Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:8400

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
01-09-2014
Datum publicatie
01-09-2014
Zaaknummer
14/975
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

klaagschrift ex artikel 552a Sv. Naast elkaar bestaan van strafvorderlijk ("klassiek") beslag (art 94 Sv) en conservatoir beslag (art. 94a Sv). Ongegrondverklaring.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 94
Wetboek van Strafvordering 94a
Wetboek van Strafvordering 552a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NBSTRAF 2014/231
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK noord-holland

Afdeling Publiekrecht, Sectie straf

Locatie Alkmaar

Meervoudige raadkamer

Registratienummer : 14/975

Datum uitspraak : 1 september 2014

1 Ontstaan en loop van de procedure

Op 22 mei 2014 is op de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, ingekomen een klaagschrift, gedateerd 21 mei 2014 van mr. T. Felix, gemachtigde van

[klaagster], klaagster,

gevestigd aan [vestigingsadres],

domicilie kiezend te Amsterdam, ten kantore van mr. T. Felix, advocaat.

Het klaagschrift strekt tot opheffing van het op een personenauto van het merk Mercedes-Benz, type SL 350 met kenteken [kenteken] (hierna: de Mercedes) gelegde beslag, met last tot teruggave daarvan aan klaagster.

Op 18 augustus 2014 is het klaagschrift op een openbare zitting in raadkamer behandeld.

Klaagster, vertegenwoordigd door de heer[vertegenwoordiger], is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. N. van der Laan, advocaat te Amsterdam en kantoorgenoot van mr. Felix voornoemd.

Tevens is aanwezig de officier van justitie mr. M. van Hulsel.

De heer [beslagene] is als belanghebbende opgeroepen, maar niet in raadkamer verschenen.

2 Beoordeling

Het klaagschrift is tijdig ingediend en de rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is het klaagschrift te behandelen.

Vast is komen te staan, dat de Mercedes in het kader van een strafrechtelijk onderzoek jegens onder meer [beslagene] op 20 januari 2014 op rechtmatige wijze op het adres [a-weg] in [a-plaats] onder [beslagene] in beslag is genomen en dat het beslag nog voortduurt. Klaagster stelt echter dat niet [beslagene] maar zijzelf eigenaar is van de auto.

Klaagster heeft reeds eerder, op 3 februari 2014, een klaagschrift ingediend tegen het uitblijven van een last tot teruggave van de Mercedes aan haar. De rechtbank heeft dat klaagschrift bij beschikking van 11 april 2014 ongegrond verklaard omdat zij het niet hoogst onwaarschijnlijk achtte dat de strafrechter, later oordelend, tot verbeurdverklaring van de auto zal beslissen in de zaak van [beslagene] of één van zijn medeverdachten.

Namens klaagster is er in de onderhavige procedure onder meer op gewezen dat na de beslissing van de rechtbank van 11 april 2014 door het Openbaar Ministerie een last tot vervreemding van de Mercedes is afgegeven. Dat betekent volgens klaagster dat thans geen sprake meer is van strafvorderlijk beslag ex artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), maar uitsluitend van conservatoir beslag op de voet van artikel 94a Sv. Strafvorderlijk beslag en conservatoir beslag sluiten elkaar wederzijds uit. Dat uitsluitend nog sprake is van conservatoir beslag blijkt volgens klaagster ook uit de omstandigheid dat door BOOM aan haar is gevraagd of zij zekerheid wil stellen voor de Mercedes. Aangezien klaagster, en niet de beslagene [beslagene] de eigenaar van de auto is, is er geen grond voor voortduren van conservatoir beslag. Conservatoir beslag heeft immers alleen tot doel verhaal te bieden voor het geval een geldboete of ontnemingsmaatregel wordt opgelegd aan [beslagene]

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de omstandigheid dat een last tot vervreemding van de Mercedes is gegeven niet betekent dat het strafvorderlijk beslag niet meer bestaat. De last tot vervreemding is slechts een tussenbeslissing, waarmee wordt beoogd de opslagkosten te beperken.
Naar het oordeel van de officier van justitie is er grond voor voortduring van het strafvorderlijk beslag aangezien het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter, later oordelend, zal beslissen tot verbeurdverklaring van de Mercedes, ook als die te zijner tijd zou zijn vervreemd. Daarnaast bestaat grond voor voortduring van het conservatoir beslag, nu [beslagene] in de visie van het openbaar ministerie wel degelijk de werkelijke eigenaar van de Mercedes is en niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter uiteindelijk aan [beslagene] een geldboete zal opleggen of een verplichting tot betaling aan de Staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.. De officier van justitie heeft aldus tot ongegrondverklaring van het klaagschrift geconcludeerd.

De rechtbank overweegt als volgt.

Voorop gesteld moet worden dat de onderhavige procedure zich kenmerkt door een summier karakter. Het is daarom niet aan de rechtbank om ten gronde in de mogelijke uitkomst van de tegen [beslagene] te voeren strafzaak en/of ontnemingszaak te treden.

