Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:5853

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
12-01-2016
Datum publicatie
02-08-2016
Zaaknummer
4188874 CV EXPL 15-5121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Luchtvaartclaim. Een (verplichte inspectie na een) birdstrike is in het kader van de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij inherent aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij en valt mitsdien niet onder het begrip 'buitengewone omstandigheden' in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2016/243 met annotatie van P.J.M. Ros
S&S 2016/138
NTHR 2016, afl. 5, p. 292
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 4188874 \ CV EXPL 15-5121

datum uitspraak: 12 januari 2016

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

1. [eiser sub 1]

2. [eiser sub 2]

3. [eiser sub 3]

4. [eiser sub 4]

allen te [woonplaats]

eisers

hierna te noemen de passagiers

gemachtigde M.A. Woudenberg (DAS)

tegen

de besloten vennootschap TUI Airlines Nederland B.V., in deze h.o.d.n. ARKE FLY

te Schiphol-Rijk

gedaagde

hierna te noemen Arke Fly

gemachtigde mr. M. Lustenhouwer

De procedure

de passagiers hebben Arke Fly gedagvaard op 1 juni 2015. Arke Fly heeft schriftelijk geantwoord. Nadat de kantonrechter had beslist dat de zaak zich niet leent voor een comparitie van partijen na antwoord, hebben de passagiers schriftelijk op het antwoord gereageerd, waarna Arke Fly nog een schriftelijke reactie heeft gegeven.

Na daartoe verkregen toestemming hebben de passagiers zich bij akte uitgelaten over de producties bij de laatste reactie van Arke Fly. Thans is vonnis bepaald.

De feiten

a. De passagiers hebben met Arke Fly een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Arke Fly de passagiers zou vervoeren van Amsterdam naar Kos (Griekenland) op

17 juli 2014 met vluchtnummer OR 267, hierna: de vlucht.

De vlucht heeft een vertraging van meer dan drie uur opgelopen.

De passagiers hebben compensatie van Arke Fly gevorderd in verband met voornoemde vertraging.

Arke Fly heeft geweigerd deze compensatie te betalen.

De vordering

De passagiers vorderen dat Arke Fly bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:
- € 1.600,00 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 28 september 2014 tot aan de dag der algehele voldoening;
- € 240,00 voor de buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente;
- de proceskosten en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De passagiers hebben aan de vordering ten grondslag gelegd de Verordening (EG)
nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van de verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de Verordening) en het Sturgeon‑arrest van
19 november 2009. De passagiers stellen dat Arke Fly vanwege de vertraging van de vlucht gehouden is hen te compenseren conform artikel 7 van de Verordening tot een bedrag van € 400,00 per passagier. Arke Fly is ook de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten aan de passagiers verschuldigd.

Het verweer

Arke Fly betwist de vordering. Zij voert hiertoe aan dat zij geen compensatie verschuldigd is omdat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Arke Fly aangevoerd dat tijdens de landing van de voorafgaande vlucht te Antalya (Turkije) het toestel werd getroffen door een birdstrike. Wanneer een birdstrike heeft plaatsgevonden moet, volgens het handboek “Fault Isolation Manual” van de producent van het luchtvaartuig, Boeing, eerst een inspectie worden uitgevoerd alvorens weer gevlogen kan worden.

Omdat met het onderzoek en eventueel noodzakelijke reparaties mogelijk een lange tijd gemoeid zou zijn, is Arke Fly meteen op zoek gegaan naar alternatieven om de onderhavige vlucht uit te voeren. Zij kon op dat moment zelf geen ander toestel vrijmaken uit haar vloot, zodat zij, via daartoe gespecialiseerde makelaars, op zoek is gegaan naar vervangende capaciteit. Vervangende capaciteit bleek echter niet voorhanden, zodat inzetten van het onderhavige toestel de snelste manier was om de vlucht uit te voeren.

De beoordeling

1. De passagiers hebben bij akte van 27 oktober 2015 producties in het geding gebracht waarop Arke Fly nog niet heeft kunnen reageren. Aangezien de kantonrechter die producties niet bij de beoordeling zal betrekken, is er geen noodzaak om Arke Fly alsnog in de gelegenheid te stellen om op die producties te reageren; Arke Fly is immers niet in haar belangen geschaad.

2. Beslissend in deze procedure is het antwoord op de vraag of de verplichte inspectie nadat het toestel met één of meer vogels in aanraking is gekomen, kan worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid in de zin van 5 lid 3 van de Verordening.

3. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest Van der Lans / KLM (17 september 2015; C-257/14; r.o. 41 en 42) overwogen dat een voortijdig defect van sommige onderdelen van een luchtvaartuig een onverwachte gebeurtenis vormt. Daarbij is overwogen dat een dergelijke technische storing desalniettemin wezenlijk verbonden blijft met het zeer complexe systeem voor de werking van een toestel, dat door de luchtvaartmaatschappij onder, met name meteorologische, vaak moeilijke en zelfs extreme omstandigheden wordt gebruikt. Aldus het Hof moet daarom worden aangenomen dat in het kader van de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij die onverwachte gebeurtenis inherent is aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, omdat die luchtvaartmaatschappij gewoonlijk met dit soort onverwachte technische problemen wordt geconfronteerd.

4. Een birdstrike vormt een onverwachte gebeurtenis. Wanneer een birdstrike heeft plaatsgevonden, moet volgens het handboek “Fault Isolation Manual” van de producent van het luchtvaartuig, Boeing, eerst een inspectie worden uitgevoerd alvorens weer gevlogen kan worden. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of de birdstrike een technisch probleem voor de werking van het toestel heeft opgeleverd. Naar het oordeel van de kantonrechter moet in lijn met voornoemd arrest thans - anders dan in eerdere uitspraken - worden geoordeeld dat een (verplichte inspectie na een) birdstrike in het kader van de activiteiten van een luchtvaartmaatschappij inherent is aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij, en mitsdien niet onder het begrip 'buitengewone omstandigheden' in de zin van artikel 5 lid 3 van de Verordening valt. De kantonrechter neemt daarbij in aanmerking dat de omstandigheid dat een toestel in aanvaring komt met een of meer vogels zich met enige regelmaat voordoet. Dat in het handboek van de producent wordt beschreven hoe gehandeld dient te worden na een birdstrike duidt er eveneens op dat het hierbij gaat om een omstandigheid die inherent is aan de normale uitoefening van het bedrijf van de luchtvaartmaatschappij.

5. Aangezien Arke Fly voor het overige geen verweer heeft gevoerd, zal de vordering tot betaling van de hoofdsom, gelet op de duur van de vertraging van de vlucht worden toegewezen.

6. De passagiers hebben een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Gebleken is dat de passagiers meer werkzaamheden hebben verricht dan de verzending van een (eventueel herhaalde) aanmaning, het doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal daarom worden toegewezen.

7. De gevorderde wettelijke rente is als onvoldoende gemotiveerd weersproken toewijsbaar.

8. Arke Fly zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, waaronder eventuele nakosten. De gevorderde rente over de proceskosten is toewijsbaar met ingang van de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Arke Fly tot betaling aan de passagiers van € 1.840,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 1.600,00 vanaf 28 september 2014, en over € 240,00 vanaf 10 dagen na vonnisdatum, tot aan de dag van voldoening van (de deelbetalingen van) deze bedragen;

- veroordeelt Arke Fly tot betaling van de proceskosten die aan de kant van de passagiers tot en met vandaag worden begroot op de bedragen zoals deze hieronder zijn gespecificeerd:

dagvaarding € 98,75;
griffierecht € 221,00;
salaris gemachtigde € 375,00;
vermeerderd met de wettelijke rente over deze bedragen vanaf de datum gelegen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

- veroordeelt Arke Fly tot betaling van € 75,00 aan nakosten voor zover de passagiers deze daadwerkelijk maken;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.I. Oyunlu en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

Coll.