Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:8698

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-06-2014
Datum publicatie
11-09-2014
Zaaknummer
C14/14/154361 KV RK 14-176
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verzoek machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders afgewezen. Bijeenroepen vergadering op dit moment prematuur geoordeeld.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 220
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RO 2015/12
JONDR 2014/1158
JOR 2014/293 met annotatie van mr. R.G.J. Nowak
OR-Updates.nl 2014-0324
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

Locatie Alkmaar

CVZ/MAB

zaaknummer / rekestnummer: C/14/154361 / KV RK 14-176

Beschikking van de voorzieningenrechter van 17 juni 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TE & JE HOLDING B.V.,

statutair gevestigd te Wormer, kantoor houdende te Amsterdam Zuidoost,

verzoekster,

advocaat mr. M.P.H. Sanders te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEDALIMENT HOLLAND B.V.,

statutair gevestigd en kantoor houdende te Hoorn,

verweerster,

vertegenwoordigd door haar directeur de heer J. Groot,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KROMME LEEK B.V.,

statutair gevestigd te Zaandam en kantoor houdende te Hoorn,

verweerster,

advocaten mr. F. Eikelboom en mr. L.C.M. Berger te Amsterdam.

Partijen worden verder ook genoemd “verzoekster”, “de vennootschap” en “Kromme Leek”.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Verzoekster heeft op 15 mei 2014 een verzoekschrift ingediend strekkende tot verkrijging van een machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap met als agendapunten:

 • -

  i) Schorsing van Kromme Leek als statutair directeur van de vennootschap op grond van artikel 13 lid 5 van de statuten van de vennootschap;

 • -

  ii) Benoeming van twee (additionele) statutaire directeuren van de vennootschap;

 • -

  iii) Zodanige wijziging van artikel 14.1 a van de statuten van de vennootschap dat indien het bestuur uit meer dan één statutair directeur bestaat een statutaire directeur voortaan alleen gezamenlijk bevoegd is.

 • -

  iv) Uitgifte van aandelen van in totaal EUR 1.2 miljoen op grond van artikel 4.2 van de statuten van de vennootschap.

 • -

  v) Goedkeuring voor het verstrekken van zekerheid ten behoeve van een derde op grond van artikel 14 lid 5 onder d van de statuten van de vennootschap.

 • -

  vi) Wijziging van artikel 13.3 van de statuten van de vennootschap, zodanig dat een statutaire directeur van de vennootschap kan worden ontslagen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldende stemmen die meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, en

 • -

  vii) Te nemen noodzakelijke maatregelen door het bestuur van de vennootschap om de zorgen van verzoekster weg te nemen / Budget / Prognose 2014.

1.2.

Verzoekster houdt 51% van de aandelen in de vennootschap en Kromme Leek houdt 49% van de aandelen in de vennootschap. Tussen verzoekster en Kromme Leek is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt onder meer het volgende in:

“(…)

9.1 (…)

Te&Je Holding zal bij aanvang van de samenwerking met een aandelenbelang van 51 % en Kromme Leek met een aandelenbelang van 49 % deelnemen in NedAliment Holland.

Partijen komen hierbij met elkaar overeen dat Te&Je Holding gehouden zal zijn 618 aandelen B aan Kromme Leek dan wel een door Kromme Leek nader aan te wijzen derde voor een bedrag, groot één euro (€ 1,00) aan te bieden – met dien verstande dat Te&Je Holding niet het recht heeft haar aanbod in te trekken – indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:

 1. Handelsschuld I (respectievelijk de bijbehorende lening) en het onder artikel 4.2 (ii) b genoemde deelbedrag van Handelsschuld II zullen volledig zijn voldaan;

 2. Inbreng van kapitaal door Kromme Leek als omschreven in artikel 6 heeft plaatsgevonden.

 3. De betalingstermijn van de openstaande handelsschulden van de Source Food Groep aan Heidemark/Velisco/Gut Bergmark-Recker-groep bedraagt minder dan 90 (negentig) dagen.

Indien en zodra Kromme Leek heeft aangegeven van het aanbod gebruik te zullen maken, dan zal Te&Je Holding gehouden zijn om mee te werken aan de overdracht van de aandelen in het kapitaal van NedAliment Holland op de kortst mogelijke termijn.

Partijen zijn beiden gehouden om na overdracht van voormelde 618 Aandelen B mee te werken aan een omzetting van deze aandelen naar 618 Aandelen A.

Voor de periode lopend na deze overdracht en tot en met eenendertig december tweeduizend zestien komen Partijen overeen dat de navolgende besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders van NedAliment Holland unaniem zullen moeten worden genomen.

 1. De wijziging van de statuten van NedAliment Holland, de ontbinding van NedAliment Holland, de fusie van NedAliment Holland of verkoop van de onderneming of wezenlijk onderdelen daarvan;

 2. De uitgifte, inkoop en verkoop na inkoop van aandelen van NedAliment Holland in haar eigen kapitaal;

 3. De vaststelling van de jaarrekening.

 4. Een voorstel tot dividend-uitkering;

 5. Kapitaalvermindering;

 6. Benoeming van directeuren;

 7. Benoeming van accountants;

 8. Het verlenen van goedkeuring aan de directie van NedAliment Holland voor rechtshandelingen die de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering van aandeelhouders van NedAliment Holland.

9.2

Kromme Leek (ofwel de heer [naam 1]) zal de directie voeren over de Source Food Groep en is als zodanig op grond van de Nederlandse wet gehouden de belangen van de Source Food Groep te behartigen. Bij het bepalen en het uitvoeren van het beleid van de Source Food Groep zal Kromme Leek waar mogelijk ook rekening houden met de belangen van de aandeelhouders van Source Food Groep alsmede met hetgeen Partijen overeenkomen in deze Samenwerkingsovereenkomst. In dat licht komen Partijen met elkaar overeen dat Kromme Leek in zijn hoedanigheid van directeur van NedAliment Holland voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders behoeft voor het door NedAliment Holland verstrekken van (geld)leningen of overige ondersteuning aan partijen, of ten behoeve van activiteiten die geschikt zijn om te concurreren met de economische activiteiten van de Source Food Groep.”

1.3.

In een faxbericht van 17 april 2014 heeft verzoekster het bestuur van de vennootschap verzocht om binnen vier weken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder vermelding van de agendapunten voor de vergadering zoals hiervoor onder 1.1 vermeld. Als reden voor haar verzoek heeft verzoekster aangevoerd dat zij vernomen heeft dat de dochtermaatschappijen van de vennootschap (Nedaliment Prod en Source Food) volgens de Roemeense autoriteiten betrokken zijn bij belastingfraude en dat zij, op basis van de omstandigheid dat de heer [naam 2] (een broer van [naam 3], directeur van Kromme Leek) enig directeur van Nedaliment Prod is en dat [naam3] via Kromme Leek enig bestuurder is van de vennootschap en van Source Food, zich zorgen maakt of Kromme Leek en [naam 3] wel in het belang van de vennootschap en Source Food hebben gehandeld.

1.4.

Kromme Leek heeft te kennen gegeven dat zij, als enig bestuurder van de vennootschap, weigert aan het verzoek van 17 april 2014 te voldoen.

1.5.

Op 26 mei 2014 heeft een algemene aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden op initiatief van Kromme Leek over de agendapunten

1. alternatieven voor insolventie NedAliment Prod s.r.l. en

2.het aanvragen van de insolventie van NedAliment Prod s.r.l.

Bij die vergadering is verzoekster ondanks uitnodiging daartoe niet verschenen.

In de notulen van die vergadering is onder meer het volgende weergegeven:

“(…)

In haar brief van 17 april 2014 heeft Te&Je Holding B.V. verzocht om een aandeelhoudersvergadering waarin een emissie ad € 1,2 miljoen op de agenda stond. De verdere modaliteiten van de blijkbaar gewenste emissie heeft zij niet bekend gemaakt. In latere communicatie heeft Te&Je Holding B.V. twijfel gezaaid over haar wens tot deze emissie. Zo is duidelijk dat de emissie samenhangt met bovengenoemde financiële problemen van NedAliment Prod s.r.l. op het afwenden van de insolventie van NedAliment Prod s.r.l., maar later heeft Te&Je Holding B.V. herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij geen nieuwe middelen voor NedAliment Prod s.r.l. zal fourneren en dat NedAliment Prod s.r.l. wat Te&Je Holding B.V. betreft afgewikkeld kan worden.

Desondanks heeft Te&Je Holding B.V. tot nu toe geweigerd om een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering te tekenen ter zake van de aanvraag van de insolventie van NedAliment Prod s.r.l. Met het oog daarop is dienaangaande heden een aandeelhoudersbesluit geagendeerd. (…)

Geconstateerd wordt dat er geen alternatieven zijn aangedragen door Te&Je Holding B.V. Kromme Leek B.V. herhaalt dat zij ook geen alternatieven ziet. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld.

Met het oog op de hiervoor genoemde omstandigheden is NedAliment Prod s.r.l. geadviseerd om haar insolventie aan te vragen door haar Roemeense adviseur. (…)

Kromme Leek B.V. stelt de aandeelhoudersvergadering voor om te besluiten tot het aanvragen van de insolventie van NedAliment Prod s.r.l., er mee in te stemmen dat Kromme Leek B.V. alle handelingen verricht die nodig zijn om de insolventie van NedAliment Prod s.r.l. aan te vragen en Kromme Leek B.V. aan te wijzen om al het nodige te doen.

Er wordt gestemd: de voorzitter constateert dat het voorstel unaniem is aangenomen.”

1.6.

Kromme Leek heeft op 2 juni 2014 een verweerschrift ingediend tegen het verzoekschrift. De vennootschap heeft ter zitting laten weten dat zij zich volledig aansluit bij hetgeen in dat verweerschrift is opgenomen. Kromme Leek heeft aangevoerd dat het verzoek van verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 2:220 BW. Zij heeft aangevoerd dat niet is voldaan aan het vereiste dat nauwkeurig opgave wordt gedaan van de te behandelen onderwerp. Weliswaar zijn er agendapunten opgegeven, maar door verzoekster is bijvoorbeeld niet vermeld welke twee bestuurders zij voornemens is voor te dragen voor benoeming en het verzoek bevat ook geen informatie over de gewenste modaliteiten van het Emissiebesluit, zoals de uitgiftekoers en het Onderpandbesluit. Hierdoor kan Kromme Leek zich over deze zaken niet beraden. Voorts heeft Kromme Leek gesteld dat zij en de vennootschap een zwaarwichtig belang hebben bij het niet agenderen van de voorgenomen bestuurswisselbesluiten, omdat deze besluiten vernietigbaar zijn op grond van artikel 2:356 sub a BW (wanbeleid) en 2:15 lid 1 sub b BW (strijd met redelijkheid en billijkheid). De voorgenomen bestuurswisselbesluiten komen er in de kern op neer dat verzoekster de controle over de Source Food Groep overneemt van Kromme Leek, hetgeen in strijd is met de wijze waarop partijen hun onderlinge rechtsverhoudingen ten aanzien van de Source Food Groep hebben vormgegeven en die (onder meer) het volgende inhoudt:

 in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Kromme Leek de bestuurder is van Source Food Groep waarvan de vennootschap aan het hoofd staat.

 de essentie van de samenwerking van de partijen in de Source Food Groep gaat ervan uit dat [naam 3] daarover het bestuur voert. De rol van verzoekster (en de heer [naam 4]) is beperkt tot het adviseren van de heer naam 1] en het zorgdragen voor omzet zoals voorheen aan de Source Food Groep.

 in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de rol van verzoekster binnen de Source Food Groep alleen maar kleiner zal worden. Op termijn zal zij worden uitgekocht.

 in de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat verzoekster, indien zij meent dat de heer [naam 1] de Source Food Groep niet goed bestuurt, zij niet het recht heeft om bovengenoemde afspraken te ontbinden.

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoek is gebaseerd op artikel 2:220 BW. Een dergelijk verzoek kan worden toegewezen als verzoekster aannemelijk maakt dat:

a) zij het vereiste bedrag, zijnde 1/10e deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt;

b) zij, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, haar verzoek tot bijeenroeping van een buitengewone aandeelhoudersvergadering reeds aan het bestuur heeft gericht;

c) het bestuur aan dit verzoek geen gevolg heeft gegeven;

d) zij een redelijk belang heeft bij het verzoek.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek af , indien een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich tegen het houden van een algemene vergadering verzet.

2.2.

Tussen partijen is niet in geschil dat is voldaan aan de hierboven onder a en c genoemde voorwaarden. Door Kromme Leek en de vennootschap is aangevoerd dat verzoekster de te behandelen onderwerpen onvoldoende nauwkeurig heeft omschreven. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderwerpen op zichzelf voldoende nauwkeurig omschreven zijn, zodat niet reeds op die grond aanleiding bestaat om het verzoek af te wijzen. Bij de beantwoording van de vraag of verzoekster een redelijk belang heeft als bedoeld onder d) moeten de belangen van verzoekster enerzijds en die van verweerster anderzijds worden afgewogen. Daarbij dienen de voorgestelde agendapunten in aanmerking te worden genomen. In dat kader komt de door Kromme Leek en de vennootschap opgeworpen vraag aan de orde of verzoekster mag volstaan met het agenderen van de zogenoemde bestuurswisselbesluiten zonder daarbij aan te geven welke nieuwe directeuren zij wenst te benoemen.

2.3.

De voorzieningenrechter is, op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting is aangevoerd, van oordeel dat het op dit moment bijeenroepen van een algemene aandeelhoudersvergadering prematuur is, waardoor niet kan worden gezegd dat verzoekster bij haar verzoek een redelijk belang heeft. Daartoe wordt overwogen dat verzoekster haar verzoek aan Kromme Leek om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen heeft gemotiveerd op grond van de aan partijen genoegzaam bekende ‘Roemeense kwestie’. Ter zitting heeft zij echter herhaaldelijk verklaard dat dit niet langer de belangrijkste grondslag voor haar verzoek is. Thans baseert zij haar verzoek voornamelijk op twijfels over het functioneren van [naam 3] als directeur. Die twijfels vinden hun grond in zorgen van verzoekster over de juistheid van het binnen de vennootschap gevoerde beleid en de omstandigheid dat [naam 3] tot nu toe de vragen van verzoekster over de gepresenteerde cijfers niet naar genoegen heeft kunnen of willen beantwoorden. Met name ten aanzien van de juistheid van de waardering van - bederfelijke - handelsvoorraden en de debiteuren leven vragen bij verzoekster. Zij wenst hierover uitsluitsel te verkrijgen en zich vervolgens te kunnen beraden over de positie van
[naam 3] als directeur, aldus verzoekster ter zitting.

Ter zitting is echter gebleken dat partijen inmiddels zijn overeengekomen een

onderzoek te laten verrichten door een extern accountant naar de door Kromme

Leek opgegeven cijfers van de vennootschap. Zij hebben pas een dag voor de

zitting overeenstemming bereikt over de inhoud van de opdracht aan de accountant;

de waardering van de handelsvoorraden en een onderzoek naar de debiteuren maakt

onderdeel van die opdracht uit. Dit onderzoek moet derhalve nog worden verricht.

Het komt de voorzieningenrechter voor dat verzoekster eerst aan de hand van de

uitkomsten van dat onderzoek dient te bezien of de bij haar bestaande twijfels over

het functioneren van [naam 3[ als directeur van de vennootschap terecht zijn

alvorens een vergadering wordt bijeengeroepen. Hierbij speelt mee dat verzoekster

als meerderheidsaandeelhouder in de vergadering een doorslaggevende

stem heeft ten aanzien van besluiten tot schorsing van de huidige directeur, de

benoeming van twee nieuwe statutaire directeuren en statutenwijziging.

Bovendien heeft verzoekster niet de namen opgegeven van de nieuw te benoemen

statutair directeuren en heeft zij desgevraagd ter zitting verklaard dat het voor haar

nog niet mogelijk is om die namen te geven. Zolang op dit punt geen duidelijkheid

bestaat, is het voor de vennootschap en Kromme Leek niet mogelijk om zich

(gedurende een redelijke termijn) te beraden op dit punt. Ook hierbij is van belang

dat verzoekster als meerderheidsaandeelhouder doorslaggevende invloed heeft op

de besluitvorming in de vergadering.

2.4.

Uit het voorgaande volgt dat ten aanzien van agendapunten i, ii, iii, vi en vii op dit moment onvoldoende belang bestaat bij het bijeenroepen van een vergadering. Verzoekster heeft voorts ter zitting aangegeven dat agendering van agendapunten iv en v niet langer aan de orde is, nu tijdens de aandeelhoudervergadering van 26 mei 2014 is besloten dat de insolventie van NedAliment Prod s.r.l. zal worden aangevraagd.

2.5.

De vraag of de samenwerkingsovereenkomst tussen verzoekster en Kromme Leek eraan in de weg staat dat een vergadering wordt bijeengeroepen waar de bestuurswisselbesluiten aan de orde kunnen worden gesteld, behoeft in verband met het voorgaande geen beantwoording. De voorzieningenrechter wijst er niettemin op dat niet licht zal worden geoordeeld dat bepalingen in een samenwerkingsovereenkomst ertoe moeten leiden dat onderwerpen die op zichzelf in een aandeelhoudervergadering aan de orde moeten kunnen worden gesteld, niet mogen worden geagendeerd. Dit zou ertoe nopen dat wordt vooruitgelopen op de besluitvorming in de vergadering en daarnaast tot gevolg hebben dat besluitvorming in de vergadering op die onderwerpen bij voorbaat wordt gefrustreerd. Ook rechterlijke toetsing van die besluiten zou dan bij voorbaat worden uitgesloten.

2.6.

Gelet op het vorenstaande wordt het verzoek afgewezen met veroordeling van verzoekster in de kosten van deze procedure.

2.7.

De door Kromme Leek verzochte wettelijke rente over de proceskosten kan worden toegewezen op de wijze als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De voorzieningenrechter

Wijst het verzoek af.

veroordeelt verzoekster in de kosten van dit geding aan de zijde van de vennootschap begroot op nihil en aan de zijde van Kromme Leek op € 452,-- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten vanaf veertien dagen na heden tot aan de dag der algehele voldoening.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A.J. Berkers en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2014.