Vast staat dat de Mercedes is aangekocht, betaald en ingevoerd door of namens klaagster. Hieruit kan worden afgeleid dat de eigendom van de Mercedes op enig moment bij klaagster lag. Blijkens de overgelegde stukken was het klaarblijkelijk de bedoeling dat [beslagene] door middel van koop de eigendom van de Mercedes zou verkrijgen. Klaagster betwist in essentie dat deze transactie reeds had plaatsgevonden, zodat de eigendom nog steeds bij haar zou berusten.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat uit door de politie opgemaakte processen-verbaal met betrekking tot de doorzoeking van de woning van [beslagene] en van de Mercedes blijkt dat de auto is aangetroffen in de op aanzienlijke afstand van de vestigingsplaats van klaagster gelegen garage behorend bij de woning van [beslagene], met de sleutel in het contactslot. Voorts werden in de auto diverse persoonlijke bezittingen van [beslagene] aangetroffen, waaronder diens rijbewijs. Bovendien was op het moment van inbeslagname

reeds een substantieel deel, immers meer dan de helft, van de koopsom aanbetaald door [beslagene] Deze omstandigheden vormen krachtige aanwijzingen dat de eigendom van de Mercedes niet meer bij klaagster, maar reeds bij [beslagene] berustte en brengen de rechtbank tot het oordeel dat niet buiten redelijke twijfel staat dat klaagster als eigenaar van de Mercedes moet worden aangemerkt. Het door klaagster overgelegde oncontroleerbare handgeschreven, ongedateerde en niet ondertekende stuk met het opschrift ‘concept contract’ maakt dit niet anders.
Dit betekent reeds dat het klaagschrift ongegrond worden verklaard voor zover het is gericht tegen het op de voet van art. 94a Sv gelegde conservatoire beslag en dat de rechtbank niet toekomt aan een onderzoek of zich de situatie van art. 94a, derde lid, Sv voordoet zoals door de officier van justitie gesteld.

Nu de officier van justitie ter zitting heeft medegedeeld dat ook het op de voet van 94 Sv gelegde strafrechtelijke beslag nog steeds op de Mercedes rust, vat de rechtbank het klaagschrift op als tevens – opnieuw – tegen die beslagtitel te zijn gericht.
In dit verband stelt de rechtbank voorop dat het standpunt van klaagster, inhoudende dat zogenoemd klassiek strafvorderlijk beslag op de voet van art. 94 Sv en conservatoir beslag op de voet van art. 94a Sv elkaar per definitie wederzijds uitsluiten, onjuist is. De wet verzet zich immers niet tegen het naast elkaar bestaan van verschillende beslagtitels. De rechtbank wijst in dit verband op rechtsoverweging 2.7 van HR 28 september 2010, ECLI:NL:2010:BL2823:

“Om de juiste beoordelingsmaatstaf te kunnen hanteren zal ten tijde van de behandeling in raadkamer duidelijk moeten zijn welke bepaling of bepalingen aan het beslag ten grondslag ligt of liggen.” (onderstreping door de rechtbank). De Hoge Raad verwijst hierbij in een voetnoot naar zijn beschikking van 5 september 2006 (ECLI:HR:2006:AU5723), waar in rechtsoverweging 6.4 over de zaak in kwestie wordt gezegd: “Het gaat hier om een beslag in de zin van artikel 94 Sv. (…), alsmede om een beslag in de zin van artikel 94a Sv.” Tevens wijst de rechtbank op HR 28 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0800, waarin eveneens sprake was van beslag dat berustte op zowel art. 94 als op art. 94a Sv.

De mededeling van de officier van justitie dat in casu sprake is van zowel klassiek als conservatoir beslag moet daarom voor kennisgeving worden aangenomen. Kennelijk – zo begrijpt de rechtbank – behoudt het Openbaar Ministerie zich het recht voor om te zijner tijd in de zaak van [beslagene] de verbeurdverklaring van de Mercedes te vorderen. Een eventueel alsdan geëffectueerde last tot vervreemding staat hieraan niet in de weg. Zoals de officier van justitie terecht heeft opgemerkt, is de last tot vervreemding een maatregel die bedoeld is om waardevermindering van het goed en kosten voor opslag te beperken. Een dergelijke maatregel is in een zaak waarin sprake is van een groot en waarschijnlijk langer durend onderzoek en van aan waardevermindering onderhevige in beslag genomen goederen, niet ongebruikelijk en staat niet in de weg aan de latere verbeurdverklaring van die goederen. De rechtbank wijst hierbij op HR 12 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR8329, in het bijzonder op alinea 8.3. van de conclusie van AG Machielse bij dit arrest.

De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat zich niet voordoet het geval dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van de Mercedes zal bevelen in de strafzaak tegen [beslagene] Ook om die reden dient het klaagschrift ongegrond te worden verklaard.

De omstandigheid dat klaagster kennelijk met het Openbaar Ministerie in gesprek is over een te stellen zekerheid, is opmerkelijk maar doet aan dit oordeel niet af.

3 Beslissing

De rechtbank:

verklaart het klaagschrift ongegrond.

4 Samenstelling raadkamer en uitspraakdatum

Deze beschikking is gegeven door

mr. P.H.B. Littooy, voorzitter,

mr. N. Cuvelier en mr. P. de Mos, rechters,

in tegenwoordigheid van A. Helder als griffier en

uitgesproken ter openbare zitting van 1 september 2014.

Mr. De Mos is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.