Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:4659

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-06-2017
Datum publicatie
30-06-2017
Zaaknummer
C/15/250587 / FA RK 16-6449
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning van een Taiwanese adoptie. Het subsidiaire verzoek tot omzetting is zonder verdere bespreking gelaten, omdat sprake is van een sterke adoptie. Geslachtsnaam en wijziging voornamen. Inschrijving geboorteakte uit Taiwan. IPR.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/250587 / FA RK 16-6449

beschikking van 7 juni 2017 betreffende erkenning en omzetting van een buitenlandse adoptie

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

en

[verzoekster] ,

geboren op [geboortedatum] in [plaats] ,

echtelieden,

beiden wonende te [plaats] ,

hierna te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. C.P. Robben, kantoorhoudende te Gieten,

strekkende tot primair:

  1. erkenning van de hierna te noemen in Taiwan tot stand gekomen adoptie;

  2. het geven van een last tot toevoeging van een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand;

strekkende tot subsidiair:

3. omzetting van de erkende adoptie, waardoor de familierechtelijke betrekkingen van de minderjarige met de biologische ouders zijn verbroken en de familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan;

en voorts om:

4. indien nodig, de verklaring van verzoekers dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben in de beschikking te vermelden;

5. te gelasten dat de voornaam van de minderjarige wijzigt in [voornaam] ;

6. de geboortegegevens ambtshalve vast te stellen als zijnde een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd [kind] , geboren op [geboortedatum] om 12.35 uur te [plaats] (Taiwan) als kind van de biologische moeder, [biologische moeder] , geboren op [geboortedatum] en de biologische vader [biologische vader] .

1 Verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 1 november 2016 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift met bijlagen;

- de op 3 maart 2017 ter griffie ontvangen schriftelijke reactie van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] ;

- de op 5 april 2017 ingekomen brief van de advocaat van verzoekers, waarin wordt meegedeeld dat, anders dan in het verzoekschrift is vermeld, verzoekers afzien van een mondelinge behandeling.

1.2

Er heeft geen mondelinge behandeling plaatsgevonden.

2 De vaststaande feiten

2.1

Verzoekers zijn gehuwd op [huwelijksdatum] in [plaats] .

2.2

Op [geboortedatum] is in [plaats] , Taiwan geboren een kind van het vrouwelijk geslacht genaamd: [kind] . De biologische moeder is: [biologische moeder] en de biologische vader is: [biologische vader] .

2.3

Blijkens beschikking van deze rechtbank van 25 september 2013 hebben verzoekers reeds geadopteerd [kind] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Democratische Republiek Congo.

2.4

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 27 mei 2014 (nr. [nummer] ) aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een tweede buitenlands kind ter adoptie. Bij beslissing van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 juni 2015 is aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen ter adoptie van [kind] .

2.5

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Civil Ruling” van het [plaats] District Court, Taiwan van 4 maart 2016 (Case No.: [nummer] ) blijkt dat de adoptie van de minderjarige door verzoekers naar het recht van Taiwan tot stand is gekomen.

2.6

De adoptie naar het recht van Taiwan heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2.7

De minderjarige heeft met het doel van adoptie haar geboorteland mogen verlaten.

2.8

De minderjarige woont - blijkens het overgelegde uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente [gemeente] - sedert 21 maart 2016 aan het woonadres van verzoekers en wordt aldaar door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.9

De minderjarige is het tweede kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

3 Beoordeling van het verzoek

3.1

De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht te oordelen over het onderhavige verzoek om de verklaring voor recht, nu verzoekers hun gewone verblijfplaats in Nederland hebben.

3.2

Bij de beoordeling van het verzoek is afdeling 3 van titel 6 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Deze afdeling bevat voorschriften ter zake het toepasselijke recht op de in Nederland uit te spreken adoptie en haar rechtsgevolgen, alsmede de erkenning en haar rechtsgevolgen, van een adoptie die tot stand is gekomen in een staat die op het moment dat de beginseltoestemming is aangevraagd (nog) geen partij is bij het Haags Adoptieverdrag. Op de onderhavige zaak is artikel 10:109 BW van toepassing, nu verzoekers ten tijde van de adoptie hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, terwijl de minderjarige in Taiwan haar gewone verblijfplaats had.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

3.3

De rechtbank stelt vast dat de beslissingen zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het [plaats] District Court, Taiwan van 4 maart 2016 (Case No.: [nummer] ) en “Certificate for final Family Ruling” van Family Tribunal, [plaats] District Court, Taiwan van 29 maart 2016, voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 10:109 BW, inhoudende dat de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie moet zijn gevolgd, terwijl daarnaast de weigeringsgronden van artikel 10:108, lid 2 en lid 3 BW zich niet voor doen. De erkenning is in het kennelijk belang van de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat voormelde stukken daarmee vatbaar zijn voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

3.4

De rechtbank zal op de voet van artikel 10:109, lid 3 BW de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot omzetting van de adoptie naar het recht van Taiwan in een adoptie naar Nederlands recht

3.5

Verzoekers stellen dat sprake is van een “sterke” adoptie. Voor zover de rechtbank van oordeel mocht zijn dat sprake is van een “zwakke” adoptie, hebben verzoekers de rechtbank daarnaast verzocht de in voormeld stuk vervatte (zwakke) adoptie naar het recht van Taiwan om te zetten in een (sterke) adoptie naar Nederlands recht. Verzoekers stellen belang te hebben bij deze omzetting, omdat dan pas familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en verzoekers ontstaan. De minderjarige zal dan tevens Nederlander worden.

3.6

De wetgeving van de Republiek China (Taiwan) vermeldt met betrekking tot adoptie op bladzijde 85 van de uitgave Bergmann/Ferid/Henrich inzake Internationales Ehe- und Kindschafsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht: “Da das Kindschafsverhältnis zwischen dem angenommenen Kind und seinen leiblichen Eltern während der Dauer des Annahmeverhältnis ruht (vgl §1077 Abs 2 BGB § 1083 BGB), wird jedenfalls in Bezug auf minderjärige Kinder von den Wirkungen einer Volladoption ausgegangen”.

3.7

Uit het voormelde blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat door de adoptie naar het recht van Taiwan de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en haar biologische ouder(s) zijn verbroken en dus sprake is van een sterke adoptie. Het - subsidiaire - verzoek behoeft daarmee geen verdere bespreking.

Aantekening in gezagsregister

3.8

De rechtbank zal in verband met het bepaalde in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub k van het Besluit gezagsregisters bepalen dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister om daarin aantekening te doen van deze beschikking.

Voornamen en geslachtsnaam minderjarige

3.9

Verzoekers hebben verzocht, indien nodig, hun verklaring dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben in de beschikking op te nemen, alsmede om de voornamen van de minderjarige te wijzigen in [voornaam]

3.10

De rechtbank overweegt als volgt. Op grond van artikel 10:19, lid 1 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een vreemdeling bepaald door het recht van de staat waarvan hij de nationaliteit heeft. Ingevolge artikel 10:20 BW worden de geslachtsnaam en de voornamen van een persoon die de Nederlandse nationaliteit heeft, bepaald door het Nederlandse recht. Artikel 10:22, lid 1 BW bepaalt dat ingeval van verandering van nationaliteit het recht van de staat van de nieuwe nationaliteit van toepassing is, daaronder begrepen de regel van dat recht betreffende de gevolgen van de nationaliteitsverandering voor de naam.

3.11

De minderjarige bezit thans de Taiwanese nationaliteit. Op het moment dat deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, levert dit een grondslag op voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Het voorgaande brengt mee dat Nederlands recht van toepassing is op het verzoek dat betrekking heeft op de voornamen en de geslachtsnaam van de minderjarige.

3.12

Uit de stukken blijkt dat verzoekers eerder een minderjarige hebben geadopteerd, te weten de hierboven onder 2.3 vermelde minderjarige.

3.13

Nu de minderjarige het tweede kind is tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan, is voor de keuze van de geslachtsnaam artikel 1:5 lid 8 BW van toepassing. Uit dit artikel blijkt dat de keuze die voor de naam van het eerste kind van dezelfde ouders is gedaan, beslissend is voor alle volgende kinderen. De minderjarige zal na de adoptie de geslachtsnaam [geslachtsnaam] dragen.

3.14

Het verzoek tot voornaamswijziging is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 1:4 BW en zal worden toegewezen.

Geboortegegevens minderjarige

3.15

Bij de stukken bevindt zich een op 19 juni 2009 overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte “Certificate of Birth” van de minderjarige (Chart No.: [nummer] , Ref No.: [nummer] ), waaruit blijkt dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Taiwan. Haar biologische moeder is: [biologische moeder] en haar biologische vader is: [biologische vader] .

3.16

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:25, lid 5 BW zal de rechtbank gelasten dat deze akte wordt ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente [gemeente] . Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] heeft aangegeven dat voormeld “Certificate of Birth” voldoet aan de legalisatievereisten, dat daarin alle historische geboortegegevens en de oorspronkelijke afstamming staan vermeld en dat de ambtenaar van de burgerlijke stand om die reden geen bezwaar heeft tegen (ambtshalve) last tot inschrijving van de geboorteakte van de minderjarige.

3.17

Met inachtneming van het vorenstaande zal de rechtbank het verzoek om de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen bij gebrek aan belang afwijzen.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissingen, zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het [plaats] District Court, Taiwan van 4 maart 2016 (Case No.: [nummer] ) en “Certificate for final Family Ruling” van Family Tribunal, [plaats] District Court, Taiwan van 29 maart 2016, tot de adoptie naar het recht van Taiwan van de minderjarige van het vrouwelijk geslacht: [minderjarige] , geboren op [geboortedatum] te [plaats] , Taiwan,

door verzoekers voornoemd;

4.2

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] de hierboven onder 3.16 weergegeven akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven;

4.3

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [gemeente] een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

4.4

gelast de wijziging van de voornamen van de minderjarige in: [voornaam] ;

4.5

wijst af het meer of anders verzochte;

4.6

bepaalt dat de griffier, wanneer deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking zal doen toekomen aan het gezagsregister, om daarin aantekening te doen van deze beschikking;

4.7

draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
[gemeente] .

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Allegro, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2017.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.