Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:11975

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
07-10-2015
Datum publicatie
07-03-2016
Zaaknummer
4113670 VV EXPL 15- 4036
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenrecht. Koop van een oldtimer, merk Buick. Beroep op non-conformiteit, bedrog en dwaling afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2016/663
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

Zaaknr./rolnr.: 4113670 VV EXPL 15- 4036

Uitspraakdatum: 7 oktober 2015

Vonnis in de zaak van:

[eiser]

wonende te [woonplaats]

eiser

verder te noemen: [eiser]

procederend in persoon

tegen

[gedaagde]

zaakdoende te [plaats]

gedaagde

verder te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon

1. Het procesverloop

1.1.

[eiser] heeft bij dagvaarding van 24 april 2015 een vordering tegen [gedaagde] ingesteld. [gedaagde] heeft schriftelijk geantwoord en daarbij producties overgelegd.

1.2.

Op 4 september 2015 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2. De feiten

2.1.

[gedaagde] exploiteert een handelsonderneming die onder meer auto's (oldtimers) in opdracht van particulieren verkoopt.

2.2.

[gedaagde] heeft via onder andere de internetsites van autowereld.nl en marktplaats.nl een oldtimer van het merk Buick te koop aangeboden. Het betrof een gele tweedeurs cabriolet met een cylinderinhoud van 5700cc uit 1973. In de advertentie is vermeld: "(...) Bijzonderheden. In opdracht; de bovenstaande gegevens kloppen niet; komt door vwe partner, waar wij niet de juiste gegevens kunnen invullen. Deze Buick heeft een Pontiac motor 350 met automaat de motor loopt perfect en de automaat schakeld goed. De bekleding is netjes en heel (schoon maken.) Banden zijn goed. Met wit zijvlak. De cabriolet kap is zeer goed en electr-hydr te bedienen. Er zijn geen papieren bij de prijs van een mooie op marktplaats zie ik voor € 24950 in nieuwehorne (...) Deze Buick nu voor € 6500. Mee zoals is. (...)".

2.3.

[eiser] heeft naar aanleiding van deze advertentie telefonisch contact opgenomen en gesproken met [waarnemer] , die voor [gedaagde] waarneemt wanneer zij niet aanwezig is. [waarnemer] en [eiser] hebben telefonisch overeenstemming bereikt over een koopsom van
€ 4.500,-.

2.4.

[eiser] is op 6 oktober 2014 met zijn vader naar [plaats] afgereisd om de auto op te gaan halen. Hij heeft daar de auto bekeken en een proefrit gemaakt. Omdat hij geen rijbewijs kon tonen, heeft [waarnemer] bij die proefrit de auto bestuurd.

2.5.

[eiser] heeft vervolgens de auto op een aanhanger geladen en de overeengekomen koopsom van € 4.500,- contant betaald. Voorts heeft hij een door [waarnemer] handgeschreven stuk ondertekend, waarin staat: "Ondergetekende [naam eiser] , adres [adres] , rijbewijsnr. [rijbewijsnummer] , Verklaart te hebben gekocht een Buick +/- 1968 zoals gezien, bereden en akkoord bevonden € 4 500. Koper kan op generlei wijze aanspraak maken of bedingen doen daar dit een restauratie object is. Koper doet afstand van iedere aansprakelijkheid betreffende dit object Buick cabriolet + 1968 geen ... Het hierin vermelde nummer van het rijbewijs is dat van de vader van [eiser] .

2.6.

[eiser] heeft de auto naar [bedrijf] (een monteursbedrijf, gespecialiseerd in Buicks) gebracht. Deze heeft bij e-mail van 23 oktober 2014 geschreven dat de auto niet is voorzien van de originele of van de in de advertentie vermelde motor, dat de aanwezige motor in matige tot slecht staat is, dat de stuurinstallatie op gevaarlijke wijze is gelast en ook andere gebreken vertoont, dat de aandrijfas op amateuristische wijze is aangepast, dat de versnellingsbak los onder de auto hangt, en dat grote delen van de auto doorgeroest zijn.

2.7.

Bij brief van 5 november 2014 heeft de toenmalige gemachtigde van [eiser] wegens voormelde gebreken de koop ontbonden en [gedaagde] gesommeerd tot terugbetaling van de koopsom. Deze gemachtigde heeft die sommatie bij latere brieven herhaald. [gedaagde] heeft hieraan geen gevolg gegeven.

3. De vordering en het verweer

3.1. [eiser] vordert - samengevat - ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst en betaling door [gedaagde] van de koopsom ad € 4.500,- te vermeerderen met de wettelijke rente daarover, alsmede een verklaring voor recht dat de verklaring van afstand van aansprakelijkheid van 7 oktober 2014 niet rechtsgeldig is en veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.
3.2. [eiser] voert daartoe aan dat de auto non-conform is, althans dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen door bedrog dan wel dwaling. De auto verkeerde in veel slechtere staat dan [eiser] op grond van de door [gedaagde] verstrekte informatie kon en mocht verwachten. Indien [eiser] voor de koop had geweten in welke staat de auto daadwerkelijk verkeerde, had hij de koop niet gesloten.
3.3. Van non-conformiteit, bedrog of dwaling is geen sprake. [gedaagde] heeft als bemiddelaar de auto te koop aangeboden en daarbij de haar bekende informatie vermeld. Daarbij is duidelijk vermeld dat alle risico's voor rekening van de koper zijn. De staat van de auto is overeenkomstig hetgeen je bij een Buick van meer dan veertig jaar oud voor een koopsom van € 4.500,- mag worden verwacht. [gedaagde] heeft verder aangevoerd dat zij niet de verkoopster van de auto is, maar uitsluitend als bemiddelaar tussen [eiser] en de eigenaar is opgetreden.­4. De beoordeling

4.1.

De kantonrechter stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen nu het gaat om een consumentenovereenkomst als bedoeld in artikel 103 Rv.

4.2.

Vervolgens is het verweer van [gedaagde] dat zij niet de verkoper is maar slechts de bemiddelaar, aan de orde. Dit verweer wordt verworpen. Anders dan door vermelding van de woorden: "in opdracht" in de verkoopadvertentie, heeft [gedaagde] op geen enkele wijze aan [eiser] kenbaar gemaakt dat zij handelde als bemiddelaar en zelf niet aan de koopovereenkomst gebonden zou zijn. In elk geval heeft zij nagelaten aan [eiser] kenbaar te maken wie in deze als de principaal (verkoper) moest worden aangemerkt, hetgeen temeer op haar weg had gelegen nu er geen schriftelijke koopovereenkomst is, de auto geen kenteken had en er dus ook geen kentekenbewijzen waren en [eiser] de koopsom aan [gedaagde] heeft betaald. Het moet er in de relatie tussen [eiser] en [gedaagde] dan ook voor gehouden worden dat [gedaagde] de verkoopster en contractspartij is.

4.3.

Voor wat betreft het beroep van [eiser] op non-conformiteit, bedrog en dwaling heeft als uitgangspunt te gelden dat het hier niet gaat om een normale tweedehands auto waarmee, naar de verkoper bekend verondersteld mag worden,de koper aan het verkeer wil gaan deelnemen, maar om een auto van meer dan veertig jaar oud (oldtimer) die in de regel alleen door liefhebbers worden aangeschaft. Van kopers van dergelijke objecten mag worden verwacht dat zij zich enigszins oriënteren op bijvoorbeeld internet alvorens tot koop over te gaan. Voorts geldt dat de prijs van dergelijke oude auto's in hoge mate wordt bepaald door de exclusiviteit ervan.

4.4.

De kantonrechter is van oordeel dat [eiser] op grond van de navolgende omstandigheden geen hoge verwachtingen van de staat van de auto kon en mocht hebben. Ten eerste blijkt uit een beperkte oriëntatie op internet dat een vergelijkbare auto in goede staat tussen de € 20.000,- en € 25.000,- kost. Dat is ook expliciet aangegeven in de advertentie waar [eiser] op af is gegaan. Ten tweede is de informatie die in de advertentie is gegeven zeer beperkt maar volgt daaruit wel dat de auto is voorzien van een motor van een ander merk, dat er geen kentekenbewijs is en dat de informatie mogelijk niet juist is. Ten derde is de prijs al na zeer beperkte onderhandelingen over de telefoon met € 2.000,- gedaald van € 6.500,- naar € 4.500,-. Ten slotte is in de advertentie nog vermeld: "mee zoals is". Onder die omstandigheden kon en mocht [eiser] niet meer verwachten dan dat hij een oldtimer kocht waaraan nog veel werkzaamheden moesten worden verricht alvorens deze veilig aan het verkeer zou kunnen deelnemen. Van een non-conforme auto zoals bedoeld in artikel 7:17 BW is derhalve geen sprake.

4.5.

Van bedrog of dwaling is evenmin sprake. [eiser] heeft zijn stelling dat [gedaagde] ten tijde van de verkoop op de hoogte was van de werkelijke staat van de auto in het licht van de betwisting van [gedaagde] die heeft aangevoerd dat de auto van een derde was en niet nader door haar is onderzocht, niet nader onderbouwd. Voorts volgt uit zowel de advertentie als de op 6 oktober 2014 door [eiser] ondertekende verklaring dat alle risico's ten aanzien van de auto bij hem kwamen te liggen, hetgeen hem tot extra voorzichtigheid en nader onderzoek had moeten bewegen. Gesteld noch gebleken is dat hij daartoe niet de gelegenheid heeft gehad. Dat hij tijdens de proefrit niet zelf achter het stuur heeft gezeten,
is aan [eiser] zelf te wijten omdat hij toen geen rijbewijs kon tonen. Voor zover het [eiser] op grond van de advertentie, de prijs en de door hem geconstateerde staat van de auto al niet duidelijk was dat het ging om een restauratie object, is dat met zoveel woorden vermeld in de door hem ondertekende verklaring. Ook op grond daarvan gaat de stelling dat [eiser] onder invloed van bedrog de koopovereenkomst heeft gesloten, niet op.

4.6.

Gelet op het voorgaande en nog daargelaten dat [eiser] zijn stelling dat [gedaagde] wist dat hij een veilig rijdende auto en geen opknapper wilde in het licht van de betwisting door [gedaagde] niet nader heeft onderbouwd, is evenmin sprake van dwaling, althans dient de eventuele dwaling van [eiser] voor zijn rekening en risico te komen.

4.7.

Het voorgaande betekent dat de vorderingen van [eiser] voor zover deze zijn gebaseerd op non-conformiteit, bedrog en dwaling zullen worden afgewezen.

4.8.

De vordering betreffende de door hem op 6 oktober 2014 ondertekende verklaring zal eveneens worden afgewezen. Het lag op de weg van [eiser] om zich, alvorens tot ondertekening van die verklaring over te gaan, ervan te vergewissen of de inhoud ervan overeenstemde met zijn bedoeling. Voor zover hij zelf niet in staat was de verklaring te lezen, had hij de hulp van anderen, zoals zijn toen aanwezige vader, kunnen en moeten inroepen. Het nalaten hiervan komt voor zijn risico.

4.9.

Nu voormelde vorderingen zullen worden afgewezen, is er geen grond voor toewijzing van de nevenvorderingen. Ook deze zullen worden afgewezen.

4.10.

De proceskosten komen voor rekening van [eiser] omdat hij in het ongelijk wordt gesteld. Nu [gedaagde] in persoon heeft geprocedeerd zullen deze, mede gelet op de afstand die zij voor het bijwonen van de comparitie heeft moeten afleggen, worden begroot op € 50,- aan verblijf en verletkosten.

5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1.

wijst de vordering af;

5.2.

veroordeelt [eiser] in de proceskosten die aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op € 50,-.

Dit vonnis is gewezen door mr J.J. Dijk, kantonrechter en op 7 oktober 2015 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter