Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2017:10089

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
06-04-2017
Datum publicatie
24-01-2018
Zaaknummer
5512402
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

inbreuk op een auteursrecht. In geschil tussen partijen is of de betreffende foto van een temperatuurmeter in een auto een auteursrechtelijk beschermd werk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 5512402 \ CV EXPL 16-6708

Uitspraakdatum: 6 april 2017

Vonnis in de zaak van:

  1. Masterfile Corporation, een vennootschap naar het recht van Canada te Toronto, Canada

  2. Mediapro Mediamarketing GMBH, een vennootschap naar het recht van Oostenrijk te Wenen, Oostenrijk

eisende partij

verder te noemen: Masterfile en Mediapro

gemachtigde: mr. H. Maatjes

tegen

[gedaagde] , h.o.d.n. Tuning-Gids

te Koog aan de Zaan

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

gemachtigde: mr. H.J.A.M. Dohmen

1 Het procesverloop

1.1.

Masterfile en Mediapro hebben bij dagvaarding van 1 november 2016 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 10 maart 2017 heeft een zitting plaatsgevonden. De gemachtigde van Masterfile en Mediapro heeft aan de hand van pleitaantekeningen het woord gevoerd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting hebben partijen bij brieven van 6 en 7 maart 2017 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

Masterfile heeft van fotografen over de hele wereld een exclusieve licentie gekregen, dan wel de auteursrechten overgedragen gekregen teneinde fotografische werken te exploiteren. Masterfile biedt deze fotografische werken middels de website ‘www.masterfile.com’ aan.

2.2.

Tussen Masterfile en Mediapro bestaat een exclusieve licentieovereenkomst, waarbij aan Mediapro een licentie is verstrekt om in Europa op te treden tegen auteursrechtinbreuken op fotografische werken.

2.3.

[gedaagde] exploiteert de website ‘tuning-gids.nl’, een website over het tunen van auto’s. Op deze website heeft [gedaagde] een foto geplaatst van een temperatuurmeter van een auto
(verder: de foto).

2.4.

Bij brief van 19 september 2016 heeft de gemachtigde van Masterfile en Mediapro [gedaagde] vanwege de op zijn website geplaatste foto onder meer het volgende bericht: ‘Tot mij wendden zich de vennootschap naar Duits recht “Mediapro Mediamarketing Gmbh”” en de vennootschap naar Canadees recht “Masterfile Corporation” – hierna gezamenlijk aangeduid als: “Masterfile” – en de fotograaf - hierna aangeduid als: de “de Fotograaf” – met het verzoek om hun belangen in bovengenoemde zaak te behartigen en u als volgt te berichten.
De Fotograaf is auteursrechthebbende op het fotografisch werk zoals hierbij gevoegd als Bijlage A, hierna aangeduid als: het “Fotografisch Werk”. De fotograaf heeft ter zake van het door hem gemaakte auteursrechtelijke beschermde Fotografisch Werk een exclusieve licentie gegeven aan Masterfile. Masterfile is een beeldbank die beschikt over een zeer grote databank van fotografische werken die zij middels haar website www.masterfile.com openbaar maakt. Uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Masterfile en na voldoening van de verschuldigde vergoeding zijn derden gerechtigd om het Fotografische Werk openbaar te maken c.q. te verveelvoudigen. Masterfile en de Fotograaf hebben onlangs moeten constateren dat u zonder de benodigde voorafgaande toestemming gebruik maakt van het Fotografisch Werk. (…) Door zonder voorafgaande toestemming van Masterfile en de Fotograaf het litigieuze Fotografische Werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, maakt u inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten waaronder de auteursrechten van de Fotograaf en handelt u onrechtmatig jegens de Fotograaf en Masterfile. Masterfile en de Fotograaf lijden als gevolg hiervan schade. U bent gehouden om iedere inbreuk op de auteursrechten van Masterfile en de Fotograaf, alsmede uw onrechtmatig handelen jegens hen met onmiddellijke ingang te (doen) staken en gestaakt te houden. Daarnaast bent u gehouden om als tegenprestatie voor het ongeautoriseerde gebruik van het Fotografisch Werk een vergoeding te betalen. Masterfile hanteert vaste tarieven voor het gebruik van fotografische werken. De door u verschuldigde vergoeding in verband met het ongeautoriseerd gebruik van het Werk bedraagt € 3.200,00. (…) Bij het uitblijven van integrale voldoening aan het bovenstaande zullen Masterfile en de Fotograaf u zonder nadere waarschuwing in rechte betrekken.’

3 De vordering

3.1.

Masterfile en Mediapro vorderen een verklaring voor recht dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Masterfile op de foto, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 1.350,00 vermeerderd met een opslag van 100% en vermeerderd met de wettelijke rente en veroordeling van [gedaagde] tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Masterfile en Mediapro, die tot het moment van dagvaarden een bedrag van € 845,88 bedroegen (en op de zitting nader zijn gesteld op € 2.377,66), vermeerderd met verdere kosten.

3.2.

Masterfile en Mediapro leggen aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – het volgende. Masterfile heeft enige tijd geleden moeten constateren dat [gedaagde] , zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, zijnde Masterfile, op zijn website de foto openbaar heeft gemaakt. Door aldus de foto openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, maakt [gedaagde] inbreuk op de auteursrechten van de foto en handelt hij onrechtmatig jegens Masterfile en Mediapro. Uit de webarchive is gebleken dat de foto in ieder geval vanaf 28 juli 2012 op de website van [gedaagde] is verveelvoudigd en openbaar is gemaakt. [gedaagde] is gehouden de door Masterfile en Mediapro geleden schade te vergoeden bestaande uit een bedrag van € 1.350,00. Deze vergoeding dient te worden vermeerderd met een opslag van 100% als punitieve sanctie. Op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient [gedaagde] tevens te worden veroordeeld in de volledige procedurekosten van Masterfile en Mediapro.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] betwist de vordering. Hij voert – samengevat – aan dat geen sprake is van auteursrecht op de foto. Voor zover daarvan sprake is voert hij aan dat het auteursrecht niet bij Masterfile en Mediapro rust. Verder voert [gedaagde] aan dat als er al een auteursrecht rust bij Masterfile en Mediapro, geen sprake is van een inbreuk en als er al sprake is van een inbreuk, geen sprake is van schade, dan wel sprake is van beperkte schade. De vordering dient dan ook te worden afgewezen, met hoofdelijke veroordeling van Masterfile en Mediapro in de volledige proceskosten aan de zijde van [gedaagde] tot een bedrag van
€ 7.294,92.

5 De beoordeling

5.1.

Masterfile en Mediapro zijn gevestigd in respectievelijk Canada en Oostenrijk.
Op grond van artikel 7 onder 2 Verordening nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken is de Nederlandse rechter in de zaak van Mediapro bevoegd. Immers de gestelde onrechtmatige gedraging heeft zich in Nederland voorgedaan. Wat betreft Masterfile ontleent de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid aan hetgeen is bepaald in artikel 6 sub e Rv. Partijen zijn het er voorts over eens, zo blijkt uit de inhoud van hun gedingstukken en hetgeen op zitting is besproken, dat de Nederlandse auteurswet van toepassing is.

5.2.

Ter zitting is naar voren gekomen dat de inhoudelijke discussie tussen partijen zich voornamelijk richt op de vraag of er sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk. Om proceseconomische redenen ziet de kantonrechter aanleiding deze vraag eerst te beantwoorden.

5.3.

Voor auteursrechtelijke bescherming van afbeeldingen in de zin van artikel 1, gelezen in samenhang met artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet (Aw is) volgens vaste rechtspraak vereist dat deze afbeeldingen een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

5.4.

Aldus dient beoordeeld te worden of de foto een voldoende eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt om daaraan auteursrechtelijke bescherming toe te kennen. De foto betreft een natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-up van een temperatuurmeter in een auto. Dat daarbij variaties mogelijk zijn in de belichting, afstand en hoek, zoals door Masterfile en Mediapro ter zitting naar voren is gebracht, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende om te kunnen spreken van een oorspronkelijk werk. Daarvoor is meer nodig. Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, de belichting, afstand en hoek moeten instellen, maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf. Dat is pas het geval als de keuzes die worden gemaakt in een foto resulteren, die zich zodanig van andere foto’s onderscheidt, dat daaraan is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt. Desgevraagd hebben Masterfile en Mediapro ter zitting niet concreet gesteld en/of onderbouwd in welke aspecten - die op een persoonlijk stempel van de maker zouden kunnen duiden - de onderhavige foto zich onderscheidt van andere door andere fotografen gemaakte foto’s van een dashboard of meer specifiek een temperatuurmeter in een auto.

5.5.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen komt de kantonrechter tot het oordeel dat onderhavige foto geen werk is in de zin van artikel 1, gelezen in samenhang met artikel 10 Aw, omdat zij een onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het een persoonlijk stempel van de maker ontbeert. Daarop stranden alle vorderingen. De overige verweren behoeven geen bespreking. De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van Masterfile en Mediapro zal afwijzen.

5.6.

De proceskosten komen voor rekening van Masterfile en Mediapro, omdat zij ongelijk krijgen. Op grond van artikel 1019h Rv zal de kantonrechter Masterfile en Masterpro veroordelen in de werkelijke kosten, door haar begroot op € 7.294,92. De kantonrechter volgt Masterfile en Mediapro niet in het standpunt dat deze proceskosten buitensporig hoog en buitenproportioneel zijn. [gedaagde] heeft zijn proceskosten onderbouwd met een urenstaat. Gebleken is dat het bedrag binnen de indicatietarieven in IE-zaken blijft. De gevorderde rente over de proceskosten zal worden toegewezen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Masterfile en Mediapro hoofdelijk tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor [gedaagde] worden vastgesteld op een bedrag van € 7.294,92 aan salaris van de gemachtigde van [gedaagde] vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. S. Kleij en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter