Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:8159

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
05-10-2016
Datum publicatie
31-10-2016
Zaaknummer
5049571 \ CV EXPL 16-3629 (H.K.)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Gedaagde wordt veroordeeld om als huurder zijn tuin netjes te onderhouden o.g.v. art. 7:217

juncto 7:240 BW, in samenhang met art. 1 van het Besluit kleine herstellingen. De verhuurder

heeft een eigen belang om te handhaven, ook zonder klachten van buren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 5049571 \ CV EXPL 16-3629 (H.K.)

Uitspraakdatum: 5 oktober 2016

Vonnis in de zaak van:

[naam eiser]

gevestigd te [woonplaats]

eiseres

verder te noemen: [x]

gemachtigde: mr. K.A.M. Jaspers, advocaat te Rotterdam

tegen

de heer [naam gedaagde]

wonende te [adres 1]

gedaagde

verder te noemen: [y]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

[x] heeft bij dagvaarding van 25 april 2016 een vordering tegen [y] ingesteld. [y] heeft schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 1 september 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [x] bij brief van 22 augustus 2016 nog stukken toegezonden.

2 De feiten

2.1.

De rechtsvoorgangster van [x] heeft met ingang van 1 mei 1996 een huurovereenkomst met [y] gesloten met betrekking tot de woning aan de [adres 2] . Het gehuurde betreft een eengezinswoning met voor- en achtertuin en is gelegen in een rij met soortgelijke woningen.

2.2.

Huurders zijn gehouden hun tuin te onderhouden, zodat deze een verzorgde indruk maakt. Uit artikel 7:217 juncto 7:240 BW, in samenhang met sub 1 van de bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen, is in dit kader het volgende bepaald:

Lijst van kleine herstellingen die voor rekening van de huurder zijn

l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:

bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;

het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;

het regelmatig maaien van het gras;

het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;

het vervangen van gebroken tegels;

het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;

het vervangen van beplanting die is doodgegaan;

het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;

indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.”

2.3.

In de voortuin van [y] bevindt zich een conifeer (in de dagvaarding een kleine boom genoemd).

In de achtertuin bevinden zich twee kastanjebomen (paardenkastanjes), waarvan één boom vierstammig is; deze kastanjebomen hebben op één meter hoogte een stamdoorsnede tussen de 30 en 40 centimeter en de hoogte bedraagt ongeveer 15 meter.

2.4.

[y] is door [x] bij brieven van 10 september, 14 oktober, 4 november en 24 november 2015 en laatstelijk bij brief van 12 februari 2016 erop geattendeerd dat hij zijn tuin in een verzorgde staat moet brengen en de bomen in zijn voor- en achtertuin moet terugsnoeien tot een acceptabel niveau. Bij de brief van 12 februari 2016 is hem een laatste kans geboden om zelf de zaken voor 15 maart 2016 in orde te brengen.

2.5.

Ter zitting is gebleken dat er geen buren zijn die klagen over overlast van [y] . De buurvrouw waar [y] problemen mee had, is inmiddels verhuisd.

3 De vordering

3.1.

[x] vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
Primair

  1. [y] te veroordelen om [x] gelegenheid te geven de voor- en achtertuin behorende tot het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), op kosten van [y] in verzorgde staat te laten brengen, voor zover nodig bij herhaling, de eerste keer conform de offerte van Peter Bossen Tuinaanleg - onderhoud & Boomverzorging van 9 februari 2016, waarin het rechtzetten en herstellen van de schutting nog niet is opgenomen, met veroordeling van [y] om het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), tijdelijk en gedeeltelijk te ontruimen en te verlaten, voor de duur dat en voor zover als dit voor [x] en de door [x] ingeschakelde derde(n) noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren, alsmede, voor zover dat nodig is, [x] te machtigen de werkzaamheden uit te (laten) voeren;

  2. [y] te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen het salaris en de verschotten van de gemachtigde van [x] .

Subsidiair

1. [y] te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, althans op een door de kantonrechter te bepalen datum, de voor- en achtertuin behorende tot het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), in verzorgde staat te brengen en gedurende de resterende huurperiode te houden, waaronder in elk geval moet worden verstaan:

a. het zodanig snoeien van alle in de tuin aanwezige bomen dat de takken niet meer over de erfgrens hangen en de omvang van de bomen zoveel mogelijk wordt teruggebracht c.q. beperkt;

b. het direct na de uitvoering van de sub a genoemde werkzaamheden uit de tuin verwijderen van het snoeiafval;

c. het herstellen (aanbrengen van de ontbrekende planken) en recht zetten van de schutting;

d. het verwijderen van alle in de voor- en achtertuin aanwezige goederen met uitzondering van de afvalcontainer(s) van de gemeente en één tuinset bestaande uit één tafel en maximaal zes stoelen.

2. indien [y] in gebreke blijft aan het sub 1 gevorderde te voldoen, [y] te veroordelen om [x] gelegenheid te geven de betreffende werkzaamheden in zijn voor- en achtertuin, voor zover nodig bij herhaling, op kosten van [y] te laten uitvoeren, de eerste keer conform de offerte van Peter Bossen Tuinaanleg - onderhoud & Boomverzorging van 9 februari 2016, waarin het rechtzetten en herstellen van de schutting nog niet is opgenomen, met veroordeling van [y] om het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), tijdelijk en gedeeltelijk te ontruimen en te verlaten, voor de duur dat en voor zover als dit voor [x] en de door [x] ingeschakelde derde(n) noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren, alsmede, voor zover dat nodig is, [x] te machtigen de werkzaamheden uit te (laten) voeren;

3. [y] te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2.

