Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:3136

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
20-04-2017
Datum publicatie
26-04-2017
Zaaknummer
5100900
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

VVE, appartementsrecht, vernietiging besluit 5:130 BW, waarschuwing, boete, inzagerecht, doorbelasting kosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 5100900 \ EJ VERZ 16-179

Uitspraakdatum: 20 april 2017

Beschikking in de zaak van:

[verzoeker] ,

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: [verzoeker]

gemachtigde: mr. E.J. Huizinga

toevoegingsnummer: 4LW2250

tegen

de vereniging van eigenaars [adres VVE]

gevestigd te [plaats]

verwerende partij

verder te noemen: VVE

gemachtigde: mr. J.M.S. Salomons


Als belanghebbenden zijn in de procedure verschenen:

1. [belanghebbende 1] ,

eigenaar van een appartementsrecht en voorzitter van het bestuur van de VVE

wonende te [woonplaats]

2. [belanghebbende 2] ,

eigenaar van een appartementsrecht en voorzitter van de technische commissie van de VVE

wonende te [woonplaats]

3. [belanghebbende 3] ,

eigenaar van een appartementsrecht

wonende te [woonplaats] .

1 Het procesverloop

1.1.

[verzoeker] heeft een verzoek gedaan om het besluit van VVE zoals tot stand gekomen op de vergadering van 21 april 2016 te vernietigen. VVE heeft een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 8 maart 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. [verzoeker] heeft daarbij een pleitnota overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] bij brief van 28 februari 2017 nog stukken toegezonden.

2
2. De feiten

2.1.

Bij akte van 20 januari 1976 is gesplitst: het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond aan de [a-straat] te [plaats] met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een flatgebouw bevattende achttien flatwoningen met daarbij behorende bergingen in de onderbouw, twee kantoren, vier garages en verder aanbehoren.

2.2.

In de splitsingsakte is van toepassing verklaard het modelreglement van splitsing van eigendom, op 22 februari 1973 verleden voor notaris mr. J. Schrijner te Rotterdam en van welke akte een afschrift onder meer is overgeschreven ten hypotheekkantore te [plaats] (thans: de openbare registers van de Dienst van het kadaster te Amsterdam) op 1 maart 1973 in deel 2987 nummer 98, met toepassing van de keuze-artikelen 20, 20a, 21, 22 en 25a vermeld in Annex 1 van het modelreglement.

2.3.

[verzoeker] is eigenaar van het appartementsrecht [a-straat] [huisnummer] met indexnummer A18. In de periode 2004 tot en met 2011 heeft [verzoeker] zijn appartement verhuurd. Sindsdien bewoont hij het appartement zelf.

2.4.

[verzoeker] is voor dit appartementsrecht in de gemeenschap gerechtigd voor 6/194 gedeelte en heeft het recht tot het uitbrengen van zes stemmen in de vergadering van eigenaars.

2.5.

In het toepasselijke modelreglement is voor zover van belang opgenomen:

K. Overtredingen

Artikel 27

1. Bij overtreding van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar hetzij door een gebruiker, zal de administrateur de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen op de overtreding.
2. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering hem een boete opleggen van ten hoogste een bedrag dat nader in de akte zal worden bepaald voor elke overtreding, onverminderd de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen aanwezig zijn, en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan nemen krachtens de wet of het reglement. (…).

4. De te verbeuren boetes komen ten bate van het reservefonds.

(…)

III. Het bestuur van de vereniging

Artikel 40

(…) 3. De administrateur beheert de middelen van de vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering, (…)
6. De administrateur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke die eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden; hij houdt de eigenaars op de hoogte van zijn woonplaats en telefoonnummer. ”

In de splitsingsakte is in artikel 7 bepaald dat de boete als bedoeld in artikel 27 éénduizend gulden (NLG 1.000,-) bedraagt.

2.6.

In de notulen van de op 21 mei 2015 gehouden vergadering van VVE is onder meer opgenomen:

“(…)

3. Vaststelling vergaderquorum (vereiste aantal “stemmen”)
Er zijn voldoende stemmen aanwezig (in persoon en bij volmacht) om rechtsgeldige besluiten te nemen.

(…)

5. Vaststelling notulen (…) Ook de notulen van 16-02-2015 (gemaakt door [kantoor beheerder] ) worden ongewijzigd goedgekeurd.

(…)

9. Bespreking procedures en gevolgen VvE

(…)

Procedure 2 [verzoeker] versus VvE:

De waarschuwing die de VvE heeft gegeven aan [verzoeker] is volgens de rechter terecht gegeven. [verzoeker] is veroordeeld tot betaling van 460 euro aan de VvE (kosten veroordeling).

(…)

12. Herziening decharge Hepro project

[verzoeker] wil graag dat het Hepro project opnieuw herzien wordt. (…) [verzoeker] heeft ook het afgelopen jaar per dag circa 3 mails hierover gestuurd. (…) Bij stemming geeft de meerderheid aan dat zij geen bespreking HEPRO wensen, dus decharge blijft staan ! Als uitvloeisel hiervan willen de leden geen stukken van [verzoeker] meer ontvangen, geen mails en niets in de brievenbus. Ook geen mails meer sturen naar beheerder, bestuur of TC.

(…)

14. Boetes [verzoeker]
heeft zijn gedrag sinds de uitspraak van de rechter niet veranderd. [beheerder] geeft aan dat [verzoeker] zich aan de regels dient te houden. Als dit niet gebeurt, dan kunnen er boetes van € 450,- per keer worden opgelegd. [verzoeker] krijgt 15 minuten spreektijd. [verzoeker] begint over het Hepro project. [beheerder] legt uit dat het Hepro project (zie punt 12) reeds afgesloten is. [verzoeker] geeft geen toelichting over de redenen van zijn gedragingen en hinder in strijd met de waarschuwing. De meerderheid is akkoord met het opleggen van boetes aan [verzoeker] indien hij hinderlijk gedrag blijft vertonen.

[verzoeker] dient zich te onthouden van:

- benaderen van bedrijven waarmee de VvE zaken doet/heeft gedaan

- ongevraagd papieren stoppen in de brievenbussen van andere bewoners/eigenaren

- mail sturen naar de beheerder/bestuur of technische commissie inzake het Hepro project

- beledigende mails/teksten sturen naar, dan wel zich negatief of beledigend uitlaten over, eigenaren, bestuur of beheerder.

Indien [verzoeker] na de ALV van 21-5-2015 deze afspraken schendt, dan legt de VvE hem per keer een boete op van 450 euro. (…)”.

2.7.

Op 18 januari 2016 is het verzoek van [verzoeker] tot vernietiging van een besluit van VVE van 21 mei 2015 behandeld.

2.8.

De kantonrechter heeft in zijn beschikking van 24 februari 2016 overwogen:

5.3. Ingevolge het voorschrift van lid 2 van artikel 27 kan slechts de vergadering van eigenaars besluiten tot het opleggen van een boete. Gelet op de letterlijke tekst van het besluit zoals weergegeven in de notulen:
“ [verzoeker] dient zich te onthouden van:

- benaderen van bedrijven waarmee de VvE zaken doet/heeft gedaan

- ongevraagd papieren stoppen in de brievenbussen van andere bewoners/eigenaren

- mail sturen naar de beheerder/bestuur of technische commissie inzake het Hepro project

- beledigende mails/teksten sturen naar, dan wel zich negatief of beledigend uitlaten over, eigenaren, bestuur of beheerder.

Indien [verzoeker] na de ALV van 21-5-2015 deze afspraken schendt, dan legt de VvE hem per keer een boete op van 450 euro. (…)”.

heeft de vergadering niet besloten tot het opleggen van een boete maar heeft zij besloten dat de vereniging na 21 mei 2015 boetes kan gaan opleggen. Gelet op het toepasselijke modelreglement berust het bestuur van de vereniging bij de administrateur, zodat een dergelijk besluit er feitelijk toe zal leiden dat de administrateur bij constatering van een overtreding overgaat tot het opleggen van een boete, hetgeen op 11 juni 2015 ook is gebeurd.

5.4.

Anders dan VVE ter zitting heeft aangevoerd komt de bevoegdheid tot het opleggen van een boete exclusief toe aan de vergadering conform het toepasselijke modelreglement 1973. Dat deze bevoegdheid bij latere modelreglementen aan het bestuur is gegeven moge zo zijn, maar maakt dit voor deze VVE niet anders. Dit betekent dat het besluit van de vergadering dat [verzoeker] een boete in het vooruitzicht wordt gesteld indien hij geen gevolg geeft aan de waarschuwing zich te onthouden van kortgezegd het in de notulen omschreven hinderlijk gedrag wel kon worden genomen, doch dat het besluit tot het opleggen van een boete of boetes pas door de vergadering kon worden genomen op de eerstvolgende vergadering nu het gaat om voortzetting van zijn gedrag na 21 mei 2015 en het geven van een boete niet kan worden gemandateerd aan de bestuurder van VVE.

5.5.

Dat het besluit verder niet aan de formele vereisten zou voldoen, zoals door [verzoeker] is gesteld, is niet gebleken nu de zwaardere eisen zoals vermeld in artikel 24 van het modelreglement hierbij niet aan de orde zijn.

5.6.

Voorzover [verzoeker] nog heeft gesteld dat het besluit van de vergadering in redelijkheid en billijkheid niet kon worden genomen omdat het zijn recht op het verkrijgen van inlichtingen van de administrateur tot een dode letter maakt, wordt hij daarin niet gevolgd. Blijkens de tekst van het besluit wordt het [verzoeker] niet in zijn algemeenheid verboden om contact op te nemen met de administrateur en te vragen om inlichtingen. Het verbod ziet immers enkel op het Hepro-project. Gelet op de uitgebreide inlichtingen die de administrateur over het Hepro-project aan [verzoeker] zowel mondeling als schriftelijk heeft gegeven en het feit dat de vergadering heeft besloten om geen verder onderzoek naar dit project te willen openen, heeft [verzoeker] zich bij deze beslissing van de meerderheid neer te leggen. Daarbij komt dat [verzoeker] in zijn algemeenheid ook via TWINQ allerlei informatie over VVE tot zijn beschikking heeft. Dat [verzoeker] in de vergadering verder is gewaarschuwd om “zich te onthouden van het benaderen van bedrijven waarmee de VvE zaken doet/heeft gedaan, ongevraagd papieren stoppen in de brievenbussen van andere bewoners/eigenaren, mail sturen naar de beheerder/bestuur of technische commissie inzake het Hepro project en beledigende mails/teksten sturen naar, dan wel zich negatief of beledigend uitlaten over, eigenaren, bestuur of beheerder” acht de kantonrechter eveneens niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid gelet op gang van zaken tijdens de vergadering van 16 februari 2015 en de toonzetting door [verzoeker] in de als producties 9, 10 en 11 door VVE overgelegde e-mailcorrespondentie.

5.7.

Ter zitting heeft VVE aangegeven de tot nu toe in rekening gebrachte boetes te willen wegstrepen. Daarmee behoeft [verzoekers] verzoek tot seponering van de aan hem opgelegde boetes geen behandeling bij gebreke van belang.”.

2.9.

In de notulen van de op 21 april 2016 gehouden vergadering van VVE is opgenomen:

1. (…)

De stemmen en volmachten worden geteld.

Aantal aanwezig: 97 stemmen

Aantal volmachten: 75 stemmen

Aantal niet aanwezig: 22 stemmen

Er zijn voldoende stemmen aanwezig (in persoon en bij volmacht) om rechtsgeldige besluiten te nemen. (…)

2. (…)

De agenda wordt vastgesteld (…)

3. (…)

[belanghebbende 1] bespreekt de notulen van 21-05-15 met de aanwezigen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen wordt ongewijzigd goedgekeurd. (…)

5. (…)

De leden geven goedkeuring voor de jaarrekening 2015 (er zijn 145 stemmen VOOR en 21 stemmen BLANCO) en decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en financiële beheer.(…)

8. (…)

Om vanaf heden weer eens wat positiever met de VvE en het gebouw bezig te zijn, stelt het bestuur voor om een aantal commissies in het leven te roepen.

11. Onthouden van reacties op e/mails van [verzoeker]

De bewoners hebben allemaal het overzicht van alle mails vanaf de zitting op 20 januari 2016 van [verzoeker] en [belanghebbende 3] ontvangen. Zoals de leden nu kunnen zien, vergt dit erg veel tijd, niet alleen van het bestuur maar ook van de beheerder [kantoor beheerder] . [kantoor beheerder] heeft aangegeven dat zij de meer dan gemiddelde behandelkosten in rekening gaat brengen bij de VvE. Om dit te stroomlijnen en de VvE niet verder op kosten te jagen, ligt een voorstel ter tafel dat de VvE die meerkosten bij de betreffende eigenaar in tekening mag brengen. [kantoor beheerder] heeft berekend dat - bij andere VvEs- een eigenaar op jaarbasis maximaal 1 uur tijd verbruikt bij [kantoor beheerder] . Om alle eigenaren bij deze VvE die mogelijkheid te bieden, is er het voorstel om elke eigenaar maximaal 1 uur tijd te geven om vragen en behandeltijd van [kantoor beheerder] te verstrekken. (dat zit in de reeds afgesproken fee voor [kantoor beheerder] ). Verbruikt een eigenaar dus meer dan 1 uur, dan moet die eigenaar dat zelf terug betalen aan de VvE. Na toelichting en discussie, wordt er gestemd: Indien een eigenaar/bewoner meer dan 60 minuten tijd vraagt (per jaar), dan mag [kantoor beheerder] daarvoor een rekening sturen naar de VvE van € 60,00 per uur (incl. BTW). De VvE zal dit dan door belasten aan de desbetreffende eigenaar/bewoner. De bewoners zijn het daarmee eens en geven akkoord. Daarmee heeft een eventuele door belasting dan ook een rechtsgrond! Naar aanleiding van enorme hoeveelheid toegestuurde mails (meer dan 500 e/mails in 2½ jaar) van [verzoeker] aan bestuur en beheerder en het niet accepteren van welke reactie er ook gegeven wordt, wordt besproken of het nog wel zinvol is om [verzoeker] te antwoorden. In reactie op elk antwoord per email van het bestuur en/of beheerder aan [verzoeker] ontvangen het bestuur en/of de beheerder drie nieuwe e/mails met enkel herhaling van zetten. Het lijkt eerder vragen om het vragen. Op alle punten die hij aan draagt, is door het bestuur of beheerder al eerder inhoudelijk en afdoende antwoord gegeven. We kunnen nu niets meer aan hem melden. Uiteraard wordt op nood vragen van technische aard, wel gewoon antwoord gegeven. [kantoor beheerder] zal daarom wel alle mails van [verzoeker] moeten blijven lezen (tot maximaal 1 uur en daarboven worden dus kosten in rekening gebracht). Vervolgens wordt hierover gestemd: (er zijn 145 stemmen VOOR en 7 stemmen TEGEN en 14 stemmen BLANCO) Behalve noodvragen van technische aard wordt er verder niet meer op mails van [verzoeker] gereageerd. Actiepunt: rekening sturen naar VvE. Indien een eigenaar/bewoner meer dan 60 minuten tijd vraagt (per jaar), dan mag [kantoor beheerder] daarvoor een rekening sturen naar de VvE van € 60,00 per uur (incl. BTW). De VvE zal dit dan door belasten aan de desbetreffende eigenaar/bewoner. De bewoners zijn het daarmee eens en geven akkoord. Daarmee heeft een eventuele door belasting dan ook een rechtsgrond!

12. Stemmen boetes [verzoeker]

Er is een brief meegestuurd met de uitnodiging naar alle bewoners i.v.m. de boetes voor [verzoeker] . Het bestuur wil [verzoeker] nog de kans geven om de boetes te voorkomen/ niet opgelegd te krijgen door in de vergadering te zeggen dat hij gaat stoppen met alle mails en vragen. Hij gaat dit zeker NIET doen, heeft hij reeds per email laten weten en ook bevestigd ter vergadering. Om deze reden is het bestuur genoodzaakt om aan de ALV voor te stellen toch boetes op te leggen à 450,-- euro per boete. Bestuur wil dan niet 6 boetes maar 3 boetes voorstellen aan de ALV om op te leggen, te weten voor:

1. Zeer belastende mail naar directie Hepro op 22 mei 2015 (een dag na de vergadering).

2. 6 juni 2015 wederom benaderen directie Hepro

3. 10 juli 2015 benaderen directie Hepro en mails sturen naar [kantoor beheerder] over afgesloten Hepro project.

Hiervoor zijn duidelijke mails /bewijzen voorhanden en die zijn meegestuurd, ook aan [verzoeker] . [verzoeker] krijgt 10 minuten om te reageren. Hij gaat zeker niet verklaren dat hij stopt. Wil toch weer over Hepro beginnen. Ook klopt het niet wat de wijkagent over hem heeft gezegd. [verzoeker] en [belanghebbende 3] beschuldigen daarop [belanghebbende 2] dat die de boel opgelicht heeft en een eigen schuifpui /raam kozijn op kosten van de VvE heeft laten plaatsen. [belanghebbende 2] is hierover boos en wil zijn excuses. [verzoeker] en ook [belanghebbende 3] zwijgen daarover verder. Er wordt gestemd over het opleggen van 3 boetes (nrs. 1,2,4 - zie de bijlage)) Deze 3 boetes zijn in stemming gebracht en er zijn 145 stemmen VOOR en 21 stemmen TEGEN) [verzoeker] moet dus (3 boetes x 450,-- euro =) 1.350,-- euro aan boetes betalen aan de VVE. Actiepunt: [kantoor beheerder] zal [verzoeker] per boete een factuur van 450,-- per boete sturen welke binnen 2 weken na factuurdatum betaald moet zijn. Actiepunt: Opleggen boete [verzoeker] . [kantoor beheerder] zal [verzoeker] per boete een factuur van 450,-- sturen welke binnen 4 weken na factuurdatum betaald moet zijn.”.

2.10.

VVE heeft aan [verzoeker] facturen gestuurd voor de drie opgelegde boetes. [verzoeker] heeft deze onbetaald gelaten. De door de beheerder toegestuurde facturen wegens extra werkzaamheden heeft [verzoeker] eveneens onbetaald gelaten.

3 Het verzoek

3.1.

[verzoeker] verzoekt de kantonrechter de besluiten van VVE zoals vastgelegd in de notulen van de vergadering van 21 april 2016 in punt 12 ten aanzien van de oplegging van boetes, en in punt 11 inzake de doorbelasting van de extra beheerskosten aan de veroorzakende eigenaars, te vernietigen.

3.2.

Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag dat het bestuur en/of de beheerder misbruik maken van hun bevoegdheden door onderzoek naar het Hepro-project uit 2011 te blokkeren. Voor dit doel is de bevoegdheid tot het opleggen van boetes en het beperken van het inzagerecht niet bedoeld, aldus [verzoeker] . Verder stelt [verzoeker] dat VVE misbruik van de meerderheidsmacht maakt door alle acties te richten tegen [verzoeker] . Ook het besluit tot doorbelasting van het uurtarief van de beheerder is feitelijk alleen tegen [verzoeker] gericht en is strijdig met [verzoekers] recht op informatie en daarmee in strijd met de redelijkheid en billijkheid genomen. Tevens stelt [verzoeker] dat de door hem gestuurde mails niet intimiderend of beledigend zijn. Tot slot zien de drie overtredingen waarvoor een boete is opgelegd op zaken betreffende Hepro en deze onderneming is doordat [verzoeker] contact met haar opnam niet in haar belang geschaad, zodat er onvoldoende grond aanwezig was voor het opleggen van boetes.

4 Het verweer

4.1.

VVE verweert zich tegen het verzoek en stelt dat de verzochte vernietiging moet worden afgewezen.

4.2.

Zij voert daartoe – samengevat – aan dat de boetes terecht zijn opgelegd. De waarschuwingen die zijn gegeven aan [verzoeker] in verband met zijn gedrag zijn door de kantonrechter zowel in de beschikking van 2015 en 2016 in stand gelaten. Desondanks heeft [verzoeker] het betreffende gedrag na de zitting van 18 januari 2016 voortgezet. VVE heeft [verzoeker] de kans gegeven om het opleggen van boetes te voorkomen, maar hij blijft volharden in zijn gedrag. In dat kader verwijst VVE naar de als productie 5 overgelegde 5,5 cm hoge stapel met e-mailberichten van [verzoeker] aan VVE over de periode 23 december 2013 tot en met 30 januari 2017.

4.3.

Ook het besluit tot doorbelasting van de extra beheerskosten bij de veroorzakende eigenaar is terecht genomen door de vergadering. De overige eigenaren dienen niet de dupe te worden van de kosten die [verzoeker] veroorzaakt door misbruik te maken van het inzagerecht. Behoudens [verzoeker] heeft geen enkele appartementseigenaar tegen het besluit gestemd. VVE voert verder aan dat de verzoeken van [verzoeker] aan het bestuur en/of de beheerder zien op reeds afgedane zaken, op zaken die te raadplegen zijn via de VVE-website, op zaken die niet het inzagerecht behelzen maar feitelijk adviesvragen zijn, en op inzage van stukken die [verzoeker] reeds als vergaderstukken toegestuurd heeft gekregen. Het beroep dat [verzoeker] doet op zijn inzagerecht kwalificeert volgens VVE als “zieken en zeuren”. Door [verzoeker] wordt in de e-mailberichten onzin verkondigd, er worden beledigingen in geuit, en er worden ongegronde verdachtmakingen in gedaan, terwijl [verzoeker] niet bereid is te betalen voor de beheerskosten die daarvan het gevolg zijn. De door de beheerder toegestuurde nota’s wegens extra werkzaamheden heeft [verzoeker] onbetaald gelaten. Tot slot voert VVE aan dat zij en de appartementseigenaars er belang bij hebben dat de relatie met de bedrijven waarmee zij samenwerken goed blijft.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt vast dat [verzoeker] ontvankelijk is in zijn op 20 mei 2016 ter griffie ingekomen verzoek.

het besluit onder punt 11 tot doorbelasting van extra beheerskosten

5.2.

[verzoeker] heeft gesteld dat het besluit van de vergadering tot doorbelasting van de extra beheerkosten in redelijkheid en billijkheid niet kon worden genomen omdat het strijdig is met zijn recht op het verkrijgen van inlichtingen van de administrateur en VVE hierbij misbruik maakt van meerderheidsmacht door [verzoeker] te blokkeren in zijn onderzoek naar het Hepro-project.

5.3.

Blijkens het bepaalde in lid 6 van artikel 40 van het toepasselijke modelreglement dient de administrateur iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken over de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen. Daarnaast verplicht deze bepaling de administrateur om inzage te verschaffen in de op die administratie en dat beheer betrekking hebbende stukken. Dit recht is echter niet alomvattend en het is gelet op de statutaire positie van het bestuur van VVE aan haar om telkens een afweging te maken welke informatie zij in welke vorm verstrekt en de delegatie van één en ander aan de administrateur. Daarbij heeft het bestuur een zekere discretionaire bevoegdheid omdat zij vrij moet kunnen beraadslagen en daarbij informatie van derden moeten kunnen inwinnen. Een onbeperkte inzage in dergelijke stukken zou het effectief besturen van VVE kunnen belemmeren. In personele kwesties kan het bestuur gehouden zijn om slechts de beknopte, zakelijke inhoud van de betreffende informatie ter inzage te verstrekken. Verder gaat de verplichting niet zover dat digitaal of op papier afschriften dienen te worden verstrekt van de administratie. Er kan worden volstaan met het verstrekken van toegang tot een digitale omgeving waarin de betreffende stukken kunnen worden ingezien, zoals het door VVE gehanteerde TWINQ.

5.4.

Blijkens de tekst van het besluit is het voor alle eigenaars nog steeds mogelijk om contact op te nemen met de administrateur en te vragen om inlichtingen. Gelet op door VVE met de administrateur gesloten beheersovereenkomst zijn aan het verstrekken van inlichtingen wel kosten verbonden, die tot maximaal één uur per jaar per eigenaar zijn verdisconteerd in het tarief (en dus de maandelijkse voorschotbijdrage) en voor het meerdere apart in rekening worden gebracht. Door [verzoeker] is onweersproken gebleven dat de door de administrateur op ervaring gebaseerde tijdsbesteding van één uur per eigenaar een redelijke begroting zou zijn. Nu de vergadering van eigenaars reeds eerder heeft besloten om geen verder onderzoek naar het Hepro-project te willen (her)openen en [verzoeker] zijn inzagerecht voornamelijk met betrekking tot zijn onderzoek naar dit project gebruikt, oordeelt de kantonrechter het niet onredelijk dat alle andere eigenaars van VVE niet (langer) wensen bij te dragen aan de daaraan verbonden extra kosten van de administrateur, en dat dergelijke kosten voor rekening van de veroorzakende eigenaar zullen gaan komen. [verzoeker] heeft zich op dit punt bij de beslissing van de overgrote meerderheid neer te leggen.

het besluit onder punt 12 tot het opleggen van drie (3) boetes aan [verzoeker]

5.5.

Tijdens de vergadering van 21 mei 2015 is [verzoeker] gewaarschuwd zich te onthouden van:

(i) het benaderen van bedrijven waarmee de VvE zaken doet/heeft gedaan, (ii) het ongevraagd papieren stoppen in de brievenbussen van andere bewoners/eigenaren, (iii) het versturen van e-mailberichten aan de beheerder/bestuur of technische commissie inzake het Hepro project, en (iv) het versturen van beledigende mails/teksten naar, dan wel zich negatief of beledigend uitlaten over, eigenaren, bestuur of beheerder.
Vervolgens heeft de vergadering van eigenaars van 21 april 2016 boetes opgelegd aan [verzoeker] voor: (i) zijn e-mailbericht naar de directie van Hepro op 22 mei 2015, (ii) het op 6 juni 2015 benaderen van de directie van Hepro, en (iii) het op 10 juli 2015 benaderen van de directie van Hepro en het sturen van e-mailberichten naar de administrateur over het Hepro project.

5.6.

[verzoeker] heeft gesteld dat VVE niet in redelijkheid tot het opleggen van die boetes heeft kunnen overgaan omdat de wijze van besluitvorming daarover geen recht doet aan zijn positie omdat gebruik is gemaakt van volmachten bij het uitbrengen van de stemmen, waardoor de eigenaars die een volmacht hebben afgegeven, enkel kennis hebben genomen van de stukken bij de agenda en niet van het door [verzoeker] ter vergadering gevoerde verweer.
In dit standpunt kan [verzoeker] niet worden gevolgd. Op basis van het toepasselijke reglement bestaat immers de mogelijkheid om middels een volmacht een steminstructie te geven voor het uitbrengen van een stem tijdens de vergadering die op een eerder moment reeds is bepaald. Ook heeft [verzoeker] gesteld dat er sprake is van misbruik van meerderheidsmacht. Hierin kan [verzoeker] niet worden gevolgd. In onderhavige VVE is geen sprake van een eigenaar die gerechtigd is tot het uitbrengen van de meerderheid van de stemmen in de vergadering van appartementseigenaars.

5.7.

Ter zitting heeft [verzoeker] nog gesteld dat het waarschuwingsbesluit te ruim is geformuleerd en dat het daarom voor hem niet duidelijk is wat hij wel of niet kan doen en waarvoor hij wel of niet boetes riskeert. Vooropgesteld dient te worden dat het waarschuwingsbesluit in onderhavige procedure niet aan de orde is. Hierover is in een eerdere procedure geoordeeld. VVE heeft ter zitting het standpunt van [verzoeker] , dat de
e-mailberichten niet intimiderend of beledigend waren dan wel dat deze e-mailberichten Hepro niet in haar belangen hebben geschaad en dat VVE daarom in redelijkheid geen gebruik had hoeven te maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van boetes, gemotiveerd betwist. Omdat [verzoeker] de betreffende stukken in deze procedure niet heeft overgelegd kan op dit punt slechts summier worden getoetst of VVE in redelijkheid niet tot het onderhavige besluit heeft kunnen komen. Het besluit tot het opleggen van boetes ziet op concrete e-mailberichten respectievelijk gedragingen van [verzoeker] . [verzoeker] heeft niet betwist dat hij de betreffende e-mailberichten heeft gestuurd noch dat hij de directie van Hepro of de administrateur heeft benaderd over het Hepro project. Gelet op de gegeven waarschuwing had [verzoeker] zich te dienen onthouden van het benaderen van Hepro en het benaderen van de administrateur inzake het Hepro-project. Daarom kan niet geoordeeld worden dat VVE niet redelijkheid tot het besluit tot het opleggen van boetes aan [verzoeker] had kunnen komen.

5.8.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen dient het verzoek van [verzoeker] te worden afgewezen.

5.9.

De door partijen aangevoerde argumenten die in het voorgaande niet aan de orde zijn gekomen behoeven geen bespreking, nu deze in het licht van hetgeen is vastgesteld en overwogen niet tot een andere beslissing kunnen leiden.

5.10.

De proceskosten komen voor rekening van [verzoeker] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst het verzoek tot vernietiging af;

6.2.

veroordeelt [verzoeker] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van VVE tot en met vandaag vaststelt op € 400,00 salaris gemachtigde;

6.3.

verklaart deze beschikking ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mr. S.N. Schipper, kantonrechter en op 20 april 2017 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier, mr. A.H.I. Hoogendam.

De griffier De kantonrechter