Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:7654

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15-09-2017
Datum publicatie
19-09-2017
Zaaknummer
AWB - 15 _ 3923
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Naheffingsaanslagen OB zijn terecht en voor de juiste bedragen vastgesteld nu eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat de inspecteur de aanslagen naar willekeur te hoog heeft vastgesteld. Dat de computer van eiseres kapot is gegaan en vervolgens is weggegooid waardoor zij niet aan haar informatieverplichting kon voldoen vormt geen overmacht. Ook een niet voldoende onderbouwd beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.

Wetsverwijzingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen 47
Algemene wet inzake rijksbelastingen 52
Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2017/2174
Viditax (FutD), 20-09-2017
FutD 2017-2377
NTFR 2017/2436
NLF 2017/2312 met annotatie van
NLF 2017/2312 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer: HAA 15/3923

uitspraak van de meervoudige kamer van 15 september 2017 in de zaak tussen

[X] ,

gevestigd te [Z] , eiseres

(gemachtigde: mr. J.G.M. de Koning),

en

de inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Amsterdam verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft ten name van eiseres over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 een naheffingsaanslag omzetbelasting (hierna: OB) vastgesteld tot een bedrag van € 50.084. Voorts is bij beschikkingen heffingsrente in rekening gebracht tot een bedrag van € 3.637 en is een vergrijpboete opgelegd van 35% tot een bedrag van € 17.529.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de naheffingsaanslag verminderd tot € 43.442, de heffingsrente verminderd tot € 3.210 en de vergrijpboete gematigd tot 25%.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft vóór de zitting nadere stukken ingediend. Deze stukken zijn in afschrift verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 23 mei 2017 te Haarlem. Ter zitting zijn tevens de beroepen behandeld inzake de ten name van eiseres vastgestelde naheffingsaanslagen loonbelasting over de tijdvakken 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 en 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 die zijn geregistreerd onder de zaaknummers HAA 15/3202 en 15/3203. Namens eiseres zijn verschenen [A] en [B] , vergezeld van [C] en [D] , en bijgestaan door de gemachtigde en zijn kantoorgenoot, mr. L. Heijnen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H.R. Groen, G.E. Pelupessy, mr. S.R. Hewitt, J.M. Potter en J.J. van der Schuit.

Overwegingen

Feiten

1. Eiseres drijft een onderneming onder de naam [X] (hierna: [X] ). De activiteiten van [X] bestaan uit de exploitatie van een escortbureau, webcamdiensten, stripteaseshows en een limousineservice in de seksbranche. Twee van de chauffeurs die de escorts vervoeren verrichten ook werkzaamheden als telefonist (hierna: chauffeurs/telefonisten). De vennoten van eiseres zijn [B] en [A] . In de jaren 2009 en 2010 was eiseres gevestigd in [E] , nadien in [Z] .

2. Eiseres maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende handelsnamen en websites:

- [F] met als website [F] .nl;

- [G] met als website [G] .com;

- [H] met als website [H] .com;

- [I] met als website [I] .eu;

- [J] met als website [J] .nl;

- [K] met als website [K] .com;

- [L] met als [L] .nl;

- [M] met als website [M] .eu;

- [N] met als website [N] .eu;

- [O] met als website [O] .com;

- [P] met als website [P] .nl;

- [Q] met als website [P] .nl;

- [R] met als website [R] .com;

- [S] met als website [S] .com;

- [T] met als website [T] .nl;

- [U] met als website [U] .com; en

- [V] met als website [V] .com.

3. Eiseres en verweerder hebben op 26 juni 2008 een vaststellingsovereenkomst gesloten (hierna: VSO). Deze luidt, voor zover van belang:

“(…) In aanmerking nemende dat:

1. De duiding van de arbeidsverhouding voor sekswerkers, en daaruit voortvloeiend de heffing van omzetbelasting, de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet in de prostitutiebranche verschil van inzicht oplevert tussen enerzijds de Belastingdienst en anderzijds exploitanten in deze branche;

2. (…);

3. (…);

4. De Belastingdienst exploitanten in de prostitutiebranche in de gelegenheid stelt onderhavige overeenkomst te sluiten ter voorkoming van geschilpunten en/of onzekerheden voor de toekomst;

5. Belastingplichtige onder andere onder de namen [F] en [K] te [E] een onderneming drijft in de prostitutiebranche. Hierna zal deze onderneming worden aangeduid als “de Onderneming”;

6. Binnen de Onderneming één of meerdere sekswerkers werkzaam zijn, hierna te noemen: “de Sekswerker”;

7. Belastingplichtige en Belastingdienst ter voorkoming van geschilpunten en/of onzekerheden ter zake van de heffing van enerzijds loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet, en anderzijds omzetbelasting afspraken wensen te maken;

8. Partijen hun gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen.

Verklaren het navolgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 - Bijlagen en Onverbrekelijkheid

Een integraal en onverbrekelijk onderdeel van deze overeenkomst vormt het “Voorwaardenpakket” zoals vastgelegd in de volgende bijlagen:

(…)

hierna gezamenlijk te noemen: “de Bijlagen”

(…)

Artikel 2 - Reikwijdte van deze overeenkomst

Deze overeenkomst regelt de afspraken tussen de Belastingdienst en Belastingplichtige ter zake navolgende afdrachten:

1. De afdracht van omzetbelasting ten laste van Belastingplichtige;

2. De afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen (hierna gezamenlijk te noemen: “de Loonheffing”) en bijdrage Zorgverzekeringswet ten laste van de Sekswerker, op basis van en onder toepassing van het in de Bijlagen uiteengezette “Voorwaardenpakket”.

Artikel 3 - Heffing van omzetbelasting

De gehele binnen de Onderneming van Belastingplichtige gerealiseerde omzet (inclusief het door de Sekswerker te genieten aandeel in deze omzet) is omzet van Belastingplichtige welke is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting ten laste van Belastingplichtige tegen het algemeen tarief, zoals is uiteengezet in de Bijlagen.

Artikel 4 - Loonheffing en werknemersverzekeringen

1. Belastingplichtige zal de verschuldigde loonheffing en premie Zorgverzekeringswet voor de binnen de Onderneming werkzame Sekswerkers afdragen, zoals uiteengezet in de Bijlagen. In de administratie van Belastingplichtige zullen de verklaringen opting-in worden vastgelegd.

2. Voor de Loonheffing is op de verhouding tussen Belastingplichtige en de Sekswerker het bepaalde in artikel 4, letter f van de Wet op de Loonbelasting 1964 van toepassing.

3. Van de aan de Sekswerker toekomende inkomsten (exclusief omzetbelasting) wordt voor de Loonheffing een gedeelte ter grootte van 20% aangemerkt als een fiscaal onbelaste

onkostenvergoeding ter dekking van de door de Sekswerker voor eigen rekening te maken kosten voor de uitoefening van haar/zijn werkzaamheden.

4. De (Tarief)Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers en andere gelijkgestelden is van

toepassing.

Artikel 5 - Aanvang en duur van deze overeenkomst alsmede opzegging

1. (…).

2. Deze overeenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2014. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden. De intentie is er op gericht om te komen tot een voortzetting van de overeenkomst.

3. Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst per kalenderjaar op te zeggen, met

inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Van deze mogelijkheid kan pas gebruik gemaakt worden per 1 januari 2010.

(…)

Artikel 7 - Tussentijdse beëindiging

1. De Belastingdienst heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat blijkt dat Belastingplichtige handelt in strijd met deze overeenkomst.

2. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in lid 1, heeft deze beëindiging terugwerkende kracht tot het tijdstip van waaraf Belastingplichtige heeft gehandeld in strijd met deze overeenkomst.

(…)”

4. Bij brief van 26 juli 2011 aan [W] van Accountantskantoor [Y] (de adviseur van eiseres) heeft verweerder een (boeken)onderzoek aangekondigd naar de aanvaardbaarheid van de aangiften/aanslagen loon- en omzetbelasting over het tijdvak

1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 en naar de naleving van de afspraken uit de VSO. Verweerder heeft in deze brief verzocht om ervoor te zorgen dat de benodigde administratie van de jaren 2009 en 2010 op het controleadres aanwezig is. Specifiek heeft verweerder in deze brief verzocht om:

- bank- en girobescheiden;

- kasadministratie;

- overige vastleggingen van ontvangsten;

- vastleggingen afspraken van de verdeling van verdiensten tussen belastingplichtige en de sexwerkers;

- agenda’s en afsprakenboeken;

- kopieën van de aangiften omzetbelasting;

- specificaties van de aangiften omzetbelasting en aansluitingsoverzichten tussen de aangiften en de financiële administratie;

- omzetdagstaten en verzameldagstaten;

- kopieën van de aangiften loonbelasting;

- specificaties van de aangiften loonbelasting;

- aansluitingsoverzichten tussen de financiële administratie en de verzamelloonstaten;

- de loonstaten van het personeel;

- verklaringen Loonheffingen Opting-in;

- afschriften van de wettelijk voorgeschreven identiteitsbewijzen van het personeel.

5. Het boekenonderzoek heeft plaatsgevonden op 9 augustus en 14 december 2011 en op 10 januari 2012. Bij brief van 22 november 2011 heeft verweerder eiseres bericht dat het onderzoek wordt uitgebreid en zich ook richt op de volledigheid van de verschuldigde omzetbelasting en heeft verweerder verzocht om de volledige administratie over de controleperiode beschikbaar te stellen. Specifiek heeft verweerder in deze brief aanvullend verzocht om:

- de jaarstukken met bijlagen;

- het grootboek, de kolommenbalansen, inclusief de voorafgaande journaalposten en de aansluiting met de jaarstukken (brugstaten);

- de debiteuren- en crediteurenlijsten en afschrijvingsstaten.

6. Bij brief van 20 februari 2012 heeft verweerder ten name van eiseres een informatiebeschikking genomen. De brief luidt, voor zover van belang:

“(…) Het doel van het boekenonderzoek is de aanvaardbaarheid vast te stellen van de aangiften:

- Omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 en

- Loonheffingen over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

- Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van beide vennoten over het jaar 2009.

In verband met het boekenonderzoek heb ik u op 26 juli 2011 en op 22 november 2011 verzocht om de administratie te overleggen die van belang is om de aangiften te beoordelen. U hebt niet geheel aan deze informatieverzoeken voldaan. De volgende boeken en bescheiden en andere gegevensdragers hebt u niet aan mij overgelegd:

- agenda’s;

- afsprakenboeken, waaronder vastleggingen van reserveringen door klanten;

- de kasadministratie;

- overige vastleggingen van ontvangsten;

- overzichten van de gewerkte dagen per individuele escortdame met daarbij de gewerkte uren;

- vastleggingen van afspraken over de verdeling van de verdiensten tussen de belastingplichtige en de escortdames.

Volgens u zijn bepaalde primaire gegevens niet bewaard gebleven. Tijdens het boekenonderzoek op

9 augustus 2011 heb ik aan uw adviseur, de heer [AA] van [Y] bv, gevraagd naar overzichten van de gewerkte dagen, gespecificeerd per individuele escortdame, met daarbij de gewerkte uren. De heer [AA] liet mij vervolgens een korte brief zien met dagtekening 9 mei 2011 waarin de heer [B] verklaart dat op 8 mei 2011 de computer kapot is gegaan. In de brief geeft de heer [B] verder aan dat alle data kwijt zijn geraakt en dat tevergeefs geprobeerd is om de data terug te halen via de harde schijf. In een telefonisch gesprek met de heer [B] op 30 januari 2012 verklaart hij dat op deze harde schijf de digitale administratie van de onderneming werd opgeslagen. Onder andere de reserveringen en overzichten van het aantal gewerkte uren van de escortdames zouden volgens de heer [B] op deze harde schijf zijn opgeslagen. Van de betreffende harde schijf is geen back-up gemaakt. Tenslotte verklaart de heer [B] de computer te hebben weggegooid in de vuilnisbak omdat de data op de harde schijf niet meet veilig te stellen waren. Op 7 februari 2012 heeft de heer [B] deze verklaring schriftelijk aan mij bevestigd.

Nu u niet adequaat op mijn informatieverzoek hebt gereageerd en u bepaalde primaire gegevens niet hebt bewaard, ontvangt u hierbij deze informatiebeschikking. De informatiebeschikking is geregeld in artikel 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

U kunt er naar aanleiding van deze beschikking voor kiezen alsnog de gevraagde informatie te verstrekken. In dat geval verzoek ik u met mij contact op te nemen om een termijn daarvoor af te spreken.

(…)

Als u niet aan uw informatieverplichtingen voldoet en niet of niet tijdig bezwaar hebt gemaakt tegen deze beschikking, wordt deze informatiebeschikking onherroepelijk. Dat betekent dat u zich dan in een nadelige bewijspositie hebt gemanoeuvreerd in de bezwaarfase tegen de belastingaanslagen waarop de informatieverzoeken zien. U dient dan namelijk ‘te doen blijken’ dat die belastingaanslagen niet juist zijn, de zogeheten omkering en verzwaring van de bewijslast. Dit is geregeld in artikel 25, lid 3 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

(…)”

7. Eiseres heeft geen bezwaar gemaakt tegen de informatiebeschikking.

8. Bij het boekenonderzoek is gebruik gemaakt van de door de Dienst Nationale Recherche Unit Randstad Noord, Korps Landelijke Politiediensten met toestemming van de Officier van Justitie verstrekte gegevens uit onderzoeken naar vrouwenhandel. Het betreft processen-verbaal van getuigenverhoren van [A] , [AB] en [AC] uit het onderzoek “ [AD] ” en van [AE] uit het onderzoek “ [AF] ”. Voorts betreft het processen-verbaal van bevindingen met bijlagen en uitgewerkte verslagen van afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken uit het onderzoek “ [AF] ”, en wel:

- telefoonnummer [# 1] , verbonden aan de websites van eiseres van [F] , [G] , [H] en [V] , over de periode van

29 maart tot en met 8 april 2010;

- telefoonnummer [# 2] , verbonden aan de websites van eiseres van [F] , [K] , [H] , en [L] , over de periode 29 maart 2010 tot en met 8 april 2010;

- telefoonnummer [# 3] van [AG] , werkzaam voor eiseres als escort onder de naam [AH] , over de periode 15 tot en met 17 juni 2010;

- telefoonnummer [# 4] van [AI] , werkzaam voor eiseres als escort onder de naam [AJ] op 18 juni 2010; en

- telefoonnummer [# 5] van [AK] , werkzaam voor eiseres als escort onder de naam [AL] op 15 juni 2010.

9. Bij brief van 2 juli 2012 is het conceptrapport van het boekenonderzoek aan eiseres gezonden. Op 11 januari 2013 heeft op het kantoor van de Belastingdienst/Amsterdam een bespreking van het conceptrapport tussen de gemachtigde en verweerder plaatsgevonden. Vervolgens is op verzoek van de gemachtigde verschillende malen uitstel verleend voor een reactie, laatstelijk tot 1 maart 2013. Bij gebreke van een reactie is het definitieve rapport van het boekenonderzoek met dagtekening 11 maart 2013 aan eiseres verzonden (hierna: het Rapport).

10. In het Rapport wordt onder meer geconcludeerd dat de administratie niet kan dienen als betrouwbare grondslag voor de winstberekening als gevolg waarvan niet de vereiste aangifte is gedaan. In verband hiermee is geconcludeerd:

- er is geen deugdelijke kasadministratie bijgehouden;

- de kasadministratie vormt geen betrouwbare basis voor de winstberekening;

- de kasadministratie voldoet niet aan de eisen die het bedrijf stelt;

- de administratie is zodanig gevoed dat niet te allen tijde de rechten en verplichtingen van belastingplichtige duidelijk blijken;

- verschillende kosten die per bank zijn betaald worden ook als kosten geboekt in de kasadministratie;

- de onderliggende databestanden met vastgelegde gegevens worden door eiseres niet bewaard overeenkomstig artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR). De computer waarop de digitale administratie is opgeslagen is namelijk weggegooid. De digitale administratie omvat belangrijke primaire vastleggingen, waaronder de reserveringen van de klanten, overzichten van het aantal gewerkte uren per datum door de escortdames en e-mailverkeer. Van de harde schijf is geen back-up gemaakt. Van de vastleggingen zijn geen prints of auditfiles bewaard;

- eiseres heeft omzet verzwegen;

- eiseres heeft de beloningen aan de chauffeurs en telefonisten zonder inhoudingen uitbetaald.

11. In het Rapport wordt geconcludeerd dat eiseres niet heeft voldaan aan haar administratieplicht, bewaarplicht en inlichtingenplicht van artikel 47 en artikel 52 van de AWR, omdat ondanks een verzoek daartoe niet zijn overgelegd agenda’s, afsprakenboeken, overzichten van gewerkte dagen en uren per escort en de vastleggingen van afspraken over de verdeling van de verdiensten tussen eiseres en de escorts.

12. In het Rapport wordt onder meer geconcludeerd tot totaal na te heffen OB over 2009 van € 17.569 en over 2010 van € 32.515. Geconcludeerd wordt tot het vaststellen van een naheffingsaanslag OB over de jaren 2009 en 2010 en tot het opleggen van een vergrijpboete ex artikel 67f van de AWR van 50% vanwege het (voorwaardelijk) opzettelijk te weinig aangeven en afdragen van belasting, te matigen tot 35% in verband met een redelijke straftoemeting aangezien in verband met de loonheffingen ook vergrijpboetes zullen worden opgelegd.

13. Bij uitspraak op bezwaar heeft verweerder de naheffingsaanslag OB verminderd met € 6.642 voor zover deze ziet op het jaar 2010 en de vergrijpboete gematigd tot 25% omdat deze is opgelegd naar een grondslag die met omkering van de bewijslast is vastgesteld.

Geschil
14. In geschil is of de naheffingsaanslag OB en de vergrijpboete terecht en tot de juiste bedragen zijn vastgesteld.

15. Eiseres stelt dat de naheffingsaanslag en de boete ten onrechte zijn vastgesteld en voert daartoe het volgende aan. Er is wel voldaan aan de informatieplicht, aangezien alle gegevens die beschikbaar zijn, zijn overgelegd. De gegevens die waren vastgelegd op de computer zijn niet overgelegd omdat de computer kapot is gegaan. In zoverre is er sprake van overmacht. Voor zover er sprake is van gebreken in de administratie zijn deze niet zo ernstig dat zij een omkering van de bewijslast rechtvaardigen. Bij de controle bij een andere belastingplichtige waar eveneens de administratie verloren was gegaan vanwege het crashen van de computer zonder dat een back-up is gemaakt heeft verweerder volstaan met een waarschuwing en het vastleggen van nieuwe afspraken. De kasadministratie vertoont geen gebreken. Het andersluidende standpunt van verweerder is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de chauffeurs en de telefonisten in (fictieve) dienstbetrekking zijn bij eiseres, terwijl zij zelfstandigen zijn en eiseres slechts als bemiddelingsbureau voor de zelfstandige escorts functioneert. De correcties in de heffingsgrondslag voor de OB die samenhangen met de werkzaamheden van de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten dienen te vervallen. De volledigheid van de tapverslagen waarop de theoretische omzetberekening is gebaseerd is kwestieus. De theoretische omzetberekening van verweerder betreft een extrapolatie van de gegevens verkregen in de afluisterperiode. Die periode is te kort voor het berekenen van de omzet over een jaar. In de theoretische omzetberekening wordt ten onrechte geen rekening gehouden met de in het Direct Payroll Systeem (hierna: DPS) doorgevoerde correcties. Als gevolg daarvan is over de afluisterperiode niet 30,5 maar slechts 11,5 uur te weinig verloond. Het standpunt van verweerder dat ook via niet getapte telefoonlijnen is bemiddeld is niet juist, aangezien alle telefoonlijnen waren doorgeschakeld naar het nummer [# 6] . De naheffingsaanslag OB is in strijd met het vertrouwensbeginsel vastgesteld, aangezien verweerder bij een eerdere tussentijdse controle geen bezwaren heeft geuit tegen de werkwijze van eiseres. Met betrekking tot de opgelegde vergrijpboete voert eiseres aan dat er geen sprake is van (voorwaardelijk) opzet, er sprake is van een pleitbaar standpunt en dat de boete in verband met de financiële situatie van eiseres dient te worden gematigd. Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en, primair, vernietiging, subsidiair, vermindering van de naheffingsaanslag en de opgelegde vergrijpboete.

16. Verweerder stelt dat de naheffingsaanslag OB en de vergrijpboete terecht zijn vastgesteld en voert daartoe het volgende aan. Eiseres heeft niet voldaan aan haar verplichtingen ingevolge de artikelen 47 en 52 van de AWR. Het beroep op overmacht in verband met het verloren gaan van het op de computer vastgelegde deel van de administratie faalt, omdat eiseres verweten kan worden de computer te hebben weggegooid en geen back-up te hebben gemaakt. In verband daarmee is een informatiebeschikking genomen die inmiddels onherroepelijk is geworden. De gebreken in de administratie rechtvaardigen de conclusie dat de omzet niet volledig is verantwoord. Omkering en verzwaring van de bewijslast staat in verhouding tot de ernst van de geconstateerde gebreken. Eiseres heeft zich blijkens artikel 3 van de VSO verbonden over het deel van de omzet dat wordt aangewend om de escorts te betalen OB te voldoen. Ook het deel van de omzet dat wordt aangewend om de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten kan onder deze bepaling worden begrepen. Voorts behoren de vergoedingen aan de escorts, de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten op grond van de feiten tot de omzet en de kosten van eiseres. De naheffingsaanslag berust daarom op een redelijke schatting. Er is sprake geweest van algemene voorlichting en niet van een beoordeling van een individuele situatie, zodat het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Met betrekking tot de opgelegde vergrijpboete voert verweerder aan dat opgelegde boete, zoals gematigd bij uitspraak op bezwaar, passend en geboden is en dat eiseres niet heeft onderbouwd dat er sprake is van een slechte financiële situatie. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

Beoordeling van het geschil

Vertrouwensbeginsel

17. Volgens vaste jurisprudentie kan een beroep op het vertrouwensbeginsel slechts slagen, indien door een tot beslissen bevoegd orgaan uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en ongeclausuleerd toezeggingen zijn gedaan die bij de belanghebbende gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt. Eiseres heeft in het licht van de toelichting van verweerder dat ter gelegenheid van het bedrijfsbezoek van zijn medewerker [AM] op

10 juni 2010 slechts algemene voorlichting is gegeven onvoldoende onderbouwd dat zij aan enige uitlating die toen is gedaan het in rechte te beschermen vertrouwen heeft mogen ontlenen dat verweerder instemde met de wijze waarop zij haar administratie heeft gevoerd. Het betoog van eiseres dat de onderhavige naheffingsaanslagen in strijd met het vertrouwensbeginsel zijn vastgesteld faalt daarom.

Omkering en verzwaring bewijslast

18. Op grond van artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van de AWR is ieder gehouden desgevraagd aan de inspecteur de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn.

19. Op grond van artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b jo. artikel 52, eerste en tweede lid, van de AWR zijn administratieplichtigen als eiseres gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf naar de eisen van dat bedrijf op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken.

20. Artikel 52a, eerste lid, van de AWR bepaalt onder meer dat indien met betrekking tot een vast te stellen naheffingsaanslag niet of niet volledig wordt voldaan aan de verplichtingen ingevolge de artikelen 47 en 52 van die wet, de inspecteur dit kan vaststellen bij een voor bezwaar vatbare beschikking (informatiebeschikking).

21. Artikel 27e, eerste lid, van de AWR bepaalt dat de rechtbank het beroep ongegrond verklaard indien de vereiste aangifte niet is gedaan of sprake is van een onherroepelijk geworden informatiebeschikking als bedoeld in artikel 52a, eerste lid van die wet, tenzij is gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist is (de zogenoemde omkering en verzwaring van de bewijslast).

22. Vast staat dat de ten name van eiseres genomen informatiebeschikking inmiddels onherroepelijk is geworden. Uit het arrest van de Hoge Raad van 10 februari 2017, nr. 16/02729, ECLI:NL:HR:2017:130 volgt dat de vraag of een onherroepelijke informatiebeschikking tot omkering en verzwaring van de bewijslast moet leiden ook in de onderhavige procedure tegen de naheffingsaanslag OB aan de orde kan worden gesteld.

23. Eiseres heeft ter zitting toegelicht dat zij haar administratie voerde op haar computer en dat deze de enige basis vormt voor de informatie die zij aan haar administrateur heeft verstrekt. Eiseres heeft ter zitting voorts toegelicht dat zij haar computer heeft weggegooid toen deze onherstelbaar bleek nadat deze was gecrasht. Daarmee staat vast dat alle primaire vastleggingen in de administratie van eiseres verloren zijn gegaan. Het beroep op overmacht van eiseres moet falen, aangezien het in haar risicosfeer ligt dat zij geen back-up heeft gemaakt van de gegevens op de harde schijf van de computer. De rechtbank gaat voorbij aan het niet nader en daarmee onvoldoende onderbouwde betoog van eiseres dat verweerder in een vergelijkbare situatie heeft volstaan met een waarschuwing en het maken van nadere afspraken. Het betoog van eiseres ter zitting dat de beschikbare kasbladen zoveel bruikbare informatie bevatten dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast disproportioneel moet worden geacht faalt. Verweerder heeft ter zitting immers onweersproken toegelicht dat op deze kasbladen slechts de totale omzet per dag is vermeld, en dat gegevens waarmee deze omzet kan worden teruggeleid tot de verrichte dienstverlening ontbreken. Voorts volgt uit de stellingen van eiseres zelf dat in de - relatief korte - periode waarin haar telefoons werden getapt in ieder geval 11,5 uren door haar niet in haar administratie zijn verantwoord. De rechtbank acht aannemelijk dat deze omstandigheden doorwerken in alle tijdvakken in verband waarmee de onderhavige naheffingsaanslag is vastgesteld. Onder deze omstandigheden acht de rechtbank omkering en verzwaring van de bewijslast gerechtvaardigd.

24. Op eiseres rust daarom de last te doen blijken dat en in hoeverre de uitspraak op bezwaar onjuist is. Hetgeen zij heeft aangevoerd is onvoldoende om tot de conclusie te kunnen leiden dat eiseres aan deze verzwaarde bewijslast heeft voldaan. Dit laat echter onverlet dat verweerder de naheffingsaanslagen niet naar willekeur mag opleggen en dat deze dienen te berusten op een redelijke schatting (vgl. Hoge Raad 28 maart 2003, nr. 38039, ECLI:NL:HR:2003:AF6486).

Theoretische omzetberekening

25. Eiseres heeft het standpunt van verweerder dat uit de afgeluisterde telefoongesprekken moet worden afgeleid dat in de periode waarin werd afgeluisterd 30,5 uren escortservice niet in de administratie zijn verantwoord onvoldoende weersproken. Het standpunt van eiseres dat verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de meeruren die in het DPS zijn verwerkt gaat er ten onrechte aan voorbij dat - als niet weersproken - vast staat dat de verdiensten niet dagelijks, maar op onregelmatige data en niet altijd in het juiste tijdvak in het DPS worden verwerkt. Aan de constatering dat op een bepaalde datum meer uren in het DPS zijn verwerkt dan via de telefoontap zijn vastgesteld kan daarom niet de gevolgtrekking worden verbonden die eiseres daaraan wil verbinden. Eiseres heeft voorts onvoldoende onderbouwd dat alle gebruikte telefoonlijnen waren doorgeschakeld naar de afgeluisterde telefoonlijnen. Uit de door verweerder overgelegde gegevens volgt juist dat er van dergelijke doorschakelingen geen sprake is geweest. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat er niet ook via de andere, niet afgeluisterde telefoonlijnen, bemiddelingswerkzaamheden zijn verricht. In hetgeen eiseres overigens heeft aangevoerd ziet de rechtbank geen reden om de berekening van de gemiste uren per jaar van verweerder (602) niet te volgen.

Escorts

26. Tussen partijen is niet in geschil dat eiseres voor de onderhavige jaren heeft gekozen voor de opting-in regeling, en als gevolg daarvan gehouden is over de aan de escorts betaalde vergoedingen OB te voldoen. In hetgeen eiseres heeft aangevoerd ziet de rechtbank geen aanleiding om uit te gaan van een ander uurtarief dan verweerder heeft gehanteerd (€ 154) en dat de rechtbank niet willekeurig acht.

Chauffeurs en chauffeurs/telefonisten

27. Uit de afgeluisterde telefoongesprekken en uit hetgeen als door eiseres niet weersproken tussen partijen vast staat komt naar het oordeel van de rechtbank het volgende beeld naar voren. Eiseres treedt via haar websites naar buiten. Indien een klant eiseres benadert, wordt de telefoon door eiseres opgenomen. Eiseres stelt de basisprijs vast en maakt die aan de klant kenbaar. Eiseres bepaalt welke escorts voor haar werken. Eiseres bepaalt welke escort met de klant in contact wordt gebracht. Eiseres zorgt ervoor dat de escort tijdig wordt gebracht en weer wordt opgehaald en schakelt daarvoor chauffeurs in. De escorts nemen de gelden namens eiseres in ontvangst. Eiseres stelt de verdeling van de opbrengst vast. In het licht van het in casu geldende marginale toetsingskader voor de schatting van verweerder acht de rechtbank hetgeen eiseres heeft aangevoerd onvoldoende om tot de conclusie te kunnen leiden dat eiseres louter bemiddeling aanbiedt of dat de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten als zelfstandige werken. Vanuit de optiek van de klanten van eiseres wordt slechts een rechtsbetrekking met eiseres aangegaan. Verweerder heeft dan ook niet willekeurig gehandeld door bij het vaststellen van de naheffingsaanslag de gehele omzet van eiseres, inclusief de vergoeding aan de escorts, de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten tot uitgangspunt te nemen.

28. Eiseres heeft overigens niets aangevoerd tegen de wijze waarop verweerder de omzet van eiseres heeft berekend. De rechtbank zal de berekeningen van verweerder daarom ook hier volgen.

29. Uit het vorenoverwogene volgt dat er geen aanleiding is voor een correctie van de vastgestelde naheffingsaanslag. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Vergrijpboete

30. Op grond van artikel 67f van de AWR kan een vergrijpboete worden opgelegd van ten hoogste 100% indien het aan (voorwaardelijk) opzet van de belastingplichtige is te wijten dat belasting die op aangifte behoort te worden voldaan of afgedragen niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn is betaald. Op grond van artikel 27e, derde lid, van de AWR, geldt de omkering en verzwaring niet voor zover het beroep is gericht tegen de vergrijpboetes. Dat betekent dat de bewijslast ter zake onverkort op verweerder rust.

31. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de administratie van eiseres ernstige materiële gebreken vertoont en dat uit de theoretische omzetberekening blijkt dat eiseres doelbewust te weinig OB heeft aangegeven en afgedragen. Deze omstandigheden rechtvaardigen een vergrijpboete van 50%. Omdat in verband met de naheffingsaanslagen LB/PVV tevens een boete wordt opgelegd brengt een redelijke straftoemeting mee dat de boete wordt gematigd tot 35%. Omdat de boete is opgelegd naar een grondslag die met toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast tot stand gekomen is, is er aanleiding voor een verdere matiging van de boete tot 25%. Van een slechte financiële situatie die tot matiging noopt is geen sprake. Voor het vervallen van de boete of een verdere matiging is geen aanleiding, aldus verweerder.

32. Eiseres verwijst ter onderbouwing van haar standpunt naar hetgeen zij heeft aangevoerd in het kader van de in verband met de naheffingsaanslagen LB/PVV opgelegde vergrijpboetes. Zij stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van (voorwaardelijk) opzet, aangezien er geen sprake is van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen tussen eiseres enerzijds en de chauffeurs en de chauffeurs/telefonisten anderzijds. Voor zover deze dienstbetrekkingen toch moeten worden aangenomen is er sprake van een pleitbaar standpunt. De boetes dienen daarom te worden vernietigd. Indien dat betoog faalt, dienen de boetes te worden gematigd vanwege de financiële situatie van de onderneming. Deze heeft haar activiteiten naar aanleiding van het justitiële onderzoek naar haar activiteiten op last van de gemeente Amsterdam namelijk moeten staken. In verband hiermee zijn advocaatkosten gemaakt en zijn verliezen geleden, aldus eiseres.

33. De bevindingen betreffende de administratie (zie overweging 23) en de theoretische omzetberekening (zie overweging 25 tot en met 28) rechtvaardigen naar het oordeel van de rechtbank de conclusie dat het ten minste aan voorwaardelijk opzet van eiseres is te wijten dat te weinig OB is afgedragen. Dat het standpunt dat geen dienstbetrekking aanwezig is wellicht pleitbaar is doet hier niet aan af. Van afwezigheid van alle schuld is geen sprake. De rechtbank acht een boete van 50% in beginsel passend en geboden. De boete is met het oog op de samenhang met de boetes die in het kader van de naheffingsaanslagen LB/PVV en de vereisten van een redelijke straftoemeting en in verband met de omstandigheid dat de boetegrondslag met omkering van de bewijslast is vastgesteld reeds verminderd tot (uiteindelijk) 25%. Gelet op de uitgebreide onderbouwing van verweerder daarvan acht de rechtbank dit voldoende. Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een slechte financiële situatie die noopt tot een verdere matiging van de boete.

34. De redelijke termijn ex artikel 6 van het EVRM bedraagt twee jaar en gaat lopen vanaf het moment van de criminal charge (HR 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4468). De redelijke termijn is in dit geval gaan lopen met de toezending van het conceptrapport met dagtekening 2 juli 2012, aangezien het opleggen van vergrijpboetes daarin wordt aangekondigd. Op het moment dat de rechtbank uitspraak doet is meer dan 5 jaar verstreken, een overschrijding van meer dan 3 jaar. De rechtbank ziet daarom aanleiding de boete over het tijdvak 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 te verminderen met 20% tot € 14.023 (vgl. Hof Amsterdam van 2 juli 2009, 04/03329, ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298).

Immateriële schadevergoeding

35. Ter zitting heeft eiseres verzocht om vergoeding van haar immateriële schade in verband met overschrijding van de redelijke termijn. De redelijke termijn is in dit geval gaan lopen op 21 juni 2013, bedraagt twee jaar, en was dus op 21 juni 2015 geëindigd.

Verweerder heeft in dit verband opgemerkt, dat een deel van de behandelduur is te wijten aan eiseres zelf. Uit de stukken leidt de rechtbank af dat verweerder eiseres na de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief van 20 juni 2013 in de gelegenheid heeft gesteld in een hoorgesprek haar zienswijze toe te lichten. Dit hoorgesprek heeft eerst plaatsgevonden op 12 februari 2014. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat dit tijdsverloop uitsluitend aan eiseres te wijten is.

Vervolgens hebben partijen geprobeerd een compromis te sluiten en daarover over en weer gecorrespondeerd. Bij brief van 2 september 2014 heeft verweerder eiseres verzocht te kennen te geven of zij haar bezwaren nader mondeling wenste toe te lichten. Bij e-mailbericht van 27 oktober 2014 heeft verweerder eiseres onder verwijzing naar een eerder e-mailbericht van eiseres bericht dat partijen niet tot een compromis kunnen komen en heeft verweerder eiseres normaals verzocht te kennen te geven of zij gehoord wenste te worden. Bij brief van 3 november 2014 heeft verweerder eiseres bericht dat de compromisfase is beëindigd, dat hij concludeert dat eiseres haar bezwaar niet mondeling wenst toe te lichten en dat uitspraak op bezwaar zal volgen. Vervolgens is op 29 mei 2015 uitspraak op bezwaar gedaan. Nu de compromisfase kennelijk pas begin november 2014 is geëindigd en daarover nog kort voordien per e-mailbericht inhoudelijk is gecorrespondeerd, kan uit de enkele omstandigheid dat eiseres niet heeft gereageerd op de verzoeken uit september en oktober 2014 of zij gehoord wenst te worden niet worden afgeleid dat het tijdsverloop in de bezwaarfase aan haar te wijten is. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding een deel van de behandelduur aan eiseres toe te rekenen.

Op het moment dat de rechtbank uitspraak doet is de redelijke termijn met twee jaar en vier maanden overschreden. Dat rechtvaardigt een schadevergoeding van 5 x € 500 = € 2.500. Aangezien de uitspraak op bezwaar dateert van 24 juli 2015, heeft verweerder het aan hem toe te rekenen deel van de redelijke termijn van een half jaar met ongeveer anderhalf jaar overschreden. De rechtbank heeft het aan haar toe te rekenen deel van de redelijke termijn van anderhalf jaar (afgerond) met een half jaar overschreden. Dat leidt tot een verdeling van de immateriële schade in een verhouding 3/1 over verweerder en de rechtbank.

36. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard.

Proceskosten

37. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.482 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting met een waarde per punt van € 246, 1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 495 en een wegingsfactor 1). Gelet op de samenhang in bezwaar en beroep met de procedures met de zaaknummers 15/3202 en 15/3203 heeft eiseres recht op vergoeding van dit bedrag voor alle procedures tezamen. In de onderhavige zaak zal daarom de helft van dit bedrag worden toegekend.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar voor wat betreft de beslissing omtrent de

vergrijpboete en handhaaft deze voor het overige;

- vermindert de vergrijpboete tot € 14.023;

- bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde

bestreden besluit;

- veroordeelt verweerder tot betaling van immateriële schadevergoeding aan eiseres tot een bedrag van € 1.875;

- veroordeelt de Staat der Nederlanden (minister van Veiligheid en Justitie) tot betaling van immateriële schadevergoeding aan eiseres tot een bedrag van € 625;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 741.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.W. Koenis, voorzitter, en mr. B. van Walderveen en mr. J. Gooijer, leden, in aanwezigheid van mr. M.L. Scholte, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 15 september 2017.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312,

1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.