Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:1171

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-02-2017
Datum publicatie
25-04-2017
Zaaknummer
5461649 CV EXPL 16-8640
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Overeenkomst tot opdracht. Schijn van bevoegde vertegenwoordiging. Niet aannemelijk geworden dat aan de aparte regeling voor de toezending van de algemene voorwaarden per e-mail is voldaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/2146
NTHR 2017, afl. 4, p. 198
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 5461649 CV EXPL 16-8640

Uitspraakdatum: 15 februari 2017

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap Eye Media Television B.V..

gevestigd te Amsterdam

eiseres

verder te noemen: EMT

gemachtigde: Q.B.J. van der Hoeff

tegen

de besloten vennootschap Motown B.V.

gevestigd te Heerhugowaard

gedaagde

verder te noemen: Motown

gemachtigde: J.A. Mollet

1 Het procesverloop

1.1.

EMT heeft bij dagvaarding van 11 oktober 2016 een vordering tegen Motown ingesteld. Motown heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 17 januari 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De gemachtigde van Motown heeft gebruik gemaakt van pleitaantekeningen. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen is 9 december 2015 een telefonisch contact geweest. In dat gesprek heeft EMT Motown een aanbod gedaan om voor € 3.327,50 (inclusief btw) een promotiefilm op te nemen en deze uit te zenden in het televisieprogramma LifestyleXperience, zoals dit te zien is op RTL4 en RTL5.

2.2.

EMT heeft per email 9 december 2015 een op een verkeerde naam (Tonny Keijzers Auto’s) gestelde en opdrachtbevestiging aan Motown gezonden.

2.3.

[X] van Motown heeft op 9 december 2015 een e-mail met de volgende inhoud aan EMT gezonden: “(...) Hierbij het getekende exemplaar. Onze gegevens zijn: Motown Bikestore, Stevinstraat 5e, 1704 RE Heerhugowaard. Als je nog vragen hebt hoor ik het graag, alvast bedankt.”.

2.4.

EMT heeft aan Motown op 11 januari 2016 een factuur van € 3.327,50 (inclusief btw) gezonden.

2.5.

Motown heeft EMT op 11 januari 2016 telefonisch bericht af te willen zien van deelname en heeft geen betaling aan EMT gedaan.

3 De vordering

3.1.

EMT vordert dat de kantonrechter Motown veroordeelt tot betaling van:

 de kosten van de opdracht van € 3.327,50, te vermeerderen met de contractuele rente althans de wettelijke handelsrente vanaf 26 januari 2016 dan wel vanaf de datum van de dagvaarding;

 de buitengerechtelijke incassokosten van € 499,13 op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden, althans €457,75 op grond van de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding;

 de proceskosten.

3.2.

EMT legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat Motown haar op 9 december 2015 opdracht heeft gegeven om een promotiefilm op te nemen en deze uit te zenden in het televisieprogramma LifestyleXperience, zoals dit te zien is op RTL4 en RTL5. In de door EMT aan Motown gezonden opdrachtbevestiging zijn de algemene voorwaarden van EMT van toepassing verklaard. De door EMT voor de verstrekte opdracht aan Motown gestuurde factuur van € 3.327,50 (inclusief btw) heeft Motown, ondanks ter zake aan haar gestuurde aanmaningen, onbetaald gelaten. Een kosteloze annulering was op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden niet mogelijk en van de mogelijkheid om de deelname voor 50% van de factuurwaarde af te kopen heeft Motown geen gebruik gemaakt. Motown heeft EMT genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan, de buitengerechtelijke incassokosten, dienen op grond van de algemene voorwaarden of op grond van de wet voor rekening van Motown te komen. Door niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, is Motown tevens vertragingsrente verschuldigd geworden.

4 Het verweer

4.1.

Motown betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Een daartoe niet bevoegde medewerker van Motown heeft de opdrachtbevestiging van EMT ondertekend en zich daarbij voor [X] uitgegeven, terwijl [X] ten tijde van het ondertekenen met vakantie was. De directeur van de Reurink Holding B.V. is de enige persoon, die bevoegdheid heeft om namens Motown overeenkomsten te sluiten. Een schijn bevoegdheid kan ook niet worden aangenomen, omdat Motown direct na de ontdekking van het onbevoegde handelen EMT heeft bericht dat van het tot stand komen van een overeenkomst geen sprake kon zijn. De opdrachtbevestiging is onduidelijk en geeft geen inzicht in wat EMT aan Motown zou leveren. Motown heeft de overeenkomst tijdig opgezegd en geen enkele medewerking verleend. EMT heeft daardoor geen enkele prestatie kunnen verrichten.

4.2.

Motown voert tevens aan dat de algemene voorwaarden van EMT niet van toepassing zijn, omdat deze niet aan Motown ter hand zijn gesteld. De opdrachtbevestiging van EMT bevat een verkeerde tenaamstelling en bindt daarom Motown niet. Voor zover de kantonrechter van oordeel mocht zijn dat de opdrachtbevestiging Motown wel bindt, doet Motown een beroep op dwaling. Het is evident dat de overeenkomst met EMT bij een juiste voorstelling van zaken nimmer gesloten zou zijn. Tenslotte voert Motown aan dat zij in verband met een reeds geplande verhuizing geen enkele reden voor het verstrekken van de opdracht had.

5 De beoordeling

5.1.

In haar meest verstrekkende verweer voert Motown aan dat geen overeenkomst tot opdracht tussen partijen tot stand is gekomen. EMT heeft onderhandelingen gevoerd met een daartoe niet bevoegde medewerker van Motown. Deze medewerker kon namens Motown geen bindende afspraken maken.

5.2.

Uit het in het geding gebrachte uittreksel van de kamer van Koophandel van Motown blijkt dat L.W. [x] Holding B.V. samen met A.W. Reurink Holding B.V. de bestuurder en de algemene directeur van Motown is en dat deze B.V.’s alleen en zelfstandig bevoegd zijn om namens Motown te handelen.

5.3.

De kantonrechter verwerpt het door Motown gevoerde verweer dat sprake zou zijn geweest van onbevoegde vertegenwoordiging. Uit het hiervoor genoemde uittreksel van de kamer van Koophandel blijkt dat [X] als directeur en groot aandeelhouder van L.W. [x] Holding B.V. alleen en zelfstandig bevoegd was om namens Motown te handelen. Dat een andere medewerker van Motown zich in de voorliggende zaak voor [X] heeft uitgegeven en dat deze medewerker de handtekening van [x] zou hebben vervalst, hetgeen overigens beide in deze procedure door Motown niet aannemelijk is gemaakt, kan EMT niet worden tegengeworpen. EMT mocht er onder deze omstandigheden gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij met een daartoe bevoegde persoon van Motown een overeenkomst heeft gesloten. Op zijn minst was hier immers sprake van een schijn van bevoegde vertegenwoordiging. Dat Motown kort na de ontdekking van het onbevoegde handelen van haar medewerker met EMT contact heeft opgenomen, maakt dit niet anders.

5.4.

Het beroep op dwaling faalt. Uit de opdrachtbevestiging blijkt naar het oordeel van de kantonrechter voldoende wat partijen zijn overeengekomen. In het programma LifestyleXperience zou op enig moment informatie over het bedrijf van Motown worden verwerkt. Dat het aantal minuten van het item en de datum van uitzending niet in de bevestiging zijn vermeld, maakt dit niet anders.

5.5.

Een overeenkomst van opdracht kan op grond van de wet door de opdrachtgever ten allen tijde worden opgezegd. Motown heeft de overeenkomst op 11 januari 2016 opgezegd. Voor deze wijze van het beëindigen van een overeenkomst is de instemming van EMT niet vereist en dit maakt dat Motown EMT geen nakoming van die overeenkomst meer kan vorderen.

5.6.

Op grond van haar algemene voorwaarden zou EMT in geval van annulering of opzegging van de overeenkomst door Motown in de voorliggende situatie aanspraak kunnen maken op annuleringskosten ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs. Motown heeft de toepasselijkheid van deze voorwaarden echter betwist.

5.7.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van EMT is in de onderhavige zaak tussen partijen in geschil. EMT heeft haar opdrachtbevestiging, waarin onder meer staat vermeld: “Bij ondertekening van deze deelnamebevestiging gaat programma deelnemer akkoord onze bijgevoegde Algemene Voorwaarden.”, per email aan Motown verzonden. Voor de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden verwijst EMT naar het arrest van de Hoge Raad van 21 september 2007, met het nummer: ECLI:NL:HR:2007:BA9610. De verwijzing naar dit arrest kan echter geen doel treffen. De beslissing van de Hoge Raad in deze zaak betreft immers de toepasselijkheid van de per post toegezonden algemene voorwaarden. Voor de per email toegezonden algemene voorwaarden kent artikel 6:234 lid 2 BW een aparte regeling. Dat EMT aan deze regeling heeft voldaan, is - na de gemotiveerde betwisting door Motown – niet aannemelijk geworden. Het had op de weg van EMT gelegen om de email waarbij zij de opdrachtbevestiging heeft verstuurd in het geding te brengen, maar dat heeft zij nagelaten. Onder deze omstandigheden oordeelt de kantonrechter dat de algemene voorwaarden van EMT niet van toepassing zijn.

5.8.

In de voorliggende situatie, waarin de overeenkomst is beëindigd en de algemene voorwaarden van EMT niet van toepassing zijn, zou Motown als opdrachtgever toch gehouden kunnen zijn om haar opdrachtnemer, EMT, loon, onkosten en eventueel schadevergoeding te betalen. Uit de processtukken en hetgeen tijdens de mondelinge behandeling is gesteld, blijkt dat EMT (de opnames voor) het overeengekomen item niet heeft verzorgd, terwijl evenmin is gesteld of gebleken is dat EMT desalniettemin kosten heeft gemaakt of anderszins schade heeft geleden als gevolg voor de opzegging door Motown.

5.9.

De conclusie van hetgeen hiervoor is overwogen is dat de kantonrechter de vordering van Motown zal afwijzen.

5.10.

De proceskosten komen voor rekening van EMT, omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt EMT tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Motown worden vastgesteld op een bedrag van € 400,-- aan salaris van de gemachtigde van Motown.

6.3.

verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. Liefting-Voogd en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter