Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4789

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
09-06-2016
Datum publicatie
08-07-2016
Zaaknummer
4828036/AO VERZ 16-54
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Arbeidsrecht. Opzegging arbeidsovereenkomst in strijd met artikel 7:669 lid 3 onderdeel a, BW. Werkgever dient de arbeidsovereenkomst te herstellen, waarbij ervan moet worden uitgegaan dat, na herstel met terugwerkende kracht tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigde, sprake is van een ononderbroken, doorlopende arbeidsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1975
AR-Updates.nl 2016-0725
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 4828036/AO VERZ 16-54

Uitspraakdatum: 9 juni 2016

Beschikking in de zaak van:

[werkneemster]

wonende te [woonplaats]

verzoekster

verder te noemen: [werkneemster]

procederende in persoon

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ximedes Solutions B.V.

gevestigd te Amsterdam

en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ximedes Software B.V.

gevestigd te Haarlem

verweersters

verder te noemen: Ximedes Solutions respectievelijk Ximedes Software

gemachtigde: mr. A.M. Mellema

1 Het procesverloop

1.1.

[werkneemster] heeft op 29 januari 2016 een verzoekschrift ingediend bij de sectie Kanton van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Bij beschikking van 12 februari 2016 heeft de kantonrechter van die rechtbank het verzoekschrift verwezen naar de sectie Kanton van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Ximedes Solutions en Ximedes Software hebben een verweerschrift ingediend.

1.2.

Op 30 maart 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. [werkneemster] heeft pleitaantekeningen overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten

2.1.

[werkneemster], geboren op [geboortedatum] 1963, is op 1 oktober 2002 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Magna Carta Chipcards Solutions B.V. (hierna: Magna Carta) in de functie van technisch documentalist voor zestien uren per week, tegen een salaris van € 1.500,-- bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag. Voorafgaand aan dit dienstverband heeft [werkneemster] vanaf een datum in 2000 al eerder gedurende ongeveer anderhalf jaar bij Magna Carta gewerkt. In deze functie heeft zij tot taak het vervaardigen van handleidingen en gebruiksaanwijzingen bij de door Magna Carta geproduceerde betaalsystemen.

2.2.

Magna Carta maakt haar bedrijf van de productie van betaalsystemen, meer in het bijzonder van chipkaarten, -lezers en dergelijke.

2.3.

Chess iX International B.V. (hierna: Chess iX) ontwikkelt software systemen.

2.4

Op 19 september 2014 heeft Chess iX alle aandelen in Magna Carta overgenomen, vanaf welke datum Chess iX eigenares en bestuurder van Magna Carta was. Per 1 mei 2015 zijn de activiteiten van Magna Carta verplaatst naar Chess iX en zijn beide bedrijven op hetzelfde adres in Haarlem gevestigd.

2.5.Van 8 tot 13 juli 2015 verbleef [werkneemster] voor een vakantie in het buitenland. Magna Carta heeft op 9 juli 2015 tevergeefs geprobeerd [werkneemster] telefonisch op de hoogte te brengen van haar voornemen tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en heeft haar bij brief van dezelfde datum een vaststellingsovereenkomst gestuurd; in de begeleidende brief heeft zij aan [werkneemster] onder meer geschreven: “(...)dat Magna Carta genoodzaakt is haar bedrijf te reorganiseren wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De financiële resultaten zijn zodanig dat we genoodzaakt zijn kostenbesparende maatregelen te nemen. Deze maatregelen voorzien onder andere in een besparing op de personeelskosten. In dat kader hebben we besloten dat we helaas afscheid moeten nemen van jou en een aantal andere medewerkers binnen Magna Carta. In het kader van de reorganisatie is besloten jouw functie te laten vervallen. (...) Aangezien jij een stand alone functie verricht binnen Magna Carta is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing.”

Op 13 juli 2015 heeft Magna Carta opnieuw tevergeefs getracht [werkneemster] telefonisch te bereiken, waarna zij een bericht in de voicemail van [werkneemster] heeft ingesproken. [werkneemster] heeft de volgende dag kennisgenomen van het voicemailbericht en de aan haar gestuurde brief met de vaststellingsovereenkomst.

2.6.

Magna Carta heeft [werkneemster] met ingang van 13 juli 2015 vrijgesteld van haar verplichting tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.

2.7

[werkneemster] heeft de vaststellingsovereenkomst niet getekend.

2.8

Magna Carta heeft op 21 juli 2015 aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: het UWV) verzocht haar een ontslagvergunning te verlenen voor [werkneemster] en twee van haar collega’s. Na verweer van [werkneemster] en verdere schriftelijke reacties heeft het UWV Magna Carta bij besluit van 16 september 2015 toestemming gegeven voor opzegging van de arbeidsovereenkomst, waarna Magna Carta deze bij brief van 28 september 2015 heeft opgezegd met ingang van 1 december 2015. Magna Carta heeft aan [werkneemster] een transitievergoeding betaald van € 9.855,00 bruto.

2.9

Vanaf 21 januari 2016 treden Magna Carta en Chess iX gezamenlijk naar buiten onder de namen Ximedes Solutions respectievelijk Ximedes Software. De aandelen in beide rechtspersonen worden gehouden door de holding Ximedes B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als “Ximedes” of “de Groep”).

Op 22 januari 2016 heeft Ximedes een persbericht gepubliceerd, waarin onder meer is vermeld: “With immediate effect, Chess iX and Magna Carta will trade under a new common name: Ximedes, marking the full integration of their business activities. (…) The introduction of the new common name Ximedes puts the finishing touches to the process of integrating these two successful companies.”

2.10

In een brief van 15 oktober 2015 heeft het UWV [werkneemster] desgevraagd uitleg gegeven over de gronden waarop de toestemming tot ontslag is gebaseerd. Het schrijft daarin onder meer: “(…) In onze motivering van 16 september 2015 hebben wij duidelijk de organisatorische wijzigingen als beoordelingsaspect vermeld. (…) De door Magna Carta en U ingebrachte financiële argumenten zijn in onze beoordeling meegewogen, maar zijn van minder essentieel belang geweest.(…) Wij hebben die argumenten bezien als bevestiging van de daling van de omzet van Magna en de daarmee gepaard gaande verslechtering van haar financiële situatie. (…) Volgens artikel 3 van de Ontslagregeling moet de noodzaak van het vervallen van arbeidsplaatsen worden beoordeeld aan de hand van de bedrijfseconomische omstandigheden (…) in de onderneming waar arbeidsplaatsen komen te vervallen. In de toelichting op dit artikel staat dat het feit dat in concernverband winst wordt gemaakt daar niet aan afdoet.”(…) Kort gezegd: ‘moeder goed, dochter slecht? Dan niet concerncijfers betrekken in de toets’.

3 Het verzoek

3.1.

[werkneemster] verzoekt - samengevat - primair Ximedes Solutions te veroordelen de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2015 te herstellen, op grond van artikel 7:682 lid 1, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek (BW) en [werkneemster] binnen twee dagen na de datum van de te wijzen beschikking toe te laten tot de werkvloer teneinde haar gebruikelijke werkzaamheden te verrichten op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag, met veroordeling van Ximedes Solutions tot betaling van de wettelijke rente over deze dwangsom.

3.2.

Aan dit verzoek legt [werkneemster] ten grondslag – kort gezegd – dat het UWV de ontslagvergunning in strijd met artikel 7:669 lid 3, onderdeel a BW heeft verleend. Er was immers geen sprake van het “over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.”

Het UWV heeft naar aanleiding van [werkneemster] verweer dat Ximedes Solutions en Ximedes Software samen als één bedrijfsvestiging moeten worden beschouwd, de geconsolideerde jaarstukken over de laatste drie boekjaren en de geconsolideerde financiële gegevens van het huidig boekjaar 2015 opgevraagd. Ximedes Solutions heeft alleen de geconsolideerde jaarstukken over 2014 in het geding gebracht en dat heeft het UWV haar op geen enkele manier aangerekend. Dit is verwijtbare nalatigheid van het UWV, aldus [werkneemster]. De door [werkneemster] ingeschakelde financieel expert heeft geconcludeerd dat in de door Ximedes Solutions aangeleverde gegevens geen financiële grond voor een ontslag is te vinden als gekeken wordt naar de financiële resultaten van het concern, zijnde Ximedes Solutions, Ximedes Software en Ximedes Holding (hierna: de Groep). [werkneemster] verwijst in dit verband tevens naar een overgelegd bericht d.d. 24 januari 2016 op de website van Chess iX waarin is vermeld dat Chess iX een vooraanstaande plek veroverd heeft in de lijst van 50 meest succesvolle software bedrijven.

Blijkens de brief d.d. 15 oktober 2015 van het UWV aan [werkneemster] blijkt dat het UWV deze toestemming niet op financieel bedrijfseconomische gronden, maar op andere gronden heeft gegeven. Ximedes heeft haar verzoek louter op bedrijfseconomische redenen gebaseerd. Het UWV heeft Ximedes echter toestemming gegeven om [werkneemster] te ontslaan om redenen die Ximedes niet als motivering heeft aangedragen, zodat die toestemming op oneigenlijke gronden is gebaseerd. Niet alleen ontbreekt een financiële noodzaak voor het ontslag, maar bovendien is de toestemming gestoeld op onwaarheden. Er is geen sprake van dat er steeds minder werk voor haar zou zijn geweest; de koerswijziging van hardware naar software leidt niet tot minder werk. Verschillende afdelingen binnen de organisatie van Ximedes Solutions hadden behoefte aan de inzet van [werkneemster]. Kort voor haar ontslag had haar direct verantwoordelijke [werkneemster] nog gevraagd om geen werkzaamheden voor andere afdelingen te verrichten zonder zijn toestemming, omdat hij haar volledige capaciteit nodig had voor het schrijven en onderhouden van de gebruikersdocumentatie van het in volle ontwikkeling zijnde nieuwe softwarepakket FP5. Hij was bovendien niet van het ontslag van [werkneemster] op de hoogte. Degenen die de toestemming hebben verzocht hebben geen kennis van de inhoud van haar werk en hebben geen overleg gevoerd met degenen die dat wel hebben, zoals haar leidinggevende. Hadden zij dat gedaan, dan hadden zij geweten dat het geen goed idee zou zijn om het werk van [werkneemster] door software-engineers te laten doen.

De Groep heeft al enige maanden, een vacature voor een software-engineer. Voor een dergelijke vacature is geen reden als de software engineers niet haar werk erbij zouden hoeven doen. Bovendien is het bedenkelijk dat Ximedes Solutions meent het werk van [werkneemster], zijnde het schrijven van gebruikershandleidingen bij de hard- en de software, door software-engineers te kunnen laten doen, terwijl voor het werk waarvoor zij geschoold zijn onvoldoende software-engineers aanwezig zijn. Ximedes Solutions heeft bij het UWV aangegeven bepaalde kostenbesparende maatregelen te zullen doorvoeren. Een van die kostenbesparende maatregelen zou zijn het uitstellen van de nieuwe branding, zijnde het samengaan van Magna Carta en Chess iX in één bedrijf met één website en dergelijke.

Voorts is geen sprake van een redelijke grond voor het ontslag, nu onvoldoende is gebleken dat herplaatsing in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is.

[werkneemster] acht het gedrag van Ximedes Solutions op 9 en 13 juli 2015 ten slotte onzorgvuldig en verwijtbaar.

3.3.

[werkneemster] heeft subsidiair verzocht haar ten laste van Ximedes Solutions een billijke vergoeding van € 34.749,00 bruto toe te kennen, op grond van artikel 7:682 lid 1 sub b BW, omdat Ximedes ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarop kan de reeds ontvangen transitievergoeding van € 9.855,00 bruto in mindering strekken, zodat het gaat om een bedrag van € 24.894,00 bruto. [werkneemster] baseert deze vergoeding op de kantonrechtersformule met een C-factor van 1,3. Deze C-factor is billijk omdat Magna Carta [werkneemster] op oneigenlijke gronden heeft willen ontslaan en dit bovendien op volkomen onacceptabele wijze heeft gedaan en het [werkneemster] daarbij onmogelijk heeft gemaakt haar werk behoorlijk over te dragen, omdat haar de toegang tot de werkvloer werd ontzegd.

Ten slotte moet worden meegewogen dat zij gezien haar leeftijd bijzonder weinig kans heeft om een nieuwe dienstbetrekking te vinden.

3.4.

[werkneemster] heeft daarbij subsidiair verzocht Ximedes Solutions te veroordelen:

- tot het verstrekken van deugdelijke netto/bruto-specificaties aan [werkneemster], op straffe van een dwangsom van € 100,-- per dag,

- tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, € 435,60 aan kosten van de door [werkneemster] ingeschakelde financieel expert en € 907,50 aan advocaatkosten in de eerste fase van deze ontslagprocedure;

- tot betaling van de wettelijke rente over de gevorderde billijke vergoeding, dwangsom, buitengerechtelijke incassokosten, kosten van de financieel expert en advocaatkosten.

4 Het verweer

4.1.

Ximedes Solutions en Ximedes Software voeren aan dat het primaire en het subsidiaire verzoek dienen te worden afgewezen en voeren daartoe – samengevat – het volgende aan. Het bedrijfsmodel van Ximedes Solutions was sterk gebaseerd op de productie en verkoop van betaalterminals, terwijl de huidige markt veel meer is gericht op internet (software) toepassingen. Als gevolg van deze gewijzigde vraag in de markt kampte Ximedes Solutions met een sterk tegenvallende verkoop. Daarnaast stelden opdrachtgevers potentiële opdrachten uit en bleken producten niet te voldoen aan de huidige vereisten, waardoor de omzet in 2015 drastisch terugliep en ernstige liquiditeitsproblemen ontstonden. Dit leidde tot de noodzaak om in juli 2015 direct in te grijpen en naast andere genomen maatregelen de personeelskosten terug te dringen. Op 8 juli 2015 heeft (toen nog-)Magna Carta voor verschillende personen een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV ten eerste wegens bedrijfseconomische redenen bestaande in een slechte financiële situatie en ten tweede wegens organisatorische en technologische veranderingen, waardoor Ximedes een omslag moet maken van hardware-matige naar software-matige toepassingen voor betaalsystemen. Dit brengt een toename van werk voor software engineers en een afname van werk voor chipcard technologie en hardware engineering mee. Daarom is de functie van [werkneemster] vervallen.

[werkneemster] heeft dan ook ten onrechte gesteld dat het UWV haar beslissing heeft gestoeld op de organisatorische en technologische veranderingen, die door Ximedes Solutions niet als ontslaggrond zouden zijn aangevoerd.

4.2.

Ximedes voert aan dat zij het UWV alle gevraagde gegevens heeft verstrekt. Andere cijfers dan de geconsolideerde jaarrekening 2014, de concept geconsolideerde cijfers tot

1 juli 2015 en de concept cijfers van Ximedes Solutions en Ximedes Software kon zij niet overleggen, omdat Chess iX Magna Carta pas op 1 september 2014 heeft overgenomen. Het UWV beschikte haars inziens over alle relevante gegevens. Volgens de uitvoeringsregels UWV bij bedrijfseconomisch ontslag had het UWV de geconsolideerde jaarrekening bovendien niet hoeven op te vragen, nu sprake was van een zwakke dochter en een sterke moeder, zoals het UWV in haar brief van 15 oktober 2015 aan [werkneemster] meedeelde.

Ximedes Solutions stelt zich op het standpunt dat het UWV terecht niet naar de cijfers van de Groep heeft gekeken, nu deze cijfers niet relevant waren voor de beoordeling van de ontslagaanvraag door Magna Carta. De door [werkneemster] getrokken conclusie dat, als de financiële resultaten van Ximedes Software goed zijn en beide ondernemingen niet als zelfstandige bedrijfsvestiging worden gezien, een ontslagvergunning op basis van slechte financiële resultaten niet mogelijk is, is dus niet juist.

4.3.

Het feit dat op 22 januari 2016 een naamswijziging c.q. rebranding heeft plaatsgevonden en een faillissement is voorkomen, wil nog niet zeggen dat het goed gaat met Ximedes Solutions. De slechte financiële situatie bij Ximedes Solutions leverde voldoende noodzaak op voor een ontslag van [werkneemster] wegens bedrijfseconomische gronden. De functie van [werkneemster] betrof een stand-alone functie en er waren binnen het concern geen herplaatsingsmogelijk- heden voor haar. Ximedes Solutions heeft de opzegtermijn in acht genomen en heeft de transitievergoeding betaald.

4.4.

Ximedes voert aan dat [werkneemster] ten tijde van de indiening van de ontslagaanvraag met vakantie was maar Ximedes wilde dit voor alle personen gelijktijdig doen om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te kunnen scheppen voor de organisatie. Magna Carta heeft geprobeerd [werkneemster] tijdens haar vakantie te bereiken om haar over haar ontslag in te lichten, teneinde te voorkomen dat [werkneemster] het via andere kanalen, dan wel als verrassing bij thuiskomst via het UWV zou ontdekken. Zij heeft dus juist zorgvuldig willen handelen. Helaas heeft dit verkeerd uitgepakt. Achteraf gezien had Ximedes Solutions dit beter anders kunnen aanpakken.

4.5.

Ximedes voert ten slotte aan dat Ximedes Software nooit de werkgever is geweest van [werkneemster] en daardoor geen partij in deze kwestie.

5 De beoordeling

5.1.

Vast staat dat [werkneemster] van meet af aan in dienst is geweest van Magna Carta. Dat zij mogelijk ook werkzaamheden heeft verricht voor Chess iX en dat de werknemers van beide bedrijven vanaf september 2014 door elkaar in één bedrijf zitten, brengt in dat dienstverband op zichzelf beschouwd geen verandering. Nu Ximedes Solutions [werkneemster] heeft ontslagen kan het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst dan ook alleen Ximedes Solutions betreffen. [werkneemster] is daarom niet ontvankelijk in haar verzoek voor zover dat is gericht tegen Ximedes Software.

5.2.

Op grond van artikel 7:682 lid 1, onderdeel a, BW kan de kantonrechter op verzoek van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV, de werkgever ertoe veroordelen de arbeidsovereenkomst te herstellen indien die opzegging in strijd is met artikel 7:669, lid 3, onderdeel a of b BW. [werkneemster] heeft gesteld dat de opzegging in strijd is met artikel 7:669, lid 3, onderdeel a BW, omdat het ontslag een bedrijfsecono- mische reden ontbeert.

5.3

Het UWV heeft geoordeeld dat Ximedes aannemelijk heeft gemaakt dat de arbeidsplaats van [werkneemster] diende te vervallen en dat haar ontslag in het kader van kostenbesparing nodig was. In haar beslissing overwoog het UWV terecht dat voor een werkgever ruimte moet zijn om beslissingen te nemen die zij noodzakelijk acht voor een doelmatige bedrijfsvoering en dat deze beslissingen door het UWV met een zekere mate van terughoudendheid moeten worden getoetst. Ook de kantonrechter heeft die ruimte te respecteren.

5.4.

Het door [werkneemster] aangevoerde verweer dat het UWV zijn toestemming op een andere grond heeft gebaseerd dat Ximedes heeft aangedragen wordt verworpen. Het UWV heeft in acht genomen dat “de aanvraag is gebaseerd op bedrijfseconomische redenen, te weten een slechte of slechter wordende financiële situatie en organisatorische en/of technologische veranderingen.” Ximedes Solutions heeft in haar verzoek om een ontslagvergunning immers aangegeven dat haar financiële situatie verslechterde door een veranderde vraag in markt, namelijk die van hardware naar software. Het UWV heeft dus dat verzoek op de juiste, aangedragen, gronden getoetst.

5.5.

[werkneemster] heeft erkend dat de vraag naar betaalsystemen in de markt is gewijzigd en daardoor de noodzaak ontstond van een omslag naar internet toepassingen van betaalsystemen. Deze grondslag voor de door Ximedes doorgevoerde reorganisatie staat dan ook niet ter discussie. [werkneemster] heeft, ook reeds bij het UWV, benadrukt dat Ximedes een groep vormt, dat de telefoon wordt opgenomen met de vermelding van de namen van beide ondernemingen, dat beide ondernemingen een gezamenlijke servicedesk hebben en dat alle uitgaande mails worden ondertekend namens beide ondernemingen. De medewerkers van beide ondernemingen zitten door elkaar in één pand, het merendeel van haar collega’s bij Ximedes Solutions heeft inmiddels een arbeidscontract met Ximedes Software, op een klein onderdeeltje van Ximedes Solutions na zijn alle onderdelen in Ximedes Software opgegaan en de inkomsten die Ximedes Solutions genereerde komen inmiddels bij Ximedes Software binnen. Het UWV heeft naar aanleiding daarvan geoordeeld dat niet voldoende overtuigend is komen vast te staan dat (de rechtsvoorgangers van) Ximedes Solutions en Ximedes Software zelfstandige bedrijfsvestigingen betreffen. Bij de rechtbank heeft [werkneemster] merendeels dezelfde argumenten aangevoerd en deze argumenten heeft Ximedes Solutions niet weersproken. Op grond daarvan onderschrijft de kantonrechter dit oordeel van het UWV.

5.6.

Ximedes Solutions heeft dus aannemelijk gemaakt dat zij wegens bedrijfseconomische omstandigheden genoodzaakt was een reorganisatie door te voeren. Eveneens juist is het oordeel van het UWV, zoals toegelicht in zijn brief van 15 oktober 2015, dat ingevolge artikel 3 van de Ontslagregeling voor de beoordeling van de noodzaak voor het vervallen van arbeidsplaatsen moet worden gekeken naar de omstandigheden bij de onderneming waar die plaats(en) vervallen, in dit geval dus bij Ximedes Solutions.

5.7.

Daarmee is echter nog niet aannemelijk dat de arbeidsplaats van [werkneemster], als gevolg van de wegens bedoelde bedrijfseconomische omstandigheden te treffen maatregelen, moest vervallen.

Zoals het UWV heeft overwogen diende Ximedes aannemelijk te maken dat er geen mogelijkheden tot herplaatsing waren binnen de onderneming of de groep. Ingevolge artikel 9 van de Ontslagregeling moet voor de toetsing van de herplaatsingsmogelijkheden niet uitsluitend te worden gekeken naar Ximedes Solutions maar naar Ximedes als groep.

5.8.

[werkneemster] heeft onweersproken gesteld dat er in de periode voorafgaand aan haar non-actiefstelling voldoende werk voor haar voorhanden was, dat verschillende afdelingen behoefte aan haar inzet hadden en dat haar direct leidinggevende (c.q. verantwoordelijke) haar had verzocht om zonder zijn toestemming geen werkzaamheden voor die andere afdelingen te verrichten daar hij meende haar volle capaciteit te moeten benutten (voor het schrijven en onderhouden van gebruikersdocumentatie van het in volle ontwikkeling zijnde softwarepakket FP5. Ter zitting heeft zij verklaard dat zij de laatste periode voor haar non-actief stelling ten volle was ingezet bij de software-ontwikkeling die nu juist de nieuwe focus van het bedrijf vormt. Ook verklaarde zij, als ingenieur in de informatica, werkzaamheden te hebben verricht op de afdelingen Sales, Operations en Research en Development. Ximedes heeft dit niet weersproken.

Dat er geen, althans niet genoeg, werk meer voor [werkneemster] zou zijn is dan ook niet aannemelijk.

5.9.

Ximedes heeft toegelicht dat het werk van [werkneemster] in het kader van de reorganisatie thans is toebedeeld aan software ingenieurs, die werkzaam zijn bij Ximedes Software. De kantonrechter kan niet beoordelen of, zoals [werkneemster] stelt, dezen onvoldoende capabel zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Ximedes heeft echter onweersproken gelaten dat reeds gedurende maanden een vacature bestaat voor een extra software ingenieur, hetgeen - aldus [werkneemster] – mede het gevolg is van het feit dat zij nu mede haar werk dienen te verrichten.

Dat brengt mee dat niet aannemelijk is, dat het noodzakelijk was de arbeidsplaats van [werkneemster] te laten vervallen. Dat de werkzaamheden zijn “overgeheveld” naar Ximedes Software maakt dit, gelet op hetgeen onder 5.7. overwogen, niet anders.

5.10.

De conclusie uit het voorgaande is dat de opzegging in strijd is met artikel 7:669 lid 3 onderdeel a, BW.

Dat brengt mee dat het primaire verzoek van [werkneemster] toewijsbaar is en Ximedes, conform artikel 7:682 lid 1 onder a BW, dient te worden veroordeeld de arbeidsovereenkomst te herstellen. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat er gelet op de wetsgeschiedenis van moet worden uitgegaan dat, na herstel met terugwerkende kracht tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigde, sprake is van een ononderbroken, doorlopende arbeidsovereenkomst (zie: Kamerstukken I, 2013-2014, 33 818, nr. E, pag. 17).

5.11.

Nu Ximedes Software heeft aangegeven dat zij [werkneemster] niet in haar onderneming te wil laten terugkeren zal de kantonrechter aan de verzochte toelating tot de werkvloer een dwangsom verbinden, en daaraan een maximum verbinden.

5.12.

De verzochte wettelijke rente over de “onder a. bedoelde kosten” wordt afgewezen nu van kosten in het petitum onder a. geen sprake is.

5.13.

De proceskosten komen voor rekening van Ximedes Solutions, omdat zij ongelijk krijgt.

5.14.

Gelet op deze uitkomst kan hetgeen partijen over en weer overigens hebben gesteld onbesproken blijven.

6. De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

verklaart [werkneemster] niet-ontvankelijk in haar verzoek voor zover gericht tegen Ximedes Software;

6.2.

veroordeelt Ximedes Solutions de arbeidsovereenkomst met [werkneemster] te herstellen met ingang van 1 december 2015 en [werkneemster] binnen twee weken na heden toe te laten tot de werkvloer voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden;

6.3

bepaalt dat Ximedes Solutions een dwangsom verschuldigd is van € 250,-- per dag, indien niet aan de veroordeling onder 6.2. wordt voldaan, met een maximum van € 15.000,--;

6.4.

veroordeelt Ximedes Solutions tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [werkneemster] tot en met vandaag vaststelt op € 79,--, zijnde het griffierecht;

6.5.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

6.6.

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.E. van Oosten-van Smaalen, kantonrechter en op

9 juni 2016 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter