Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2016:11421

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
08-11-2016
Datum publicatie
15-05-2017
Zaaknummer
5497890 BM VERZ 16-2778
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

bewind: ambtshalve ontslag bewindvoerder in alle zaken wegens gewichtige redenen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2017/170
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

Zaaknummer: 5497890 BM VERZ 16-2778

Uitspraakdatum:

Beschikking

Inzake het ambtshalve ontslag van de bewindvoerder:

[X] ,

handelend onder de naam Phoenix-Advies,

gevestigd te Den Helder (hierna ook te noemen: Phoenix-Advies),

in al die zaken die vallen onder het toezicht van de kantonrechter te Noord-Holland, waarbij [X] , h.o.d.n. Phoenix-Advies, tot bewindvoerder en mentor is benoemd.

procedure

Op 22 januari 2016 heeft de kantonrechter met mevrouw [X] (hierna: [bewindvoerder] ) een gesprek gevoerd naar aanleiding van verschillende klachten over haar bedrijfsvoering, waaronder de onterechte vermelding van het logo van de NBPB op haar website, het (zonder afbericht) niet verschijnen op zitting en het niet reageren op schriftelijke verzoeken van het bewindsbureau. [bewindvoerder] gaf tijdens dit gesprek aan dat zij nog met de NBPB in discussie was over het feit dat zij haar niet hebben toegelaten als lid en dat zij dit bij een advocaat had neergelegd. Daarnaast voerde zij aan dat de postbezorging in haar wijk heel slecht en zeer onregelmatig is. Ook wordt de post soms door kinderen bezorgd. [bewindvoerder] mist veel poststukken, die zij wel had verwacht. Zij heeft hierover geklaagd, maar dit heeft niet geholpen.

Tijdens dit gesprek zijn met [bewindvoerder] de volgende afspraken gemaakt:

- zij verwijdert snel het logo van uw website, nu zij haar (toekomstige) cliënten hiermee misleidt aangezien zij geen lid is van de NBPB;

- zij neemt spoedig een postbus om ervoor te zorgen dat post van het bewindsbureau en andere instanties haar zoveel mogelijk bereikt.

Op 9 maart 2016 is geconstateerd dat de website is verwijderd van internet. Echter, uit nadien ontvangen informatie is gebleken dat zij hiertoe eerst is overgegaan nadat zij daartoe bij vonnis van 7 maart 2016 door de voorzieningenrechter van deze rechtbank is veroordeeld, op straffe van een dwangsom. [bewindvoerder] heeft zich daarmee niet gehouden aan de afspraak om de website spoedig op eigen initiatief te verwijderen.

Op 30 augustus 2016 heeft de kantonrechter [bewindvoerder] wederom uitgenodigd voor een gesprek over haar bedrijfsvoering, nadat een medewerker van het bewindsbureau had geconstateerd dat haar website weer in de lucht was met daarop wederom het logo van de NBPB. Voorts lag aan deze uitnodiging ten grondslag het ontvangen signaal van de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente Den Helder, dat zij haar dossiers niet op orde heeft

en dat aanvragen (om bijzondere bijstand) daardoor vaak niet in behandeling kunnen worden genomen.

De volgende tekortkomingen worden daarbij ook genoemd:

- het ontbreken van een sluitend budgetplan;

- zij maakt zich bij schuldeisers niet bekend als bewindvoerder zodat de post naar rechthebbenden blijft gaan en instanties niet op de hoogte zijn van het bewind;

- zij betaalt niet alle vaste lasten waardoor schulden ontstaan;

- zij stuurt een stagiaire naar een intakegesprek;

- zij onderneemt geen actie als de deurwaarder wordt ingeschakeld;

- zij zou rommelen met beloningsverzoeken nu zij bij bewindsbureau niet om hoge tarief verzoekt maar dit hoge tarief wel bij de rechthebbenden in rekening brengt;

- zij reageert niet op verzoeken om aanvullende informatie; en

- zij vraagt niet alle toeslagen en tegemoetkomingen aan voor haar cliënten waardoor zij inkomsten mislopen.

In de volgende dossiers zijn ook door het bewindsbureau van de rechtbank Noord-Holland onregelmatigheden/tekortkomingen geconstateerd:

- BM7593, [belanghebbende 1] : geen eindrekening en verantwoording ontvangen en niet gereageerd op een rappel d.d. april 2016 van het bewindsbureau. De executeur heeft voorts vraagtekens gesteld bij door [bewindvoerder] in rekening gebrachte kosten. Geconstateerd is dat zij bij de ontruiming van de woning van rechthebbende het bedrijf van haar zoon heeft ingeschakeld (ondanks de schijn van belangenverstrengeling heeft zij hiervoor geen machtiging gevraagd) en dat voor de kosten van verhuizing en inrichting geen machtiging is verzocht.

- BM 11486, [belanghebbende 2] : geen plan van aanpak aanwezig. Geen rekening en verantwoording ingediend. Geen reactie op de brief van het bewindsbureau, omdat post niet zou worden bezorgd of veel te lang (een maand) onderweg zou zijn? Er zou geen bijzondere bijstand voor de bewindvoerderskosten zijn aangevraagd, terwijl rechthebbende een uitkering heeft.

- BM 11224, [belanghebbende 3] : Er is geen boedelbeschrijving en te laat eindrekening en verantwoording ingediend, na opheffing bewind. Bewind is opgeheven op verzoek van rechthebbende na klachten omtrent slechte communicatie, niet nakomen afspraken, het verdwijnen van poststukken en het oplopen van schulden. [bewindvoerder] verschijnt tot 2 x toe niet op zitting, waardoor de zaak niet inhoudelijk behandelt kan worden. Zij zou geen interne klachtenprocedure hebben. Ook schriftelijk reageert zij niet op verzoeken om een reactie op de klachten en de eindrekening en verantwoording.

- BM 54374, [belanghebbende 4] : Geen plan van aanpak en boedelbeschrijving ingediend, ondanks meerdere aanmaningen daartoe. Klachten over de bereikbaarheid. Er is geen inkomen geregeld.

- BM 16272, [belanghebbende 5] : geen plan van aanpak en boedelbeschrijving ingediend.

- BM 16732, [belanghebbende 6] : geen plan van aanpak en boedelbeschrijving ingediend. Communicatie verloopt niet goed tussen [bewindvoerder] en rechthebbende, reden waarom een ontslagverzoek is gedaan. Zij reageert niet op eerste verzoek maar eerst na daartoe te zijn aangemaand. Eindrekening en verantwoording is nog niet ontvangen, moest voor 25 juni 2016 worden ingestuurd.

Voorts is geconstateerd dat [bewindvoerder] in al haar dossiers een bedrag van € 7,50 voor bank- en telefoonkosten in rekening brengt, hetgeen niet is toegestaan nu volgens de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren in de jaarbeloning reeds een onkostenvergoeding is begrepen. Zij heeft hiervoor ook nooit machtiging gevraagd.

[bewindvoerder] gaf tijdens dit gesprek aan dat zij niet wist dat de website weer online is gezet, dat zij navraag gaat doen bij Argeweb en dat zij de website onmiddellijk zal laten verwijderen. Zij gaf aan dat zij de laatste maanden niet goed functioneert. Eind vorig jaar is zij na hartproblemen weer aan het werk gegaan, maar zij vermoedt achteraf dat zij een burn-out had. Daardoor heeft zij de afgelopen periode alleen de noodzakelijke werkzaamheden

opgepakt, zoals de ingekomen post. Zij heeft toegegeven dat zij veel werk heeft laten liggen in deze periode. Zij heeft geen contact opgenomen met het bewindsbureau om hiervan melding te maken. Volgens [bewindvoerder] gaat het de laatste weken weer beter.

De kantonrechter heeft met [bewindvoerder] de klacht van de afdeling schuldhulpverlening en de constateringen in bovengenoemde dossiers kort doorgenomen en haar aangegeven dat de kantonrechter overweegt om haar in alle zaken ambtshalve te ontslaan als bewindvoerder, omdat zij niet goed functioneert als bewindvoerder en zij haar verantwoordelijkheid niet neemt. [bewindvoerder] is het daarmee niet eens. Zij weerlegt de klachten door te wijzen op de problemen rondom de postbezorging en haar burn-out. Zij heeft onlangs besloten de schuldendossiers over te dragen aan een andere bewindvoerder en alleen nog dossiers van haar oorspronkelijke doelgroep, dementeren ouderen en

cliënten die in een instelling verblijven, te beheren. Dit zijn volgens haar zo’n 25-30 dossiers. Volgens haar zijn alle dossiers op orde. Op de constatering dat zij in meerdere dossiers geen rekening en verantwoording heeft ingediend en dat niet tijdig wordt gereageerd op klachten, heeft zij echter geen weerwoord.

Afgesproken is dat [bewindvoerder] vóór vrijdag 2 september 2016 een overzicht zou insturen van alle dossiers waarin zij bewindvoerder is, inclusief de benoemingen in andere arrondissementen, met daarbij een opgave van de dossiers die zij wil behouden en van alle schuldendossiers waarvoor een opvolgend bewindvoerder moet worden aangezocht. Hierbij is zij ook verzocht van alle dossiers de stand van zaken aan te geven met betrekking tot de rekening en verantwoording (alle fasen) en de klachten. De kantonrechter heeft [bewindvoerder] aangegeven dat zij zich na ontvangst van deze informatie zal beraden op haar verzoek om dossiers te mogen behouden. Geconstateerd is dat [bewindvoerder] zich niet aan deze afspraak heeft gehouden. Omdat van haar geen informatie werd ontvangen heeft [medewerker] , financieel medewerker bij het bewindsbureau van de rechtbank Noord-Holland, op 9 september 2016 telefonisch contact met haar opgenomen. Zij gaf in dit gesprek aan dat zij de stukken die week op de post heeft gedaan. Er is echter nimmer enig poststuk van haar ontvangen. Eerst op 12 september 2016 heeft de kantonrechter een reactie ontvangen, gedateerd 9 september 2016. Deze heeft zij zelf in de brievenbus van de

rechtbank gedaan en is niet per post verzonden. Bovendien is deze reactie opgemaakt naar aanleiding van het telefoongesprek met [medewerker] . De volgens [bewindvoerder] eerder per post verzonden informatie heeft zij niet meegestuurd. Zij reageert in plaats daarvan op de manier waarop de gesprekken met haar zijn gevoerd en geeft aan dat zij daarin onvoldoende ruimte heeft ondervonden om haar kant van het verhaal naar voren

te brengen. Zij ervaart het als een heksenjacht. Zij wil de schuldendossiers overdragen naar haar compagnon [compagnon] van Trustee en zij wil de beschermingsbewinden graag houden. Zij is ervan overtuigd dat alles dan beter zal gaan verlopen. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de heer [Compagnon] deze zaken direct overnemen. [bewindvoerder] is met de heer [Compagnon] in overleg om een VOF aan te gaan en zou graag op die manier de samenwerking met de rechtbank voortzetten.

Bij brief van 29 september 2016 heeft de kantonrechter [bewindvoerder] bericht dat zij daarmee niet akkoord zal gaan en dat zij voornemens is haar ambtshalve te ontslaan in alle dossiers, omdat de kantonrechter haar niet langer geschikt acht om te functioneren als bewindvoerder en/of mentor. Doorslaggevend hiervoor zijn de geconstateerde onregelmatigheden in de door haar beheerde dossiers, het feit dat zij bij herhaling een

website in de lucht houdt waarop zij het logo voert van de NBPB, terwijl zij daar geen lid van is, dat zij niet reageert op brieven van het bewindsbureau en andere instanties en dat zij zonder afbericht niet op zitting verschijnt en haar kennelijke onvermogen om op al deze punten verbetering aan te brengen. Uit het zakelijke dossier blijkt dat klachten over gebrekkige communicatie, het niet adequaat reageren op post en het niet tijdig indienen van de rekening en verantwoording in ieder geval al vanaf 2011 met [bewindvoerder] zijn

besproken. Onlangs heeft zij ook in de zaak BM 10796, [belanghebbende 7] , weer niet tijdig gereageerd op een ontslagverzoek. Voorts heeft zij niet voldaan aan de afspraken gemaakt in het laatste gesprek, door geen overzichten in te sturen als besproken. Ook neemt de kantonrechter het [bewindvoerder] kwalijk dat zij geen contact heeft gezocht met het bewindsbureau toen zij vanwege (burn-out)klachten haar werk als bewindvoerder niet

naar behoren kon doen, waardoor zaken zijn blijven liggen, althans dat zij daarvoor geen andere passende voorziening heeft getroffen. Niet uitgesloten kan worden dat de cliënten van [bewindvoerder] daarvan nadelige consequenties hebben ondervonden.

Voordat tot het ambtshalve ontslag is overgaan, is [bewindvoerder] in de gelegenheid gesteld haar dossiers zelf over te dragen aan een opvolgend bewindvoerder. Hiervan heeft zij geen gebruik gemaakt.

beoordeling

De kantonrechter stelt ten aanzien van het functioneren van Phoenix-Advies het volgende voorop.

Op grond van artikel 1:436 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dient de bewindvoerder zo spoedig mogelijk een beschrijving te maken van de aan het bewind onderworpen goederen en een afschrift daarvan in te dienen bij de griffie van de bevoegde rechtbank.

Op grond van artikel 1:445 BW dient de bewindvoerder jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop het bewind is gevoerd.

De voornoemde verslagen zijn van essentieel belang om de kantonrechter in staat te stellen zijn toezichthoudende taak te vervullen.

Op grond van artikel 1:448 eerste lid aanhef en onder e BW eindigt de taak van de bewindvoerder door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend.

Op grond van het tweede lid van dit artikel wordt het ontslag onder meer verleend wegens gewichtige redenen.

De kantonrechter stelt vast dat de inhoud van de hiervoor vermelde stukken en de daaruit voortvloeiende gang van zaken een verontrustend beeld geven van de bedrijfsvoering van Phoenix-Advies. Er is sprake van onregelmatigheden in de door Phoenix-Advies beheerde dossiers, er wordt niet gereageerd op brieven van het bewindsbureau en andere instanties en Phoenix-Advies verschijnt zonder afbericht niet op zitting. Er zijn klachten over gebrekkige communicatie, het niet reageren op post en het niet tijdig indienen van de (eind)rekening en verantwoording. In meerdere zaken is door de rechthebbende verzocht te mogen overstappen naar een andere bewindvoerder, aan welke verzoeken onvrede over de werkwijze van Phoenix-Advies ten grondslag ligt.

Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat ten aanzien van Phoenix-Advies moet worden geoordeeld dat de wijze waarop zij haar taken uitoefent, niet zodanig is dat de belangen van de rechthebbenden in voldoende maten worden gediend. Voorts maakt de gebrekkige wijze van verslaglegging dat de kantonrechter zijn toezichthoudende taak in onvoldoende mate kan uitoefenen. Gelet hierop stelt de kantonrechter vast dat sprake is van gewichtige redenen als bedoeld in artikel 1:448 lid 2 BW. Phoenix-Advies zal op die grond als bewindvoerder en mentor worden ontslagen in alle bij de rechtbank Noord-Holland lopende dossiers.

beslissing

De kantonrechter:

 • -

  ontslaat met ingang van heden [X] , handelend onder de naam Phoenix-Advies, correspondentieadres: postbus 1050, 1780 EB Den Helder, als bewindvoerder over alle onder het bewind vallende goederen die toebehoren aan rechthebbenden, in alle zaken die lopen bij de rechtbank Noord-Holland, genoemd in de aan deze beschikking gehechte lijst met vermelding van het BM-nummer;

 • -

  ontslaat met ingang van heden [X] , handelend onder de naam Phoenix-Advies, correspondentieadres: postbus 1050, 1780 EB Den Helder, als mentor in alle zaken die lopen bij de rechtbank Noord-Holland, genoemd in de aan deze beschikking gehechte lijst met vermelding van het MB-nummer;

 • -

  houdt de beslissing omtrent de benoeming van een opvolgend bewindvoerder en mentor aan;

 • -

  verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. L. Boonstra, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op bovengenoemde datum in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter