Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4491

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
01-06-2016
Datum publicatie
17-06-2016
Zaaknummer
C/15/228486 / FA RK 15-3828
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning van adoptie in Taiwan. Verzoek omzetting van zwakke adoptie bij gebrek aan belang afgewezen, omdat Taiwan een sterke adoptie kent.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Sectie Familie & Jeugd

locatie Alkmaar

Zaak-/rekestnr.: C/15/228486 / FA RK 15-3828

beschikking van 1 juni 2016 betreffende erkenning en omzetting van een buitenlandse adoptie

gegeven op het verzoek van:

[verzoeker] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

en

[verzoeker] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

echtelieden,

beiden wonende te [woonplaats] ,

hierna mede te noemen: verzoekers,

advocaat: mr. C.P. Robben, kantoorhoudende te Gieten,

  1. strekkende tot erkenning van de hierna te noemen in Taiwan tot stand gekomen adoptie;

  2. subsidiair strekkende tot omzetting van deze adoptie in een adoptie naar Nederlands recht;

  3. om de verklaring van verzoekers dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal hebben in de beschikking te vermelden;

  4. om te gelasten dat de voornamen van de minderjarige zijn: [voornamen] ;

  5. om de geboortegegevens van de minderjarige ex artikel 1:25c BW vast te stellen.

1 Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 29 juni 2015 ter griffie van deze rechtbank ontvangen verzoekschrift met bijlagen;

- de op 15 september 2015 ter griffie ontvangen schriftelijke reactie van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage;

- de brief van de advocaat van verzoekers van 13 januari 2016;

- de brief, met bijlagen, van de advocaat van verzoekers van 19 april 2016.

2 De vaststaande feiten

2.1

De Minister van Justitie heeft op 23 augustus 2010 (B.K.A. 20084/0491) aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van één buitenlands kind ter adoptie. Deze toestemming is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verlengd op 13 augustus 2014.

2.2

Op [geboortedatum] is in [geboorteplaats] , geboren het minderjarige kind van het vrouwelijk geslacht genaamd: [naam] .

2.3

Uit het door verzoekers overgelegde stuk “Civiel Ruling” van het Taipei District Court, Taiwan van 3 februari 2015 (Case No.: [case no] ) blijkt dat de adoptie van de minderjarige door verzoekers naar het recht van Taiwan tot stand is gekomen.

2.4

De adoptie naar het recht van Taiwan heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

2.5

De minderjarige heeft met het doel van adoptie haar geboorteland mogen verlaten.

2.6

De minderjarige woont - blijkens het overgelegde uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente [gemeente] - sedert 17 maart 2015 aan het woonadres van verzoekers en wordt aldaar door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed.

2.7

De minderjarige is het eerste kind tot wie verzoekers in familierechtelijke betrekking komen te staan.

3 Beoordeling van het verzoek

Ten aanzien van de procedure

3.1

Aangezien voor de rechtbank voldoende duidelijk is dat het verzoek van verzoekers voor toewijzing vatbaar is en naar het oordeel van de rechtbank overigens geen belanghebbenden ter zitting behoeven te worden opgeroepen, heeft de rechtbank het oproepen van verzoekers voor een behandeling ter zitting achterwege gelaten.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

3.2

De rechtbank stelt vast dat de beslissingen zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het Taipei District Court, Taiwan van 3 februari 2015 (Case No.: [case no] ) en “Certificate for final Family Ruling” van Family Tribunal, Taipei District Court, Taiwan van 10 maart 2015, voldoen aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 109 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat de procedure van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie moet zijn gevolgd, terwijl daarnaast de weigeringsgronden van artikel 10:108 lid 2 en lid 3 BW zich niet voor doen. De erkenning is in het kennelijk belang van de minderjarige. De rechtbank is van oordeel dat voormelde stukken daarmee vatbaar zijn voor inschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

3.3

De rechtbank zal op de voet van artikel 10:109 lid 3 BW de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage gelasten een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot omzetting van de adoptie naar het recht van Taiwan in een adoptie naar Nederlands recht

3.4

Verzoekers hebben de rechtbank subsidiair verzocht de in voormeld stuk vervatte (zwakke) adoptie naar het recht van Taiwan om te zetten in een (sterke) adoptie naar Nederlands recht. Zij hebben daartoe aangevoerd dat door de adoptie naar het recht van Taiwan de familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en de biologische ouder(s) zijn opgeschort, hetgeen niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en haar biologische ouder(s) werden verbroken. Verzoekers stellen belang te hebben bij deze omzetting, aangezien de minderjarige eerst na omzetting van rechtswege de Nederlandse nationaliteit zal verkrijgen.

3.5

Artikel 10:110 lid 2 BW bepaalt dat ingeval de adoptie in de staat waar zij plaatsvond niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande familierechtelijke bepalingen worden verbroken, de adoptie ook in Nederland dat gevolg mist.

3.6

De wetgeving van de Republiek China (Taiwan) vermeldt met betrekking tot adoptie op bladzijde 85 van de uitgave Bergmann/Ferid/Henrich inzake Internationales Ehe- und Kindschafsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht: “Da das Kindschafsverhältnis zwischen dem angenommenen Kind und seinen leiblichen Eltern während der Dauer des Annahmeverhältnis ruht (vgl §1077 Abs 2 BGB § 1083 BGB), wird jedenfalls in Bezug auf minderjärige Kinder von den Wirkungen einder Volladoption ausgegangen”.

3.7

Uit het voormelde blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat door de adoptie naar het recht van Taiwan de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en haar moeder zijn verbroken. Daarmee staat vast dat adoptanten geen belang hebben bij omzetting van de adoptie naar het recht van Taiwan in een adoptie naar Nederlands recht. Het verzoek op dit onderdeel wordt derhalve afgewezen.

Geslachtsnaam minderjarige

3.8

Nu er geen andere kinderen deel uitmaken van het gezin van verzoekers, hebben zij te kennen gegeven dat de geslachtsnaam zal luiden: [geslachtsnaam] .

Voornamen minderjarige

3.9

Verzoekers hebben tevens voornaamswijziging verzocht, in die zin dat de minderjarige de voornamen “ [voornamen] ” zal dragen.

3.10

Het verzoek tot voornaamswijziging is geoorloofd naar de maatstaven van artikel 1:4 BW en zal worden toegewezen.

Geboortegegevens minderjarige

3.11

Bij de stukken bevindt zich een op 4 september 2013 overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door de daartoe bevoegde instantie opgemaakte “Certificate of Birth” van de minderjarige (Chart No.: [case no] ), waaruit blijkt dat de minderjarige is geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] .

3.12

Ingevolge het bepaalde in artikel 1:25, lid 5 BW zal de rechtbank gelasten dat deze akte wordt ingeschreven in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage.

3.13

Met inachtneming van het vorenstaande zal de rechtbank het verzoek om de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen bij gebrek aan belang afwijzen.

4 Beslissing

De rechtbank:

4.1

verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissingen, zoals vervat in de overgelegde stukken “Civil Ruling” van het Taipei District Court, Taiwan van 3 februari 2015 (Case No.: [case no] en “Certificate for final Family Ruling” van Family Tribunal, Taipei District Court, Taiwan van 10 maart 2015, tot de adoptie naar het recht van Taiwan van de minderjarige van het vrouwelijk geslacht: [naam] , geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

door verzoekers voornoemd;

4.2

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage de hierboven onder 3.11 weergegeven akte van geboorte van de minderjarige in te schrijven;

4.3

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage een latere vermelding van de erkenning van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen.

4.4

gelast de wijziging van de voornamen van voornoemde minderjarige in: [voornamen] ;

Draagt de griffier op niet eerder dan drie maanden na de dag van de uitspraak van deze beschikking - en indien daartegen geen hoger beroep is ingesteld - een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
’s-Gravenhage.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Allegro, tevens kinderrechter, in tegenwoordigheid van A.M. Bergen, griffier en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2016.

Tegen deze beschikking kan – voor zover er definitief is beslist – door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.