Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:9543

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
19-07-2017
Datum publicatie
20-11-2017
Zaaknummer
C/15/259812 / FA RK 17-3208
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning adoptie uit Lesotho. Geen omzetting, omdat sprake is van een sterke adoptie. De namen van het kind zijn bij de adoptie in Lesotho al gewijzigd. Deze wijziging wordt in Nederland erkend o.g.v. art. 10:24 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/259812 / FA RK 17-3208

beschikking van 15 november 2017 betreffende erkenning en omzetting van een buitenlandse adoptie (Lesotho)

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

en

[verzoekster] ,

geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

echtelieden,

beiden wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. D. van de Lockant-Geschiere, kantoorhoudende te Utrecht,

strekkende tot:

primair:

 • -

  afgifte van een verklaring voor recht dat wordt erkend de beslissing, zoals vervat in de Court Order van 7 februari 2017 van de High Court of Lesotho tot adoptie door verzoekers naar het recht van Lesotho van de minderjarige [minderjarige] , thans genaamd [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Lesotho;

 • -

  tevens te bepalen dat de zwakke adoptie naar het recht van Lesotho wordt omgezet in een sterke adoptie naar Nederlands recht, onder vermelding van de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam] ”;

subsidiair: het uitspreken van de adoptie naar Nederlands recht van voornoemde minderjarige door verzoekers, onder vermelding van de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam] ”;

primair en subsidiair:

 • -

  vaststelling van de juiste geboortegegevens;

 • -

  het gelasten van de voornaamswijziging in: [voornamen] ;

 • -

  het verstaan dat verzoekers hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam] ” zal hebben;

 • -

  het gelasten van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akten toe te voegen en voornoemde ambtenaar te gelasten de akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven.

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 2 juni 2017 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift met bijlagen;

- de op 26 juni 2017 ter griffie ontvangen schriftelijke reactie van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] (verder: ABS);

- de brief, met bijlagen, van de advocaat van verzoekers, ingekomen op 18 augustus 2017;

- de op 4 oktober 2017 ter griffie ontvangen schriftelijke reactie van de ABS.

2 De vaststaande feiten

2.1

Verzoekers zijn gehuwd op [huwelijksdatum] in [plaats] .

2.2

Op [minderjarige] is te [plaats] , Lesotho geboren een kind van het mannelijk geslacht genaamd: [minderjarige] . De biologische moeder is: [biologische moeder] . De biologische vader is onbekend.

2.3

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 16 mei 2011 ( [nummer] ) aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een eerste buitenlands kind ter adoptie. Bij beslissing van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2015 is voormelde toestemming ten aanzien van verzoekers verlengd tot 21 maart 2019. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft bij beslissing van 15 november 2016 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen ter adoptie van [minderjarige] .

2.4

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Declaration of Parentless status for [minderjarige] ” van het “Ministry of Social Development” te [plaats] , Lesotho, gericht aan de Nederlandse ambassade te [plaats] , Zuid-Afrika, van 14 februari 2017 blijkt dat de biologische moeder van de minderjarige op 4 mei 2016 afstand heeft gedaan van de minderjarige ter adoptie.

2.5

Uit het door verzoekers overgelegde “Court Order” van “In the High Court of Lesotho” te [plaats] , Lesotho, van 7 februari 2017 ( [nummer] ), blijkt dat de adoptie van de minderjarige door verzoekers naar het recht van Lesotho tot stand is gekomen.

2.6

Sedert de adoptie naar het recht van Lesotho is de minderjarige ook wel genaamd: [minderjarige] .

2.7

De adoptie naar het recht van Lesotho heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2.8

De minderjarige heeft met het doel van adoptie zijn geboorteland mogen verlaten.

2.9

De minderjarige woont - blijkens het overgelegde afschrift uit de basisregistratie personen van de gemeente [plaats] - sedert [datum] aan het woonadres van verzoekers en wordt aldaar door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.10

De minderjarige is het eerste kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

3 Beoordeling van het verzoek

3.1

De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht te oordelen over het onderhavige verzoek om de verklaring voor recht, nu verzoekers hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

3.2

Bij de beoordeling van het verzoek is afdeling 3 van titel 6 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Deze afdeling bevat voorschriften ter zake het toepasselijke recht op de in Nederland uit te spreken adoptie en haar rechtsgevolgen, alsmede de erkenning en haar rechtsgevolgen, van een adoptie die tot stand is gekomen in een staat die op het moment dat de beginseltoestemming is aangevraagd (nog) geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag. Op de onderhavige zaak is artikel 10:109 BW van toepassing, nu verzoekers ten tijde van de adoptie hun gewone verblijfplaatsplaats in Nederland hadden, terwijl de minderjarige in Lesotho zijn gewone verblijfplaats had.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

3.3

De rechtbank stelt vast dat de beslissing zoals vervat in het overgelegde ”Court Order” van “In the High Court of Lesotho” te [plaats] , Lesotho, van 7 februari 2017 ( [nummer] ) voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 10:109 BW, inhoudende dat de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie moet zijn gevolgd, terwijl daarnaast de weigeringsgronden van artikel 10:108, lid 2 en lid 3 BW zich niet voor doen. De erkenning is in het kennelijk belang van de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat voormeld stuk daarmee vatbaar is voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

3.4

De rechtbank zal op de voet van artikel 10:109, lid 3 BW, de ABS gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot omzetting van de adoptie naar het recht van Lesotho in een adoptie naar Nederlands recht

3.5

Verzoekers hebben in het verzoekschrift de rechtbank (subsidiair) verzocht de in het hierboven onder 2.5 weergegeven stuk vervatte (zwakke) adoptie naar het recht van Lesotho om te zetten in een (sterke) adoptie naar Nederlands recht.

In voormelde, op 18 augustus 2017 ingekomen, brief hebben verzoekers aangegeven, dat in de informatie via de website van ISS (International Social Service) is opgenomen dat de adoptie in Lesotho geldt als een zogenaamde Full adoption, waardoor de banden met de biologische ouders worden verbroken ten gunste van de adoptieouders. Gelet op het feit dat deze informatie is bevestigd door de Centrale Autoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, brengt dit mee dat de gevraagde omzetting alsdan inderdaad niet nodig is, alles aldus verzoekers.

Ook de rechtbank is van oordeel dat sprake is van een sterke adoptie. Gelet op het vorenstaande behoeft dit onderdeel geen verdere bespreking.

Aantekening in het gezagsregister

3.6

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub k van het Besluit gezagsregisters bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Voornamen en geslachtsnaam minderjarige

3.7

Verzoekers hebben verzocht de voornamen van de minderjarige te wijzigen, alsmede te verstaan dat zij hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam “ [geslachtsnaam] ” zal hebben. In voormelde, op 18 augustus 2017 ingekomen, brief hebben verzoekers het verzoek tot wijziging van de voornamen van de minderjarige ingetrokken, voor het geval de rechtbank van mening mocht zijn dat de namen van de minderjarige bij de adoptie in Lesotho al zijn gewijzigd.

3.8

Bij de adoptie naar het recht van Lesotho heeft de minderjarige de voornamen “ [voornamen] ” en de geslachtsnaam ” [geslachtsnaam] ” gekregen. Deze naamswijziging dient in Nederland te worden erkend op grond van het bepaalde in artikel 10:24 BW. Het verzoek van verzoekers behoeft daarmee en mede gelet op voormelde intrekking, geen verdere bespreking.

Geboortegegevens minderjarige

3.9

Bij de stukken bevindt zich een op 8 augustus 2016 overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte “Birth Certificate” van de minderjarige (Certificate Number: [nummer] ), waaruit blijkt dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Lesotho. Zijn biologische moeder is: [biologische moeder] en zijn biologische vader is onbekend.

3.10

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:25, vijfde lid, BW zal de rechtbank gelasten dat deze akte wordt ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [plaats] . Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de ABS heeft aangegeven dat voormeld “Birth Certificate” voldoet aan de legalisatievereisten, dat de akte er blijk van geeft door de bevoegde buitenlandse instantie overeenkomstig de plaatselijke voorschriften te zijn opgemaakt en dat de ABS om die reden geen bezwaar heeft tegen een (ambtshalve) last tot inschrijving van de geboorteakte van de minderjarige.

3.11

Met inachtneming van het vorenstaande en mede gelet op het feit dat verzoekers in voormelde, op 18 augustus 2017 ingekomen, brief hebben aangegeven dat het verzoek tot vaststelling van de juiste geboortegegevens als ingetrokken kan worden beschouwd indien de rechtbank, gelijk de ABS heeft aangegeven, van mening is dat de geboorteakte van de minderjarige kan worden ingeschreven, behoeft het verzoek van verzoekers tot vaststelling van de juiste geboortegegevens van de minderjarige geen verdere bespreking.

3.12

Aangezien de verzochte erkenning van de adoptie zal worden toegewezen, behoeft het (subsidiaire) verzoek de adoptie (naar Nederlands recht) uit te spreken, geen verdere bespreking.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing, zoals vervat in het overgelegde “Court Order” van “In the High Court of Lesotho” te [plaats] , Lesotho van 7 februari 2017 ( [nummer] ) tot de adoptie naar het recht van Lesotho van de minderjarige van het mannelijk geslacht: [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Lesotho,

door verzoekers voornoemd;

4.2

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] de hierboven onder 3.9 weergegeven akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven;

4.3

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [plaats] een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

4.4

verstaat dat de volledige namen van de minderjarige naar Nederlands recht zullen (blijven) luiden: [volledige namen] ;

4.5

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

4.6

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
[plaats] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Allegro, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2017.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.