Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:4902

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-07-2017
Datum publicatie
24-07-2017
Zaaknummer
5725523 \ CV EXPL 17-1471 (H.K.)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Was er sprake van conformiteit bij de aankoop van een Renault Clio van 16 jaar oud voor een prijs van € 1.150,00? De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, gelet op prijs, ouderdom en op 5 maanden ongestoord rijgenot.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/3867
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 5725523 \ CV EXPL 17-1471 (H.K.)

Uitspraakdatum: 12 juli 2017

Vonnis in de zaak van:

[naam opposant]

voorheen handelende onder de naam Baronesse Automobielen

wonende te [woonplaats]

opposant

verder ook te noemen: [opposant]

gemachtigde: mr. J.B.M. Swart, advocaat te Almere

tegen

[naam geopposeerde]

wonende te [adres]

geopposeerde

verder ook te noemen: [geopposeerde]

gemachtigde: N.G.M. [Valkering] , wonende te Bergen (N.H.).

1 Het procesverloop

1.1.

[opposant] is bij dagvaarding van 27 januari 2017 in verzet gekomen tegen het op 28 december 2016 tussen partijen uitgesproken verstekvonnis onder rolnr. 5497008 CV EXPL 16-9149, en heeft tegen de vordering van [geopposeerde] verweer gevoerd.

1.2.

Op 12 juni 2017 heeft een zitting plaatsgevonden, waarbij [opposant] in persoon is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde, en namens [geopposeerde] is verschenen haar gemachtigde.

De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht, waarbij de gemachtigde van [geopposeerde] nog een pleitnota heeft overgelegd.

Voorafgaand aan de zitting heeft [geopposeerde] bij brief van 21 april 2017 nog een productie toegezonden.

2 De vaststaande feiten

2.1.

In december 2015 heeft [geopposeerde] een auto gekocht bij [opposant] van het merk Renault Clio, met kenteken [nummer] , tegen een prijs van € 1.150,--.

Ter zitting verklaarde [geopposeerde] desgevraagd dat deze auto op 22 december 2015 werd geleverd, terwijl [opposant] verklaarde dat de auto op 15 december 2015 werd geleverd.

Het betreft een personenauto van ruim 16 jaar oud (bouwjaar 1999), met een kilometerstand van ongeveer 108.332.

2.2.

[opposant] had voormelde auto op 26 november ingekocht via BCA Autoveiling. BCA Autoveiling heeft bij de verkoop van de auto een rapport aan [opposant] overhandigd, waarin staat vermeld dat de auto in orde is.

2.3.

Kort vóór de levering van de auto aan [geopposeerde] is de auto op verzoek van [opposant] APK gekeurd door een erkend RDW-Bedrijf, APK De Garage te Velsen-Noord. Het keuringsrapport dateert van 15 december 2015.

2.4.

[geopposeerde] heeft [opposant] in gebreke gesteld en aansprakelijk gesteld voor door haar geleden schade verband houdende met de tekortkomingen aan de auto.

2.5.

De aansprakelijkheid is door [opposant] betwist.

3 Het geschil

3.1.

Bij verstekdagvaarding van 24 oktober 2016 vordert [geopposeerde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

 ontbinding van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst met betrekking tot voormelde Renault Clio met kenteken [nummer] ;

 veroordeling van [opposant] tot:
- terugbetaling van de aankoopprijs van de auto ad € 1.150,--;
- vergoeding van geleden schade ad € 676,16, te vermeerderen met € 80,78 voor
iedere maand vanaf de datum van de dagvaarding;
- betaling van de proceskosten.

3.2.

Ter onderbouwing van haar standpunt heeft [geopposeerde] – kort samengevat – het volgende aangevoerd.

[geopposeerde] handelde als consument. De auto werd voor de levering APK gekeurd en beschikte over 6 maanden garantie. Er werden geen algemene voorwaarden ter hand gesteld. De koop geschiedde mondeling. [opposant] deelde bij de koop mee: “het is een puike auto, er mankeert niets aan de auto, jij zal nog lang plezier van deze auto hebben”.

Op 28 december 2015, 16 dagen na de levering, is tijdens het rijden met de auto over de snelweg de motorkap opengewaaid en tegen de voorruit geklapt. Door Schadenet, het sleepbedrijf, is geconstateerd dat de motorkap is opengewaaid als gevolg van een defecte motorkapvergrendeling/windhaak. De totale schade bedroeg € 352,68.

Nadat de auto op 31 mei 2016 problemen had met starten, heeft [geopposeerde] de auto naar garagebedrijf John Visser gebracht. Die constateerde allerlei gebreken aan de auto, die het autorijden gevaarlijk maken. De kosten van herstel bedragen volgens dit bedrijf € 1.660,47.

[geopposeerde] zelf heeft slechts 2.594 km met de auto gereden. De zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, omdat zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Omdat [geopposeerde] toch een auto nodig had, heeft haar vader een andere auto voor haar gekocht. Zij zit nu vast aan dubbele lasten. Daarom vordert zij ook deze lasten, bestaande uit verzekeringspremie en wegenbelasting, van [opposant] .

3.3.

Bij verzetdagvaarding van 27 januari 2017 vordert [opposant] hem te ontheffen van het tegen hem uitgesproken verstekvonnis, met veroordeling van [geopposeerde] in de kosten van dit verzet.

[opposant] voert, zakelijk samengevat, tot verweer aan dat geen sprake is van non-conformiteit. De auto voldoet aan de redelijke verwachtingen die een koper mag hebben van een auto van die leeftijd tegen een zeer lage prijs. Van [geopposeerde] had verwacht mogen worden dat zij onderzoek had verricht alvorens tot de koop over te gaan, hetgeen niet is gebeurd. [opposant] betwist dat hij zes maanden garantie heeft gegeven. Pas in februari 2016 is [opposant] telefonisch in kennis gesteld van de problematiek met betrekking tot de motorkap. Van dat feit zijn geen foto’s gemaakt en er is geen rapport opgemaakt. Misschien heeft [geopposeerde] zelf de motorkap niet goed gesloten waardoor het euvel kon optreden. Los van dit punt heeft [geopposeerde] vijf maanden zonder problemen in de auto kunnen rijden voordat er nieuwe klachten zou zijn opgetreden. Of deze klachten terecht zijn is maar de vraag, gelet op de ouderdom van de auto. Kennelijk is [geopposeerde] erop uit om een grote beurt voor de auto door [opposant] te laten bekostigen. Het niet starten van de auto, waar [geopposeerde] zich op beroept, kan allerlei oorzaken hebben en wil nog niet zeggen dat de auto niet deugt.

[opposant] stelt dat de auto is gekocht bij een gerenommeerd veilingbedrijf, dat er een rapport bij is overhandigd en dat de auto kort voor de koop APK gekeurd is.

4 De beoordeling

4.1.

Onbetwist staat vast, dat [opposant] op tijd in verzet is gekomen, zodat de zaak opnieuw zal worden beoordeeld.

4.2.

Kort gesteld, dient in deze zaak de volgende vraag te worden beantwoord: voldoet de door [geopposeerde] van [opposant] gekochte Renault Clio aan de eigenschappen die de koper mocht verwachten? Die vraag wordt bevestigend beantwoord. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

4.3.

Beginnend met de opengewaaide en tegen de voorruit geklapte motorkap, moet worden vastgesteld dat gesteld noch gebleken is dat [geopposeerde] met de auto is gaan rijden terwijl de motorkap deugdelijk vergrendeld was. Een automotorkap kent immers een vergrendeling en eerst indien men de vergrendeling door middel van een handle in de cabine eraf haalt, kan men via een handmatig te bedienen haak, net onder de motorkap, deze motorkap openen.

Nu [geopposeerde] het antwoord op die vraag in het midden heeft gelaten, kan er in deze zaak niet van worden uitgegaan, dat het openschieten van de motorkap te wijten is aan een tekortkoming aan de zijde van de verkoper. Bovendien is door [opposant] onbetwist gesteld, dat hij pas in een later stadium van dit euvel op de hoogte is gesteld. De opgevoerde schade op dit punt kan daarom niet voor rekening van [opposant] komen.

Dit betekent tevens dat de discussie over een al dan deugdelijke APK-keuring op dit punt, buiten beschouwing kan blijven.

4.4.

Ten aanzien van de andere door [geopposeerde] gestelde gebreken, staat vast dat deze eerst na omstreeks vijf maanden gebruik van de auto door garage Visserman zijn geconstateerd. Het betreft hier gebreken die eventueel bij een grote beurt van een auto van die leeftijd aan het licht zouden zijn gekomen. Echter, in dit geval heeft voor de verkoop van de auto kennelijk geen grote beurt plaatsgevonden.

Gelet op de leeftijd van de auto en de door [geopposeerde] betaalde prijs, kan daarin geen tekortkoming van de verkoper worden gezien. Met andere woorden, de koper die voor dit bedrag een auto met die leeftijd koopt voor dagelijks gebruik, kan niet verwachten dat de auto geen onderhoud zal behoeven binnen afzienbare tijd na de aankoop. Daarbij is het een feit van algemene bekendheid dat het iedere koper van een auto vrijstaat om te kiezen voor een “meeneemprijs”, “aflevering met een grote beurt”, dan wel aflevering met een BOVAG-garantie inclusief controleerbare onderhoudsboekjes. Het is evenzeer een feit van algemene bekendheid dat hoe meer zekerheid men omtrent een ongestoord gebruik van een tweedehands auto wil hebben, hoe hoger de koopprijs daarvan is. Kortom, bij het kopen van een auto van ruim 16 jaar tegen een zeer lage prijs, zoals in casu het geval is, kan men geluk hebben – men noemt dat een spekkoper – of pech. Die pech houdt in dat geval geen verband met non-conformiteit van de auto, nu omstreeks vijf maanden lang met de auto is gereden.

4.5.

Tegenover de gemotiveerde betwisting is overigens volstrekt niet aannemelijk geworden dat door [opposant] een garantie is afgegeven voor zes maanden. De mededeling dat sprake zou zijn van een puike auto waar de koper lang plezier van heeft, dient te worden opgevat als een “blote aanprijzing”.

4.6.

Tot slot wordt nog opgemerkt, dat uiteraard al het vorenoverwogene bezien dient te worden vanuit de omstandigheid dat gesteld noch gebleken is dat [geopposeerde] als koopster niet volledig in staat was haar wil te bepalen. Dit slaat overigens los van haar eventuele kennis van auto’s. Onbetwist is overigens ter zitting aangevoerd, dat zij bij de koop vergezeld was van een of meerdere personen.

4.7.

Uit het vorenoverwogene volgt dat de door [geopposeerde] opgevoerde schade, die het gevolg zou zijn van gebreken aan de auto, alsnog dient te worden afgewezen. Het verzet van [opposant] is daarom gegrond en het verstekvonnis dient te worden vernietigd met inbegrip van de daarbij uitgesproken proceskostenveroordeling.

4.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal [geopposeerde] in de kosten van deze verzetprocedure worden veroordeeld, met uitzondering van de kosten van de verzetdagvaarding, die voor rekening blijven van [opposant] , nu niet is gesteld of gebleken dat sprake zou zijn van een nietige verstekdagvaarding.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

Verklaart het verzet gegrond en vernietigt het vonnis op 28 december 2016 tussen [geopposeerde] als eisende partij en [opposant] als gedaagde partij bij verstek gewezen, met inbegrip van de bij voorraad uitvoerbare veroordeling in de proceskosten.

Opnieuw rechtdoende:

5.2.

Wijst de vordering van [geopposeerde] alsnog af.

5.3.

Veroordeelt [geopposeerde] in de proceskosten, die tot heden voor [opposant] worden vastgesteld op een bedrag van € 400,-- voor salaris van de gemachtigde van [opposant] , te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten voor het geval [geopposeerde] niet vrijwillig aan deze veroordeling voldoet, te rekenen vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der voldoening.

5.4.

Verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door J.A.J. Kreijger, griffier en op 12 juli 2017 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter