Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:3194

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-05-2016
Datum publicatie
29-06-2016
Zaaknummer
4718631
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

No cure no pay. Overeenkomst door opdrachtgever beëindigd. Toch betalen?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/1870
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton – locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 4718631 \ CV EXPL 16-66

datum uitspraak: 4 mei 2016

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

[eiser]

te [woonplaats]

eiser

hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. A.C. de Kanter

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lands Advies B.V.

te Beverwijk

gedaagde

hierna te noemen Lands Advies

gemachtigde mr. R.B. van Beem.

De procedure

[eiser] heeft Lands Advies gedagvaard op 15 december 2016. Lands Advies heeft schriftelijk geantwoord.

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 17 februari 2016 een comparitie van partijen gelast, die heeft plaatsgevonden op 6 april 2016. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen verder naar voren hebben gebracht.

De feiten

a. [eiser] handelt onder de naam [handelsnaam] . [eiser] begeleidt klanten bij de aankoop, verkoop of waardering van assurantie-portefeuilles.

Lands Advies is een bemiddelaar, zij adviseert over en bemiddelt in verzekeringen, pensioenen, hypotheken en andere financiële producten.

Omdat Lands Advies voornemens was haar onderneming te verkopen, heeft zij op

11 september 2014 aan [eiser] een opdracht gegeven tot ‘dienstverlening bij verkoop van een assurantieportefeuille’ (hierna: ‘de overeenkomst’) In deze overeenkomst is het volgende opgenomen:

“Met betrekking tot het door de makelaar te rekenen tarief zijn de volgende afspraken gemaakt:

De courtage aan opdrachtgever in rekening te brengen bij het tot stand komen van een overeenkomst bedraagt: (…)

(…)

De makelaar ontvangt vergoeding van zijn reiskosten op basis van € 0,50 excl. BTW per in het belang van opdrachtgever afgelegde kilometer.

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zowel de opdrachtgever als de makelaar zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds zonder opgave van redenen te beëindigen. Indien echter, binnen een termijn van 6 maanden na intrekking van de opdracht door opdrachtgever, een overeenkomst wordt gesloten ten aanzien van de genoemde assurantieportefeuille welke het gevolg is van handelingen tijdens de opdracht door de makelaar verricht heeft de makelaar recht op de hiervoor genoemde courtage.

De bijgevoegde algemene voorwaarden van de Federatie TMV zijn van toepassing.”

In voornoemde algemene voorwaarden is bij D.5 opgenomen:

“De Opdrachtgever is honorarium en kosten aan de Makelaar verschuldigd indien:

a. een opdracht eindigt door intrekking door de Opdrachtgever;

b. een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;

c. een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Voorwerpen tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Makelaar tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Opdrachtgever, in strijd met artikel D. 3.

De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Makelaar tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met het sub c bedoelde artikel, indien de overeenkomst is tot stand gekomen binnen zes maanden nadat de termijn, waarvoor de opdracht is gegeven, is verlopen.”

In een email van 27 augustus 2014 heeft [eiser] aan Lands Advies het volgende bericht:

“Het tarief dat ik je opgeef is een van de mogelijkheden. De tariefstelling die mij het meest reëel over komt. Immers, jij geeft mij de opdracht de portefeuille te verkopen. Ik ga hard voor je aan de slag en doe mijn uiterste best om zo snel mogelijk voor een zo goed mogelijk bedrag een transactie voor je te realiseren. Het risico ligt helemaal bij mij. Veel uren nodig. Mijn risico. Geen transactie: Mijn risico. Etc. Snel tot zaken komen: Inderdaad mijn voordeel.

Met plezier kan ik op basis van uren maal tarief je belangen behartigen. Maar dat betekent wel dat elk aan jouw zaak besteed uurtje 2 wekelijks wordt gedeclareerd. Dus ook als we niet tot zaken komen. Ik vind dat vervelend omdat je dan een nota te betalen krijgt waar geen tastbaar resultaat tegenover staat. Als jij dat liever hebt, jouw keuze. Reken dan met een uurtarief van 195 Euro excl. BTW. Het aantal uren kan ik niet inschatten. Hangt af van het aantal besprekingen, de duur van de onderhandelingen en de daarbij betrokken externe partijen, het aantal opmerkingen dat koper en verkoper hebben op het koopcontract etc. Maar 200 uur is zo verstookt. Aan jou de keus.”

[eiser] heeft Lands Advies in contact gebracht met SAA Verzekeringen B.V. (hierna: SAA). Lands Avies en SAA hebben onderhandeld over een mogelijke verkoop van de onderneming van Lands Advies aan SAA. Een verkoop is niet tot stand gekomen.

SAA is opgenomen in het zoekbestand van [eiser] . [eiser] ontvangt van SAA een ‘findersfee’ als SAA door bemiddeling van [eiser] een portefeuille aankoopt.

Bij brief van 17 april 2015 heeft Lands Advies de overeenkomst met [eiser] beëindigd. Aan het slot van deze brief schrijft Lands advies:

“Als ik dat allemaal van tevoren had geweten had ik deze opdracht nooit aan jou verstrekt. Dat neemt niet weg dat ik blij ben dat je mij met SAA in contact hebt gebracht en dat ik mij besef dat je wel al wat werkzaamheden hebt verricht. Ik stel dan ook voor dat wij jou een redelijke vergoeding betalen voor het werk dat je tot nu toe hebt verricht. Graag ontvang ik een urenspecificatie en een redelijke voorstel voor een uurtarief, dan zal ik die uren aan jou uitbetalen en nemen we daarna definitie afscheid van elkaar. (…)”

i. [eiser] heeft Lands Advies op 20 april 2015 een factuur gestuurd van € 16.977,51 inclusief btw, waarvan € 814,94 voor reiskosten inclusief btw. Lands Advies heeft de factuur niet betaald.

De vordering

[eiser] vordert (samengevat) veroordeling van Lands Advies tot betaling van € 16.977,51, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. [eiser] legt aan de vordering ten grondslag dat Lands Advies op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden de door [eiser] gefactureerde uren en kilometervergoeding dient te betalen, dan wel dat Lands Advies dient te betalen, nu zij dat heeft toegezegd.

Het verweer

Lands Advies betwist de vordering. Zij voert aan dat [eiser] op grond van de overeenkomst enkel recht heeft op betaling van een courtage bij de totstandkoming van een koopovereenkomst. Er is geen koopovereenkomst tussen Lands Advies en SAA tot stand gekomen. In de overeenkomst is afgeweken van de algemene voorwaarden. Lands Advies heeft [eiser] bij brief van 17 april 2015 onverplicht aangeboden om tegen finale kwijting de gemaakte uren te vergoeden, maar op dat aanbod is [eiser] niet ingegaan. [eiser] wilde geen finale kwijting verlenen.

De beoordeling

1. Op 17 april 2015 heeft Lands Advies de overeenkomst met [eiser] beëindigd. Eén van de redenen die Lands Advies hiervoor heeft gegeven, is dat zij niet eerder ervan op de hoogte was dat [eiser] van SAA een findersfee ontvangt na het sluiten van een koopovereenkomst tussen Lands Advies en SAA.

2. In de overeenkomst staat dat deze door beide partijen kan worden beëindigd. Indien binnen zes maanden alsnog een koopovereenkomst tussen Lands Advies en SAA zou zijn gesloten, had Lands Advies de courtage moeten betalen op grond van de overeenkomst. Niet in geschil is dat hiervan geen sprake is geweest, zodat Lands Advies op grond van de overeenkomst geen betaling aan [eiser] is verschuldigd. [eiser] heeft gewerkt op “no cure

no pay” basis. Dit blijkt ook uit de email van 27 augustus 2014. [eiser] heeft hierin geschreven: “geen transactie, mijn risico.” [eiser] beroept zich op de algemene voorwaarden. In de overeenkomst is echter op het punt van de beloning afgeweken van het bepaalde onder D.5. van de algemene voorwaarden, nu is overeengekomen dat [eiser] op “no cure no pay” basis werkt. [eiser] kan dan ook geen beroep doen op dit onderdeel van de algemene voorwaarden.

3. In de brief van 17 april 2015 waarbij Lands Advies de overeenkomst heeft beëindigd, heeft zij [eiser] aangeboden een redelijke vergoeding te betalen voor het werk dat [eiser] heeft verricht om daarna definitief afscheid van elkaar te nemen. [eiser] heeft een factuur opgesteld. [eiser] heeft aangegeven niet akkoord te gaan met finale kwijting. [eiser] heeft dus het door Lands Advies gedane aanbod afgewezen. Daarmee is dat aanbod vervallen en is de regeling zoals deze in de overeenkomst was neergelegd, van kracht gebleven althans weer gaan gelden.

4. Gelet op het bovenstaande is Lands Advies de factuur van [eiser] niet verschuldigd, voor zover deze betrekking heeft op de in rekening gebrachte uren. Op grond van de overeenkomst is Lands Advies wel de bij die factuur in rekening gebrachte reiskosten

ad € 814,94 verschuldigd, aangezien de no cure no pay afspraak daarop niet ziet.

5. De vordering zal daarom tot € 814,94 worden toegewezen en voor het overige worden afgewezen.

6. De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat deze grotendeels in het ongelijk wordt gesteld.

De beslissing

De kantonrechter:

- veroordeelt Lands Advies tot betaling aan [eiser] van € 814,94 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a over dat bedrag vanaf 4 mei 2015 tot de dag van voldoening;

- veroordeelt [eiser] tot betaling van de proceskosten, die aan de kant van Lands Advies tot en met vandaag worden begroot op € 600,00 aan salaris van de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.P. Stolp, kantonrechter, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 4 mei 2016 in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter