprakelijk kan worden gehouden voor de daaruit voor de benadeelde partij voortgevloeide gevolgen. Dat de kosten voor vergoeding van de opgenomen verlofuren zijn berekend op basis van een daarvoor niet bedoeld besluit, doet er niet aan af dat deze materiële schade rechtstreeks voortvloeit uit hetgeen de benadeelde partij, mede door toedoen van verdachte, is overkomen. Het gehanteerde uurtarief is zonder meer lager dan het bedrag dat de benadeelde partij voor zijn werkzaamheden zou ontvangen en daarmee bepaald niet onredelijk.

Vergoeding van de immateriële schade komt de rechtbank billijk voor gelet op de onderbouwing van de vordering en het verhandelde ter terechtzitting. De vordering zal dan ook worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 23 januari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.

Daarbij zal de rechtbank bepalen dat indien de medeverdachten dit bedrag geheel of gedeeltelijk hebben betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank ziet als gevolg van verdachtes bewezen verklaarde handelen [kort gezegd: poging tot diefstal in vereniging] aanleiding ter zake van de vordering van de benadeelde partij de schadevergoedingsmaatregel van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht op te leggen.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikel 36f, 45, 63, 311 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 4.3 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 5. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) MAANDEN.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij [slachtoffer 1] geleden schade tot een bedrag van € 1.031,36 (een duizend en een en dertig euro en zes en dertig cent), bestaande uit € 381,36 als vergoeding voor de materiële en € 650,00 als vergoeding voor de immateriële schade, en veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 23 januari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één van de medeverdachten is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van slachtoffer [slachtoffer 1] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.031,36 (een duizend en een en dertig euro en zes en dertig cent), bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft en bepaalt dat het te betalen bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 januari 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.

Bepaalt dat voor zover dit bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens een (van de) medeverdachte(n) aan de benadeelde partij en/of de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. P.H. Lauryssen, voorzitter,

mr. M.J.M. Verpalen en mr. N.O.P. Roché, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier D.H. Geuze, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 maart 2018.

Mr. Lauryssen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage

De bewijsmiddelen

De hierna vermelde processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

parketnummer: 15/870253-16

Een proces-verbaal van aangifte (doorgenummerde pagina’s 8 tot en met 10). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als de op 23 januari 2016 door aangever [slachtoffer 1] ten overstaan van [verbalisant] afgelegde verklaring:

Op 23 januari 2013 om 12.30 uur heb ik mijn woning gelegen aan de [adres] afgesloten en onbeschadigd achtergelaten. Op 23 januari 2016 omstreeks 22.10 uur kwam ik terug bij mijn woning. Mijn schuttingdeur stond op een kiertje open. Ik ben naar de tuindeur van mijn woning gelopen. Ik zag dat deze deur ook op een kiertje openstond. Ik hoorde geluiden van boven komen. Ik heb een stok gepakt. Ik hoorde dat er laatjes open en dicht gingen. Ik deed het licht aan in de hal en in mijn woonkamer. Ik hoorde verschillende stemmen roepen politie, politie. Ik zag drie personen de trap afkomen. Ik hoorde één roepen ga weg. Ze renden naar mij toe. Ik werd tegen de wc-deur aangeduwd door de voorste man die de trap afkwam. Deze persoon had een ijzeren staaf in zijn rechterhand. De derde die de trap afkwam had een koevoet in zijn rechterhand. Nummer 1 en nummer 2 die van de trap afkwamen duwden de deur van de hal naar de woonkamer dicht. Ik heb toen de deur open was, de tweede persoon die van de trap afkwam een roei verkocht met de stok. Ik raakte zijn achterhoofd. Hij had een capuchon op.

Ik kreeg toen een klap met de ijzeren staaf van nummer 1 die van de trap afkwam. Ik kreeg de klap op mijn voorhoofd. Ik zag dat nummer 1 en 2 die van de trap afkwamen door mijn woonkamer de achtertuin in renden. Ze renden alle drie door de opening van de schuttingsdeur weg.

Boven zag ik dat alle ruimten doorzocht waren. Op de tweede etage op de gang stond het dakraam open. Het dakraam was dicht toen ik vandaag mijn woning verliet.

Ik heb op de eerste etage twee kluizen staan deze waren onbeschadigd. op de tweede etage had ik ook nog een kluis staan. deze is beschadigd door de verdachten.

Ik heb een behoorlijke bult op mijn hoofd. Ik zag dat er uit de bult bloed kwam. Ik voelde een bonkende pijn.

Ik kan de verdachten als volgt omschrijven

verdachte 1

man, 1.75 meter lang, normaal postuur, rond hoofd, donkergekleurde jas, lengte net tot onder de bil, capuchon, niet op, sluik haar langs zijn ore, jonge jongens baardje, spijkerbroek.

verdachte 2

man, 1.75 meter lang, capuchon over zijn hoofd , donkergekleurde jas, lengte net onder de bil.

verdachte 3

man, kort donker haar ongeveer 5 centimeter lang, stond wild omhoog, rond gezicht en groene of bruine jas, lengte tot net boven de bil.

Ik heb schade aan mijn schuttingdeur en kozijn en verder ook aan het slot en het kozijn van mijn openslaande deuren.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

Een proces-verbaal van aanvullende aangifte (doorgenummerde pagina’s 28 en 29). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als de op 23 januari 2016 door aangever [slachtoffer 1] ten overstaan van [verbalisant] afgelegde verklaring:

Door de klap heb ik een behoorlijke bult op mijn voorhoofd. Er zijn geen goederen uit mijn woning weggenomen. Er is geprobeerd een kluis mee te nemen. Ik zag dat deze kluis beschadigd was.

De tweede man droeg een capuchon met een vrij lichte bontkraag over zijn hoofd. Hij droeg een donkerkleurige jas. Ik heb met de stok op zijn achterhoofd geslagen.

Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 40 tot en met 45). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van de verbalisanten [verbalisant] en [verbalisant] dan wel één hunner:

Op 23 januari 2016 omstreeks 22.15 uur kregen wij het verzoek om te gaan naar de [adres] . Aldaar zou een heterdaad woninginbraak gaande zijn.

Tijdens het aanrijden hoorden wij dat een collega een personenauto, een witte Toyota Aygo, voorzien van het [kenteken] midden op de Van Heuven Goedhartlaan had zien stoppen. Vervolgens zag hij twee personen het voertuig ingaan. Hij zag dat het voertuig vervolgens met hoge snelheid wegrijden.

Op dat moment kregen wij te horen dat er een heterdaad inbraak plaatsvond op het [adres] . Wij zijn via de Van Heuven Goudhartlaan richting de [adres] gereden. Op 23 januari 2016 omstreeks 22.29 uur reden wij op de Ommerbos.

Wij zagen op het trottoir een man ons tegemoet lopen. Wij zagen dat deze man ongeveer 1.60 meter lang was, een donkere jas, tot over de heupen droeg. Tevens zagen wij dat de jas een lichte bontkraag had.

Wij zagen dat deze man, op het moment dat wij langsreden, direct zijn gezicht wegdraaide. Wij zagen dat deze man grotendeels zijn rits van zijn winterjas had opengeritst. Wij vonden dit opvallend. Omdat het signalement van de man grotendeels overeenkwam, hebben wij deze man staande gehouden. Wij vroegen aan de man waar hij naar onderweg was. We hoorden de man zeggen “wat?”. Wij hoorden de man zeggen: “Me vriendin woont hier en ik ben onderweg naar haar”.

Op alle vragen die wij vervolgens stelden hoorden wij de man constant antwoorden met ‘wat’.

De man gaf op te zijn

[medeverdachte]

Wij zagen dat [medeverdachte] een snelle ademhaling had en redelijk buiten adem was en een redelijk bezweet voorhoofd.

[verbalisant] : ik vroeg hoe lang hij al een relatie had met zijn vriendin. Wij hoorden verdachte zeggen dat hij inmiddels een jaar een relatie met haar had. Ik vroeg wat haar achternaam was. Wij hoorden verdachte zeggen dat hij dat niet wist.

Als aanvulling op het eerder gegeven signalement kregen wij te horen dat de verdachte een donkere jas droeg met een bontkraag en een lengte had van ongeveer 1.50 – 1.70 meter.

Aanhouding [medeverdachte] :
Gezien het feit dat:
- Hij voldeed aan het signalement;

- hij een onsamenhangende verklaring had voor de reden dat hij in deze wijk was;

- uit de richting kwam waar de getuige de personen had weg zien rennen.

waarneming verwonding bij verdachte door [verbalisant] :

Ik heb het hoofd van verdachte bekeken. Ik zag bovenop het hoofd een rode plek zitten. Deze rode plek herkende ik als een lichte bloeduitstorting. Rondom deze plek zag ik meerdere rode wondjes. Ik zag dat de rode kleur in de wondjes veroorzaakt werd door zijn bloed. Ik zag dat het bloed nog niet gestold was. Hieruit maak ik op dat de wondjes vers waren. Ik voelde een lichte bobbel of zwelling.

waarneming verwonding bij verdachte door [verbalisant] :

Ik heb het hoofd van [medeverdachte] bekeken. Bovenop het hoofd zag ik een rode plek. Deze rode plek herkende ik als een lichte bloeduitstorting. Rondom deze plek zag ik kleine rode wondjes. Ik zag dat het bloed in de wondjes nog niet was opgedroogd. Ik heb aan het hoofd van [medeverdachte] gevoeld en ik voelde een onnatuurlijke bobbel dan wel zwelling op dezelfde plek van de rode plek.

[medeverdachte] wordt als volgt beschreven:

man, ongeveer 1.60 meter, blank uiterlijk, haardracht opvallend lange haren van links naar rechts plat liggend, dun, zwarte winterjas, opvallend geel koord met haak aan het einde, bontkraag op capuchon van de winterjas, groen-bruin overhemd, blauwe spijkerbroek en donkere sportschoenen.

Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 57 en 58). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van de [verbalisant] :

Op 23 januari 2016 omstreeks 22.10 uur reed ik over de Provincialeweg N 201 in Hoofddorp. Op dat moment werd door de centralist van de Meldkamer meegedeeld dat er op dat moment een woninginbraak gaande was aan het [adres] .

Rijdend over de Van Heuven Goedhartlaan in de richting van de kruising met het [adres] zag ik voor mij een personenauto stilstaan midden op de rijbaan en wel ter hoogte van de bushalte R/net, halte Bornholm. Toen ik deze auto, een witte Toyota Aygo voorzien van het [kenteken] naderde, zag ik vanuit de richting van het [adres] twee man aan komen rennen en achter in deze auto stappen.

De auto reed direct weg. Ik heb het kenteken genoteerd en nam vluchtig een signalement op van de rennende mannen. Beide personen waren lichtgetint, beiden waren donker gekleed, een had een donkerblauwe drie kwart jas aan met vermoedelijk een bontkraag. De tweede man had eveneens een drie kwart jas aan, vermoedelijk kleur zwart. Beiden waren tussen de 20 en 25 jaar oud. De derde persoon was eveneens lichtgetint, donker gekleed en een op een ringbaardje gelijkend gezichtsbeharing.

De daders van de 1e melding [adres] waren al lang weg. Direct op dat moment werd door de Meldkamer meegedeeld dat er nog een inbraak gaande was. Ditmaal aan de [adres] . De daders waren weggerend richting de zogenaamde Zuidtangenthalte van lijn 300, halte Bornholm.

Gezien het tijdstip van de meldingen vermoed ik dat de beide mannen die ik had zien rennen de daders moeten zijn geweest van in ieder geval laatstgenoemde inbraak. Later bleek dat de getuige\aangever van de inbraak aan het [adres] een overeenkomstig signalement opgaf dan die ik had waargenomen.

Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 57 en 58). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van de [verbalisant] :

Op 23 januari 2016 werd gezien dat er twee mannen uit de richting [adres] kwamen rennen en in een witte Toyota Aygo, voorzien van het [kenteken] stapten. Uit de gegevens van het Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) werd bekend dat de Toyota op naam staat van het bedrijf genaamd [bedrijf] .

Uit het ontvangen huurcontract en factuur bleek dat de Toyota verhuurd was vanaf 10 januari 2016 11.43 uur tot en met 24 januari 2016 te 12.32 uur. De huurder bleek te zijn: [verdachte]

Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina 54). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van de [verbalisant]

Op 25 januari 2016 heb ik een onderzoek ingesteld in de fouillering van [medeverdachte] , geboren op 14 december 1990.

In de fouillering trof ik een visitekaartje van [bedrijf] aan.

Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 68 tot en 81). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas van bevindingen van de [verbalisant] :

De Track en Trace gegevens over de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 van de Toyota, voorzien van het [kenteken] zijn gevorderd bij het [bedrijf] , opgevraagd en onderzocht.

Uit het onderzoek bestaat het vermoeden dat de bestuurder van de Toyota twee van de drie weggevluchte daders bij de poging heeft opgepikt op de Van Heuven Goudhartlaan te Hoofddorp en dat [medeverdachte] de derde gevluchte dader is.

 • -

  op zaterdag 23 januari 2016 was de Toyota zowel in de directe omgeving dan wel in de omgeving geweest waar [verdachte] en [medeverdachte] woonachtig zijn.

 • -

  Na 20:22 uur op 23 januari 2016 bevond de Toyota zich onder andere in Aalsmeer. Vanuit Aalsmeer reed de Toyota om 21:17 uur Hoofddorp binnen.

 • -

  Op het moment dat de poging woninginbraak [adres] werd ontdekt was de Toyota in de directe omgeving en reed rond dat tijdstip voor de woning [adres] weg.

 • -

  Uit de Track en Trace gegevens van de Toyota bleek dat deze op zaterdag 23 januari 2016 om 21.53 uur ruim 20 minuten had stilgestaan op de locatie [adres] een locatie voor het perceel [adres] waar de poging plaatsvond. (pag. 79).

 • -

  Daarnaast werd gezien dat er twee mannen die uit de richting van de poging woninginbraak perceel [adres] kwamen rennen in de Toyota stapten;

 • -

  De route van de Toyota gereden op 23 januari 2016 in Hoofddorp is ogenschijnlijk een onlogische route;

 • -

  De Toyota werd een dag na de poging woninginbraak direct teruggebracht naar het [bedrijf] ;

 • -

  Verdachte T. Jovanovic was in het bezit van een visitekaartje van het [bedrijf] .

Een door de rechtbank Amsterdam op 25 augustus 2016 tegen verdachte gewezen vonnis (als bijlage opgenomen bij het dossier). In dit vonnis heeft de rechtbank onder meer bewezen verklaard dat verdachte:

Op 23 januari 2016 te Aalsmeer, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres] heeft weggenomen een mobiele telefoon van het merk Apple, type iPhone 4s en een jas van het merk Canada Goose en een goudkleurige ketting en een goudkleurige armband en drie goudkleurige oorsieraden en een goudkleurige ring, toebehorende aan [slachtoffer 2] , door middel van braak op een raam van voornoemde woning.

Een proces-verbaal van het verhoor van verdachte d.d. 10 mei 2016 (pagina 98). Dit proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als de op 10 mei 2016 door verdachte ten overstaan van [verbalisant] en [verbalisant] afgelegde verklaring:

Ik heb een Toyota Aygo gehuurd. [telefoonnummer 2] was mijn telefoonnummer. Ik heb deze auto in de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 gereden en gehuurd. U laat mij ook zien dat alleen de huurder in die auto mag rijden. Dat deed ik ook.