[x] legt aan haar vordering – zakelijk weergegeven – ten grondslag dat [y] zijn verplichtingen als huurder niet nakomt, omdat hij zijn voor- en achtertuin onvoldoende onderhoudt. Er wordt door [x] verwezen naar door haar overgelegde situatiefoto’s, waaronder ook recente foto’s die zijn genomen op 19 augustus 2016 en die bij akte zijn overgelegd. Naast het verwijt van de te hoge bomen in de tuin van [y] , verwijt [x] [y] tevens dat hij afval en losse goederen in zijn tuin laat slingeren en dat de tuin een verwaarloosde indruk maakt. Voor wat betreft dit laatste noemt [x] als voorbeeld dat een kapotte schutting niet wordt gerepareerd.

4 Het verweer

[y] betwist de vordering (gedeeltelijk). Hij voert – zakelijk samengevat – het volgende aan.
Hij erkent dat er goederen in zijn tuin staan die opgeruimd moeten worden en hij beaamt ook dat de schutting deels vervangen moet worden. Ten aanzien van de voortuin erkent hij dat de conifeer te hoog is, maar vraagt hij zich af waarom hij de heg aan voorkant zelf moet herstellen. Ook vraag [y] zich af waarom hij niet wordt gehoord op zijn klachten.

Ten aanzien van de bomen in de achtertuin zegt [y] , dat hij de zijkanten van de twee bomen reeds heeft gesnoeid. [y] betwist dat de hoogte van de bomen overlast veroorzaakt; de buren hebben niet geklaagd.

5 De beoordeling

5.1.

Voorop wordt gesteld dat [x] als verhuurder een eigen belang heeft om ervoor te waken dat de van haar gehuurde woningen in een verzorgde staat verkeren, ook voor wat betreft de bij de woningen behorende tuin. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid van de huurder beroept [x] zich terecht op artikel 7:217 juncto 7:240 EW, in samenhang met sub 1 van de bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen, zoals hiervoor bij de feiten onder § 2.2. weergegeven.

5.2.

Met [x] is de kantonrechter van oordeel, dat de staat waarin de voor- en achtertuin van [y] zich thans bevinden, welke staat blijkt uit de overgelegde foto’s, niet in overeenstemming is met de verzorgde staat, zoals bepaald in het Besluit kleine herstellingen. Onbetwist is door [x] gesteld, blijkens de verzonden sommatiebrieven, dat [y] hierop is aangesproken. Bovendien is ter zitting onbetwist gesteld, dat [y] door [x] is uitgenodigd voor een gesprek met [x] , welk gesprek heeft plaatsgevonden op 9 september 2015.

[x] stelt terecht dat deze kosten van het onderhoud voor rekening van [y] komen, temeer daar hij hierop is gewezen en het onderhoud ook zelf had kunnen uitvoeren. [y] heeft ter zitting aangegeven op eigen kosten de tuin alsnog in verzorgde staat te willen brengen. De kantonrechter gaat echter aan dit verweer voorbij, nu [y] hiertoe voldoende gelegenheid heeft gehad. Voor zover [y] bij wijze van verweer heeft aangevoerd dat hij niet op zijn klachten is gehoord en dat hij geen compensatie heeft ontvangen voor de heg in zijn voortuin, die in verband met renovatiewerkzaamheden is weggehaald, kan dit verweer niet tot een ander oordeel leiden. De door [y] aangevoerde klachten laten immers onverlet dat hij zijn verplichtingen tot onderhoud van zijn voor- en achtertuin, niet op deugdelijke wijze is nagekomen.

5.3.

Omdat [y] geen concrete voorstellen heeft gedaan om zelf het gevorderde tuinonderhoud te doen, wordt het primair gevorderde toegewezen, waarbij de kantonrechter in aanmerking neemt dat [x] ter zitting heeft verklaard dat de bomen in de achtertuin op zodanig wijze gesnoeid zullen worden dat [y] in het vervolg zelf het onderhoud daaraan kan verrichten. Daarom zal worden toegewezen – zoals primair gevorderd – dat het in verzorgde staat brengen van de tuin de eerste keer conform de offerte van Peter Bossen Tuinaanleg zal geschieden. In deze offerte wordt een totaalprijs genoemd van € 675,--, exclusief btw.

5.4.

Ten aanzien van het rechtzetten van de schutting overweegt de kantonrechter dat hiervoor een bedrag van maximaal € 500,-- inclusief btw redelijk wordt geacht. Omdat in de onderhavige procedure ter zake geen kosten worden gevorderd – deze kosten zijn immers niet in de offerte van Peter Bossen opgenomen – kan op dit punt (thans) geen veroordeling volgen.

5.5.

De proceskosten komen voor rekening van [y] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt [y] om [x] gelegenheid te geven de voor- en achtertuin behorende tot het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), op kosten van [y] in verzorgde staat te laten brengen, voor zover nodig bij herhaling, de eerste keer conform de offerte van Peter Bossen Tuinaanleg - onderhoud & Boomverzorging van 9 februari 2016,
met veroordeling van [y] om het gehuurde, gelegen aan de [adres 2] ( [gemeente] ), tijdelijk en gedeeltelijk te ontruimen en te verlaten, voor de duur dat en voor zover als dit voor [x] en de door [x] ingeschakelde derde(n) noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren,
alsmede, voor zover dat nodig is, met machtiging van [x] om deze werkzaamheden uit te (laten) voeren;

6.2.

veroordeelt [y] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [x] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 94,08

griffierecht € 117,00

salaris gemachtigde € 500,00 ;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.W.S. Kiliç en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter