Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:4469

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-02-2016
Datum publicatie
31-05-2016
Zaaknummer
4449164 CV EXPL 15-6067
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Consument heeft de koopovereenkomst voor een auto terecht buitengerechtelijk ontbonden wegens een onjuiste kilometerstand. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat de kilometerstand van een (tweedehands) auto in zijn algemeenheid een belangrijke eigenschap is bij de koop daarvan. In dit geval is het verschil tussen de door verkoper meegedeelde kilometerstand en de werkelijke kilometerstand zo groot dat dit zonder meer een ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1494
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Zaanstad

Zaaknr./rolnr.: 4449164 \ CV EXPL 15-6067

Uitspraakdatum: 18 februari 2016

Vonnis in de zaak van:

[naam] ,

wonende te [plaats 1]

eiser

verder te noemen: [de consument]

gemachtigde: mr. T. Farber

tegen

[Naam] , handelend onder de naam [X] ,

wonende te [plaats 2]

gedaagde

verder te noemen: [de verkoper]

procederend in persoon

1 Het procesverloop

1.1.

[de consument] heeft bij dagvaarding van 7 september 2015 een vordering tegen [de verkoper] ingesteld. [de verkoper] heeft mondeling en schriftelijk geantwoord.

1.2.

Op 4 februari 2016 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Voorafgaand aan de zitting heeft [de verkoper] nog stukken overgelegd.

2 De feiten

2.1.

[de verkoper] heeft begin 2015 via de website van zijn autobedrijf een auto te koop aangeboden, te weten een Audi A6 met kenteken [kenteken] (hierna: de auto), waarbij is vermeld dat de auto een kilometerstand heeft van 203.022 km. Op de website van [de verkoper] staat:“Al onze auto’s zijn voorzien van Nationale Auto Pas, historie bekend (aantoonbaar) en waarvan de kilometerstand wordt gegarandeerd.”

2.2.

Op 18 april 2015 heeft [de consument] de auto gekocht van [de verkoper] voor € 6.300,00. In de “Verkoop factuur verklaring” van 18 april 2015 staat bij de voertuiggegevens onder “Afgelezen km stand” een kilometerstand van 203.000. Verder staat onderaan die factuur: “Geen garantie, koper gaat akkoord met de mankementen van de auto”.

2.3.

In een brief van 21 april 2015 heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (hierna: RDW) aan [de consument] meegedeeld dat de kilometerstand van de auto onlogisch is, omdat op 14 april 2015 een tellerstand van 200.019 km is geregistreerd, terwijl op 11 februari 2015 al een tellerstand van 293.227 km is geregistreerd.

2.4.

In een e-mail van 11 augustus 2015, gericht aan [de verkoper] , heeft de advocaat van [de consument] de koopovereenkomst voor de auto ontbonden. Daarbij is gesteld dat de koop wordt ontbonden, omdat de kilometerstand onjuist is en omdat is gebleken van ernstige gebreken aan onder andere de motorelektronica en de versnellingsbak.

2.5.

De advocaat van [de consument] heeft [de verkoper] met een brief van 18 augustus 2015 gesommeerd om de koopprijs van € 6.300,00 terug te betalen. Dat heeft [de verkoper] niet gedaan.

3 De vordering

3.1.

[de consument] vordert dat de kantonrechter [de verkoper] veroordeelt tot betaling van € 6.351,79.

3.2.

[de consument] legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat hij gelet op de onjuiste kilometerstand en de gebreken aan de auto de koopovereenkomst heeft mogen ontbinden, zodat hij recht heeft op terugbetaling van de koopprijs. Verder stelt [de consument] dat hij schade heeft geleden tot een bedrag van € 51,59, omdat hij de auto in verband met de gebreken heeft moeten laten ‘uitlezen’ bij een Audi-dealer.

4 Het verweer

4.1.

[de verkoper] betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat de auto is afgeleverd met een Nationale Autopas (hierna: NAP) en dat [de consument] dus de juiste informatie heeft gekregen over de kilometerstand.

4.2.

Verder stelt [de verkoper] dat [de consument] slordig met de auto heeft gereden na de aankoop, waardoor er veel gebruikssporen zijn ontstaan en waardoor ook de problemen met de motorelektronica en de overige door [de consument] gestelde gebreken zijn ontstaan. [de verkoper] is bereid de auto terug te nemen, maar alleen voor de dagwaarde, die volgens hem € 5.000,00 bedraagt.

5 De beoordeling

5.1.

Het gaat in deze zaak om de vraag of [de verkoper] moet worden veroordeeld tot betaling aan [de consument] van het gevorderde bedrag van € 6.351,59.

5.2.

De kantonrechter moet de zaak beoordelen aan de hand van de regels die gelden voor een consumentenkoop, zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De koop van de auto is namelijk gesloten tussen [de consument] als particulier en [de verkoper] die daarbij handelde in de uitoefening van zijn bedrijf.

5.3.

[de consument] heeft de koopovereenkomst voor de auto ontbonden, door middel van de e-mail van zijn advocaat van 11 augustus 2015. Volgens artikel 7:22 lid 1 BW kan de koopovereenkomst worden ontbonden, als de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt. In artikel 7:17 lid 2 BW staat dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt indien de auto, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die [de verkoper] over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die [de consument] op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

5.4.

Naar het oordeel van de kantonrechter beantwoordt de auto niet aan de koopovereenkomst. [de consument] mocht mede op grond van de mededelingen die [de verkoper] over de auto heeft gedaan, verwachten dat de auto een kilometerstand had van niet meer dan 203.022 km. Dit is immers de kilometerstand die [de verkoper] op zijn website en in de schriftelijke koopovereenkomst heeft vermeld, en die ook op de teller van de auto wordt aangegeven. Daar komt bij dat [de verkoper] op zijn website vermeldt dat de kilometerstand van al zijn auto’s “wordt gegarandeerd” . Verder staat gelet op de brief van de RDW van 21 april 2015 vast dat de auto ten tijde van de koop op 18 april 2015 in werkelijkheid een veel hogere kilometerstand had dan door [de verkoper] is meegedeeld en op de teller werd aangegeven, omdat uit die brief blijkt dat op 11 februari 2015 al een tellerstand van 293.227 km is geregistreerd. Dit betekent dat de auto ten tijde van de koop alleen al vanwege deze afwijkende kilometerstand niet de eigenschappen bezat die [de consument] mocht verwachten. Herstel van dit gebrek is gelet op de aard daarvan onmogelijk. [de consument] mocht de koopovereenkomst dus ontbinden. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat de kilometerstand van een (tweedehands) auto in zijn algemeenheid een belangrijke eigenschap is bij de koop daarvan. In dit geval is het verschil tussen de door [de verkoper] meegedeelde kilometerstand en de werkelijke kilometerstand zo groot dat dit zonder meer een ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt.

5.5.

Volgens artikel 7:17 lid 5 BW kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Naar de kantonrechter begrijpt, stelt [de verkoper] zich in dit kader op het standpunt dat [de consument] bekend was met de juiste kilometerstand, omdat hij [de consument] bij de koop een NAP-certificaat heeft overhandigd waarop de juiste kilometerstand zou zijn vermeld. De kantonrechter vindt dit standpunt van [de verkoper] niet geloofwaardig. Op de zitting heeft [de verkoper] verklaard dat hij al vóór de koop op de hoogte was van de onlogische kilometerstand, maar dat hij [de consument] daarover niet heeft geïnformeerd. Deze verklaring van [de verkoper] valt niet te rijmen met zijn stelling dat hij [de consument] een NAP-certificaat heeft gegeven met de juiste kilometerstand. Overigens heeft [de consument] ontkend dat hij een NAP-certificaat heeft ontvangen en [de verkoper] heeft zijn standpunt tegenover die ontkenning niet nader gemotiveerd of onderbouwd, bijvoorbeeld door het overleggen van (een kopie van) het door hem genoemde NAP-certificaat.

5.6.

Op de zitting heeft [de verkoper] verder nog opgemerkt dat in de schriftelijke overeenkomst van 18 april 2015 staat dat er “Geen garantie” wordt gegeven. Voor zover [de verkoper] daarmee heeft willen zeggen dat [de consument] er niet van uit mocht gaan dat de kilometerstand klopte, gaat die stelling niet op. Volgens artikel 7:6 lid 1 BW kan in geval van een consumentenkoop niet ten nadele van de koper van artikel 7:17 BW worden afgeweken. Daaruit volgt dat ook als op de schriftelijke koopovereenkomst staat dat er “Geen garantie” wordt gegeven, de auto toch aan de overeenkomst moet beantwoorden. Bovendien heeft [de verkoper] gelet op zijn website de kilometerstand van al zijn auto’s “gegarandeerd”, zoals hiervoor al is overwogen.

5.7.

Door ontbinding van de koopovereenkomst ontstaat op grond van artikel 6:271 BW de verplichting voor partijen tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Dat betekent dat [de verkoper] de koopsom moet terugbetalen aan [de consument] . [de verkoper] zal dus worden veroordeeld tot betaling aan [de consument] van een bedrag van € 6.300,00. Overigens betekent dit ook dat [de consument] de auto moet teruggeven aan [de verkoper] en dat beide partijen eraan moeten meewerken dat het kenteken (weer) op naam van [de verkoper] wordt gesteld.

5.8.

[de consument] vordert daarnaast schadevergoeding van [de verkoper] . Op grond van de artikelen 7:24 lid 1 en 6:74 lid 1 BW is [de verkoper] verplicht schade te vergoeden als er een tekortkoming is in de nakoming van de overeenkomst die hem kan worden toegerekend en [de consument] daardoor schade lijdt. Er is een tekortkoming als de auto niet de eigenschappen bezit die [de consument] op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

5.9.

[de consument] stelt dat hij schade heeft geleden doordat hij de auto heeft moeten laten ‘uitlezen’ bij een Audi-dealer, in verband met gebreken aan onder andere de motorelektronica en de versnellingsbak. Deze schade houdt dus geen verband met de onjuiste kilometerstand, waarvan [de consument] ook al op de hoogte was voordat hij de auto liet ‘uitlezen’. Dat hiervoor is geoordeeld dat de onjuiste kilometerstand een tekortkoming oplevert, brengt dus niet mee dat [de consument] daardoor schade heeft geleden. De vordering tot schadevergoeding kan daarom alleen dan worden toegewezen als ook de door [de consument] gestelde gebreken aan onder andere de motorelektronica en de versnellingsbak een tekortkoming opleveren.

5.10.

[de verkoper] heeft niet betwist dat de auto de door [de consument] gestelde gebreken heeft. Die gebreken blijken ook voldoende uit de door [de consument] overgelegde “Lijst met opgeslagen storingen” van 25 juni 2015 van Audi Service Centrum Amstelveen. Het verweer van [de verkoper] komt erop neer dat hij meent dat [de consument] slordig met de auto heeft gereden en dat de gebreken dus na de koop zijn ontstaan. Dat verweer heeft geen succes, gelet op het volgende.

5.11.

In artikel 7:18 lid 2 BW staat dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In dit geval hebben de gebreken aan de auto zich binnen zes maanden na de koop voorgedaan, nu de koop dateert van 18 april 2015 en de gebreken door een Audi-dealer zijn vastgesteld op 25 juni 2015. Dat brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat de gebreken al bestonden bij de koop, tenzij [de verkoper] bewijst dat die gebreken daarna zijn ontstaan. [de verkoper] heeft echter niets gesteld of aangevoerd waaruit kan blijken dat de gebreken na de koop zijn ontstaan. De enkele stelling dat [de consument] slordig met de auto zou hebben gereden, is daarvoor niet genoeg. Nu [de verkoper] zijn standpunt onvoldoende heeft gemotiveerd en onderbouwd, is er geen reden om nadere bewijslevering toe te staan en wordt als vaststaand aangenomen dat de gebreken al aanwezig waren bij de koop. De aard van de zaak en de gebreken verzetten zich daar ook niet tegen.

5.12.

De omstandigheid dat op de schriftelijke koopovereenkomst van 18 april 2015 staat dat [de consument] akkoord gaat met “de mankementen van de auto” is geen reden voor een ander oordeel. Zoals [de verkoper] zelf op de zitting heeft gezegd, bedoelde hij daarmee te wijzen op beschadigingen van het in- en exterieur van de auto en niet op de door de Audi-dealer vastgestelde gebreken.

5.13.

De door [de consument] gestelde gebreken aan de auto leveren dus (ook) een tekortkoming op en [de verkoper] is verplicht de schade die [de consument] daardoor lijdt te vergoeden, te weten een bedrag van € 51,59 voor de kosten van het ‘uitlezen’ van de auto door de Audi-dealer. Daarbij overweegt de kantonrechter dat de tekortkoming ook moet worden toegerekend aan [de verkoper] , omdat hij de auto heeft verkocht in de uitoefening van zijn bedrijf en onjuiste informatie heeft gegeven over de auto.

5.14.

De conclusie is dat de kantonrechter de vordering van [de consument] zal toewijzen. Daarbij is het niet nodig om de koopovereenkomst te ontbinden of te vernietigen, zoals [de consument] ook heeft gevorderd, omdat die overeenkomst al (buitengerechtelijk) is ontbonden door de e-mail van 11 augustus 2015 van de advocaat van [de consument] en hiervoor is geoordeeld dat die ontbinding gerechtvaardigd is.

5.15.

De proceskosten komen voor rekening van [de verkoper] , omdat hij ongelijk krijgt.

6 De beslissing

De kantonrechter:

6.1.

veroordeelt [de verkoper] om aan [de consument] te betalen een bedrag van € 6.300,00, te vermeerderen met de door [de consument] geleden schade tot een bedrag van € 51,79, en te vermeerderen met de wettelijke vanaf 18 april 2015 tot aan de dag van de gehele betaling;

6.2.

veroordeelt [de verkoper] tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant van [de consument] tot en met vandaag vaststelt op:

dagvaarding € 101,66

griffierecht € 221,00

salaris gemachtigde € 500,00 ;

en waarover na veertien dagen na dit vonnis wettelijke rente is verschuldigd;

6.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

6.4.

wijst de vordering voor het overige af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Jansen, kantonrechter en op 18 februari 2016 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter