Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4695

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
28-03-2016
Datum publicatie
08-06-2016
Zaaknummer
C/15/239663 / KG ZA 16-124
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Handelsnaamrecht, onrechtmatige daad. Beschrijvende handelsnaam. Geen verwarring te duchten. Vorderingen afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/239663 / KG ZA 16-124

Vonnis in kort geding van 28 maart 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EVENTS HOLLAND B.V.,

gevestigd te Hoorn,

eiseres,

advocaat mr. J. van Zinderen te Utrecht,

tegen

[gedaagde] h.o.d.n. HRN EVENTS,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. P.R.C. Ballings te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Events Holland en HRN Events genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de brief van mr. Ballings van 10 maart 2016 met producties

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de pleitnota van Events Holland

 • -

  de pleitnota van HRN Events.

1.2.

Na uitroeping van de zaak zijn verschenen:

 • -

  [A.], statutair bestuurder van Events Holland

 • -

  [B.], statutair bestuurder van Events Holland

 • -

  mr. Van Zinderen voornoemd

 • -

  [gedaagde]

 • -

  mr. Ballings voornoemd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Events Holland is een onderneming die zich bezig houdt met de organisatie van evenementen op het gebied van sport, spel en muziek voor particulieren, ondernemingen en overheidsorganen, onder meer in de [regio]. Eén van de in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnamen van Events Holland is Hoorn Events. Op 27 oktober 2007 is de domeinnaam www.hoornevents.nl geregistreerd door (de bestuurder van) Events Holland. Zij drijft haar onderneming onder meer via de website www.hoornevents.nl. Op die website hanteert Events Holland c.q. Hoorn Events onder meer het volgende logo:

2.2.

HRN Events houdt zich eveneens bezig met de organisatie van evenementen op het gebied van sport, spel en muziek voor particulieren, ondernemingen en overheidsorganen in [regio]. HRN Events drijft zijn onderneming onder meer via de website www.hrnevents.nl, welke gelijknamige domeinnaam op 17 februari 2015 is geregistreerd. Op die website hanteert HRN Events onder meer het volgende logo:

2.3.

Op de website www.hoornevents.nl is onder het kopje ‘Over ons’ onder meer het volgende opgenomen: “Events Holland is een succesvol, verfrissend en dynamisch evenementenbureau dat gespecialiseerd is in groepsarrangementen in de provincie Noord-Holland. (…) [A.] is (…) een betrokken burger die zich graag bezighoudt met vraagstukken die zich binnen het evenementen- en toeristenbeleid in Hoorn en omstreken afspelen.

2.4.

Op de website www.hrnevents.nl is onder het kopje ‘Over ons’ onder meer het volgende opgenomen: “Wij zijn een onderdeel van het succesvol verfrissend en dynamisch World2You. Het ontstaan van HRN Events is gekomen door de vraagstukken die zich binnen het evenementen beleid in diverse gemeentes afspelen.

2.5.

Bij brieven van 30 september en 12 oktober 2015 heeft Events Holland HRN Events gesommeerd het gebruik van de handelsnaam HRN Events en de domeinnaam www.hrnevents.nl te staken.

2.6.

Bij brief van 16 november 2015 heeft (de raadsvrouw van) HRN Events aan Events Holland medegedeeld niet aan de sommaties te zullen voldoen, omdat volgens HRN Events geen sprake is van handelsnaaminbreuk, noch anderszins van onrechtmatig handelen door HRN Events.

2.7.

Bij brief van 1 december 2015 heeft Events Holland haar sommatie herhaald, aan welke sommatie HRN Events geen gehoor heeft gegeven.

3 Het geschil

3.1.

Events Holland vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. Gedaagde te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis in de onderhavige procedure elk gebruik op welke wijze dan ook van de handelsnaam HRN Events, danwel van een andere slechts in geringe mate van Hoorn Events afwijkende handelsnaam, te staken en gestaakt te houden;

II. Gedaagde te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis in de onderhavige procedure de openbaarmaking en het gebruik van de website www.hrnevents.nl te staken en gestaakt te houden;

III. Gedaagde te veroordelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het vonnis in de onderhavige procedure de domeinnaam www.hrnevents.nl op zijn kosten aan Events Holland over te dragen;

IV. Gedaagde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,-, althans een door de voorzieningenrechter vast te stellen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat gedaagde niet voldoet aan het gevorderde onder I, II en III;

V. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast te stellen op zes maanden;

VI. Althans een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter juist acht;

V. Gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten van deze procedure, de kosten voor de raadsman van eiseres en de nakosten daaronder begrepen.

3.2.

Aan haar vordering legt Events Holland – samengevat – het volgende ten grondslag. Events Holland gebruikt de naam Hoorn Events al sinds 2008 als handelsnaam op haar website en op diverse publieke uitingen. Dat er een andere statutaire naam is die ook gecommuniceerd wordt naar derden, maakt niet dat Hoorn Events geen handelsnaam is. HRN Events voert een op de handelsnaam Hoorn Events gelijkende handelsnaam. Het verschil tussen beide handelsnamen is zeer gering. Er ontbreken slechts twee letters; negen van de elf letters zijn gelijk en staan in dezelfde volgorde. Bij het uitspreken van beide handelsnamen is de klank ook grotendeels gelijk en in de logoʼs zijn dezelfde kleuren gebruikt. Voor de ontvanger in de communicatie van beide handelsnamen is de boodschap dan ook hetzelfde: Hoorn Events. Daardoor dreigt verwarring. Aldus handelt HRN Events in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). HaHanDaarnaast is het online houden van de domeinnaam www.hrnevents.nl vanwege datzelfde verwarringsgevaar onrechtmatig, aldus nog steeds Events Holland. Hoewel Events Holland verwijst naar overeenkomsten tussen de tekst op de website van Events Holland en op die van HRN Events, heeft zij ter zitting uitdrukkelijk bevestigd geen auteursrechtinbreuk aan haar vorderingen ten grondslag te leggen.

3.3.

HRN Events voert als verweer – kort gezegd – aan dat niet is gebleken dat Events Holland de naam Hoorn Events als handelsnaam gebruikt, omdat zij steeds naar buiten treedt als ‘Events Holland’. Bovendien is de naam Hoorn Events een zuiver beschrijvende aanduiding met weinig onderscheidend vermogen, welke aanduiding niet via de Handelsnaamwet mag worden gemonopoliseerd. Wegens de geringe beschermingsomvang van de naam Hoorn Events kan Events Holland zich er niet tegen verzetten dat anderen de beschrijvende elementen ‘Hoorn’ en/of ‘Events’ in hun handelsnaam opnemen. Ook ten aanzien van de (eveneens beschrijvende) domeinnaam zijn er geen bijkomende omstandigheden die het gebruik daarvan onrechtmatig zouden kunnen maken. Daar komt bij dat er geen verwarringsgevaar is, omdat de activiteiten van HRN Events van totaal andere aard zijn – met name gericht op artiesten(management) – dan die van Events Holland – met name gericht op sport en spel. Ook vertonen de logo’s van beide partijen geen enkele gelijkenis, is de uitspraak van beide handelsnamen totaal anders en lijken de websites in hun totale indruk geenszins op elkaar. Gelet op alle omstandigheden van het geval is dus geen verwarringsgevaar te duchten, aldus nog steeds HRN Events.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De door Events Holland opgevoerde grondslagen zullen hieronder achtereenvolgend beoordeeld worden.

Handelsnaamrecht

4.2.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, indien dat gebruik tot verwarring kan leiden. HRN Events betwist dat Events Holland de aanduiding Hoorn Events als handelsnaam voert. Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorzieningen voor toewijzing in aanmerking komen, dient derhalve eerst beoordeeld te worden of Events Holland de aanduiding Hoorn Events als handelsnaam voert.

4.3.

Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Events Holland heeft bij dagvaarding en ter zitting voldoende aannemelijk gemaakt dat zij (onder meer) de handelsnaam Hoorn Events voert voor de door haar georganiseerde evenementen in de [regio]. Events Holland gebruikt de naam Hoorn Events op haar briefpapier, facturen, website www.hoornevents.nl en ter promotie op andere websites. Daarmee heeft Events Holland naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter genoegzaam aangetoond dat zij die naam ter aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer gebruikt. Dat de factuur voor de uit naam van Hoorn Events georganiseerde evenementen op naam van Events Holland is gesteld, zoals HRN Events ter zitting heeft gesteld, doet daaraan niet af. Weliswaar kan de tenaamstelling van de werkelijke contractant of de vennootschap aan wie betaald dient te worden een aanwijzing opleveren voor de (handels)naam die door de onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt, maar andersom leidt het feit dat de betaling op naam van een ‘andere’ partij geschiedt er nog niet toe dat de onderneming daarmee ook (slechts) de handelsnaam van díe partij draagt.

4.4.

Dat HRN Events de naam HRN Events als handelsnaam voert, is tussen partijen niet in geschil, zodat de voorzieningenrechter dat als vaststaand aanneemt. Nu beide partijen de in het geding zijnde aanduidingen als handelsnaam voeren, dient de vraag beantwoord te worden of het gebruik van de later gevoerde naam HRN Events door HRN Events tot verwarring kan leiden met de al eerder gevoerde handelsnaam Hoorn Events van Events Holland.

4.5.

Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een gelijke of daarvan slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam te voeren, voor zover daardoor in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.

4.6.

De aard van beide ondernemingen is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter (ver)gelijk(baar). Weliswaar heeft HRN Events ter zitting betoogd dat zij zich vooral richt op artiestenmanagement, maar uit de overgelegde stukken en het ter zitting verhandelde blijkt dat zij zich met haar aanbod – evenals Events Holland – ook richt op internetgebruikers in heel Nederland die op zoek zijn naar evenementen in de regio [regio]. Het relevante publiek wordt naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gevormd door voornoemde doelgroep. Verder is van belang dat beide partijen zijn gevestigd te [woonplaats].

4.7.

HRN Events stelt terecht dat aan de geldigheid van een handelsnaam niet de eis wordt gesteld van het hebben van onderscheidend vermogen. Ook een beschrijvende naam die in belangrijke mate (of geheel) aan onderscheidende kracht heeft ingeboet, mag dus in beginsel als handelsnaam worden gebruikt. Uit het standaardarrest van de Hoge Raad, waarnaar HRN Events verwijst, volgt dat het andere ondernemingen vrij moet staan een dergelijke beschrijvende aanduiding in hun handelsnaam op te nemen, tenzij dientengevolge verwarring bij het publiek is te duchten. (Hoge Raad 8 mei 1987, NJ 1988, 36).

4.8.

Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moeten de handelsnamen in hun geheel worden beschouwd. Derhalve dient beoordeeld te worden of de handelsnamen Hoorn Events en HRN Events, in zijn geheel beschouwd, een dermate grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval.

4.9.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er visueel (nagenoeg) geen overeenstemming tussen de handelsnaam Hoorn Events en de handelsnaam HRN Events. Weliswaar bestaan beide handelsnamen uit twee woorden (Hoorn en HRN), gevolgd door de beschrijvende aanduiding ‘Events’, maar visueel zijn de onderdelen ‘Hoorn’ en ‘HRN’ voldoende van elkaar afwijkend dat daarin niet (direct) een overeenstemming is te zien. Met name het feit dat ‘HRN’ uit drie opeenvolgende hoofdletters bestaat, maakt dat er een duidelijk onderscheid is met ‘Hoorn’, dat immers leest als een woord in plaats van een afkorting. Daar komt bij dat het door Events Holland gebruikte logo voor haar handelsnaam Hoorn Events in het geheel geen overeenstemming vertoont met het door HRN Events voor haar handelsnaam gebruikte logo (zie 2.1 en 2.2). Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar dit is één van de omstandigheden die mag worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie Hoge Raad 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477).

4.10.

Ook auditief is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen overeenstemming tussen beide handelsnamen. Ook hier kenschetsen beide aanduidingen zich weliswaar door een identiek tweede deel van de handelsnaam, te weten het woord ‘Events’, maar het onderdeel ‘Hoorn’ wijkt auditief aanzienlijk af van het onderdeel ‘HRN’. Mede gelet op het hooflettergebruik, acht de voorzieningenrechter voorshands aannemelijk dat de handelsnaam van HRN Events door de gemiddelde lezer zal worden uitgesproken als de afkorting ‘Ha-Er-En Events’, en niet – zoals door de raadsman van Events Holland ter zitting betoogd – als de fonetische uitspraak van de drie achter elkaar geplaatste medeklinkers ‘hrn’.

4.11.

Slechts begripsmatig is mogelijk sprake van een gedeeltelijke overeenstemming tussen beide handelsnamen. Gelet op de erkenning van HRN Events ter zitting dat de naam ‘HRN’ bewust is gekozen, omdat dit staat voor de (onder Twitter en WhatsApp-gebruikers kennelijk herkende en gebruikte) afkorting van ‘Hoorn’, ‘hrn’, acht de voorzieningenrechter enige mate van begripsmatige overeenstemming tussen beide handelsnamen niet geheel uitgesloten. Die overeenstemming acht de voorzieningenrechter echter, mede gelet op hetgeen hiervoor in 4.9 en 4.10 is overwogen, niet zodanig dat daardoor verwarring te duchten valt. De stelling van Events Holland dat die verwarring zich in de praktijk al heeft voorgedaan is, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door HRN Events, bovendien niet (voldoende) onderbouwd, terwijl dit kort geding zich naar zijn aard niet leent voor nadere bewijsvoering.

4.12.

Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van een handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 Hnw, zodat deze grondslag de vordering niet kan dragen.

Onrechtmatige daad

4.13.

Ten aanzien van de stelling van Events Holland dat HRN Events onrechtmatig handelt door een domeinnaam te gebruiken die te veel lijkt op de domeinnaam die Events Holland gebruikt, hetgeen verwarringwekkend zou zijn, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.14.

Ten aanzien van gebruik van een (domein)naam die overeenstemt met een domein- (of handels)naam van een ander, kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt (zie Hoge Raad 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431). Het gebruik van een domeinnaam is echter, óók indien dat gebruik verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. (vgl. Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Dergelijke bijkomende omstandigheden zijn gesteld, noch gebleken. Voor zover het gebruik van de domeinnaam www.hrnevents.nl al zou (dienen te) worden aangemerkt als verwarringwekkend, faalt derhalve het standpunt van Events Holland dat het gebruik onrechtmatig is.

4.15.

Het voorgaande leidt ertoe dat ook deze grondslag de vordering niet kan dragen en de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd.

4.16.

Events Holland zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten ex artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Events Holland stelt zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter terecht op het standpunt dat de door HRN Events opgevoerde kosten te hoog zijn. De kosten aan de zijde van HRN Events worden conform de Indicatietarieven IE voor een eenvoudig kort geding begroot op:

- griffierecht € 288,00

- salaris advocaat 6.000,00

Totaal € 6.288,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Events Holland in de proceskosten, aan de zijde van HRN Events tot op heden begroot op € 6.288,00,

5.3.

veroordeelt Events Holland in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Events Holland niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 28 maart 2016.1

1 Conc.: 936 Tegen dit vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen vier weken na de dag van de uitspraak. Het beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, heeft het vonnis al wel geldende werking zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.