Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:10052

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
18-11-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
C/15/216522 / HA ZA 14-395
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres vordert verklaring voor recht dat gedaagde uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor door haar geleden en nog te lijden schade, met verwijzing naar schadestaat. Vordering afgewezen. Primair betoog dat gedaagde bij het sluiten van activaovereenkomst (opzettelijk) onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en informatie heeft achtergehouden en dat activaovereenkomst als gevolg van bedrog door gedaagde, dan wel onder invloed van dwaling eiseres tot stand is gekomen onvoldoende onderbouwd. Aan bewijslevering wordt niet toegekomen.

Eiseres heeft subsidiair gesteld dat gedaagde bij het aangaan van de transactieovereenkomst wist of behoorde te weten dat Pijlhove toerekenbaar tekort zou schieten in haar verplichtingen de activa te leveren en de volledige administratie te verstrekken, zodat gedaagde hierbij als bestuurder van Pijlhove een ernstig verwijt worden gemaakt. Meer subsidiair heeft eiseres gesteld dat gedaagde heeft bewerkstelligd, althans heeft toegelaten dat Pijlhove toerekenbaar te kort is geschoten in haar verplichting de activa conform de activaovereenkomst te leveren. Ten aanzien van deze stellingen heeft eiseres ook niet aan haar stelplicht voldaan. Immers, als al zou vast komen te staan dat Pijlhove niet de volledige administratie heeft overgelegd, heeft eisers mede gelet op wat hiervoor is overwogen niet voldoende gemotiveerd gesteld dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/216522 / HA ZA 14-395

Vonnis van 18 november 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IPROFS PROJECTEN B.V.,

gevestigd te Haarlem,

eiseres,

advocaat mr. J. Koekkoek te Haarlem,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. B.A. Bendel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Iprofs en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 15 april 2015

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2015.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Iprofs is een dienstverlener op het gebied van informatietechnologie. Indirect bestuurder van Iprofs is [A.] (verder: [A.]).

2.2.

In de periode van 1 september 2007 tot en met 1 januari 2010 was [gedaagde] (indirect) medebestuurder van de per 20 januari 2010 ontbonden vennootschap MMS2P B.V. Deze vennootschap handelde destijds onder de naam Pijlhove ICT en Pijlhove ICT Solutions. MMS2P B.V. zal hierna ook Pijlhove worden genoemd.

2.3.

Op 15 augustus 2008 heeft Pijlhove met de Stichting Kind & Groei (verder: SKG) een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling door Pijlhove voor de stichting van de Growth Analyser 4.0. In deze overeenkomst (productie E.11) staat onder meer het volgende:

“2 Scope

Deze aanbieding beperkt zich tot de eerstvolgende versie van de Growth Analyser (…)

Pijlhove zal de navolgende programmatuur met de hierna te noemen functionaliteiten leveren binnen de termijnen genoemd in artikel 2.1 van deze overeenkomst:

1. Manage patients:

(…)

15. Installer

(…)

4 Wijziging en meerwerk

Indien Pijlhove ICT op verzoek van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening zoals omschrijven onder punt 2 hierboven c.q. geleverde producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Pijlhove ICT, doch op basis van een vooraf door Pijlhove ICT opgegeven inschatting van uren. Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden welke Pijlhove ICT had kunnen en behoren te voorzien toen zij de overeenkomst aanvaardde.

In geval van meerwerk zullen afspraken dienen te worden gemaakt over periodieke rapportage van de gemaakte uren/kosten. Een te verwachten overschrijding van de gegeven kostenschatting zal in alle gevallen door Pijlhove ICT tijdig vooraf schriftelijk aan cliënt dienen te worden aangegeven, met vermelding van de oorzaken daarvan en een nieuwe inschatting van uren/kosten. Cliënt zal een overschrijding van de kosteninschatting vooraf schriftelijk dienen goed te keuren, bij gebreke waarvan een overschrijding van uren/kosten niet in rekening kan worden gebracht.”

2.4.

In een brief van Pijlhove aan Kindergroeimeter B.V. van 9 november 2008 (productie E.7) staat onder meer het volgende.

“Met deze brief willen wij een update geven van de voortgang en de ontwikkeling van Growth Analyser 4.0.

Algemene voortgang vs. plan en budget

(…)

Er is inmiddels wel aanzienlijk meer tijd gaan zitten in de ontwikkeling van een aantal functionaliteiten dan wij hadden voorzien. Wij hebben daartoe extra ontwikkelaars aan het team toegevoegd. Het aantal “test-uren” dat tot op heden is gemaakt en gefactureerd is daarom laag. Ik wil echter benadrukken dat wij onze verplichting ten aanzien van wat we hebben afgesproken zullen nakomen. Er is van te voren een budget vast gesteld en wij zullen ons daaraan houden. Indien dit niet toereikend mocht blijken te zijn, is dat zoals eerder aangegeven primair ons risico.

Wel zullen wij jullie gewoon op de hoogte houden van de totale tijdsbesteding. Nogmaals zonder dat dit gevolgen heeft voor de facturatie.”

2.5.

In februari 2009 is er tussen Iprofs en Pijlhove een overeenkomst tot stand gekomen, op grond waarvan Iprofs de activa van Pijlhove heeft gekocht. De overeenkomst (verder: de activaovereenkomst) is namens Pijlhove door [gedaagde] ondertekend.

2.6.

In de activaovereenkomst (productie E.3) staat onder meer het volgende.

“3c. Opdrachten/overeenkomsten. Alle per Leveringsdatum tussen de Vennootschap [rb: Pijlhove] en zorg gerelateerde IT klanten bestaande overeenkomsten en overige contractuele rechten (mondeling of schriftelijk) en de daaraan verbonden rechten en plichten zullen worden overgenomen door Koper [rb: Iprofs] op Leveringsdatum. Het betreft de bestaande klanten (…), Stichting Kind & Groei en leads zoals gespecificeerd in bijlage 1a”

2.7.

In de onder 2.6 bedoelde bijlage bij de activaovereenkomst staat onder meer de volgende tabel.

Bijlage 1: ad 3a en 3c

I.P. bij MMS2P

Licentie

Support

Hosting

Toekomstige Ontwikkeling

Klant:

(…)

(…)

(…)

Ja, Euro

25k p.J.

N.V.T.

Ja, mantel-

overeenkomst 600k en leads*)

Klant:

(…)

(…)

(…)

JA, Euro 12k

p.J. –

verplichting

8 uur p.mnd

JA, 24x7,

Euro 500,-

p.mnd

Ja, offerte voor 80-100k ligt bij klant

Klant:

Stichting Kind en Groei

Product:

Growth Analyser 4.0

Nee

N.V.T.

Te regelen

N.V.T,

anders

regelen

Te regelen

2.8.

In een proces-verbaal van de op 28 februari 2011 gehouden comparitie van partijen in de zaak van Iprofs tegen SKG (productie G.6) staat onder meer het volgende:

de heer [A.] verklaart als volgt:

Na de overname hebben wij de nog te verrichten werkzaamheden aan de Growth Analyser geïnventariseerd. Het bleek dat er meerwerk zou moeten worden verricht, omdat Kindergroeimeter aanvullende wensen had. In de nieuwe offerte van juni 2009 is opgenomen wat er nog moest gebeuren.”

3 De vordering

3.1.

Iprofs vordert samengevat dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat [gedaagde] uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de door Iprofs geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet met veroordeling van [gedaagde] in de volledige kosten van dit geding, inclusief beslagkosten en nakosten.

3.2.

Iprofs legt primair aan haar vordering ten grondslag dat de activaovereenkomst onder invloed van bedrog dan wel dwaling tot stand is gekomen aangezien [gedaagde] bij het sluiten van deze overeenkomst (opzettelijk) onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en informatie heeft achtergehouden wetende dat Iprofs als gevolg hiervan zou worden benadeeld casu quo schade zou ondervinden. Iprofs heeft gesteld dat zij in het kader van een procedure tegen SKG bekend is geworden met de hiervoor onder 2.4 aangehaalde brief van Pijlhove. De informatie in deze brief was bij Iprofs bij de totstandkoming van de activaovereenkomst niet bekend. Voorts was het Iprofs niet bekend dat aan de overeenkomst tussen Pijlhove en SKG van 15 augustus 2008 diverse concepten vooraf zijn gegaan voor aanzienlijk hogere bedragen. Indien Iprofs bij de totstandkoming van de activaovereenkomst op de hoogte was geweest van deze feiten en omstandigheden en ook over alle relevante stukken had beschikt (waaronder genoemde brief), dan zou zij de overeenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden zijn aangegaan. De omstandigheden die tot bedrog, althans dwaling leiden, zijn aan [gedaagde] als onrechtmatige daad toe te rekenen.

Subsidiair stelt Iprofs dat [gedaagde] bij het aangaan van de activaovereenkomst wist of behoorde te weten dat Pijlhove toerekenbaar tekort zou schieten in haar verplichtingen de activa te leveren en de volledige administratie te verstrekken. [gedaagde] kan hierbij als bestuurder van Pijlhove een ernstig verwijt worden gemaakt.

Meer subsidiair stelt Iprofs dat [gedaagde] heeft bewerkstelligd, althans heeft toegelaten dat Pijlhove toerekenbaar te kort is geschoten in haar verplichting de activa conform de activaovereenkomst te leveren. [gedaagde] is hiervoor volgens Iprofs aansprakelijk te houden op grond van onrechtmatige daad.

4 Het verweer

4.1.

[gedaagde] heeft tot zijn verweer aangevoerd dat Iprofs voorafgaande aan het sluiten van de activaovereenkomst toegang had tot de volledige administratie van Pijlhove en dat Iprofs ook daadwerkelijk onderzoek heeft verricht naar Pijlhove en naar bestaande overeenkomsten tot op afzonderlijk klantniveau. Voorts zijn prognoses gevraagd en verkregen over toekomstige omzetverwachtingen. In bijlage 1 ad 3a en 3c bij de activaovereenkomst (zie 2.7) staat onder meer in een matrix weergegeven dat voor bestaande klanten Stichting Rijnmondnet en ESPE c.s. omzetverwachtingen bestaan op basis van een mantelovereenkomst met leads respectievelijk een offerte en dat voor SKG ten aanzien van het product “Growth Analyser 4.0” dit nog “Te regelen” is. Uit de tussen Pijlhove en SKG voor Iprofs kenbare afspraken volgt daarnaast onmiskenbaar dat nadere werkzaamheden voor SKG buiten de overeengekomen contractsomvang (verder: scope) niet in rekening kunnen worden gebracht, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SKG. Partijen hebben voorts uitdrukkelijk afgesproken dat Iprofs onder meer de gelegenheid had om zich in de periode van 26 februari tot en met maart 2009 op grond van gesprekken met de belangrijke klanten een oordeel te vormen over hun bereidheid om mee over te gaan en te verifiëren of onder andere de ontwikkelsoftware, waaronder het product Growth Analyser 4.0, niet afweek van hetgeen de vennootschap hieromtrent mondeling en schriftelijk heeft medegedeeld aan Iprofs. Van die mogelijkheid heeft Iprofs ook gebruik gemaakt. Op basis van de uitkomsten van haar onderzoek kon Iprofs de activaovereenkomst tot initieel 6 en later tot 11 maart 2009 ontbinden. Partijen hebben bij het bepalen van de koopprijs gekeken naar de omzetverwachtingen ter zake Stichting Rijnmond (Zorgportaal) en ESPE c.s. (E-learning). Ten aanzien van SKG moesten nadere afspraken worden gemaakt en kon dus geen omzetverwachting worden gekoesterd. Van enig onrechtmatig handelen van [gedaagde] is dan ook geen sprake, aldus nog steeds [gedaagde].

5 De beoordeling

5.1.

Gelet op de gemotiveerde betwisting door [gedaagde] had het op de weg van Iprofs gelegen om haar stellingen dat [gedaagde] bij het sluiten van de activaovereenkomst (opzettelijk) onjuiste inlichtingen heeft verstrekt en informatie heeft achtergehouden nader te onderbouwen. Voor zover Iprofs zich in dit verband beroept op het feit dat de hiervoor onder 2.4 aangehaalde brief van Pijlhove pas na het sluiten van de activaovereenkomst bij haar bekend is geworden, treft dat betoog geen doel. Immers, ook als de brief niet in de vooraf aan Iprofs ter beschikking gestelde administratie van Pijlhove voorhanden was wat door [gedaagde] wordt betwist staat vast dat de inhoud van deze brief ziet op de uitvoering van de scope, zoals opgenomen in de bij Iprofs voorafgaand aan het sluiten van de activaovereenkomst al bekende overeenkomst tussen Pijlhove en SKG (zie onder 2.3). Voor zover Iprofs heeft willen betogen dat zij er bij het sluiten van de activaovereenkomst van uit mocht gaan dat zij voor SKG nog werkzaamheden uit de scope zou kunnen uitvoeren, valt dat betoog niet te verenigen met hetgeen [A.] hierover ter comparitie heeft verklaard, namelijk dat hij van die scope geen chocola kon maken. Nu [A.] zelf in de procedure van Iprofs tegen SKG bovendien heeft verklaard dat na een inventarisatie door Iprofs bleek dat er meerwerk zou moeten worden verricht aan de Growth Analyser, omdat Kindergroeimeter (rb: in deze procedure gelijk te stellen met SKG) aanvullende wensen had en dat daarvoor in juni 2009 door Iprofs is geoffreerd (zie onder 2.8), volgt hieruit eerder, zoals door Pijlhove gesteld en onvoldoende is weersproken, dat de werkzaamheden onder de scope waren afgerond en meerwerk als gevolg van aanvullende wensen, ter goedkeuring aan SKG voorgelegd moesten worden.
Aangezien uit de bijlage bij de activaovereenkomst volgt dat ten aanzien van SKG geen omzetprognose door Pijlhove is gegeven valt zonder nadere onderbouwing, die niet is gegeven, niet in te zien dat [gedaagde] in het kader van de activaovereenkomst gehouden was de eerdere concepten van de overeenkomst tussen Pijlhove en SKG aan Iprofs ter hand te stellen. Het kan daarom in het midden blijven of dit al dan niet is gebeurd.
Voor zover Iprofs de activaovereenkomst is aangegaan zonder antwoord te hebben gekregen op door haar aan Pijlhove ([gedaagde]) over SKG gestelde vragen moet dit voor haar rekening en risico blijven. Pijlhove ([gedaagde]) mocht er immers van uit gaan dat antwoorden op die vragen kennelijk voor Iprofs niet relevant waren of anderszins al waren opgehelderd. Dit geldt te meer nu Iprofs in het kader van een ontbindende voorwaarde in de activaovereenkomst met SKG heeft gesproken en dus alle gelegenheid heeft gehad om zich op de hoogte te stellen van de omzetpotentie van SKG voor Iprofs.

Aangezien Iprofs overigens geen concrete onderbouwing heeft gegeven van haar betoog dat de activaovereenkomst als gevolg van bedrog door [gedaagde] dan wel onder invloed van dwaling door Iprofs tot stand is gekomen en bovendien ter zitting heeft verklaard dat zij òf door [gedaagde] òf door SKG in de maling is genomen, wordt haar betoog als onvoldoende onderbouwd verworpen. Aan bewijslevering komt de rechtbank daarom niet toe.

5.2.

Ook ten aanzien van de door Iprofs subsidiair en meer subsidiair voor haar vordering gestelde grondslagen heeft zij niet aan haar stelplicht voldaan. Immers, als al zou vast komen te staan dat Pijlhove niet de volledige administratie heeft overgelegd, heeft Iprofs mede gelet op wat hiervoor is overwogen niet voldoende gemotiveerd gesteld dat zij als gevolg daarvan schade heeft geleden. De gevorderde verklaring voor recht kan daarom ook op deze grondslagen niet worden toegewezen.

5.3.

Het voorgaande betekent dat de vordering zal worden afgewezen. Iprofs zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze kosten worden aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op:

Griffierecht € 282,00

Salaris advocaat - 904,00 (2 punten x tarief ad € 452,00)

Totaal € 1.186,00

De gevorderde nakosten en wettelijke rente over de proceskosten zullen als niet betwist worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarbinnen Iprofs de veroordeling zonder betekening dient na te komen redelijkheidshalve zal worden vastgesteld op 14 dagen.

6 De beslissing

De rechtbank

6.1.

wijst de vordering af;

6.2.

veroordeelt Iprofs in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.186,00, en in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Iprofs niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, voormelde kosten te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.3.

verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.S.J. Thijs, mr. J.I. de Vreese-Rood en mr. M. Goedhuis-Visser en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2015.1

1 type: 735 coll: