Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:9767

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-11-2016
Datum publicatie
28-12-2016
Zaaknummer
4960889 CV EXPL 16-3304
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opzegging van arbeidsovereenkomst niet kennelijk onredelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/4075
AR-Updates.nl 2016-1503
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 4960889 CV EXPL 16-3304

Uitspraakdatum: 30 november 2016

Vonnis in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

verder te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. K.M. van Dijk-Opstal

tegen

de stichting

Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland

gevestigd te Hoofddorp

gedaagde

verder te noemen: Holland Casino

gemachtigde: mr. P.A. Nabben

1 Het procesverloop

1.1.

[eiseres] heeft bij dagvaarding van 21 maart 2016 (met producties) een vordering tegen Holland Casino ingesteld. Holland Casino heeft schriftelijk geantwoord onder overlegging van producties.

1.2.

Op 14 oktober 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Holland Casino heeft pleitaantekeningen overgelegd.

2 De feiten

2.1.

Holland Casino is sinds 1975 de enige kansspelaanbieder met een door de overheid verstrekte casinovergunning in Nederland. Holland Casino valt onder de verantwoordelijk-heid van het Ministerie van Financiën en bestaat uit 14 vestingen verspreid over Nederland en een hoofdkantoor in Hoofddorp.

2.2.

[eiseres] is op 10 augustus 1989 op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst getreden bij Holland Casino.

2.3.

Op de arbeidsovereenkomst zijn het arbeidsvoorwaardenreglement en de ondernemingscao van Holland Casino van toepassing.

2.4.

De functie van [eiseres] was laatstelijk die van Sales Representative.

2.5.

Het salaris van [eiseres] bedroeg laatstelijk € 3.365,74 bruto per maand exclusief emolumenten.

2.6.

De standplaats van [eiseres] was laatstelijk Scheveningen.

2.7.

Er heeft een reeks reorganisaties plaatsgevonden binnen Holland Casino in met name 2013 en 2014. De meest recente reorganisatie werd door Holland Casino de
‘All-in’-reorganisatie genoemd en trof zowel het hoofdkantoor als de vestigingen. Fase 1 van deze reorganisatie had betrekking op het hoofdkantoor en fase 2 op de vestigingen.

2.8.

[eiseres] viel hiërarchisch onder het hoofdkantoor en dus onder fase 1 van de reorganisatie.

2.9.

Bij brief van 17 februari 2014 heeft Holland Casino aan [eiseres] bevestigd dat haar functie komt te vervallen, dat het Sociaal Plan op haar van toepassing is en dat gedurende twee weken wordt gezocht naar een passende functie binnen de organisatie.

2.10.

[eiseres] is niet herplaatst, maar haar zijn wel tijdelijke werkzaamheden (in het zogenoemde transitieteam) aangeboden in een gesprek op 24 februari 2014.

2.11.

Bij brief van 28 maart 2014 zijn [eiseres] de plaatsing in tijdelijke werkzaamheden en opschorting van de ontslagprocedure aangezegd. In deze brief is tevens vermeld dat het Sociaal Plan 2013 op [eiseres] van toepassing is.

2.12.

Op 29 augustus 2014 heeft Holland Casino met de vakbonden een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Plan, dat in werking trad per
1 januari 2014 en zou eindigen op 30 juni 2016. Holland Casino is onder druk van de vakbonden met dit - ruimere - Sociaal Plan akkoord gegaan.

2.13.

[eiseres] is aan de slag gegaan in haar tijdelijke functie (acht maanden lang, tot
1 december 2014) en heeft zich ondertussen georiënteerd op nieuwe functies die ten tijde van de reorganisatie zijn ontstaan. Zij heeft gesolliciteerd naar de functies van Manager Marketing en Sales (MMS) en Guest Relations Manager (GRM). Ten aanzien van de functie van GRM heeft zij ook een assessment afgelegd. Bij schrijven van 18 september 2014 is [eiseres] afgewezen voor beide functies.

2.14.

De tevens aan de orde geweest zijnde functie van Medewerker Sales & Marketing werd door [eiseres] zelf niet passend geacht gelet op de arbeidsduur.

2.15.

Bij schrijven van 9 oktober 2014 heeft Holland Casino aan [eiseres] medegedeeld dat, nu het herplaatsingsproces niet heeft geleid tot benoeming in een andere passende functie, Holland Casino zal overgaan tot beëindiging van het dienstverband van [eiseres] . Een bij die brief gedaan voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft [eiseres] niet geaccepteerd.

2.16.

