Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:8481

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-10-2017
Datum publicatie
20-10-2017
Zaaknummer
6076962 BM VERZ 17-1420
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ondanks levenstestament wordt bewind uitgesproken. Gegronde reden om af te wijken van voorkeur van betrokkene als neergelegd in het levenstestament. Er wordt een neutrale, professionele buitenstaander benoemd tot bewindvoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
PFR-Updates.nl 2017-0296
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknummer: 6076962 BM VERZ 17-1420

Uitspraakdatum: 12 oktober 2017

Beschikking

Op verzoek van:

[verzoeker] (zoon van betrokkene),

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedatum 1]

wonende te [woonplaats 1] [adres 1]

met als gemachtigde mr. B.J. de Groot, advocaat te Haarlem,

met betrekking tot:

[betrokkene]

geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedatum 2]

wonende te [woonplaats 2] ,

[adres 2]

hierna ook te noemen: betrokkene.

Als verweerder in deze zaak wordt aangemerkt:

[verweerder] (de andere zoon van betrokkene),

[adres 3]

[woonplaats 3]

1 procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

 • -

  het verzoekschrift met bijlagen van [verweerder] , ter griffie ingekomen op 16 juni 2017;

 • -

  een bereidverklaring d.d. 15 juni 2017 van de voorgestelde bewindvoerder, Bewindvoering 't Gooi B.V. te Huizen;

 • -

  een verweerschrift van verweerder, ter griffie ingekomen op 7 juli 2017;

 • -

  een reactie van mr. R. Vos, advocaat te Haarlem, namens betrokkene, ingekomen op 11 juli 2017 (mr. Vos heeft zich per 16-8-2017 teruggetrokken als gemachtigde);

 • -

  een toelichting op het verzoekschrift van de gemachtigde van verzoeker, ingekomen op 20 juli 2017, met bijlagen (waaronder een levenstestament van betrokkene);

 • -

  een brief van verweerder met bijlagen, ingekomen op 1 augustus 2017;

 • -

  een brief van de gemachtigde van verzoeker, ingekomen op 28 augustus 2017, met bijlagen;

 • -

  een brief van de gemachtigde van verzoeker, ingekomen op 29 augustus 2017, met bijlagen (waaronder een kortgedingvonnis van 28-8-2017, gewezen tussen verzoeker als eiser en verweerder als gedaagde).

1.2.

Op 31 augustus 2017 heeft een mondelinge behandeling van het verzoek plaatsgevonden op de rechtbank, waarbij zijn verschenen:

 • -

  [verzoeker] , verzoeker voornoemd;

 • -

  de gemachtigde van verzoeker, mr. B.J. de Groot voornoemd;

 • -

  R.P. Veldhuizen, namens Bewindvoering 't Gooi B.V.

Verweerder, [verweerder] , is ofschoon hiertoe bij griffiersbrief van 28 juli 2017 te zijn opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

1.3.

Betrokkene is namens de kantonrechter op 2 oktober 2017 op haar woonadres door de juridisch medewerker gehoord.

2 beoordeling

2.1.

Het verzoek strekt tot instelling van bewind over de goederen die aan betrokkene (zullen) toebehoren.

2.2.

Gelet op de stukken en afgelegde verklaringen acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat betrokkene als gevolg van haar geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen. Weliswaar betwist verweerder dat zulks het geval is – betrokkene zou nog steeds bij haar volle verstand zijn – maar hij onderbouwt dit verder niet. Tijdens het verhoor van betrokkene op 2 oktober 2017 bleek dat betrokkene in een rolstoel zat, kwetsbaar overkwam en niet in staat was op alle vragen concreet te antwoorden. Ook kon of wilde zij niet ingaan op het conflict tussen haar beide zoons (verzoeker en verweerder).

Het verweer van verweerder op dit punt wordt daarom gepasseerd.

2.3.

Een tweede verweer van verweerder komt erop neer, dat er geen gronden voor onderbewindstelling en mentorschap aanwezig zijn, omdat hij bij notarieel levenstestament van 24 april 2017 door betrokkene is gemachtigd haar financiële en niet financiële belangen te behartigen, in het geval zij hiertoe tijdelijk of langdurig onbekwaam is. Naar het oordeel van de kantonrechter is door verweerder niet inhoudelijk betwist dat op financieel en niet financieel gebied door hem geen openheid van zaken wordt gegeven en dat daarom niet valt te controleren of hij zijn taken ten behoeve van betrokkene naar behoren uitvoert. Dit klemt temeer daar verzoeker zijn zorgen hierover heeft geuit, waar verweerder niet verder op ingegaan is. Ook staat vast dat verweerder het bezoek van zijn broer aan zijn moeder heeft verhinderd. Er is een kortgedingprocedure voor nodig geweest (vonnis d.d. 28 augustus 2017) om een bezoekregeling voor verzoeker mogelijk te maken. Ook hieruit valt af te leiden dat verweerder als gevolmachtigde weinig transparant te werk gaat. Bovendien is gebleken dat tussen de beide broers ernstige onenigheid bestaat, hetgeen niet in het belang van betrokkene is.

2.4.

Gelet op het vorenoverwogene zijn er naar het oordeel van de kantonrechter gegronde redenen om af te wijken van de bij levenstestament bepaalde voorkeur en om te kiezen voor een neutrale, professionele bewindvoerder en mentor. Nu verweerder geen bezwaar heeft aangevoerd tegen de voorgestelde bewindvoerder en mentor, zal worden overgegaan tot benoeming van Bewindvoering 't Gooi B.V. tot bewindvoerder.

2.5.

Bij aparte beschikking van heden is de te benoemen bewindvoerder ook als mentor benoemd over betrokkene. Gelet hierop zal de kantonrechter de jaarbeloning van de bewindvoerder, tevens mentor, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, vaststellen overeenkomstig artikel 5 juncto artikel 2 lid 2 sub a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

2.6.

De kantonrechter zal de beloning voor de aanvangswerkzaamheden voor het bewind tezamen met het mentorschap vaststellen op een bedrag van € 934,90 (exclusief btw).

2.7.

Nu onvoldoende is komen vast te staan of betrokkene in staat is om de rekening en verantwoording te begrijpen en te controleren, dient betrokkene de rekening en verantwoording mede te ondertekenen, tenzij de bewindvoerder te zijner tijd gemotiveerd aangeeft dat dit niet mogelijk is.

3 De beslissing

De kantonrechter:

 • -

  stelt de goederen, die (zullen) toebehoren aan eerder genoemde [betrokkene], onder bewind wegens haar geestelijke of lichamelijke toestand;

 • -

  benoemt tot bewindvoerder: Bewindvoering 't Gooi B.V., correspondentieadres: Postbus 14 te 1270 AA Huizen;

 • -

  bepaalt dat deze uitspraak wordt ingeschreven in het openbaar Curatele en Bewindregister;

 • -

  stelt de jaarbeloning van de bewindvoerder, tevens mentor, met betrekking tot dit bewind en het ingestelde mentorschap vast overeenkomstig artikel 5 juncto artikel 2 lid 2 sub a van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren;

 • -

  stelt de beloning van de bewindvoerder, tevens mentor, voor de aanvangswerkzaamheden vast op een bedrag van € 934,90 (exclusief btw).

Deze beschikking is gegeven door mr. S.W.S. Kiliç, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

Tegen deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak (dit dient te geschieden door een advocaat).