Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:484

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
25-01-2017
Datum publicatie
04-04-2017
Zaaknummer
5220973 CV EXPL 16-5591
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

“Chic appartementencomplex heeft voor bewoners restaurantkeuken met dinerservice in huis. Door VVE ingehuurde uitbater (X) hiervan neemt volledige keukeninventaris over van vorige uitbater (Y) voor € 1,-. X doet vooraf geen onderzoek naar de kwaliteit van de keuken.

Onder deze omstandigheden vormen de door X gestelde gebreken aan de keukenapparatuur geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Y.”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 5220973 \ CV EXPL 16-5591

Uitspraakdatum: 25 januari 2017

Vonnis in de zaak van:

[Y] , h.o.d.n. De Smaak

Wonende te [plaats]

eiser

verder te noemen: [y]

gemachtigde: Incassobureau PW & O

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lekker-enzo B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te Bergen (NH)

gedaagde

verder te noemen: Lekker-enzo

gemachtigde: mr. A.R. van Dolder

1 Het procesverloop

1.1.

[y] heeft bij dagvaarding van 28 juni 2016 een vordering tegen Lekker-enzo ingesteld. Lekker-enzo heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend.

1.2.

Op 7 december 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [y] bij brief van 22 november 2016 geantwoord op de tegenvordering. Lekker-enzo heeft bij brief van 28 november 2016 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Tot 1 november 2015 verzorgde [y] de exploitatie van de keuken van VVE Huis de Rekere (Bergen NH). Met ingang van 1 november 2015 is dit overgenomen door Lekker-enzo.

2.2.

Lekker-enzo heeft op 31 augustus 2015 een raamovereenkomst gesloten met VVE Huis de Rekere. Hierin zijn partijen onder andere de artikelen 6.3. en 14 overeengekomen:
“6.3. Het schoonhouden van de bedrijfsruimten en de inventaris, alsmede de afvalverwijdering uit de bedrijfsruimten, dient te geschieden volgens het HACCP plan van de leverancier.
14. Overgangsbepalingen
14.1. Leverancier neemt de aanwezige inventaris over voor het bedrag van € 1. Een lijst van deze inventaris wordt aan deze overeenkomst gehecht.
14.2. De onderhoudscontracten behorende bij de door leverancier overgenomen inventaris per 01-11-2015 komen met ingang van 01-11-2015 voor rekening van leverancier.”

2.3.

Tussen partijen heeft op 31 oktober 2015 een afrekening plaatsgevonden van [y] met Lekker-enzo. Beide partijen hebben deze afrekening ondertekend. In deze afrekening is onder meer opgenomen:
“Overname keukeninventaris € 1
Voorraden nihil.”

2.4.

[y] heeft de factuur betreffende de afrekening ad € 1.747,50 op 3 november 2015 naar Lekker-enzo verstuurd. Lekker-enzo heeft op 5 januari 2016 een bedrag van
€ 900,00 in mindering gebracht op deze factuur.

2.5.

[y] en zijn gemachtigde hebben Lekker-enzo bij brief van 8 februari, 29 februari, 21 maart, 6 april, 28 april, 20 mei en 6 juni 2016 verzocht om over te gaan tot betaling van het restant van de factuur. Dit restantbedrag is tot heden onbetaald gebleven.

3 De vordering

3.1.

[y] vordert dat de kantonrechter Lekker-enzo veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 974,63 te vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit de hoofdsom van € 847,50 en een bedrag van € 127,13 aan buitengerechtelijke incassokosten.

3.2.

Hij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat [y] de goederen heeft verkocht en geleverd aan Lekker-enzo voor een bedrag van € 1.747,50. Lekker-enzo heeft op deze factuur een bedrag van € 900,00 in mindering gebracht, waardoor er een bedrag resteert van € 847,50. [y] heeft verschillende herinneringen en sommaties gestuurd aan Lekker-enzo, welke onbetaald zijn gelaten. Volgens [y] is het niet betalen een tekortkoming zijdens Lekker-enzo en is zij thans in verzuim.

4 Het verweer en de tegenvordering

4.1.

Lekker-enzo betwist de vordering . Zij voert aan – samengevat – dat zowel tussen [y] en Huis de Rekere als tussen Lekker-enzo en Huis de Rekere een inhoudelijk identieke overeenkomst bestond. Op grond van artikel 6 van de overeenkomst hebben alle exploitanten de plicht om de inventaris te onderhouden. Na oplevering van de keuken hebben Huis de Rekere en Lekker-enzo geconstateerd dat [y] de inventaris in verwaarloosde en gebrekkige staat heeft achtergelaten.

4.2.

Nu [y] zijn verplichtingen niet correct is nagekomen, is Lekker-enzo van oordeel dat zij niet meer verschuldigd is dan zij reeds heeft voldaan. Lekker-enzo vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter [y] – na vermeerdering van de tegenvordering – veroordeelt tot betaling van € 5.042,50.

4.3.

Zij legt aan de tegenvordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Lekker-enzo geconfronteerd werd met hoge kosten voor het vervangen, repareren en onderhouden van de inventaris:
- Reinigen afzuigkap en plaatsen nieuwe motor: € 1.536,70
- Reparaties/onderhoud (vaatwas)machines door Hobart: € 1.921,-
- Vervanging defecte/ontbrekende goederen: € 701,50
- Montage vriescel met installatie: € 883,30.

5 Het verweer tegen de tegenvordering

5.1.

[y] betwist de tegenvordering en stelt dat [K] van Lekker-enzo ruim vóór overname op gezette tijden heeft meegedraaid in de keuken en dus van het wel en wee van de keuken op de hoogte was. Volgens [y] kunnen de facturen van de afzuigkap en de vaatwasmachine niet ten laste van hem komen, nu er enkele maanden tussen de overnamedatum en de factuurdatum zit en Lekker-enzo al vóór de overname op de hoogte was van het wel en wee van de keuken. De factuur betreffende de defecte/ontbrekende goederen vindt [y] onredelijk en niet als reëel te beschouwen. Volgens [y] zijn bepaalde goederen via Marktplaats aangeschaft en waren bepaalde goederen al roestig of kapot vóór overname en kunnen deze onmogelijk worden gevorderd. Met betrekking tot de vriescel stelt [y] dat hij deze niet gebruikt heeft en dat mede daarom de elektradraad bij de kroonsteentjes was verwijderd. Indien een normale elektra verbinding aan de koeling tot stand was gebracht, dan zou de aanschaf van een nieuwe koeling niet nodig zijn geweest.

6 De beoordeling

de vordering en de tegenvordering

6.1.

De vordering en de tegenvordering lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

6.2.

De vordering van [y] is op zich niet in geschil. Lekker-enzo erkent deze. De vordering zal daarom worden toegewezen, behalve als er iets valt te verrekenen met de tegenvordering. Hierover overweegt de kantonrechter als volgt.

6.3.

Bij de koop van een tweedehands keuken is het niet zo dat elke onvolkomenheid maakt dat de keuken niet aan de overeenkomst beantwoordt. Een koper zal, afhankelijk van de ouderdom en de prijs van het gekochte, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van meteen te verrichten achterstallig onderhoud, ook al was de noodzaak ertoe ten tijde van het sluiten van de koop niet direct zichtbaar. In casu is sprake – in ieder geval is dat door Lekker-enzo niet betwist – van een dertig jaar oude keuken. Voorts is sprake van een koopprijs van € 1,-. Onder deze omstandigheden brengen de door Lekker-enzo gestelde gebreken niet mee dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 6:74 of 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

6.4.

Dit oordeel is mede ingegeven door het feit dat vaststaat dat Lekker-enzo de kwaliteit van de keuken niet heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken voorafgaand aan de koop ervan. Dit had van een professionele exploitant wel mogen worden verwacht. De stelling dat het hem niet is toegestaan om (voldoende) onderzoek aan de keuken te doen, is onvoldoende gemotiveerd en minst genomen onwaarschijnlijk. Zo haar stelling al juist zou zijn had dit voor Lekker-enzo reden moeten vormen om van de koop af te zien. De tegenvordering van Lekker-enzo wordt afgewezen.

6.5.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [y] ad € 847,50 zal toewijzen. Nu er geen apart verweer gevoerd is tegen de gevorderde rente, wordt deze ook toegewezen.

6.6.

[y] maakt aanspraak op de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter stelt vast dat het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) van toepassing is nu het verzuim na 1 juli 2012 is ingetreden. De kantonrechter stelt vast dat [y] voldoende heeft gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten ad € 127,30 komt overeen met het in het Besluit bepaalde tarief en zal worden toegewezen.

6.7.

De proceskosten in de vordering en de tegenvordering komen voor rekening van Lekker-enzo, omdat zij ongelijk krijgt.

7 De beslissing

De kantonrechter:

de vordering

7.1.

veroordeelt Lekker-enzo tot betaling aan [y] van € 974,63 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 847,50 vanaf 28 juni 2016 tot aan de dag van de gehele betaling;

7.2.

veroordeelt Lekker-enzo tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [y] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 81,82

griffierecht € 223,00

salaris gemachtigde € 200,00;

7.3.

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

7.4.

wijst de vordering voor het overige af.

de tegenvordering

7.5.

wijst de vordering af;

7.6.

veroordeelt Lekker-enzo tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [y] worden vastgesteld op € 50,00 aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door J.S. Reid, kantonrechter, en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter