Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:11503

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
15-11-2017
Datum publicatie
20-02-2018
Zaaknummer
6036197
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

vordering om bindend advies te vernietigen wordt afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 6036197 \ CV EXPL 17-5035

Uitspraakdatum: 15 november 2017

Vonnis in de zaak van:


[eiser]
en

[eiser]

wonende te [woonplaats], gemeente [locatie],

eisers

verder te noemen: [eisers] c.s.

gemachtigde: mr. R. van Viersen

tegen

Eigenhuis Keukens [woonplaats] B.V.

gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

gedaagde

verder te noemen: Eigenhuis

gemachtigde: mr. D.E. Burgers

1 Het procesverloop

1.1.

[eisers] c.s. heeft bij dagvaarding van 30 mei 2017 een vordering tegen Eigenhuis ingesteld. Eigenhuis heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 12 oktober 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten, mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen, naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [eisers] c.s. bij brieven van 2 oktober 2017 en 4 oktober 2017 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

[eisers] c.s. heeft een keuken gekocht bij Eigenhuis op 8 september 2014. De totaalprijs van de keuken betrof € 42.901,40. Op 26 mei 2015 is de keuken geleverd.

2.2.

Direct bij levering heeft [eisers] c.s. aan Eigenkeuken gemeld dat de keuken gebreken had. Eigenhuis heeft getracht de gebreken te verhelpen. Dat is gedeeltelijk gelukt.

2.3.

In juni 2015 heeft [eisers] c.s. nog een nieuw gebrek gemeld. De fronten van de keukenkastjes van het merk Salvani hebben een zogenoemde sinaasappelhuid. Dit houdt in dat de lak enigszins bobbelt en als er licht op de fronten valt, te zien is dat de fronten niet helemaal strak zijn. Eigenhuis heeft eerste nieuwe fronten besteld en geleverd, maar deze waren gelijk aan de eerste fronten. Eigenhuis heeft uiteindelijk aangeboden MDF platen in de juiste maat in de goede kleur te spuiten en de fronten daarmee te vervangen. Dit aanbod is door [eisers] c.s. afgeslagen.

2.4.

Partijen zijn overeengekomen hun geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Wonen (hierna: de Geschillencommissie) te laten beslechten. Op 6 maart 2017 is het geschil ter zitting behandeld. Op dezelfde datum heeft de Geschillencommissie het volgende bindend advies gegeven:
Eigenhuis is gehouden aan [X] c.s. een bedrag uit te keren van € 500,00 wegens aspectverlies. Eigenhuis is gehouden het werkblad, de koelkast en de vriezer te vervangen en alle servicepunten na te lopen.

2.5.

Met betrekking tot het aspectverlies heeft de Geschillencommissie het volgende overwogen:
“Met betrekking tot de (lichte) sinaasappelstructuur op een aantal fronten is de commissie van oordeel dat de consument dit niet hoefde te verwachten en dat dit afbreuk doet aan de uitstraling van dat deel van de keuken waar deze fronten zitten wanneer zij bij strijklicht worden bekleken. De commissie beoordeelt dit wel als een gebrek maar acht dit niet dermate ernstig om, in samenhang en in proportie met de gehele klacht, de door de consument gewenste ontbinding van het Salvani deel van de keuken toe te wijzen maar acht een genoegdoening op grond van aspectverlies in dit geval op zijn plaats.”

3 De vordering

3.1.

[eisers] c.s. vordert dat de kantonrechter:
I. het bindend advies van de Geschillencommissie Wonen van 6 maart 2017 vernietigt;
II. voor recht verklaart dat in verband met de inhoud en de wijze van totstandkoming van de uitspraak van de Geschillencommissie Wonen het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat [eisers] c.s. nog langer aan het bindend advies worden gehouden;
III. Eigenkeuken veroordeelt tot het betalen van de kosten van het geding, inclusief nakosten en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van het vonnis.

3.2.

[eisers] c.s. legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat het bindend advies van de Geschillencommissie gebaseerd is op een rapport van [deskundige] (hierna: [deskundige]). Dat rapport bevat fouten. [deskundige] bagatelliseert de hoofdklacht, de sinaasappelhuid, en zegt dat de sinaasappelhuid bij het product hoort. Daarnaast is er geen sprake van een lichte sinaasappelstructuur van de lak, maar is het gebrek overduidelijk waarneembaar. [deskundige] is weinig objectief dan wel kundig geweest. Verder heeft de Geschillencommissie ten onrechte geoordeeld dat het gebrek niet ernstig genoeg is om tot partiële ontbinding over te gaan. Het gebrek zou daarvoor niet ernstig genoeg zijn, in samenhang en in proportie met de gehele klacht, maar de sinaasappelhuid was de hoofdklacht. De beslissing is niet voldoende gemotiveerd en het is gelet op het bovenstaande naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [X] c.s. gehouden worden aan het bindend advies van de Geschillencommissie.

4 Het verweer

4.1.

Eigenhuis betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat partijen zijn gebonden aan het bindend advies van de Geschillencommissie. Slechts bij ernstige gebreken kan de rechter het advies vernietigen. Dit dient marginaal getoetst te worden. Er is geen sprake van een ernstig gebrek in de beslissing van de Geschillencommissie. Er is een uitgebreid, onafhankelijk en deskundig onderzoek geweest naar de klachten van [eisers] c.s. en partijen zijn in de gelegenheid geweest om hun standpunten bij de Geschillencommissie kenbaar te maken. De sinaasappelhuid was niet de hoofdklacht, dat maakt [eisers] c.s. er nu van. Door het plaatsen van stollen van een ander, duurder merk, is het kwaliteitsverschil zichtbaar geworden. [eisers] c.s. heeft bewust gekozen voor een keuken die uit twee verschillende merken is opgebouwd. Eigenhuis heeft niet erkend dat de sinaasappelhuid een gebrek is.

5 De beoordeling

5.1.

De kantonrechter stelt voorop dat het gewezen bindend advies slechts kan worden vernietigd indien geoordeeld moet worden dat gebondenheid aan die beslissing in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De toetsing in dit kader is marginaal van aard. De kantonrechter treedt immers niet op als appelinstantie. De gebondenheid aan het advies is dan ook uitgangspunt en enkel ernstige gebreken kunnen leiden tot vernietiging. Daarvan is sprake wanneer geen redelijk handelend bindend adviseur tot een dergelijk advies had kunnen komen, of wanneer de fundamentele eisen van een goede en behoorlijke procesorde niet in acht zijn genomen.

5.2.

[eisers] c.s. stelt dat het bindend advies niet op juiste wijze tot stand is gekomen, nu de Geschillencommissie haar oordeel heeft gebaseerd op het rapport van [deskundige], dat fouten bevat en waarin de hoofdklacht gebagatelliseerd wordt. Met Eigenhuis is de kantonrechter van oordeel dat er ten aanzien van de totstandkoming van het bindend advies geen sprake is van het niet in acht nemen van de fundamentele eisen van een goede en behoorlijke procesorde. De Geschillencommissie verwijst naar het rapport van [deskundige], maar heeft daarnaast ook kennis genomen van de door partijen ingebrachte stukken en ter zitting bij de Geschillencommissie hebben partijen hun standpunten naar voren gebracht. [eisers] c.s. heeft ook aan de Geschillencommissie gemeld dat hij het niet eens is met het rapport en waarom. De Geschillencommissie heeft dan ook hoor en wederhoor toegepast en daarop haar besluit genomen. Het advies is ook, weliswaar kort, gemotiveerd door de Geschillencommissie. Ten aanzien van de totstandkoming van het advies is er naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake van een ernstig gebrek.

5.3.

[eisers] c.s. stelt verder dat het in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om hem aan het advies te houden, aangezien de sinaasappelhuid de hoofklacht was en is en dit gebrek een groot deel van de keuken omvat en dus niet van ondergeschikt belang is. Eigenhuis betwist dit, en voert aan dat [eisers] c.s. pas in deze procedure de sinaasappelhuid als hoofdklacht opvoert en er daarnaast ook geen sprake is van een gebrek, nu de sinaasappelhuid een kenmerk van het door [eisers] c.s. gekochte product is.

5.4.

De kantonrechter is van oordeel dat de Geschillencommissie alle klachten van [eisers] c.s. behandeld heeft. Of de sinaasappelhuid de hoofdklacht was, is dan ook niet relevant. De Geschillencommissie heeft geoordeeld dat de sinaasappelhuid een gebrek is, maar zij acht dit gebrek niet dermate ernstig om, in samenhang en in proportie met de gehele klacht, de door [eisers] c.s. gewenste ontbinding van het Salvani deel van de keuken toe te wijzen. De Geschillencommissie komt tot de conclusie dat er sprake is van een aspectverlies ter waarde van € 500,00. De Geschillencommissie heeft de klacht van [eisers] c.s. dus gegrond verklaard, maar daaraan niet de conclusie verbonden die [eisers] c.s. wilde. De beslissing van de Geschillencommissie om een bedrag van € 500,00 toe te kennen overschrijdt de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen van mening kunnen verschillen niet. Het is de waardering van een gebrek, waarbij er een grote bandbreedte is tussen de grenzen van een aanvaardbaar oordeel. De ernst van het gebrek en het geleden aspectverlies is door de Geschillencommissie niet zo groot geacht. Begrijpelijk is dat [eisers] c.s. het hier niet mee eens is, maar dit oordeel valt niet buiten de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen van mening kunnen verschillen. De kantonrechter betrekt hierbij dat de oppervlakte waarover de sinaasappelhuid bij bepaalde lichtval zichtbaar is, weliswaar groot kan zijn, maar dat niet enkel de oppervlakte waarover het gebrek zich uitstrekt de waardering van het gebrek bepaalt.

5.5.

Gebondenheid aan de beslissing is gelet op het bovenstaande niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

5.6.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eisers] c.s. zal afwijzen.

5.7.

De proceskosten komen voor rekening van [eisers] c.s., omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt [eisers] c.s. tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Eigenhuis worden vastgesteld op een bedrag van € 600,00 aan salaris van de gemachtigde van Eigenhuis.

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Hoendervoogt en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter