Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:6134

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
04-08-2016
Zaaknummer
4679594
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Beschikking
Inhoudsindicatie

Verzoek vernietiging en nietigverklaring besluiten van VvE afgewezen. Geen strijd met modelreglement.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/2317
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 4679594 \ EJ VERZ 15-490

Uitspraakdatum: 14 juni 2016

Beschikking in de zaak van:

[naam verzoeker]

wonende te [woonplaats]

verzoekende partij

verder te noemen: [X]

tegen

1 de besloten vennootschap VVE Management Noord Holland B.V.

2. de vereniging Vereniging van Eigenaars [naam], gevestigd te [plaats]

verwerende partijen

verder te noemen: sub 1 VVE Management NH en sub 2 VvE

gemachtigde: mr. W.F. Jekel

1 Het procesverloop

1.1.

[X] heeft een verzoek gedaan, zoals omschreven in het op 3 december 2015 ingekomen verzoekschrift met bijgevoegde stukken. Vervolgens zijn op 15 februari 2016 aanvullende stukken ontvangen van [X] . De VvE heeft daarop bij verweerschrift gereageerd, waarna op 25 februari 2016, 18 maart 2016, 22 maart 2016 en 29 maart 2016 stukken van [X] zijn binnengekomen op de griffie van deze rechtbank.

1.2.

Op 19 april 2016 is bepaald dat de mondelinge behandeling van deze zaak zal plaatsvinden op 17 mei 2016. [X] is in persoon verschenen ter zitting. Namens verweerders is de heer [y] verschenen, bijgestaan door de gemachtigde. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [X] nog stukken toegezonden, welke zijn ontvangen op 26 en 29 april 2016.

2 De feiten

2.1.

Bij akte van 28 oktober 1976 is het te bouwen appartementengebouw gelegen aan de [straat] te [plaats] gesplitst in appartementsrechten en is een Vereniging van Eigenaars opgericht, genaamd Vereniging van Eigenaars [naam] te [plaats] . Het maximum aantal stemmen van de eigenaren bedraagt volgens de splitsingsakte 1.864.

2.2.

Krachtens de splitsingsakte is het Modelreglement uit 1973 (hierna: modelreglement) van toepassing verklaard, behoudens de in de splitsingsakte opgenomen aanpassingen.

2.3.

De in de splitsingsakte vermelde aanpassingen ten opzichte van het modelreglement betreft onder andere dat de VvE het bedrag bepaalt zoals bedoeld in artikel 37 lid 2 van het modelreglement en dat dit bedrag, zolang de VvE dit niet heeft aangepast, fl. 1.000,00 is.

2.4.

Artikel 37 van het modelreglement luidt, voor zover relevant, als volgt:
1. De vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en
gemeenschappelijke zaken, voorzover de beslissing hierover niet aan de
administrateur is opgedragen.
2. De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de
gemeenschappelijke zaken berust bij de administrateur. Deze kan echter geen
onderhoudswerkzaamheden opdragen die nader in de akte te bepalen bedrag te boven
gaan, indien hij daartoe niet vooraf door de vergadering is gemachtigd.
(…)”

2.5.

In de notulen van de algemene ledenvergadering (hierna: de vergadering) van de VvE van 11 maart 2014 staat vermeld dat het voegwerk van de muren loslaat en dat offertes zullen worden opgevraagd om dit te herstellen.

2.6.

De notulen van de vergadering van de VvE van 10 maart 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt:
“(…)
4. Financieel overzicht 2014
(…)
De jaarlijkse verhoging van de service kosten (4,5%) is noodzakelijk. I.v.m. ouderdom van het gebouw (38 jaar) moet er in de toekomst steeds meer onderhoud worden verricht.
Meerjaren onderhoudsplan en uitgevoerde werkzaamheden 2014/2015
Tijdens de vergadering wordt het logboek onderhoud toegelicht. De voorzitter noemde de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd in 2015 en de geplande werkzaamheden van 2015.
(…)
6. Verkiezing bestuur, zittend bestuur (administrateur) niet herkiesbaar
(…)
Daar er niemand de administrateursfunctie op zich wil nemen dient de VvE dit uit te besteden naar derden. Het bestuur vraagt de leden hun stem uit te brengen voor uitbesteding naar VvE Management noord-holland met het gehele pakket.
De leden van de vergadering hebben besloten voor uitbesteding naar het VVE Management noord-holland met het gehele pakket.
Stemmen voor: 1404. Stemmen tegen: 208. Onthoudingen: 0.
Met de uitbesteding naar VVE Management noord-holland zullen de servicekosten met
€ 18,15 worden verhoogd. Dit zal in gaan per 1 april a.s.
Tevens dient onze VvE een bestuur te hebben als aanspreekpunt voor de bewoners en het VVE Management noord-holland. (…)
De leden van de vergadering hebben besloten voor het bestuur bestaande uit: dhr. [a] (…), dhr. [b] (…) en dhr. [c] (…).
Stemmen voor: 1507. Stemmen tegen: 105. Onthoudingen: 0.
(…)
7. Verkiezing Kascontrole 2015
(…) voor de zekerheid is er aan de leden gevraagd wie de taak van de kascontrole 2015 (welke in 2016 plaats zal vinden) op zich wil nemen. Dhr. [D] (…) en Dhr. [E] (…) hebben zich hier voor opgegeven en zijn gekozen door alle aanwezigen.
(…)”

2.7.

De leden van de VvE zijn per brief van 6 oktober 2015 door VVE Management NH op de hoogte gesteld van voegwerkzaamheden die op 12 oktober 2015 zullen aanvangen.

2.8.

Bij brief van 20 oktober 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE een uitnodiging voor het bijwonen van een extra algemene ledenvergadering met de agenda van deze vergadering toegezonden. De bijlagen bij deze agenda bestonden uit een machtigingsformulier, de begroting 2015 en een berekening van de voorlopige bijdrage 2015.

2.9.

Bij brief van 5 november 2015 heeft VVE Management NH aan de leden van de VvE ingekomen stukken toegezonden en laten weten dat het agendapunt ‘Beëindiging beheersovereenkomst met VVE Management Noord-Holland’ aan de agenda is toegevoegd.

2.10.

De notulen van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 luiden, voor zover van belang, als volgt:
“(…)
1. Opening en welkom
(…) Aanwezig zijn 1587 van de 1864 (85,1%) uit te brengen stemmen, dit is voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
2. Benoeming dagvoorzitter.
Formeel is de heer [C] afgetreden als voorzitter tijdens de laatste vergadering. Er dient conform het Modelreglement 1973 een nieuwe voorzitter van de vergadering benoemd te worden uit eigenaren en/of echtgenoten. Hiervoor blijkt echter vanuit de aanwezige eigenaren geen belangstelling. De heer [Y] (toelichting kantonrechter: [y] is werkzaam bij VVE management NH) stelt zich beschikbaar om de vergadering voor te zitten en wordt door de vergadering als dagvoorzitter benoemd.
(…)
5. Beëindiging beheersovereenkomst VVE Management Noord-Holland.
Op verzoek van mevrouw [X] is dit agendapunt aan de te behandelen agenda toegevoegd. Zij is van mening dat VVE Management NH een wanprestatie levert m.b.t. het beheer van de VvE. (…) De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen.
6. Hh Huishoudelijk Reglement.
Er leek enige onduidelijkheid te bestaan over de totstandkoming en de inhoud van het voor de Vereniging van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement.
In de Algemene jaarvergadering van 19 februari 2009 is een Huishoudelijk Reglement besproken en aldus vastgesteld. (…) De vergadering gaat akkoord met het actualiseren van het HR.
De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen of het van toepassing zijnde Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de ALV van 19 februari 2009.
7. Onderhoud gebouw:
(…)
(…)
De vergadering geeft aan dat in de ALV van maart 2015 al toestemming is gegeven om dit noodzakelijke onderhoud uit te voeren.
Ondanks dat de werkzaamheden al zijn uitgevoerd wordt mandaat voor uitvoering van deze werkzaamheden aan de ALV gevraagd o.b.v. artikel 47 van het splitsingsreglement 1973.
De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen.
8. Financieel 2015.
Het blijkt dat het bedrag aan te betalen VvE bijdrage niet bij iedereen duidelijk is. Voor een specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.
a. Behandeling begroting 2015.
Verwezen wordt naar de bijlage waarin opgenomen de begroting zoals besproken tijdens de ledenvergadering van maart 2015.
b. Vaststelling voorlopige bijdrage 2015.
In de bijlage is opgenomen de voorlopige bijdrage 2015 conform de gepresenteerde begroting en de extra bijdrage i.v.m. het aangaan van een beheerovereenkomst van VVE Management NH.
De aanwezigen wordt verzocht hun stem uit te brengen.
9. Bestuur van de Vereniging: het bestuur berust bij VVE Management NH zoals besloten in de ALV van 10 maart 2015. De heren [C] , [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en nemen zitting in een Commissie van Toezicht. De vergadering gaat met deze aanpak akkoord.
(…)”

2.11.

De aanwezigen op de vergadering van 12 november 2015 hebben allen tegen beëindiging van de beheerovereenkomst met VVE Management NH, voor vaststelling van het huishoudelijk reglement in de vergadering van 19 februari 2009, voor het uitvoeren van de voegwerkzaamheden en voor het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2015 gestemd.

3 Het verzoek

3.1.

[X] verzoekt dat de kantonrechter bij beschikking:
a) het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden nietig verklaart en een machtiging verleent om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten;
b) het besluit van 12 november 2015 over het huishoudelijk reglement nietig verklaart;
c) het besluit van 12 november 2015 over de voorlopige bijdrage 2015 nietig verklaart;
d) het besluit van 12 november 2015 over de benoeming van de dagvoorzitter nietig verklaart/vernietigt.

3.2.

[X] legt aan het verzoek het volgende – kort weergegeven – ten grondslag. Aan de gemeenschappelijke gedeelten hebben voegwerkzaamheden plaatsgevonden zonder enige besluitvorming daarover van de VvE. Dit is op grond van artikel 37 van de splitsingsakte echter wel vereist, nu de kosten van deze werkzaamheden meer bedragen dan fl. 1.000,00. Het nadien daarover op 12 november 2015 genomen besluit is daarom nietig. VVE Management NH is aansprakelijk voor de gemaakte kosten. Het genomen besluit over het huishoudelijk reglement is niet rechtsgeldig genomen. In de vergadering van de VvE van 12 november 2015 wordt achteraf het huishoudelijk reglement van 19 februari 2009 vastgesteld, terwijl dit huishoudelijk reglement niet is bijgevoegd bij de stukken van de vergadering. Daarnaast geldt het vereiste van 3/4 van het aantal stemmen en een aanwezigheid op de vergadering van 2/3 van het totaal aantal uit te brengen stemmen. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt [X] dat geen verhoging hiervan kan worden berekend, omdat dit niet is goedgekeurd door de vergadering. Ook de begroting en de financiële stukken zijn niet goedgekeurd door de vergadering, nu deze stukken niet in stemming zijn gebracht. Verder is blijkens de vergadering van 12 november 2015 een bestuur benoemd bestaande uit de heren [A] , [B] en [C] , terwijl blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel het bestuur wordt gevormd door VVE Management NH. Dit is verder in strijd met de statuten, het reglement en het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat geldt ook voor de benoeming van de heer [Y] als dagvoorzitter van de vergadering. Het is niet toegestaan dat de voorzitter van de vergadering en het bestuur zijn verenigd in dezelfde (rechts)persoon. Tot slot stelt [X] zich op het standpunt dat over het voeren van verweer in deze procedure geen besluit is genomen door de VvE, terwijl dit op grond van artikel 40 van het modelreglement wel is vereist.

4 Het verweer

4.1.

De VvE verweert zich tegen het verzoek. Zij voert aan – samengevat – dat een besluit ingevolge artikel 2:14 BW nietig is, indien dit besluit in strijd is met de wet of de statuten, waarbij geldt dat de splitsingsakte gelijk wordt gesteld aan de statuten. Een dergelijk verzoek dient bij de rechtbank en niet bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter is dan ook niet bevoegd om in deze zaak uitspraak te doen.
De VvE voert het volgende inhoudelijke verweer. De uitgevoerde voegwerkzaamheden betreffen eenmalige uitgaven en zijn daarom niet in de begroting opgenomen. De vergadering heeft achteraf alsnog het vereiste mandaat gegeven. Ten aanzien van het actualiseren van het huishoudelijk reglement geldt dat geen besluit is genomen over het vaststellen hiervan in de zin van artikel 28 lid 1 van het modelreglement. Ten aanzien van de voorlopige bijdrage stelt VvE zich op het standpunt dat de exploitatierekening en balans 2014 zijn goedgekeurd in de vergadering van 10 maart 2015. Op de vergadering van 12 november 2015 is de begroting, die is gepresenteerd tijdens de vergadering van 10 maart 2015, goedgekeurd. Van strijdigheid met het modelreglement door het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom geen sprake. Verder voert de VvE aan dat de heer [y] de vergadering van 12 november 2015 slechts als dagvoorzitter heeft voorgezeten. In de vergadering is slechts het besluit genomen dat de reeds op de vergadering van 10 maart 2015 benoemde “bestuursleden” een Commissie van Toezicht gaan vormen. Dit is in overeenstemming met artikel 32 lid 5 van het modelreglement. Het verzoek om dit besluit op grond van artikel 5:130 BW te vernietigen moet eveneens worden afgewezen. [X] heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de vergadering in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten [y] te benoemen als dagvoorzitter.

5 De beoordeling


Bevoegdheid/ontvankelijkheid

5.1.

In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of de kantonrechter bevoegd is om van de onderhavige verzoeken van [X] kennis te nemen. [X] verzoekt ten eerste de door haar gestelde besluiten nietig te verklaren. VvE heeft aangevoerd dat de kantonrechter niet bevoegd is te oordelen ten aanzien van de nietigheid van een besluit. Het volgende wordt hierover overwogen.

5.2.

De kantonrechter stelt voorop dat ingevolge artikel 5:130 lid 1 BW in samenhang met artikel 2:15 BW een appartementseigenaar aan de kantonrechter kan verzoeken het besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars te vernietigen. Een beroep op nietigheid van het besluit dient daarentegen bij dagvaarding bij de rechtbank te worden gedaan (artikel 2:14 BW). In deze zaak stelt [X] dat een aantal besluiten uit de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig is. Uit de onderbouwing en de verwijzing door [X] naar artikel 2:15 BW (ingediend stuk van 29 maart 2016 van [X] ) begrijpt de kantonrechter dat [X] eveneens de vernietiging van (een aantal van) deze besluiten inroept op basis van hetzelfde samenhangend feitencomplex. Hoewel ten aanzien van de verzoeken strekkende tot nietigheid in beginsel niet de kantonrechter maar de rechtbank bevoegd is, acht de kantonrechter zich bevoegd om kennis daarvan te nemen. Achtergrond van de mogelijkheid van een verzoekschriftprocedure voor de kantonrechter is dat de wetgever van belang heeft geacht dat een vereniging van eigenaars en alle leden er belang bij hebben zo spoedig mogelijk – op een zo eenvoudig mogelijke manier en zonder hoge kosten – te weten of een bepaald besluit rechtsgeldig is of niet. Splitsing van de oordelen over nietigheid (bij dagvaarding bij de rechtbank) en vernietigbaarheid (bij verzoekschrift bij de kantonrechter) is in strijd met die bedoeling. Bovendien is het voor (leden van) de VvE niet eenvoudig uit te maken of een bepaald mankement aan een besluit tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het besluit leidt. Gelet op het vorenstaande acht de kantonrechter zich dan ook bevoegd van de zaak kennis te nemen.

5.3.

Ten aanzien van een verzoek tot vernietiging geldt op grond van artikel 5:130 lid 2 BW dat dit verzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennis nemen. De kantonrechter is van oordeel dat voldaan is aan dit vereiste. De besluiten waarvan vernietiging wordt verzocht, zijn genomen in de vergadering van 12 november 2015 en het verzoek van [X] is op 3 december 2015 ingekomen.
Inhoudelijk

5.4.

De stelling van [X] dat een machtiging in de zin van artikel 40 van het modelreglement ontbreekt en de VvE daarom geen verweer mag voeren, wordt verworpen. Voor het instellen van rechtsvorderingen is weliswaar een machtiging vereist, maar níet voor het voeren van verweer. Dit artikel bepaalt immers niet dat voor het voeren van verweer door de VvE een machtiging van de vergadering noodzakelijk is. Het artikel bepaalt slechts, dat voor verweer voeren in kort geding geen machtiging nodig is.

5.5.

Ter beantwoording staat thans de vraag of de door [X] in haar verzoek genoemde besluiten moeten worden vernietigd.

5.6.

De kantonrechter stelt vast dat het bestuur derden heeft opgedragen voegwerkzaamheden uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. Ingevolge artikel 37 lid 2 van het modelreglement en het in de splitsingsakte onder sub k vermelde bedrag, is hiervoor een machtiging vereist van de VvE. De vereiste machtiging ontbrak echter. Dit leidt in beginsel tot nietigheid (artikel 2:14 lid 1 BW), omdat sprake is van strijd met de statuten (de splitsingsakte). Nu echter in de vergadering van 12 november 2015 op dit punt een besluit door de VvE is genomen, is sprake van bekrachtiging in de zin van artikel 2:14 lid 2 BW. Dit betekent dat alsnog aan het vereiste genoemd in artikel 37 lid 2 van het modelreglement is voldaan, alsook aan het vereiste van volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit van 12 november 2015 over de voegwerkzaamheden zal daarom worden afgewezen. Dat geldt ook voor het verzoek een machtiging te verlenen om VVE Management NH aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten.

5.7.

Het verzoek tot nietigverklaring van het besluit over het huishoudelijk reglement zal eveneens worden afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter is in de vergadering van 12 november 2015 geen besluit genomen over het huishoudelijk reglement, maar is slechts ingestemd met het voornemen om het huishoudelijk reglement te moderniseren. Van een besluit in strijd met artikel 28 van het modelreglement is geen sprake.

5.8.

Volgens [X] kan geen verhoging van de voorlopige bijdrage in rekening worden gebracht bij de leden, omdat deze bijdrage, alsmede de begroting 2015 en de financiële stukken 2014 niet zijn goedgekeurd door de vergadering. De kantonrechter volgt [X] niet in haar standpunt. Op grond van artikel 18 lid 2 van het modelreglement zijn de leden gehouden een voorschotbijdrage aan het bestuur te voldoen. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt ter berekening van de definitieve bijdrage door het bestuur een exploitatierekening over het afgelopen boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd (artikel 18 lid 3 en artikel 32 lid 2 van het modelreglement). De kantonrechter stelt vast dat op de agenda van de vergadering van 10 maart 2015 ‘financieel overzicht 2014’ (balans, bezittingen, exploitatierekening) als agendapunt staat vermeld. Uit de notulen van deze vergadering blijkt vervolgens dat deze financiële stukken zijn besproken en dat de vergadering akkoord is gegaan met de opstellingen van de gepresenteerde overzichten. Verder blijkt uit de notulen dat een voorlopige bijdrage voor 2015 is vastgesteld. Op de agenda van de vergadering van 12 november 2015 staan als agendapunten opgenomen de behandeling van notulen van de vergadering van 10 maart 2015, de begroting over 2015 en de vaststelling van de voorlopige bijdrage van 2015. Uit de notulen van deze vergadering volgt dat de notulen van de vergadering van 10 maart 2015 zijn goedgekeurd en dat de begroting en de voorlopige bijdrage 2015 zijn besproken. Ook staat in de notulen vermeld dat de begroting 2015 in de vergadering van 10 maart 2015 is besproken. Vervolgens is de voorlopige bijdrage 2015 in stemming gebracht met 1587 stemmen voor. Dat mogelijk de goedkeuring van de stukken in de vergadering van 10 maart 2015 in stemming had moeten worden gebracht, maakt niet dat het besluit van de vergadering van de VvE van 12 november 2015 nietig dan wel vernietigbaar is. De voorlopige bijdrage 2015 is door 85,1 % van de leden van de VvE goedgekeurd. Uit artikel 18 van het modelreglement volgt naar het oordeel van de kantonrechter ook niet dat de voorlopige bijdrage wordt vastgesteld nadat de exploitatierekening van het voorgaande boekjaar is vastgesteld en goedgekeurd. Wel volgt uit dit artikel dat ter berekening van de definitieve bijdrage binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een exploitatierekening moet worden vastgesteld en goedgekeurd door de VvE. Het besluit om de voorlopige bijdrage te verhogen is daarom niet in strijd met het modelreglement.

5.9.

Verder verzoekt [X] het besluit van 12 november 2015 terzake van de benoeming van de dagvoorzitter nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Dit verzoek zal worden afgewezen. De kantonrechter constateert dat in artikel 32 lid 5 van het modelreglement is geregeld dat de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de vergadering door de vergadering uit de leden of hun echtgenoten worden benoemd en dat zij automatisch defungeren, zodra zij ophouden eigenaars te zijn. Door [X] is onvoldoende gesteld en ook niet is gebleken dat zij een redelijk belang heeft bij haar verzoek tot vernietiging. Verder kan uit artikel 5:133 lid 1 BW, waarbij is bepaald dat bij belet of ontstentenis van het bestuur deze in beginsel door de voorzitter van de vergadering wordt vervangen, niet worden afgeleid dat, indien er maar één bestuurder is, dat die bestuurder niet tegelijk ook de voorzitter van de vergadering kan zijn. Dat geldt ook voor het zevende lid van artikel 5:133 BW, waarin is bepaald dat de functies van bestuurder en voorzitter van de vergadering in één persoon kunnen zijn verenigd, indien er meer bestuurders zijn. Dit zou immers leiden tot een onwerkbare situatie. In veel gevallen doet zich de situatie voor dat er maar één bestuurder is, die tegelijkertijd ook de rol van de voorzitter van de vergadering (soms noodgedwongen) op zich neemt. In een dergelijke situatie is geen sprake van strijd met de wet, de statuten of het modelreglement, omdat deze geen strikt verbod inhouden. Van een nietig besluit is derhalve eveneens geen sprake. Weliswaar bepaalt het tweede lid van artikel 5:133 BW dat de voorzitter van de vergadering in de plaats van het bestuur treedt, indien er een tegenstrijdig belang is tussen de VvE enerzijds en de bestuurder anderzijds en er geen andere bestuurders zijn die de betrokken bestuurder kunnen vervangen, maar deze situatie doet zich hier niet voor en zal zich ook niet vaak voordoen. Een mogelijk tegenstrijdig belang wordt bovendien naar het oordeel van de kantonrechter ondervangen door de benoeming door de VvE van een Commissie van Toezicht en de aanwezigheid van een kascommissie. Deze commissies kunnen erop toezien dat de belangen van de VvE naar behoren worden behartigd. Bovendien kan de vergadering in een situatie dat zich een tegenstrijdig belang voordoet op grond van artikel 2:47 BW een of meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

5.10.

[X] merkt in de door haar overgelegde stukken tevens op dat blijkens de splitsingsakte en het modelreglement het bestuur bestaat uit één (rechts)persoon, maar dat het bestuur van de VvE bestaat uit meerdere bestuursleden, namelijk VVE Management NH en de heren [C] , [A] en [B] . De kantonrechter volgt [X] in haar standpunt dat op grond van de splitsingsakte en het modelreglement bij de onderhavige VvE niet meerdere bestuurders kunnen worden benoemd. Echter naar het oordeel van de kantonrechter is dit ook niet gebeurd. Uit praktische overwegingen is een besluit genomen in de vergadering van 10 maart 2015 om uit de leden een aanspreekpunt te kiezen voor VVE Management NH, die een ‘dagelijks bestuur’ vormen. In de vergadering van 12 november 2015 is dit naar het oordeel van de kantonrechter verduidelijkt. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat de heren [C] , [A] en [B] fungeren als ogen en oren ter plaatse en zitting nemen in een Commissie van Toezicht. In overeenstemming met de splitsingsakte en het modelreglement wordt het bestuur dan ook gevormd door VVE Management NH.

5.11.

De conclusie is dat de kantonrechter de verzoeken van [X] zal afwijzen.

5.12.

De proceskosten komen voor rekening van [X] , omdat zij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

wijst de verzoeken af;

6.2.

veroordeelt [X] tot betaling van de proceskosten, die tot en met vandaag voor VvE worden vastgesteld op een bedrag van € 400,00 aan salaris van de gemachtigde van VvE.
Deze beschikking is gewezen door mr. A.E. Merkus en op bovengenoemde datum in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter