Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:872

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-01-2017
Datum publicatie
11-04-2017
Zaaknummer
5246273
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

huur gedeelte horecapand, afrekening energie, voorschotten, terugwerkende kracht verdeelsleutel

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie [Alkmaar]

Zaaknr./rolnr.: 5246273 \ CV EXPL 16-5891 (rvk)

Uitspraakdatum: 18 januari 2017

Vonnis in de zaak van:

de vennootschap onder firma Dijkstra Hotel Group

gevestigd en kantoorhoudende te Bergen

eiseres

verder te noemen: Dijkstra Hotel Group

gemachtigde: mr. F.A. Bijlenga, DAS Amsterdam

tegen

  1. de vennootschap onder firma Restaurant Zusters gevestigd en kantoorhoudende te Bergen

  2. [gedaagde sub 2] , vennoot van gedaagde sub 1, wonende te [woonplaats]

  3. [gedaagde sub 3] , vennoot van gedaagde sub 1, wonende te [plaats]

  4. [gedaagde sub 4] , vennoot van gedaagde sub 1, wonende te [woonplaats]

  5. [gedaagde sub 5] , vennoot van gedaagde sub 1, wonende te [woonplaats]

  6. [gedaagde sub 6] , vennoot van gedaagde sub 1, wonende te [woonplaats]

verder te noemen: Restaurant Zusters

1 Het procesverloop

1.1.

Dijkstra Hotel Group heeft bij dagvaarding van 15 juli 2016 een vordering tegen Restaurant Zusters ingesteld. Restaurant Zusters heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 18 november 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. Namens Dijkstra Hotel Group zijn verschenen [x] en [y] , vergezeld door de gemachtigde. Restaurant Zusters is verschenen bij haar vennoten [Gedaagde sub 2] en [Gedaagde sub 3]. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

Restaurant Zusters huurt met ingang van 1 december 2011 voor de duur van vijf jaren, met de mogelijkheid van verlenging, het voormalig Eetcafé Gorter, Breelaan 26 te Bergen, van (de rechtsvoorganger van) Dijkstra Hotel Group voor een huurprijs van € 4.166,67 excl. btw per maand.

2.2.

In de huurovereenkomst is (in artikel 4.8) opgenomen dat het door Restaurant Zusters te betalen voorschot op de energiekosten € 750,- excl. btw per maand bedraagt.

2.3.

Artikel 5 van de huurovereenkomst luidt voor zover hier van belang, als volgt:

Levering van zaken en diensten

5. Door of vanwege verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd:

- Levering gas, wateren elektra wordt door verhuurder verzorgd. Verhuurder zal voor zijn rekening tussenmeters laten plaatsen. Bij aanvang van de huurovereenkomst zijn deze nog niet geplaatst. Verhuurder dient er voor te zorgen dat de tussenmeters uiterlijk op 1 februari 2012 geplaatst zijn. Huurder betaalt maandelijks een voorschot aan verhuurder. Na drie maanden zullen de standen gecontroleerd worden en worden bezien of de maandelijkse termijnen aangepast dienen te worden. Ieder halfjaar volgt er een officiële verrekening van het verbruik.

(…)

2.4.

Op 14 december 2015 heeft Dijkstra Hotel Group een e-mail aan Restaurant Zusters verzonden met – voor zover van belang – de volgende inhoud:

‘Het afgelopen jaar heb ik al een aantal malen aangegeven dat de verdeling van kosten m.b.t. gas, water en licht naar mijn mening niet in verhouding ligt. Nu heb ik het contract erbij gepakt waarin staat dat de € 750.- die jullie nu maandelijks betalen een voorschot betreft.

Nu heb ik wat onderzoek gedaan, waaruit dit ook blijkt. (…)

Aan de hand hiervan willen wij graag 3 voorstellen doen:

Voorstel 1

Jullie gaan vast 75% van het gas water en licht betalen, met een verrekening van de afgelopen 2 jaar. Dit zou neer komen op een maandbedrag van iets meer als € 1700.- Hierbij kan jullie maandbedrag dus ook beneden gaan wanneer jullie energie besparend gaan werken.

Voorstel 2

Een onafhankelijk bedrijf gaat een raming doen m.b,t. het verbruik van beide partijen, dit is nooit 100% maar wel heel duidelijk, hun zullen met een procentuele verdeelsleutel komen, waaraan beide partijen zich dienen te houden. Met een verrekening van de afgelopen 2 jaar.

Voorstel 3

Alles wordt gescheiden, dit is een kostbare en overlast veroorzakende oplossing, maar wel 1 die 100% duidelijkheid verschaft. Hierbij wordt alles gescheiden, gas, water en licht. Hierbij moet je rekening houden dat een gedeelte van het plafon open zal moeten, diverse leidingen moeten worden omgelegd en de meterkast zal worden aangepast. Hierbij zal het verbruik over een heel jaar gemeten worden, waarna er een procentuele verdeelsleutel gemaakt kan worden om het verbruik vanaf het begin van het contract te bepalen waarna een verrekening gedaan wordt vanaf de startdatum van het contract. (…)’

2.5.

Restaurant Zusters is met geen van de in de e-mail van 14 december 2015 gedane voorstellen akkoord gegaan, althans er is tussen partijen geen overeenstemming bereikt.

3 De vordering

3.1.

Dijkstra Hotel Group vordert, na wijziging van eis, een verklaring voor recht dat Restaurant Zusters over de periode 2014 en 2015 60% van de energiekosten verschuldigd is.

3.2.

Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Restaurant Zusters gehouden is te betalen voor de aan haar geleverde energie. De tussen partijen overeengekomen verdeelsleutel waarbij 60% van de energiekosten in rekening gebracht wordt bij Restaurant Zusters geldt niet alleen vanaf januari 2016, maar ook (met terugwerkende kracht) voor de periode 2014 en 2015.

4 Het verweer

4.1.

Restaurant Zusters betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat zij over de periode 2014 en 2015 buiten de betaalde voorschotbedragen niets verschuldigd is aan (extra) energiekosten omdat de verschuldigdheid van die kosten afhangt van de plaatsing van tussenmeters. Tussenmeters zijn nooit geplaatst. Verrekening met terugwerkende kracht kan dan ook niet plaatsvinden.

5 De beoordeling

5.1.

Beoordeeld moet worden of de gevraagde verklaring voor recht, die er op neerkomt dat aan de op de zitting tussen partijen bereikte overeenstemming over het met ingang van januari 2016 te hanteren percentage van 60% van de energiekosten, ook -met terugwerkende kracht- werking toekomt over de jaren 2014 en 2015, moet worden toegewezen.

5.2.

Volgens Dijkstra Hotel Group is het redelijk dat aan de regeling terugwerkende kracht toekomt omdat Restaurant Zusters er rekening mee moest houden dat de in rekening gebrachte voorschotbedragen niet definitief waren en er een eindafrekening zou volgen. Dit geldt te meer omdat de voorschotbedragen erg laag waren en Restaurant Zusters voordeel geniet omdat over de jaren 2012 en 2013 buiten de voorschotten niets in rekening gebracht wordt.

5.3.

Restaurant Zusters brengt daartegen in dat het voorschotbedrag niet heel laag was en zodoende een reële afspiegeling was van het werkelijk verbruik. Bovendien zijn de tussenmeters nooit geplaatst, zodat het werkelijk verbruik niet kan worden vastgesteld. Dit staat aan terugwerkende kracht in de weg.

5.4.

De kantonrechter overweegt als volgt. Op zich dient Restaurant Zusters, net zo als Dijkstra Hotel Group betoogt, er rekening mee te houden dat de voorschotbedragen niet definitief zijn omdat deze voorschotten naderhand gecorrigeerd kunnen worden op basis van het werkelijk verbruik. In de huurovereenkomst is de verplichting voor Dijkstra Hotel Group neergelegd om tussenmeters te plaatsen, zodat het werkelijke energieverbruik kan worden gemeten. Dijkstra Hotel Group heeft echter geen tussenmeter geplaatst. Hierdoor zien partijen zich voor het probleem gesteld dat er geen eindafrekening met betrekking tot de werkelijk aan het gehuurde geleverde energie opgemaakt kan worden. De kantonrechter is van oordeel dat dit probleem voor rekening van Dijkstra Hotel Group behoort te komen. Immers, aan de overeengekomen verplichting tot het plaatsen van een tussenmeter kan in redelijkheid geen andere betekenis toegekend worden dan dat daarmee juist het werkelijke energieverbruik meetbaar gemaakt kan worden. De kantonrechter neemt hierbij in aanmerking dat Dijkstra Hotel Group onvoldoende aanknopingspunten heeft gegeven waaruit het werkelijk verbruik door Restaurant Zusters – bij benadering – kan worden afgeleid. Dat met het plaatsen van een tussenmeter voor Dijkstra Hotel Group een investering gemoeid is die mogelijk niet kan worden terugverdiend, zoals Dijkstra Hotel Group aanvoert, vormt evenmin een omstandigheid die aan het voorgaande afdoet. De conclusie is dat aan de op de zitting bereikte regeling met betrekking tot de verdeling van de energiekosten geen terugwerkende kracht over de jaren 2014 en 2015 toekomt. De gevraagde verklaring voor recht zal worden afgewezen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van Dijkstra Hotel Group, omdat zij ongelijk krijgt. Deze worden voor Restaurant Zusters vastgesteld op nihil nu niet blijkt dat een gemachtigde is ingeschakeld.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Dijkstra Hotel Group tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Restaurant Zusters worden vastgesteld nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.A. Swildens en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter