Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:5824

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
14-07-2015
Datum publicatie
16-07-2015
Zaaknummer
AWB - 14 _ 1134
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Planschade - uit te werken bestemming - invulling naar redelijke verwachting

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Alkmaar

Bestuursrecht

zaaknummer: ALK 14/1134

uitspraak van de meervoudige kamer van 14 juli 2015 in de zaak tussen

[eisers], te [woonplaats], eisers

(gemachtigde: mr. T. de Beet),

en

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, verweerder

(gemachtigde: M. Klarenbeek).

Procesverloop

Bij besluit van 26 november 2013 (het primaire besluit) heeft verweerder aan eisers een tegemoetkoming in planschade van € 4.400,00, te vermeerderen met de wettelijke rente en de betaalde leges ad € 300,00, toegekend.

Bij besluit van 24 april 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers ongegrond verklaard.

Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 17 maart 2015. [eiser] is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

De rechtbank heeft het beroep ter zitting gezamenlijk behandeld met de beroepen met de zaaknummers 14/1133 en 14/1138.

De rechtbank heeft de termijn voor het doen van uitspraak verlengd.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) kennen burgemeester en wethouders degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van een in het tweede lid vermelde oorzaak, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd.

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, is een bepaling van een bestemmingsplan, beheersverordening of inpassingsplan niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.3, artikel 3.6, eerste lid, of artikel 3.38, derde of vierde lid, een oorzaak, als bedoeld in het eerste lid.

Ingevolge het zesde lid wordt schade als gevolg van een bepaling als bedoeld in artikel 3.3 of artikel 3.6, eerste lid, onder c, of artikel 3.38, derde of vierde lid, eerst vastgesteld op grond van een krachtens die bepaling genomen besluit. (in werking getreden op 25 april 2013)

Ingevolge artikel 6.2, eerste lid, blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager.

Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder b, blijft van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een onroerende zaak in ieder geval voor rekening van de aanvrager: een gedeelte gelijk aan twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade.

Ingevolge artikel 6.5, aanhef en onder a, vergoeden burgemeester en wethouders, indien zij een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 toekennen, daarbij tevens de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand.

2. Voor de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient te worden onderzocht, of de aanvrager als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren en ten gevolge daarvan schade lijdt of zal lijden. Hiertoe dient het planologisch regime na de wijziging, waarvan gesteld wordt dat deze planschade heeft veroorzaakt, te worden vergeleken met het oude planologisch regime. Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar wat maximaal op grond van het oude planologisch regime kon worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking heeft plaatsgevonden. Slechts ingeval realisering van de maximale mogelijkheden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan aanleiding bestaan om van dit uitgangspunt af te wijken.

3. Eisers zijn eigenaar van de vrijstaande woning met garage/werkplaats en schuur aan [adres] (hierna: de woning). Op 11 september 2012 hebben zij verweerder verzocht om een tegemoetkoming in planschade die zij stellen te hebben geleden ten gevolge van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “De Blauwe Berg 2009” (hierna: het nieuwe bestemmingsplan), op 3 mei 2010 (hierna: de peildatum) en onherroepelijk geworden op 20 oktober 2010. Dit plan is de planologische basis voor het oprichten van een woonwijk achter de bebouwing aan [naam wijk], waarbij de percelen aan [naam wijk] van de woonwijk worden gescheiden door een sloot. Onder het voordien geldende bestemmingsplan “De Blauwe Berg 1978” (hierna: het oude bestemmingsplan) hadden de gronden waarop de woonwijk is gesitueerd de bestemming “Water” en de uit te werken bestemming “Openbaar Gebied”.

4. Verweerder heeft voor het op de aanvraag te nemen besluit advies gevraagd aan de [naam adviesbureau] (hierna: de [naam adviesbureau]).

In een advies van 22 oktober 2013 heeft de [naam adviesbureau] een vergelijking gemaakt tussen de planologische mogelijkheden in het plangebied onder het oude en het nieuwe bestemmingsplan. Uit deze vergelijking heeft de [naam adviesbureau] de conclusie getrokken dat eisers als gevolg van de planologische verandering in een nadeliger positie zijn komen te verkeren en dat daaruit voor vergoeding vatbare schade, in de vorm van een waardevermindering van de woning op de peildatum van € 280.000,00 naar € 270.000,00, is voortgevloeid. Voorts is in het advies vermeld dat artikel 6.2, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wro op de aanvraag van toepassing is, zodat een gedeelte van de schade, gelijk aan twee procent van de waarde van de woning onmiddellijk vóór het opkomen ervan, zijnde € 5.600,00 voor rekening van eisers dient te worden gelaten. Gelet hierop resteert een tegemoetkoming van € 4.400,00.

Verweerder heeft dit advies aan het besluit van 26 november 2013 ten grondslag gelegd en dat besluit in bezwaar gehandhaafd.

5. Eisers hebben ter zitting aangegeven de beroepsgrond dat verweerder het bezwaar van eisers ten onrechte niet gegrond heeft verklaard, niet te handhaven.

6. Eisers stellen zich op het standpunt dat het advies van de [naam adviesbureau] onzorgvuldig is voorbereid en ondeugdelijk is gemotiveerd, te meer nu [naam adviesbureau] in een eerder advies kwam tot een aanzienlijk hogere tegemoetkoming. Verweerder mocht dit advies niet ten grondslag leggen aan het bestreden besluit nu dat is gebaseerd op een onjuiste planvergelijking, aldus eiser. Zij verwijzen ter onderbouwing van hun standpunt naar het - eerst in beroep - door hen overgelegde tegenadvies van 20 augustus 2014 opgesteld door mr. [naam] van [naam bureau] te [plaats].

6.1

Artikel 9 (Openbaar gebied -OG) van het bestemmingsplan “De Blauwe Berg 1978” luidt als volgt:

1. De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor openbaar gebied, zoals wandelparken, ligweiden en speelterreinen, alsmede voor openbare recreatieve accommodaties ten behoeve van sport en spel, zoals tennisbanen en trimbanen met de daartoe benodigde gebouwen en andere bouwwerken, zoals lichtmasten, bruggen en hekwerken met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen en wegen, (brom-) fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen, waterlopen en vijvers.

2. Burgemeester en wethouders moeten de bestemming uitwerken met inachtneming van navolgende regelen:

a. Er zullen wegen worden opgenomen, ongeveer volgens de op de kaart aangegeven aanduiding “Structurele verbindingen waarop auto’s toegestaan zijn”, onder andere voor gemotoriseerd verkeer waarbij tevens in de berm langs de wegen parkeergelegenheden voor ten hoogste 310 personenauto’s mogen worden aangelegd;

b. Er zullen bromfiets-, fiets- en voetpaden worden opgenomen ongeveer volgens de op de kaart aangegeven aanduiding “Structurele verbindingen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers”;

c. Er zullen fiets- en voetpaden worden opgenomen ongeveer volgens de op de kaart aangegeven aanduiding “Structurele verbindingen voor voetgangers en fietsers”;

d. Er zullen voetpaden worden opgenomen ongeveer volgens de op de kaart aangegeven aanduiding “Structurele verbindingen voor voetgangers”;

e. Er zullen parkeerterreinen voor personenauto’s worden opgenomen ongeveer ter plaatse van de op de kaart aangegeven aanduiding “parkeerterrein”, waarbij in totaal het aantal van 250 parkeerplaatsen niet mag worden overschreden;

f. Ten behoeve van de recreatieve accommodaties mag een openbare tennisaccommodatie bestaande uit maximaal 3 banen worden opgenomen;

g. De totale grondoppervlakte van de onder lid 1 bedoelde gebouwen zal niet meer bedragen dan 1 ‰ van de grondoppervlakte met de bestemming OG, waarbij de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 4.50 m mag bedragen en de gebouwen afgedekt zullen worden met daken waarvan de helling ten minste 22,5º zal en ten hoogste 45º mag bedragen;

h. Ten minste 6% van het oppervlak van de gronden dient te worden bestemd voor (opervlakte-)water.

Voor de betreffende gronden geldt geen uitwerkingsplan.

6.2

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) is de [naam adviesbureau] te beschouwen als een onafhankelijke deskundige op het gebied van planschade. Uit hetgeen eisers in dat verband hebben betoogd, blijkt niet van concrete omstandigheden op grond waarvan de onafhankelijkheid van de [naam adviesbureau] in hun geval in twijfel moet worden getrokken. Verweerder mag op door de [naam adviesbureau] uitgebrachte adviezen afgaan tenzij blijkt dat het advies van de [naam adviesbureau] onzorgvuldig tot stand is gekomen of daaraan anderszins gebreken kleven.

6.3

Volgens de tussenuitspraak van de Afdeling van 17 april 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ7707) mogen de mogelijkheden van de uit te werken bestemming bij de planvergelijking niet buiten beschouwing worden gelaten. Met die mogelijkheden dient volgens de Afdeling aldus rekening te worden gehouden dat bij de planvergelijking dient te worden onderzocht wat ten tijde van de inwerkingtreding van het betrokken planologische besluit naar redelijke verwachting de invulling van de uit te werken bestemming van de gronden zou zijn. In dat verband komt onder meer betekenis toe aan de uitwerkingsregels, de toelichting bij het bestemmingsplan en de mate waarin een en ander, naar aard en omvang, binnen de ruimtelijke kenmerken van de omgeving en het geldende planologische beleid past.

De [naam adviesbureau] is in het definitieve advies terecht uitgegaan van dit uitgangspunt.

6.4

[naam adviesbureau] is bij de planvergelijking uitgegaan van de redelijke verwachting dat de invulling van de uit te werken bestemming zou bestaan uit gebruik van de betreffende gronden ten behoeve van extensieve sport en recreatie en daarbij behorende bebouwing. [naam adviesbureau] gaat daarbij uit van de mogelijkheid om nabij de woning van eisers een tennisbaan te realiseren.

6.5

Met betrekking tot de beantwoording van de vraag wat naar redelijke verwachting de invulling van de uit te werken bestemming “Openbaar Gebied” is, overweegt de rechtbank dat vaststaat dat de uitwerkingsregels de realisatie van een openbare recreatieve accommodatie zoals een tennisaccommodatie op de betreffende locatie mogelijk maken. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat ter plaatse tennisbanen naar redelijke verwachting niet zouden kunnen worden gerealiseerd. De maatvoering van de tennisbanen is hiervoor niet van belang. De uitwerkingsregels laten voorts verlichting (lichtmasten) toe, zodat ook daarvan dient te worden uitgegaan. Dat er ooit - omstreeks 1978 - plannen waren van verweerder, uitgewerkt in een maquette, om op die locatie een park te maken doet aan het voorgaande niet af.

De in de uitwerkingsregels gegeven uitgangspunten met betrekking tot het opnemen van voet- en fietspaden en wegen geven niet, zoals eisers betogen, een dusdanige beperking dat feitelijke realisatie van een tennisaccommodatie onmogelijk wordt gemaakt. De uitwerkingsregels laten juist – zoals verweerder ook heeft gesteld – ruimte om de paden en wegen dusdanig te situeren dat de gewenste invulling van het uitwerkingsplan kan worden gerealiseerd.

Noch de toelichting bij het bestemmingsplan, noch de ruimtelijke kenmerken van de omgeving beperken hetgeen in ruime zin door de uitwerkingsregels mogelijk wordt gemaakt.

Dat een belangenafweging mogelijk tot een afwijkende besluitvorming zou kunnen leiden, leidt niet tot een ander oordeel. In een ‘redelijke invulling’ ligt immers besloten dat niet slechts één invulling mogelijk is.

Ook de door eisers aangehaalde VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” en de daarin opgenomen afstandsmaten, geven geen aanleiding voor het oordeel dat in het [naam adviesbureau]-advies een te vergaande invulling is gegeven aan de uit te werken bestemming reeds nu, zoals uit jurisprudentie van de Afdeling volgt (onder meer de uitspraak van 24 juli 2002 ECLI:NL:RVS:2002:AE5768), de afstandsmaten uit de VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” indicatief van aard zijn, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

Verweerder heeft dan ook mogen volstaan met het [naam adviesbureau]-advies en het op dit punt mogen volgen. Het betoog slaagt niet.

9. Eisers voeren voorts aan dat in de planvergelijking voor wat betreft het nieuwe planologische regime niet is betrokken dat in alle woningen bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, hetgeen van wezenlijke invloed is op het woongenot van eisers.

9.1

De rechtbank stelt vast dat in het advies van [naam adviesbureau] bij de weergave van het nieuwe planologische regime, ook de mogelijkheid om kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toe te staan, is opgenomen. Uit de betreffende bepalingen volgt dat het om activiteiten gaat met een (zeer) geringe ruimtelijke uitstraling. Met verweerder is de rechtbank van mening dat de primaire functie wonen is en dat de toegestane activiteiten hieraan geen afbreuk doen. Bovendien heeft [naam adviesbureau] dit in de beoordeling betrokken en hieruit niet de conclusie getrokken dat dit tot een planologisch nadeel leidt. Het betoog slaagt niet.

9.2

Het tegenadvies van 20 augustus 2014 van mr. [naam] is eerst in beroep ingediend. Hierdoor kon verweerder hiermee in het bestreden besluit geen rekening houden. Daarenboven gaat het tegenadvies bij de planologische vergelijking van onjuiste uitgangspunten uit. De rechtbank volgt hierin verweerder die hierop in het verweerschrift alsnog ingaat. Het tegenadvies geeft derhalve geen aanleiding voor de rechtbank om tot een andere conclusie te komen.

10. Het beroep is ongegrond. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. S.M. van Velsen, voorzitter, en mr. drs. J.H.A.C. Everaerts en mr. I.M. Ludwig, leden, in aanwezigheid van mr. Y.R. Boonstra-van Herwijnen, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2015.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening of om het opheffen of wijzigen van een bij deze uitspraak getroffen voorlopige voorziening.