Op 16 oktober 2014 heeft Holland Casino een ontslagvergunning voor (onder anderen) [eiseres] aangevraagd. Ondanks door [eiseres] gevoerd verweer is de ontslagvergunning verleend op 27 november 2014. Vervolgens heeft Holland Casino bij schrijven van
28 november 2014 de arbeidsovereenkomst met [eiseres] opgezegd per 1 april 2015. In de opzeggingsbrief wordt tevens medegedeeld dat het Sociaal Plan 2013 op [eiseres] van toepassing is.

2.17.

Tevens is aan [eiseres] op 28 november 2014 een separate brief toegezonden waarin haar - naast de ontvangst van de vergoedingsregeling van het Sociaal Plan 2013 - de keuze is geboden tussen een voorwaardelijke nabetaling gebaseerd op C=0,3 op basis van het Sociaal Plan 2013 of een onvoorwaardelijke nabetaling gebaseerd op C=0,15 conform het Sociaal Plan 2014. [eiseres] heeft voor dat laatste gekozen.

2.18.

In de periode van 16 september 2014 tot en met 17 maart 2015 heeft [eiseres] met Holland Casino gecorrespondeerd, omdat zij het niet eens is met niet-plaatsing in de functies waarnaar zij heeft gesolliciteerd. Op 23 oktober 2014 heeft zij bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken tijdens de herplaatsingsprocedure/sollicitatieprocedure bij de begeleidingscommissie Sociaal Plan. Op 23 december 2014 heeft de begeleidingscommissie een schriftelijk advies uitgebracht, naar aanleiding waarvan Holland Casino [eiseres] bij schrijven van 30 december 2014 heeft laten weten haar klacht niet te honoreren.

2.19.

Bij schrijven van haar gemachtigde van 20 maart 2015 aan Holland Casino heeft [eiseres] de kennelijke onredelijkheid van de opzegging ingeroepen.

2.20.

Bij brieven van haar gemachtigde van 23 september 2015 en 16 maart 2016 heeft [eiseres] haar vordering gestuit.

3 De vordering

3.1.

[eiseres] vordert - samengevat - dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. voor recht verklaart dat de opzegging door Holland Casino is aan te merken als kennelijk onredelijk;

b. Holland Casino veroordeelt tot betaling van een vergoeding uit hoofde van kennelijk onredelijk ontslag ter grootte van € 445.588,76 bruto, dan wel een in goede justitie door de kantonrechter te bepalen vergoeding;

c. Holland Casino veroordeelt tot betaling van de wettelijke rente over het sub b gevorderde vanaf 1 mei 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

d. Holland Casino veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten krachtens de staffel genoemd in de algemene maatregel van bestuur waarnaar in artikel 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt verwezen;

d. Holland Casino veroordeelt in de proceskosten.

3.2.

[eiseres] legt - kort weergegeven - het volgende aan de vordering ten grondslag.

3.3.

De opzegging door Holland Casino is aan te merken als kennelijk onredelijk. Enerzijds heeft Holland Casino zich niet gehouden aan haar eigen Sociaal Plan, heeft zij bij [eiseres] ten onrechte de indruk gewekt wel geplaatst te worden in een passende functie en heeft zij ten onrechte bij de ontslagaanvraag voorgewend te moeten ingrijpen wegens bedrijfseconomische noodzaak. Anderzijds zijn de gevolgen van de opzegging voor [eiseres] veel zwaarder dan de tot op heden aan haar toegekende compensatie hiervoor en doet dat geen recht aan de situatie zoals deze is geweest ten tijde van de opzegging en nu nog.

3.4.

In dit kader dienen volgens [eiseres] de volgende elementen te worden meegewogen:

- Holland Casino heeft zich niet gehouden aan de in Sociaal Plan 2013 op pagina 4 beloofde inspanningsplicht een passende functie te zoeken;

- het dienstverband van 25 jaar;

- de leeftijd van [eiseres] van 56 jaar;

- het goede functioneren en het lage ziekteverzuim van [eiseres] ;

- de geringe kansen van [eiseres] op de arbeidsmarkt;

- verwijtbaarheid: in de sollicitatieprocedure zijn voorgewende of valse redenen opgegeven ter afwijzing;

- non-inspanning van Holland Casino om voor [eiseres] intern ander passend werk te vinden, ook niet door om- en bijscholing aan te bieden;

- door Holland Casino gewekte verwachtingen door [eiseres] in een transitiegroep haar werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van reeds op non-actief gestelde collega’s nog acht maanden te laten voortzetten;

- het ontbreken van de noodzaak het dienstverband te beëindigen omdat drie andere passende vacatures beschikbaar waren;

- door [eiseres] geleden financiële schade, bestaand uit: de derving van inkomsten tot
januari 2027, 67 jaar (€ 436.524,- bruto), derving van pensioen op basis van een levensverwachting 83 jaar (€ 84.336,- bruto), verlies van de leaseauto (ter waarde van
€ 29.000,-), verlies van communicatiemiddelen (telefoon en laptop), dit terwijl de financiële positie van Holland Casino in 2014 zeer positief was (netto winst € 12 miljoen) en het in de verwachting ligt dat 2015 ook met een positief resultaat zal worden afgesloten. Bovendien heeft Holland Casino de medewerkers per 1 januari 2014 nog een salarisverhoging toegekend.

3.5.

De door [eiseres] geleden totale inkomensschade bedraagt € 520.860,- bruto (zijnde het totaal van de inkomstenderving ad € 436.524,- en de derving van pensioen ad € 84.336,- bruto). De door Holland Casino toegekende vergoeding bedraagt € 72.271,24 bruto, zodat de schade van [eiseres] € 445.588,76 bruto bedraagt.

3.6.

Door het betalingsverzuim is Holland Casino tevens de gevorderde rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

4 Het verweer

4.1.

Holland Casino betwist de vordering, stellende dat geen sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Zij voert - kort samengevat - het volgende aan.

4.2.

Van een valse of voorgewende reden is geen sprake. De financiële omstandigheden van Holland Casino noopten tot de onderhavige reorganisatie. Bovendien heeft Holland Casino heeft wel degelijk voldaan aan haar in het Sociaal Plan opgenomen herplaatsings-inspanningsverplichting. Zij heeft [eiseres] immers een tijdelijke functie aangeboden en ondertussen gekeken naar passende functies. De functie Medewerker Sales & Marketing is door [eiseres] zelf afgewezen. Voor de functies van Guest Relations Manager en Manager Marketing en Sales was [eiseres] echter niet geschikt; deze functies waren dan ook niet passend. Er is bij herhaling met [eiseres] gesproken over de afwijzing en daarbij komt dat de procedure bij de begeleidingscommissie is doorlopen. Holland Casino heeft zorgvuldig, integer en objectief gehandeld.

4.3.

Ook op grond van het gevolgencriterium is geen sprake van kennelijk onredelijk ontslag. De door Holland Casino aan [eiseres] betaalde ontslagvergoeding (ad € 91.400,79 bruto, vermeerderd met kosten van rechtsbijstand en een mobiliteitsbudget ad € 8.500,-) is redelijk en [eiseres] heeft niet onderbouwd dat haar arbeidsmarktpositie slecht is.

4.4.

Voor het geval de kantonrechter toch van oordeel mocht zijn dat sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, betwist Holland Casino subsidiair de hoogte van de vordering.

5 De beoordeling

5.1.

In het op grond van het overgangsrecht in dit geval toepasselijke artikel 7:681 lid 1 (oud) van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat indien een van partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk opzegt, de rechter steeds aan de wederpartij een schadevergoeding kan toekennen. In lid 2 van dit artikel is bepaald dat opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever onder andere kennelijk onredelijk geacht zal kunnen worden (sub a:) wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een voorgewende of valse reden of (sub b:) wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging.

5.2.

[eiseres] heeft zich - naar de kantonrechter begrijpt - allereerst op het standpunt gesteld dat de opzegging van haar arbeidsovereenkomst door Holland Casino kennelijk onredelijk is omdat deze is geschied onder opgave van een voorgewende of valse reden. In dit kader heeft [eiseres] aangevoerd - samengevat - dat Holland Casino bij de ontslagaanvraag heeft voorgewend te moeten ingrijpen wegens bedrijfseconomische redenen, dat Holland Casino zich niet heeft gehouden aan de in het Sociaal Plan 2013 opgenomen inspanningsplicht een passende functie voor haar te zoeken, ook niet door om- en bijscholing aan te bieden, dat Holland Casino door plaatsing van [eiseres] in de transitiegroep ten onrechte de indruk heeft gewekt dat [eiseres] geplaatst zou worden in een passende functie, dat [eiseres] ten onrechte niet is herplaatst in een andere passende functie en dat in de sollicitatieprocedures voorgewende of valse redenen zijn opgegeven ter afwijzing van [eiseres] . De kantonrechter overweegt dienaangaande als volgt.

5.3.

Holland Casino heeft naar het oordeel van de kantonrechter de noodzaak van de betreffende reorganisatie voldoende onderbouwd. [eiseres] heeft niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken dat het verlies van Holland Casino over 2013 € 22,3 miljoen bedroeg, dat Holland Casino in september 2013 in verband met de slechte financiële situatie door drie banken is overgedragen aan de afdeling ‘Bijzonder Beheer’ en dat ook vanuit het Ministerie van Financiën druk is uitgeoefend om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en de kosten te verlagen. Verder heeft Holland Casino onweersproken gesteld dat zij genoodzaakt was haar organisatie toekomstbestendig te maken op grond van de op handen zijnde privatisering van Holland Casino in 2017. Ook uit de omstandigheid dat de vakbonden hebben ingestemd met een sterk versoberd Sociaal Plan 2013 kan worden afgeleid dat de financiële situatie van Holland Casino nijpend was. Weliswaar heeft [eiseres] aangevoerd dat de financiële situatie eind 2014 weer positief was, maar dit is (onvoldoende weersproken) mede het gevolg geweest van de ingrijpende maatregelen in 2013 en 2014. De omstandig-heid dat, zoals [eiseres] heeft gesteld, aan de medewerkers per 1 januari 2014 een salaris-verhoging is toegekend doet aan het vorenstaande onvoldoende af.

5.4.

Het standpunt van [eiseres] dat Holland Casino door het opnemen van [eiseres] in het transitieteam de indruk heeft gewekt dat [eiseres] geplaatst zou worden in een passende functie wordt door de kantonrechter niet gedeeld. Holland Casino heeft afdoende toegelicht dat het vormen van een transitieteam noodzakelijk was, omdat de reorganisatie in twee fases is uitgevoerd. In de eerste fase (waaronder ook [eiseres] viel) vervielen op het hoofdkantoor een aantal functies in disciplines die zouden worden verplaatst naar de vestigingen, waarvan de reorganisatie pas veel later, in fase 2, zou plaatsvinden. De betreffende werkzaamheden moesten in de tussentijd wel worden verricht. Naar namens Holland Casino ter zitting (onvoldoende weersproken) is aangevoerd wilde zij werknemers de gelegenheid bieden vanuit hun boventalligheidspositie te solliciteren op vrij te komen functies. Een gewekte indruk tot daadwerkelijke herplaatsing kan uit het vorenstaande naar het oordeel van de kantonrechter niet worden afgeleid.

5.5.

[eiseres] heeft voorts onvoldoende onderbouwd dat Holland Casino is tekortgeschoten in haar inspanningsverplichting een andere functie voor [eiseres] te zoeken. Partijen discussiëren over de vraag of de functie van Medewerker Sales en Marketing [eiseres] wel of niet door Holland Casino is aangeboden. Wat daar ook van zij: [eiseres] heeft niet weersproken dat zij deze functie uiteindelijk niet ambieerde, omdat zij deze niet passend vond in verband met de arbeidsduur. [eiseres] heeft ook niet gesteld welke passende functies er dan wel zouden zijn die haar hadden moeten worden aangeboden.

5.6.

Wat betreft de functies van Manager Marketing en Sales (MMS) en Guest Relations Manager (GRM) waarop [eiseres] heeft gesolliciteerd overweegt de kantonrechter het volgende. [eiseres] heeft niet althans onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij voor de functie van MMS (onder meer) niet geschikt was omdat deze boven haar niveau was. Voor deze functie was immers HBO-niveau vereist, waarover [eiseres] niet beschikte. Ook wat betreft de functie van GRM heeft Holland Casino afdoende toegelicht waarom [eiseres] , ondanks een goed assessment, voor deze functie niet geschikt was. Holland Casino heeft in dit verband naar voren gebracht dat zij van mening is dat [eiseres] niet voldoende haar eigen kwaliteiten kon benoemen, onvoldoende overtuigend was met betrekking tot de vraag hoe zij de functie invulling zou gaan geven en te ver afstond van de operatie, zeker op leidinggevend niveau. Wat hier ook van zij, in de destijds geldende Beleidsregels van het UWV is bepaald:
‘De vraag kan zich voordoen aan wie een werkgever een passende vacature of herplaatsingsmogelijkheid als eerste moet aanbieden als er meerdere gegadigden zijn. De werkgever heeft hierbij in beginsel de ruimte om de in zijn ogen meest geschikte kandidaat te selecteren. Van de werkgever mag wel verlangd worden dat hij zijn besluit desgevraagd goed toelicht en dat er geen sprake is van willekeur.’ Niet gebleken is dat Holland Casino buiten de grenzen van de in voormelde beleidsregels aan haar gegeven beoordelingsruimte is getreden ten aanzien van de geschiktheid van [eiseres] . Ook heeft Holland Casino haar besluit naar het oordeel van de kantonrechter goed toegelicht. Naar aanleiding van de afwijzing van [eiseres] zijn (al dan niet telefonisch) drie gesprekken met haar gevoerd (rond 18 september 2014, op 12 september 2014 en op 23 september 2014). Bovendien heeft een bezwaar-procedure bij de begeleidingscommissie Sociaal Plan plaatsgevonden. De begeleidings-commissie heeft ook geoordeeld dat de herplaatsings-/sollicitatieprocedure volgens de regels is verlopen, met dien verstande dat in de visie van de commissie twee maal de communicatie van Holland Casino richting [eiseres] niet correct is geweest. Deze communicatiefouten zijn echter van ondergeschikt belang en maken de herplaatsingsprocedure en daarmee het ontslag niet kennelijk onredelijk. De omstandigheid dat uiteindelijk niet-boventallige werknemers op de vacante functies van GRM zijn geplaatst kan Holland Casino niet worden tegengeworpen, nu [eiseres] wegens haar ongeschiktheid voor die functie reeds was afgevallen. Voor zover [eiseres] stelt dat zij ten onrechte geen om- of bijscholing heeft ontvangen, merkt de kantonrechter op dat [eiseres] naar ter zitting is komen vast te staan wel een mobiliteits-vergoeding heeft ontvangen die zij voor scholing heeft gebruikt.

5.7.

Uit het vorenstaande volgt dat geen sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een voorgewende of valse reden.

5.8.

Vraag is of, gelet op de voor [eiseres] getroffen voorzieningen en haar mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de opzegging voor haar te ernstig zijn in vergelijking met het belang van Holland Casino bij de opzegging. Bij de beoordeling hiervan moet worden uitgegaan van de situatie ten tijde van het ontslag. Vaststaat dat [eiseres] onder fase 1 van de All-in reorganisatie viel en dat daarom het Sociaal Plan 2013 op haar van toepassing was. Dit Sociaal Plan is goedgekeurd door de vakbonden. Voor fase 2 van de reorganisatie is onder druk van de vakbonden het gunstigere Sociaal Plan 2014 tot stand gekomen. Omdat sprake was van twee verschillende Sociale Plannen gedurende de
All-in reorganisatie, hebben alle medewerkers die vielen onder het Sociaal Plan 2013 (waaronder [eiseres] ) een brief ontvangen waarin hen de keuze is gegeven tussen een voorwaardelijke extra uitbetaling van C=0,3 op basis van Sociaal Plan 2013, of een onvoorwaardelijke extra uitkering van C=0,15 op basis van Sociaal Plan 2014. [eiseres] heeft voor dat laatste gekozen. Ter zitting is komen vast te staan dat [eiseres] in totaal een vergoeding ad € 91.400,79 bruto van Holland Casino heeft ontvangen. Zij heeft dus meer gekregen dan het voor haar geldende Sociaal Plan 2013 inhield. Daarnaast heeft zij een vergoeding voor kosten van juridische bijstand en een mobiliteitsbudget ad € 8.500,- ontvangen. De kantonrechter gaat ervan uit, conform de vroegere aanbeveling 3.7. van de kring van kantonrechters, dat een aangeboden vergoeding conform een sociaal plan dat (zoals in dit geval) schriftelijk door de werkgever is overeengekomen met voldoende representatieve vakorganisaties, afdoende is, tenzij sprake is van een evident onbillijke uitkomst. Van een evident onbillijke uitkomst is naar het oordeel van de kantonrechter niet gebleken. De stelling van [eiseres] dat op grond van slechte arbeidsmarktperspectieven een hogere vergoeding zou moeten worden toegekend is onvoldoende onderbouwd. Ook het
- onbetwist - goede functioneren en lage ziekteverzuim van [eiseres] rechtvaardigt naar het oordeel van de kantonrechter geen toekenning van een hogere vergoeding.

5.9.

Uit het voorgaande volgt dat (ook) geen sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging op grond van het gevolgencriterium.

5.10.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [eiseres] zal afwijzen.

5.11.

De proceskosten komen voor rekening van [eiseres] , omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt [eiseres] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor Holland Casino worden vastgesteld op een bedrag van € 2.000,- aan salaris van de gemachtigde van Holland Casino;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A. van Dijk en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter