Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2015:10002

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
16-09-2015
Datum publicatie
16-11-2015
Zaaknummer
3890207 CV EXPL 15-1535
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Energieleverancier vordert betaling van geleverde energie. De afnemer is een grootverbruiker, die voor het opnemen van de meterstanden een meetbureau inschakelt. Verstrekking van onjuiste meterstanden door het meetbureau aan de leverancier komt voor risico van de afnemer/grootverbruiker.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Alkmaar

zaak/rolnr.: 3890207 \ CV EXPL 15-1535 WD

Uitspraakdatum: 16 september 2015

Vonnis in de zaak van:

de vennootschap naar buitenlands recht
Gazprom Marketing & Trading Retail Limited, t.h.o.d.n. Gazprom Energy

gevestigd en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch

gemachtigde mr. R. van Zwam, advocaat te Veghel

eisende partij in conventie/verwerende partij in reconventie

tegen

1.de vennootschap onder firma

[A]

gevestigd en kantoorhoudende [plaats]

[plaats]

2. Cornelis Marinus Jozef [ABC]

wonende [plaats]

[plaats]

3. Josefus Gerardus Antonius [ABC]

wonende [adres]

[adres]

zaakdoende [plaats]

[plaats]

gedaagde partijen in conventie/eisende partijen in reconventie

gedaagde partij sub 2 procederend in persoon, mede namens gedaagde partijen sub 1 en 3

Het procesverloop

in conventie en in reconventie

Gazprom heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 17 februari 2015.

[ABC] heeft bij antwoord verweer gevoerd en daarbij een vordering in reconventie ingesteld.

Na beraad heeft de kantonrechter een comparitie gelast, die is gehouden op 19 augustus 2015.

Van deze comparitie heeft de griffier aantekeningen gehouden.

De conclusie van antwoord in reconventie, alsmede akte vermindering van eis in conventie wordt geacht ter zitting te zijn genomen.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

in conventie en in reconventie

Gazprom is leverancier van elektriciteit en gas.

[ABC] moet als energiegrootverbruiker worden beschouwd. Sinds de recent doorgevoerde liberalisering van de energiemarkt plegen energiegrootverbruikers overeenkomsten af te sluiten met onafhankelijke meetbedrijven die de meterstanden bij de energiegrootverbruiker opnemen en doorgeven aan de netbeheerder die ze vervolgens weer doorgeeft aan de leverancier.

[ABC] heeft met een dergelijk meetbedrijf een overeenkomst gesloten.

Op basis van een tussen partijen gesloten overeenkomst heeft Gazprom in de periode van 15 maart 2013 tot 1 januari 2014 gas en elektriciteit aan [ABC] geleverd.

[ABC] heeft de door Gazprom op 23 januari 2014 en 2 juni 2014 verzonden facturen (in totaal een bedrag van € 3.761,95) niet betaald.

Het geschil

in conventie

Gazprom vordert na wijziging van eis bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [ABC] tot betaling van een bedrag ad € 2.579,97, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 21 augustus 2015 over (naar de kantonrechter begrijpt) het bedrag van € 1.842,76 vanaf de dag van betaling en de kosten van dit geding, te vermeerderen met rente.

Gazprom voert daartoe, kort gezegd, als volgt aan.

[ABC] is uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst gehouden over te gaan tot betaling van het factuurbedrag van € 1.842,76. Gelet op de wanbetaling is [ABC] naasst voormelde hoofdsom ook verschuldigd de wettelijke handelsrente en de buitengerechtelijke kosten, te begroten op een bedrag van € 276,41, aldus Gazprom.

[ABC] voert verweer.

in reconventie

[ABC] vordert dat Gazprom wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 1.500,00.

[ABC] voert hiertoe, kort gezegd, als volgt aan. Gazprom is betaling van dit bedrag verschuldigd wegens onzorgvuldig handelen. Zowel Gazprom als haar gemachtigde zijn er de oorzaak van dat [ABC] kosten heeft moeten maken om zich te verweren tegen onterechte eisen. Ook heeft Gazprom gedreigd met het aanvragen van het faillissement van [ABC] .

Gazprom voert verweer.

in conventie en in reconventie

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

in conventie

Aanpassing van de gevorderde hoofdsom heeft hangende de procedure plaatsgevonden naar aanleiding van door Gazprom ontvangen nadere gegevens van het meetbureau. De verminderde hoofdsom is door [ABC] niet langer betwist. De vordering tot betaling daarvan komt derhalve voor toewijzing in aanmerking. Het gaat in deze procedure thans nog om de gevorderde betaling van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente.

Het verweer van [ABC] tegen deze kosten en rente komt, kort gezegd, neer op het volgende. Gazprom heeft volkomen onjuiste facturen verzonden en heeft willens en wetens geweigerd om in en samenvattende factuur de hele levering 2013 te regelen. Gazprom heeft geweigerd om gezamenlijk met [ABC] zich tot het meetbedrijf te wenden teneinde de onjuistheden in de door het meetbedrijf opgenomen meterstanden aan de kaak te stellen. [ABC] heeft op juiste gronden de betaling van de door Gaxprom verzonden facturen geweigerd en is om deze reden geen rente en kosten verschuldigd.

De kantonrechter overweegt als volgt.

Het is kennelijk naar aanleiding van het door [ABC] gemaakte bezwaar tegen de hoogte van de factuur dat Gazprom zich heeft gewend tot het meetbedrijf met als resultaat een vermindering van eis vanwege een naar aanleiding van de nadere gegevens van het meetbureau noodzakelijke correctie.

In het licht hiervan, dient te worden bezien of Gazprom de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente op goede gronden op [ABC] wenst te verhalen.

Aangezien [ABC] grootverbruiker is, heeft zij zelfstandig, zoals hiervoor onder de feiten gememoreerd, een overeenkomst afgesloten met het meetbureau. Op grond van deze overeenkomst geeft het meetbureau via de netbeheerder meterstanden door aan de leverancier op basis waarvan de leverancier overgaat tot eindfacturering.

Teneinde de onafhankelijke positie van het meetbureau ten opzichte van de leverancier en de afnemer te waarborgen ligt het in de rede dat ten aanzien van vragen of onduidelijkheden over de door het meetbureau aangeleverde gegevens de meest gerede partij zich tot het meetbureau wendt.

Nu de verstrekking van de meetgegevens door het meetbureau aan de leverancier geschiedt op basis van een door het meetbureau met de grootverbruiker gesloten overeenkomst, is laatstgenoemde als meest gerede partij in voormelde zin te beschouwen.

Dit heeft tot gevolg dat verstrekking van onjuiste meterstanden door het meetbureau aan een leverancier als Gazprom voor risico van [ABC] komt.

Eén en ander betekent dat het verweer van [ABC] tegen de gevorderde buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente wordt verworpen. Deze rente en kosten, waartegen voor het overige geen verweer is gevoerd, liggen voor toewijzing gereed.

[ABC] dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

in reconventie

Uit de beoordeling in conventie volgt dat de vordering in reconventie voor afwijzing gereed ligt. Niet gebleken is van enig ongeoorloofd handelen door of namens Gazprom. Gazprom is het door [ABC] gevorderde bedrag niet verschuldigd.

[ABC] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. Gelet op de samenhang tussen de vordering in conventie en de vordering in reconventie worden de proceskosten in reconventie begroot op nihil.

De beslissing

De kantonrechter:

in conventie

Veroordeelt [ABC] hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om aan Gazprom tegen kwijting te betalen betalen € 2.579,97, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 21 augustus 2015 over het bedrag van € 1.842,76 tot de dag van betaling.

Veroordeelt [ABC] , hoofdelijk als voormeld, in de proceskosten, die tot heden voor Gazprom worden vastgesteld op een bedrag van € 947,10 [inclusief btw indien en voorzover door [ABC] verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 400,00 voor salaris van de gemachtigde van Gazprom [waarover [ABC] geen btw verschuldigd is].

Verklaart deze veroordeling(en) uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

in reconventie

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [ABC] hoofdelijk als voormeld in de proceskosten, die worden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 16 september 2015 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter