Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:10817

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
19-07-2017
Datum publicatie
19-03-2018
Zaaknummer
5706148
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Overeenkomst van opdracht? Tussenvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 5706148 \ CV EXPL 17-1348

Uitspraakdatum: 19 juli 2017

Tussenvonnis in de zaak van:

Maintec B.V.

gevestigd te Rotterdam

eiseres in conventie
verweerster in reconventie

verder te noemen: Maintec

gemachtigde: mr. T.M. van Berkel

tegen

4ALL Solutions Uitgeest B.V.

gevestigd te Uitgeest

gedaagde in conventie
eiseres in reconventie

verder te noemen: 4ALL

gemachtigde: mr. R. van der Hooft

1 Het procesverloop

1.1.

Maintec heeft bij dagvaarding van 30 januari 2017 een vordering tegen 4ALL ingesteld. 4ALL heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een vordering in reconventie ingediend.

1.2.

Op 20 juni 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft Maintec op 14 juni 2017 een conclusie van antwoord in reconventie ingediend.

2 De feiten

2.1.

Maintec heeft een overeenkomst gesloten met 4ALL. 4ALL heeft het volgende aan Maintec bericht bij email van 9 juni 2016:
“1500 uur totaal voor het gehele traject brand en *meet en regel (*mits in opdracht van [betrokkene] ) Koppeltarief €70,00 dus totaal €70,00 x 750 uur = € 52.500,00 maximaal te factureren

Hiervoor dienen wel alle werkzaamheden gereed te zijn mbt brandmeld en meet en regeltechniek.
Mochten er meer uren benodigd zijn is dit voor eigen rekening.

Eventuele meerwerkuren/wachturen alleen te factureren na schriftelijke opdracht van [betrokkene] .
Betalingstermijnen volgens 4all solutions voorwaarden en gekoppeld aan [betrokkene]

Dit houdt in 60 dagen of na betaling van [betrokkene] aan 4all-solutions

Facturen alleen geldig met indien getekende manuurstaten zijn bijgevoegd.

Nogmaals extra te benadrukken:

Brandmeld is in opdracht echter meet en regel nog niet, dus ook niet aan werken aub deze uren zijn net gedekt en worden ook niet door ons vergoed.

Dit houd voor nu in dat de gehele brandmeld door jullie voor een totaalbedrag van
€ 26.250,00 gemaakt wordt.

Hier kan ik een toezegging op doen”

2.2. 4

4ALL heeft op 10 juni 2016 een opdrachtbevestiging gestuurd naar Maintec. Hierin staat:
“Hiermee danken wij u voor uw opdracht en bevestigen wij u de komst van onderstaande

flexkracht.

Naam flexkracht: [naam 1] & [naam 2]

Functie: Elektromonteur

Aanvang werkzaamheden: 30-05-2016

Geplande einddatum: Onbekend

Uurtarief: Totaal €66,00
(…)

De opdracht geld alleen voor brandmeld. Een totaal van €27000,- á 818 uur!

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Facturering vindt wekelijks plaats op basis van de door u voor akkoord getekende werkbriefjes of na uw digitale akkoord. De standaard

betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.

(…)
Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden

voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van de NBBU van toepassing

(gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. DS

40538398), alsmede de Algemene Voorwaarden van Maintec (gedeponeerd ter griffie van

de rechtbank te Amsterdam d.d. 19 januari 2016 onder aktenummer 6/2016). De Algemene

Voorwaarden zijn u voor aanvang van de werkzaamheden ter hand gesteld of per email aan

u verzonden, hetgeen u door ondertekening van dit document bevestigt.

Voor onze overeenkomsten met onze uitzendkrachten geldt de NBBU CAO voor

Uitzendkrachten.”

2.3.

Op de opdrachtbevestiging is met de hand bijgeschreven:
“Note:
de aanneemsom is € 27.000,-
Totaal 818 uur.
uren boven deze 818 uur worden NIET vergoed.”

2.4. 4

4ALL heeft de eerste door Maintec verzonden facturen, ter hoogte van in totaal
€ 15.013,68, aan Maintec voldaan.

2.5. 4

4ALL heeft vijf facturen onbetaald gelaten, van 18 augustus 2016 tot en met
1 september 2016, voor een totaalbedrag van € 10.301,94.

3 De vordering in conventie

3.1.

Maintec vordert dat de kantonrechter 4ALL veroordeelt tot betaling van € 12.332,29, te vermeerderen met de contractuele rente van 1% per maand dan wel de wettelijke handelsrente over een bedrag van € 10.301,94 vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de dag van gehele betaling en de kosten van de procedure.

3.2.

Maintec legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat er een overeenkomst tot opdracht is gesloten door partijen. Er is geen sprake van aanneming van werk. Maintec heeft de twee elektromonteurs ter beschikking gesteld. Maintec is daarmee haar verplichtingen geheel nagekomen. Daaruit vloeit de betalingsverplichting van 4ALL voort.

4 Het verweer en de vordering in reconventie

4.1. 4

4ALL betwist de vordering. Zij voert aan – samengevat – dat er sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk. 4ALL heeft de door [betrokkene] aan haar opgedragen werkzaamheden opgedragen aan een onderaannemer, Maintec. Het werk werd zelfstandig uitgevoerd door de elektromonteurs. Er is sprake van een aanneemovereenkomst met een vaste prijs van € 27.000,00. Als er geen aanneemovereenkomst is, dan is het een overeenkomst van opdracht tegen betaling van een vaste prijs. Er is reeds € 15.013,68 betaald door 4ALL, dat is ongeveer 45% van het totale bedrag. Er is echter slechts 30% van de brandmeld aangebracht, dit wordt ook bevestigd door [betrokkene] . 4ALL is slechts gehouden om Maintec te betalen voor het deel van het werk dat door de flexwerkers van Maintec is uitgevoerd, niet voor de besteedde uren. Daarbij komt nog dat de elektromonteurs ook werk in opdracht van [betrokkene] hebben uitgevoerd. Dat werk is echter (eveneens) bij 4ALL in rekening gebracht. Maintec gaat het resterende werk niet meer doen.

4.2. 4

4ALL vordert bij wijze van vordering in reconventie dat de kantonrechter de overeenkomst tussen partijen ontbindt, met veroordeling van Maintec in de kosten van de procedure. Zij legt aan deze vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat gebleken is dat Maintec de opgedragen werkzaamheden niet verder zal uitvoeren.

4.3.

Maintec betwist de tegenvordering. Zij voert aan dat er geen sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk en de overeenkomst daarom ook niet ontbonden kan worden op grond van artikel 7:756, eerste lid, BW. 4ALL heeft onvoldoende gesteld voor een ontbindingsvordering op een andere grondslag.

5 De beoordeling in conventie

5.1.

In geschil is of de door partijen gesloten overeenkomst kwalificeert als overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot aanneming van werk. Maintec heeft gesteld dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht en dat op grond daarvan 4ALL gehouden is de door Maintec verzonden facturen te betalen. Op haar rust de stelplicht en de bewijslast van deze stelling. Maintec heeft verwezen naar het feit dat zij een uitzend- en detacheringsbureau is. Uit de opdrachtbevestiging volgt ook dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht. Maintec heeft twee flexkrachten ter beschikking gesteld, tegen een uurtarief van € 66,00. Maintec had geen bemoeienis met de werkzaamheden die de flexkrachten dienden uit te voeren. Maintec factureerde 4ALL voor de door de flexkrachten gewerkte uren. De eerste facturen zijn door 4ALL zonder protest betaald. Er is enkel een maximum aantal uren afgesproken.

5.2. 4

4ALL voert hier tegen aan dat er geen sprake is van een overeenkomst tot opdracht, maar tot aanneming van werk. Er is volgens haar een opdracht verstrekt voor een vaste prijs, waarvoor alle werkzaamheden verricht dienden te worden. Op de opdrachtbevestiging staat ook genoteerd dat het een aanneemsom is. 4ALL heeft alle benodigde documenten voor het verrichten van het werk aan Maintec gestuurd. Er is weliswaar op uurbasis gefactureerd, maar dat was enkel een manier om te factureren overeenkomstig de hoeveelheid reeds gedaan werk.

5.3.

De kantonrechter is van oordeel dat Maintec aan haar stelplicht heeft voldaan. 4ALL heeft de stelling van Maintec echter gemotiveerd betwist. Bij deze stand van zaken staat niet vast welk type overeenkomst partijen hebben gesloten. Aangezien op Maintec de bewijslast rust van haar stelling dat er sprake was van een overeenkomt tot opdracht, zal zij overeenkomstig haar bewijsaanbod in de gelegenheid worden gesteld haar stelling te bewijzen.

5.4.

De kantonrechter houdt de behandeling van de overige verweren en iedere verdere beslissing aan.

6 De beoordeling in reconventie

6.1.

De beoordeling van de eis in reconventie zal worden aangehouden totdat op de eis in conventie is beslist.

7 De beslissing

De kantonrechter:

7.1.

laat Maintec toe tot bewijs van haar stelling dat partijen een overeenkomst van opdracht overeen zijn gekomen;

7.2.

bepaalt dat bewijslevering door middel van het overleggen van stukken plaatsvindt vóór of uiterlijk op de rolzitting van 23 augustus 2017 te 10.00 uur;

7.3.

wanneer Maintec voor bewijslevering getuigen wil laten horen, moeten uiterlijk op deze rolzitting ook het aantal en de personalia van de getuigen worden opgegeven evenals de verhinderdata van beide partijen, de gemachtigden en - voor zover mogelijk - van de getuigen. Daarna zal een tijdstip voor het verhoor worden bepaald;

7.4.

uitstel wordt in beginsel niet verleend. Bij het ontbreken van tijdig bericht van Maintec wordt er van uitgegaan dat zij geen gebruik wenst te maken van de gelegenheid tot bewijslevering;

7.5.

houdt de beoordeling in conventie en reconventie voor het overige aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter