Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2018:11702

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20-12-2018
Datum publicatie
13-03-2019
Zaaknummer
7010387 / 18-2932
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

auteursrecht foto's

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 7010387 \ CV EXPL 18-2932

Uitspraakdatum: 20 december 2018

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats 1]

eiser

verder te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. L. de Vries

tegen

[gedaagde] , tevens handelend onder de naam K&K BHV&Brandweer Opleidingen

wonende te [woonplaats 2]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. M.J. op 't Ende

1 Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 18 juni 2018 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 20 november 2018 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. [eiser] heeft gebruik gemaakt van pleitaantekeningen, die zijn overgelegd. Voorafgaand aan de zitting heeft [eiser] bij brieven van 9 en 13 november 2018 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is een professioneel fotograaf die zijn foto’s onder andere door middel van zijn eenmanszaak Mizzle Media exploiteert.

2.2.

[eiser] is auteursrechthebbende op de zes foto’s ‘dieren in nood’ (hierna: de foto’s).

2.3.

[gedaagde] exploiteert de website www.rhft.nl. Op deze website heeft hij onder de rubriek ‘Nieuws’ nieuwsitems getoond van ongevallen met en de reddingsacties van dieren, waarbij hij als gespecialiseerd hulpverlening was ingeschakeld. Daarbij zijn ook de foto’s getoond.

2.4.

Bij brief van 7 december 2016 heeft [eiser] [gedaagde] gesommeerd de foto’s van zijn website te verwijderen. Aan deze sommatie heeft [gedaagde] direct voldaan.

2.5.

Bij brief van 12 december 2016 heeft [eiser] aan [gedaagde] een schikkingsvoorstel gedaan. Op dit voorstel is [gedaagde] niet ingegaan.

3 De vordering

3.1.

[eiser] vordert dat de kantonrechter voor recht verklaart dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten en [gedaagde] veroordeelt tot betaling van € 1.440,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente en de (na)kosten van de procedure.

3.2.

[eiser] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat hij auteursrechthebbende is op de zes foto’s en dat deze foto’s zonder zijn toestemming zijn geopenbaard op de website van [gedaagde] . Ook heeft [gedaagde] zijn naam niet bij de foto’s vermeld. Door deze handelwijze heeft [gedaagde] zesmaal inbreuk gemaakt op zijn auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Hierdoor heeft hij schade geleden, bestaande uit onder meer gederfde licentie-inkomsten. Omdat een buitengerechtelijke oplossing tussen partijen niet kon worden bereikt, ziet hij geen andere mogelijkheid dan zich te wenden tot de rechtbank. Ook hierdoor lijdt hij schade, bestaande uit de kosten die hij moet maken om zijn auteursrechten te handhaven en zijn schade vergoed te krijgen. Hij vordert volledige proceskostenvergoeding nu het gaat om het handhaven van zijn intellectuele eigendomsrechten.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering.

4.2.

Hij voert aan – samengevat – dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van [eiser] . De nieuwsitems met inbegrip van de foto’s stonden al op een openbaar toegankelijke website. Hij heeft deze nieuwsitems onbewerkt geplaatst op zijn eigen website. Bij elk nieuwsitem werd de oorspronkelijke nieuwssite als bron vermeld en elk nieuwsitem bevatte ook een link naar de oorspronkelijke nieuwsbron. Hij was zich van geen kwaad bewust en heeft direct de foto’s verwijderd nadat hij daartoe werd gesommeerd. Hij is dan ook niet gehouden tot vergoeding van schade. Voor het geval de kantonrechter meent dat er wel gronden zijn voor toewijzing van een schadevergoeding, verzoekt hij rekening te houden met het feit dat hij de foto’s direct heeft verwijderd en een lager bedrag te bepalen. Ten aanzien van de gevorderde proceskosten merkt hij op dat het gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is.

5 De beoordeling

5.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat [eiser] de auteursrechthebbende van de foto’s. [gedaagde] bestrijdt echter wel dat de wijze waarop hij de nieuwsitems met foto’s heeft gebruikt te kwalificeren is als inbreuk op de auteursrechten van [eiser] .

5.2.

Vast staat dat [gedaagde] voorafgaand aan het gebruik van de foto’s op zijn website geen toestemming heeft gevraagd aan [eiser] . [gedaagde] stelt zich primair op het standpunt dat deze toestemming niet noodzakelijk was, omdat de nieuwsitems met de foto’s al stonden op de openbaar toegankelijke website van RTV Noord-Holland. Als eigenaar van zijn website kan hij, zonder toestemming van de auteursrechthebbenden, via (inline of embedded) links doorverwijzen naar beschermde werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, aldus [gedaagde] . De kantonrechter is van oordeel dat in de onderhavige zaak geen sprake is geweest van inline of embedded linken. Uit de door [eiser] overgelegde stukken blijkt dat de foto’s door [gedaagde] werden getoond vanaf diens eigen server www.rhft.nl. Dit onderdeel van het verweer van [gedaagde] faalt dan ook.

5.3.

[gedaagde] heeft subsidiair aangevoerd dat hij gerechtigd is om gebruik te maken van de nieuwsberichten met foto’s op grond van het citaatrecht ex art. 15a Auteurswet. Zo maakten de foto’s deel uit van de oorspronkelijke nieuwsberichten op de website van RTV Noord-Holland. Die nieuwsitems zijn hem aangeleverd en op zijn website geplaatst, met bronvermelding en link naar het nieuwsbericht op de oorspronkelijke bronsite. De nieuwsitems en foto’s zijn door hem niet bewerkt. De kantonrechter is van oordeel dat ook dit onderdeel van het verweer van [gedaagde] faalt. Nog daargelaten dat twee van de zes foto’s niet afkomstig zijn van de website van RTV Noord-Holland en de bronvermelding ontbreekt, geldt ook voor de overige vier foto’s dat niet slechts sprake is van een citaat. [gedaagde] heeft de gehele artikelen inclusief foto’s overgenomen van de website van RTV Noord-Holland, zonder vermelding van de naam van [eiser] .

5.4.

De stellingen van [gedaagde] dat hij geen commercieel gewin heeft gehad en dat hij zich van geen kwaad bewust is geweest, doen aan het voorgaande niet af. Met zijn handelwijze heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van [eiser] . Niet vereist is dat deze inbreuk opzettelijk of te kwader trouw plaatsvindt. En of diegene daarbij enig commercieel gewin heeft gehad, is niet relevant.

5.5.

Met de inbreuk op de auteursrechten van [eiser] is sprake van onrechtmatig handelen van [gedaagde] jegens [eiser] , op grond waarvan [gedaagde] schadeplichtig is. Bij de berekening van zijn schade heeft [eiser] aansluiting gezocht bij de gebruikelijke licentievergoeding die hij hanteert voor het gebruik van zijn foto’s op internet, te weten € 240,00 per foto, per gebruik, per jaar met een minimum van een jaar. Op grond van dit (marktconforme) tarief zou hij recht hebben op een bedrag van € 1.440,00. [gedaagde] heeft de hoogte van de schadevergoeding betwist. De kantonrechter is van oordeel dat de gevorderde schadevergoeding redelijk is en zal deze toewijzen. De (weersproken) stelling van [gedaagde] dat kranten normaal gesproken een bedrag van € 60,00 voor zes foto’s betalen, is in de onderhavige zaak niet relevant. In het geval [gedaagde] vooraf toestemming had gevraagd aan [eiser] voor het gebruik van de foto’s, had hij kunnen onderhandelen over het tarief, maar dat heeft [gedaagde] niet gedaan en komt dus voor zijn eigen rekening.

5.6.

De proceskosten komen voor rekening van [gedaagde] , omdat hij ongelijk krijgt. Nu de onderhavige zaak ziet op intellectuele eigendom, is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt [gedaagde] als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. [eiser] heeft [gedaagde] in het voortraject voldoende in de gelegenheid gesteld de kwestie af te doen zonder gerechtelijke procedure en de daarmee gepaard gaande kosten. Nu [gedaagde] daar niet op is ingegaan, heeft [eiser] hem terecht in rechte betrokken met de daarbij behorende kosten. [eiser] heeft zijn werkelijke kosten voldoende onderbouwd en [gedaagde] heeft deze kosten onvoldoende gemotiveerd weersproken, zodat ze zullen worden toegewezen. Daarbij wordt [gedaagde] ook veroordeeld tot betaling van € 100,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiser] worden gemaakt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

verklaart voor recht dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van [eiser] ;

6.2.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiser] van € 1.440,00 aan schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 18 juni 2018 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.3.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [eiser] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 105,71

griffierecht € 226,00

salaris gemachtigde € 1.884,75 ;

en veroordeelt [gedaagde] tot betaling van € 100,00 aan nasalaris, voor zover daadwerkelijk nakosten door [eiser] worden gemaakt;

6.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.5.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter