Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:12151

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
04-12-2015
Datum publicatie
01-06-2016
Zaaknummer
AWB - 15 _ 1002
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane. Indeling FM-transmitter.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
DouaneUpdate 2016-0314
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank noord-holland

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer: HAA 15/1002

uitspraak van de meervoudige kamer van 4 december 2015 in de zaak tussen

[X 1] B.V. (voorheen [X 2] B.V.), gevestigd te [Z] , eiseres

(gemachtigde: mr. R. Andringa),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Nijmegen, verweerder.

Procesverloop

Verweerder heeft met dagtekening 25 juni 2014 aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) voor € 15.038,04 aan douanerechten uitgereikt.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de utb gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 november 2015 te Haarlem.

Namens eiseres is verschenen [A] , bijgestaan door de gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden mr. C.C. Dekker en mr. B.C. Brouwer.

Overwegingen

Feiten

1. [A BEDRIJF] B.V. heeft in 2012 en 2013 in haar hoedanigheid van direct vertegenwoordiger van [X 2] B.V. (de rechtsvoorganger van eiseres, hierna: [X 2] ) aangifte voor het brengen in het vrije verkeer gedaan van de [A PRODUKT] with iLapel (hierna: [A PRODUKT] ) en de [B PRODUKT] . De [A PRODUKT] is onder meer aangegeven onder de GN-codes 8525 60 00 (0%) en 8529 90 20 (0%). De [B PRODUKT] is onder meer aangegeven onder GN-code 8529 90 20. De [A PRODUKT] en de [B PRODUKT] worden hierna samen aangeduid als de [C PRODUKT] .

2. De [C PRODUKT] bestaat uit een FM-transmitter die met een koord om de nek of met een clip aan de broekriem wordt bevestigd. De [C PRODUKT] wordt ingevoerd met een microfoon (iLapel) die door middel van een snoer aan de transmitter is verbonden en met een clip aan de kleding kan worden bevestigd. De [C PRODUKT] kan door de aanwezigheid van een externe uitgang ook op een andere bron dan een microfoon worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld een tv, een iPad of een MP3-speler. Het geluid wordt via FM-transmissie draadloos naar de ontvanger (een hoortoestel of cochleair implantaat) overgebracht.

3. Bij de gedingstukken bevindt zich een brochure van [X 2] waarin de gebruikte technologie, voor zover van belang, als volgt wordt omschreven:

“(…)

Roger is de nieuwe standaard in draadloze technologie. (…) Roger maakt een betrouwbare breedbandige audioverzending zonder merkbare vertraging mogelijk naar miniatuur (low power) ontvangers voor toepassing bij hoortoestellen of cochleair implantaten. (…)

Roger is een adaptieve, digitale en draadloze transmissietechnologie in de 2,4 GHz band. Audiosignalen worden gedigitaliseerd, ingedeeld in zeer korte (160 µs) digitale codesalvo’s (pakketjes) en diverse keren uitgezonden via verschillende kanalen tussen 2,4000 en 2,4835 GHz. Door dit frequentieverspringen tussen kanalen, in combinatie met het herhaald uitzenden, worden interferentieproblemen voorkomen. (…)”

4. Op de website van [X 2] wordt de [B PRODUKT] als volgt omschreven:

“Roger is het meest veelzijdige systeem van zijn soort. Het werkt samen met nagenoeg elk hoortoestel en cochleair implantaat. Bovendien is het compatibel met SoundField. De [B PRODUKT] is de enige microfoon die spraak tegelijk kan versturen naar Roger-ontvangers, FM-ontvangers én de SoundField-speaker.”

5. In 2014 heeft een controle na de invoer (hierna: cni) plaatsgevonden bij [X 2] naar de aanvaardbaarheid van aangiften waarbij goederen zijn aangegeven onder de GS-posten 8525 en 8529. Het op 17 juni 2014 opgemaakte controlerapport houdt onder meer in:

“Op 11 maart 2014 heeft de heer [B] van de afdeling “Product Marketing” bij [X 2] mij een demonstratie gegeven van de werking van de [B PRODUKT] . Desgevraagd heeft de heer [B] mij medegedeeld dat de microfoon het wezenlijk karakter van de [B PRODUKT] bepaalt. De [B PRODUKT] kan of doet niets zonder gebruik van de microfoon.”

Geschil
1. In geschil is de indeling van de [C PRODUKT] in de GN.

2. Eiseres stelt zich primair op het standpunt dat de [C PRODUKT] moet worden ingedeeld onder GN-code 8517 69 90 (0%). Subsidiair stelt eiseres zich op het standpunt dat de [C PRODUKT] moet worden ingedeeld onder GN-code 8517 62 00 (0%).

Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vermindering van de utb met € 14.931,33 tot € 106,71.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de [C PRODUKT] moet worden ingedeeld onder GN-code 8518 10 95 (2,5%).

Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

Van toepassing zijnde regelgeving

Post 8517 (tekst 2012 en 2013)

8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528:

(…)

- andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk):

(…)

8517 62 00 - - toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen

8517 69 - - andere:

(…)

8517 69 90 - - - andere

De toelichting IDR bij post 8517 luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Deze post omvat apparaten voor het overbrengen of ontvangen van het gesproken woord of

van een ander geluid, beelden of andere gegevens tussen twee punten door modulatie van

een elektrische stroom of van een optische golf in een niet-draadloos netwerk of voor middel

van elektromagnetische golven in een draadloos netwerk. Het signaal kan analoog of digitaal

zijn. De netwerken, die onderling kunnen zijn verbonden, omvatten telefonie, telegrafie,

radio-telefonie, radio-telegrafie, lokale (Local Area Network (LAN) of uitgestrekte (Wide

Area Network (WAN)) netwerken.

(…)

Afzonderlijk aangeboden microfoons en ontvangers (ook indien gecombineerd) en

luidsprekers vallen onder post 85 18 (…).”

Post 8518 (tekst 2012 en 2013)

8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische audiofrequentieversterkers; elektrische geluidsversterkers:

8518 10 - microfoons en statieven daarvoor:

(…)

8518 10 95 - - andere

De IDR toelichting bij post 8518 luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Deze post omvat afzonderlijk aangeboden microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons en elektrische audiofrequentieversterkers van alle soorten, ongeacht de speciale uitvoering van sommige dezer toestellen. Deze post omvat eveneens elektrische geluidsversterkers.

A. Microfoons en statieven daarvoor

Microfoons zijn toestellen waarvan de geluidstrillingen worden omgezet in elektrische wisselspanningen die kunnen worden uitgezonden, opgevangen of geregistreerd. (…)”

Beoordeling van het geschil

1. Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en postonderverdelingen en de aantekeningen op de afdelingen of de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ), dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (GS) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

2. Tussen partijen is niet in geschil dat de [A PRODUKT] en de [B PRODUKT] over dezelfde objectieve kenmerken en eigenschappen beschikken. De rechtbank ziet geen aanleiding daar anders over te oordelen.

3. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting stelt de rechtbank vast dat de [C PRODUKT] via de iLapel of een andere bron spraak ontvangt en dat draadloos naar het hoortoestel of cochleair implantaat zendt. Aldus is sprake van een toestel voor het ontvangen en verzenden van spraak (in een draadloos netwerk), zodat de [C PRODUKT] moet worden ingedeeld onder GN-code 8517 62 00. De [C PRODUKT] kan niet worden aangemerkt als een microfoon, aangezien de [C PRODUKT] niet over een ingebouwde microfoon beschikt en zonder input via de iLapel of een andere externe bron niet functioneert. Indeling onder GN-code 8518 10 95 is daarom niet aan de orde. Dat de [B PRODUKT] op de website van [X 2] als microfoon wordt aangeduid en dat een medewerker van [X 2] tijdens de cni heeft verklaard dat de [B PRODUKT] niets doet of kan zonder het gebruik van de microfoon, leidt niet tot een ander oordeel.

4. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard. Tussen partijen in niet in geschil dat de utb in dat geval moet worden verminderd met

€ 14.931,33 tot € 106,71.

Proceskosten

De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten. Deze kosten stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op € 1.468 (1 punt voor het indienen van het bezwaarschrift, 1 punt voor het verschijnen ter hoorzitting met een waarde per punt van € 244, 1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 490 en een wegingsfactor 1).

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de utb met € 14.931,33 tot € 106,71;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 1.468;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 331 aan eiseres te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.H.L.C. Bijvoet, voorzitter, mr. M.C.A. Onderwater en mr. A. van Dongen, leden, in aanwezigheid van E. Hoekman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 4 december 2015.

griffier voorzitter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Amsterdam (belastingkamer), Postbus 1312,

1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1. bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2. het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.