Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:3705

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
23-04-2014
Datum publicatie
24-04-2014
Zaaknummer
15/713010-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Kinderporno. Partiële nietigheid dagvaarding. Partiële vrijspraak van bezit van een deel van de kinderpornografische afbeeldingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15/713010-13 (P)

Uitspraakdatum: 23 april 2014

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

9 april 2014 in de zaak tegen:

[verdachte][verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres verdachte].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. E. Visser en van wat verdachte en zijn raadsman mr. B.C. Swier, advocaat te Amsterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 31 januari 2012 te Zwaag, gemeente Hoorn, in elk geval in Nederland, een of meer gegevensdrager(s), te weten een of meer diskette(s), bevatttende 2763, althans een aantal, foto('s) en/of 224, althans een aantal, film(s), in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) en/of film(s) seksuele gedraging(en) zichtbaar zijn/is, waarbij telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of

schijnbaar was betrokken, welke vorenbedoelde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

het anaal penetreren (met de penis) en/of brengen/duwen van de penis tussen de

billen door een volwassen man/een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer afbeelding [afbeelding 1] op blz. 86, afbeelding [afbeelding 2] op blz. 93 van het proces-verbaal) en/of

het drukken van een (stijve )penis tegen de anus van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer afbeelding [afbeelding 3] op blz. 82, afbeelding [afbeelding 4] op blz.91 van het proces-verbaal) en/of

het in de mond (laten) nemen van de penis van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt door een volwassen man/een perso(o)n(en) die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer afbeelding [afbeelding 5] op blz. 83 , afbeelding [afbeelding 6] op blz. 84, afbeelding [afbeelding 7] op blz. 86 van het proces-verbaal) en/of

het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de (stijve) penis/het geslachtsdeel van een volwassen man/een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben/heeft bereikt door (een) perso(o)n(en) die (eveneens) kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer afbeelding [afbeelding 8] op blz, 84, afbeeldingen [afbeelding 9] en/of [afbeelding 10] op blz.87, afbeelding(en) [afbeelding 11] en/of [afbeelding 12] op blz. 88, afbeelding [afbeelding 13] op blz. 89, afbeelding [afbeelding 14] op blz.93, afbeelding [afbeelding 15] op blz. 94. film nr. 2 op blz. 96, film nr. 5 op blz. 97 van het proces-verbaal) en/of

het (door een [volwassen] man) masturberen boven en/of in de nabijheid van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer film nr. 3 op blz. 97 van het proces-verbaal) en/of

het houden van een (stijve) penis naast het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl op dat gezicht een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is (onder meer afbeelding [afbeelding 16] op blz. 94 van het proces-verbaal) en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) met (een) voorwerp(en) en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij zijn/haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna/waarbij) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder meer afbeelding [afbeelding 17] op blz. 83, de afbeeldin(gen) [afbeelding 18] en/of [afbeelding 19] op blz. 85, de afbeelding [afbeelding 20] op blz. 89, de afbeelding(en) [afbeelding 21] en/of [afbeelding 22] op blz. 90, de afbeelding [afbeelding 23] op blz. 91,

film nr.1 op blz. 96, film nr.4 op blz. 97 van het proces-verbaal).

2 Voorvragen

2.1.

Beroep op gedeeltelijke nietigheid van de dagvaarding

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de dagvaarding voor een deel onvoldoende feitelijk is en dat dit gedeeltelijke nietigheid van de dagvaarding meebrengt. Dit geldt naar de mening van de raadsman voor de zinsnede “onder meer” en voor alle ten laste gelegde afbeeldingen en films die niet in de tenlastelegging feitelijk zijn omschreven. De raadsman wijst er op dat verdachte wordt verweten 2.763 afbeeldingen en 224 films in bezit te hebben gehad, terwijl in de tenlastelegging slechts 20 afbeeldingen en 4 films feitelijk worden omschreven.

2.2.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft aangegeven dat door rechtbanken verschillend wordt geoordeeld over de wijze van ten laste leggen in zaken als de onderhavige, maar dat zij bij haar requisitoir uit zal gaan van gedeeltelijke nietigheid van de dagvaarding.

2.3.

Oordeel van de rechtbank

Vooropgesteld moet worden dat aan de term "afbeelding van een seksuele gedraging" in de zin van art. 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Zonder feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging voldoet de dagvaarding niet aan de in art. 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) gestelde eis van opgave van het feit (HR 20 december 2011, LJN BS1739).

De rechtbank zal de dagvaarding dan ook nietig verklaren voor zover de tenlastelegging betrekking heeft op andere afbeeldingen (foto’s en films) dan de afbeeldingen die in de tenlastelegging worden omschreven en waarnaar in de tenlastelegging wordt verwezen door de bestandsnaam en de bladzijde van het dossier waarop de afbeelding wordt omschreven te noemen. Hiermee hangt samen dat ook de term “onder meer” in dit kader onvoldoende bepaald is en dus geen deel uitmaakt van de hierna inhoudelijk te beoordelen tenlastelegging.

Nu de rechtbank de dagvaarding slechts partieel nietig zal verklaren, kan de dagvaarding voor het overige inhoudelijk worden beoordeeld. De rechtbank heeft vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

3 Inleiding

Op 31 januari 2012 heeft een doorzoeking plaatsgevonden van de toenmalige woning van verdachte in Zwaag, naar aanleiding van informatie inhoudende dat een IP-adres, waarvan bleek dat dat op naam van verdachte stond, naar voren was gekomen in een onderzoek naar een website waarop kinderpornografisch materiaal zou zijn aangetroffen. Deze informatie was afkomstig van het Child Exploitation Online Protection Centre uit het Verenigd Koninkrijk (eind 2009) en van de FBI (februari 2011) en hield in dat vanaf een op naam van verdachte staand IP-adres kinderpornografisch materiaal op de website was geplaatst respectievelijk beeldmateriaal werd aangeboden. Bij de doorzoeking zijn onder meer een computer, harde schijven en verschillende CD’s en DVD’s in beslag genomen. Deze gegevensdragers zijn onderzocht door zedenrechercheurs. Hierbij zijn afbeeldingen en films met een kinderpornografisch karakter aangetroffen.

4 Bewijs

4.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, voor zover het de afbeeldingen en films betreft die zijn beschreven en waarnaar wordt verwezen in de tenlastelegging. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat deze afbeeldingen en films elk voor verdachte benaderbaar waren. Wat betreft de afbeeldingen en films die zijn aangetroffen in de unallocated clusters of lost files stelt de officier van justitie dat uit jurisprudentie volgt dat als een persoon zich aantoonbaar bezig houdt met kinderporno en er ook kinderporno is aangetroffen in mappen op de computer die wel voor die persoon benaderbaar waren, ook het bezit van de afbeeldingen en films in de unallocated clusters en lost files bewezen verklaard kan worden. Dit, zo heeft de officier van justitie gesteld, is ook in de onderhavige zaak het geval.

4.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor vrijspraak van verdachte. Voor zover hij per ongeluk kinderpornografische afbeeldingen en/of films heeft gedownload, zou hij deze direct hebben verwijderd, ook uit zijn prullenbak. Deze lezing van verdachte zou grotendeels onderschreven worden door de onderzoeksresultaten. Een groot deel van de aangetroffen vermeende kinderpornografische afbeeldingen zouden in de unallocated clusters zijn aangetroffen. Verder zou blijken dat slechts 11 van de 224 ten laste gelegde films accessible waren en tenslotte zou uit feitelijk beschreven foto’s blijken dat een groot deel daarvan is aangetroffen in de map lost files. Ten aanzien van laatstgenoemde bestanden (in de map lost files) heeft de raadsman betoogd dat dit bestanden betreffen die eerder door de gebruiker zijn verwijderd en dat deze bestanden door het forensische software-programma Encase weer worden gevonden en dan in de door dit programma automatisch aangemaakte map lost files worden geplaatst.

De raadsman heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat ook de tijdelijke mappen en de cache mappen, mappen zijn die automatisch worden aangemaakt. Tenzij uit het dossier anders blijkt kan niet worden geconcludeerd dat deze mappen toegankelijk waren voor verdachte.

Ten aanzien van de pad-aanduiding RawTrackDisk stelt de raadsman dat niet duidelijk is op welke plaats deze gegevensdrager is aangetroffen. Om die reden stelt de raadsman dat ook van de hierop aangetroffen bestanden niet gesteld kan worden dat deze toegankelijk waren voor verdachte.

De raadsman heeft de rechtbank, gelet op het vorenstaande, verzocht verdachte vrij te spreken van hetgeen hem ten laste is gelegd, nu het opzet op het bezit van de afbeeldingen en films niet kan worden bewezen.

4.3.

Partiële vrijspraak

Lost files

De afbeeldingen [afbeelding 2] op pag. 93 van het proces-verbaal, [afbeelding 3] op pag. 82 van het proces-verbaal, [afbeelding 8] op pag. 84 van het proces-verbaal, [afbeelding 9] op pag. 87 van het proces-verbaal, [afbeelding 12] op pag. 88 van het proces-verbaal, [afbeelding 15] op

pag. 94 van het proces-verbaal, [afbeelding 17] op pag. 83 van het proces-verbaal, [afbeelding 20] op pag. 89 van het proces-verbaal en [afbeelding 23] op pag. 91 van het proces-verbaal zijn alle aangetroffen op de computer van verdachte en omschreven in de tenlastelegging. Deze afbeeldingen hebben elk een bestandsnaam waarbij de map waarin het bestand is aangetroffen is aangeduid met de naam ‘lost files’.

De raadsman heeft een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 24 december 2008

overgelegd waarin een deskundige is gehoord die heeft aangegeven dat de locatie lost files

impliceert dat voorafgaand aan de plaatsing van afbeeldingen in de lost files

verwijderingshandelingen zijn verricht. De deskundige heeft in voornoemde zaak

geconcludeerd dat de in de lost files aangetroffen afbeeldingen ten tijde van de inbeslagname

van de desbetreffende gegevensdrager voor de verdachte in die zaak niet benaderbaar waren.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij foto’s en films heeft gedownload en dat daar

ook, zo leek het, kinderpornografisch materiaal bij zat. Het kinderpornografische materiaal

was volgens verdachte echter bijvangst en zou altijd direct door hem zijn verwijderd.

De in de woning van verdachte in beslag genomen Fujitsu Siemens midi tower PC en de

daarin aangetroffen harde schijf zijn onderzocht door digitaal-rechercheur [verbalisant 1]. Uit

de bevindingen van [verbalisant 1] volgt niet dat de bestanden die zijn aangetroffen in de map

lost files voor verdachte benaderbaar waren. Ook overigens uit het dossier is dit niet

gebleken. Dit maakt dat het voor de rechtbank niet vast staat dat verdachte op de ten laste

gelegde datum 31 januari 2012, dus ten tijde van de inbeslagname van de computer en op

welk moment de hiervoor genoemde bestanden waren opgeslagen in de map lost files, opzet had op het bezit van die afbeeldingen. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het bezit van deze afbeeldingen.

Unallocated sectors

Het bestand met de naam [afbeelding 4] ( pag. 91 van het proces-verbaal) is aangetroffen in een ‘unallocated sector’. Unallocated clusters zijn ‘dakloze’ bestanden die op de harde schijf blijven staan als het ‘adres’ van het bestand wordt verwijderd. Wanneer de prullenbak wordt geleegd, worden de bestanden niet zelf vernietigd, maar wordt alleen het adres of etiket van het bestand gewist, zodat die plaats op de harde schijf vrijkomt voor andere bestanden. Zolang het bestand niet wordt overschreven, blijft het bestaan. Hoewel de computer het bestand niet zelfstandig kan vinden, is het wel mogelijk om met specialistische, forensische software het bestand weer zichtbaar te maken. Niet gebleken is echter dat verdachte in het bezit was van dergelijke specialistische software.1

Gelet op het vorenstaande en de hiervoor aangehaalde verklaring van verdachte is de

rechtbank van oordeel dat ook wat betreft deze afbeelding niet vast staat dat verdachte op

31 januari 2012 opzet had op het bezit daarvan. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het bezit van deze afbeelding.

Cache en tijdelijke internet bestanden

Op de computer van verdachte zijn foto’s en films aangetroffen met vindplaatsen waarin de naam van de webbrowser Mozilla firefox in combinatie met het woord ‘cache’ voorkomt. Het gaat dan om de volgende foto’s: afbeelding [afbeelding 10] op pag. 87 van het proces-verbaal, [afbeelding 13] op pag. 89 van het proces-verbaal en [afbeelding 21] en [afbeelding 22] op pag. 90 van het proces-verbaal. Voorts is film nr. 4 op pag. 96 van het proces-verbaal aangetroffen op een vindplaats als hierboven bedoeld. Film nr. 5 op pag. 97 van het proces-verbaal is aangetroffen in een map die tijdelijke internet bestanden bevatte.

Zowel de tijdelijke internet bestanden als de cache van Mozilla firefox bevatten gegevens van webpagina’s die door de computergebruiker zijn bezocht. Die gegevens worden door het besturingssysteem van de computer automatisch op de harde schijf opgeslagen opdat de webpagina een volgende keer dat hij wordt bezocht, sneller wordt weergegeven.2

Hoewel verdachte wel de beschikkingsmacht had over deze foto’s en films, kan gelet op het voorgaande niet worden gesproken van (voorwaardelijk) opzet op het bezit ervan. Niet is gebleken dat verdachte zich bij zijn activiteiten op internet bewust is geweest van de opslag van de afbeeldingen op zijn computer. De rechtbank zal verdachte daarom vrijspreken van het bezit van deze afbeeldingen.

Verzoek tot het horen van een deskundige

Nu verdachte wordt vrijgesproken van het bezit van de afbeeldingen van kinderpornografische aard die zijn aangetroffen in de map lost files en de rechtbank derhalve het verweer van de raadsman volgt, komt de rechtbank aan de beoordeling van dit verzoek niet toe.

4.4.

Redengevende feiten en omstandigheden3

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit op grond van het volgende.

Op 31 januari 2012 wordt de woning van verdachte te Zwaag doorzocht. In de woonkamer van verdachte wordt een Fujitsu Siemens computer aangetroffen en in beslag genomen.4

Voorts wordt bij de doorzoeking een aantal CD’s en DVD’s in beslag genomen, waaronder

8 CD’s waar het KVI-nummer C3026 aan is gekoppeld en welke CD’s zijn aangetroffen in een lade van een kast in de woonkamer van verdachte. Voorts zijn in een kast in de woonkamer diverse CD’s en DVD’s aangetroffen, die zijn geregistreerd onder het nummer C3038.5 Op de computer van verdachte en op onder C3026 en C3038 in beslag genomen gegevensdragers zijn kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Een deel van de kinderpornografische afbeeldingen zijn op de computer van verdachte in de map [Map 1] aangetroffen. Verbalisant [verbalisant 1], die onderzoek heeft verricht naar de Fujitsu computer en de daarin aangetroffen harde schijf, heeft verklaard dat deze map geen systeemmap van Windows is en ook niet automatisch door Windows of een ander programma wordt aangemaakt. [verbalisant 1] concludeert dat deze map door een gebruiker van de computer bewust is aangemaakt en dat de bestanden die in deze map zijn aangetroffen bewust in deze map zijn geplaatst.6 Verdachte heeft verklaard dat de Fujitsu computer van hem was en dat hij de enige gebruiker van deze computer was.7

Op één van de CD’s die onder nummer C3026 in beslag is genomen is het bestand met de naam [afbeelding 1] aangetroffen (pag. 86 van het proces-verbaal). Dit bestand betreft een afbeelding waarop is te zien dat een man met zijn penis de anus van een 8 tot 12 jarige naakte jongen penetreert.8

Onder nummer C3026 is tevens op één van de CD’s een afbeelding met de naam [afbeelding 5] (pag. 83 van het proces-verbaal) aangetroffen waarop te zien is dat een jongen van naar schatting 13 tot 16 jaar de stijve penis van een andere jongen gedeeltelijk in zijn mond heeft.9 Voorts is op de computer van verdachte een afbeelding met bestandsnaam [afbeelding 7] en vindplaats [Map 1] (pag. 86 van het proces-verbaal) aangetroffen waarop een naakte jongen van 10 tot 14 jaar te zien is en een volwassen man. De volwassen man heeft de stijve penis van de jongen in zijn mond.10

Op één van de CD’s die onder nummer C3026 in beslag is genomen is het bestand met de naam [afbeelding 14] (pag. 93 van het proces-verbaal) aangetroffen. Dit betreft een afbeelding waarop te zien is dat een jongen van 7 tot 10 jaar de penis van een volwassen man vast heeft.11 Op een onder C3038 in beslag genomen gegevensdrager is een film aangetroffen (film 2, pag. 96 van het proces-verbaal) waarop twee naakte jongens zijn afgebeeld in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. In de film houdt de ene jongen de penis van de andere jongen in zijn hand. De andere jongen neemt op enig moment de penis van de andere jongen in zijn mond.12

Onder C3038 is op een gegevensdrager tevens een film aangetroffen (film 3, pag. 97 van het proces-verbaal) waarop te zien is dat een man in de nabijheid van een meisje in de leeftijd van 5 tot 8 jaar masturbeert.13

Op de computer van verdachte is een afbeelding met bestandsnaam [afbeelding 16] en vindplaats [Map 1] (pag. 94 van het proces-verbaal) aangetroffen. Op de afbeelding is een jongen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar te zien. Een volwassen man houdt zijn penis bij het gezicht van de jongen, terwijl er een klodder sperma tussen de mond van de jongen en de penis te zien is.14

In de hiervoor genoemde [Map 1] is voorts een afbeelding aangetroffen met de bestandsnaam [afbeelding 18] (pag. 85 van het proces-verbaal). Op deze afbeelding staat een naakte jongen afgebeeld in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. De jongen is vastgebonden op een stalen raamwerk en zijn mond is met tape dichtgeplakt. Onder C3026 is een CD in beslag genomen waarop een afbeelding is te zien met bestandsnaam [afbeelding 19] (pag. 85 van het proces-verbaal) waarop een naakte jongen van 12 tot 14 jaar oud te zien is die met gespreide benen zit en waarbij wordt ingezoomd op de penis en anus van de jongen.15

4.5.

Bewijsoverweging

Zoals hiervoor is weergegeven zijn de kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen op in de woning van verdachte in beslag genomen CD’s of DVD’s en op een bestandsmap [Map 1] op de Fujitsu Siemens computer van verdachte die de gebruiker van die computer bewust heeft aangemaakt. Verdachte heeft verklaard dat hij de enige gebruiker van de computer was. Voornoemde omstandigheden maken dat de rechtbank van oordeel is dat verdachte de beschikkingsmacht had over alle foto’s en films die op de CD’s en DVD’s en op de bestandsmap [Map 1] zijn aangetroffen en daarmee is tevens zijn opzet op het bezit van die foto’s en films gegeven. De rechtbank acht verdachte derhalve schuldig aan het in bezit hebben daarvan.

4.6.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 31 januari 2012 te Zwaag, gemeente Hoorn, gegevensdragers bevattende 7 foto's en 2 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen en films seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke vorenbedoelde seksuele gedragingen bestonden uit:

het anaal penetreren met de penis tussen de billen door een volwassen man van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (afbeelding [afbeelding 1] op blz. 86) en

het in de mond nemen van de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt door een volwassen man/een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (afbeelding [afbeelding 5] op blz. 83, afbeelding [afbeelding 7] op blz. 86 van het proces-verbaal) en

het vasthouden en/of in de mond nemen van de penis van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt door een persoon die eveneens kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heef bereikt (afbeelding [afbeelding 14] op blz.93, film nr. 2 op blz. 96) en

het door een man masturberen in de nabijheid van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (film nr. 3 op blz. 97 van het proces-verbaal) en

het houden van een penis naast het gezicht van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, terwijl op dat gezicht sperma zichtbaar is (afbeelding [afbeelding 16] op blz. 94 van het proces-verbaal) en

het naakt laten poseren van personen die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, waarbij deze personen met een voorwerp en/of in een erotisch getinte houding poseren die niet bij hun leeftijd passen en/of waarbij deze persoon zich in opeenvolgende filmfragmenten van haar kleding ontdoet waarna door de onnatuurlijke pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden (de afbeeldingen [afbeelding 18] en [afbeelding 19] op blz. 85, film nr.1 op blz. 96).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.

7 Motivering van de sancties

7.1.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met daaraan gekoppeld een proeftijd voor de duur van drie jaren. De officier van justitie heeft bij de bepaling van haar eis rekening gehouden met de ernst van het feit en de omstandigheid dat uit het dossier volgt dat verdachte gedurende langere tijd bezig is geweest met het vergaren van kinderpornografische afbeeldingen en voorts actief was op sites als [website 1].

7.2.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit. Subsidiair stelt de raadsman zich ten aanzien van de strafmaat op het standpunt dat de rechtbank bij de strafbepaling niet mag meewegen dat verdachte zich mogelijk gedurende een langere periode zou hebben bezig gehouden met kinderpornografisch materiaal, nu dit aan verdachte niet ten laste is gelegd. De raadsman heeft voorts gesteld dat op de website [website 1] nimmer kinderpornografische afbeeldingen zijn aangetroffen. De raadsman verzoekt de rechtbank, indien zij daaraan toekomt, aan verdachte een werkstraf op te leggen in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf.

7.3.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moeten worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon van verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft een aantal afbeeldingen en films van kinderpornografische aard in zijn bezit gehad, waaronder afbeeldingen en films waarop/waarin door kinderen actief seksuele handelingen worden verricht. Verdachte heeft door zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van de vraag naar kinderporno en daarmee aan het seksueel misbruik en de exploitatie van de betrokken kinderen. Het is algemeen bekend dat kinderen door dergelijk misbruik veelal ernstige psychische schade oplopen, die ook vele jaren later nog diepe sporen achterlaat.

Het dossier bevat aanwijzingen dat verdachte de afbeeldingen en films gedurende een langere periode in bezit heeft gehad. Het openbaar ministerie heeft er echter voor gekozen uitsluitend het bezit van kinderporno op 31 januari 2012 ten laste te leggen, zodat de rechtbank bij de strafoplegging alleen met dit gegeven rekening kan houden. Daarbij neemt de rechtbank ook in aanmerking dat er sinds de pleegdatum reeds twee jaren zijn verstreken.

De rechtbank houdt er voorts rekening mee dat verdachte blijkens het Uittreksel Justitiële Documentatie van 17 maart 2014 niet eerder ter zake van enig strafbaar feit is veroordeeld.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank verder nog het volgende overwogen. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij hulp heeft gezocht en gekregen. Verdachte heeft contact met een psycholoog en een psychiater. De psychiater heeft aan verdachte een libido remmend middel voorgeschreven waarvan verdachte zegt hier veel baat bij te hebben. Voorts wordt verdachte begeleid door GGZ.

De rechtbank legt een straf op die lager is dan is geëist door de officier van justitie. Het verschil is, naast de hiervoor genoemde omstandigheden, gelegen in de omstandigheid dat de officier van justitie bij de bepaling van haar eis is uitgegaan van bewezenverklaring van een groter aantal kinderpornografische afbeeldingen en films dan de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf moet worden opgelegd, met daaraan gekoppeld een proeftijd van drie jaren. Dit als ernstige waarschuwing aan verdachte om zich gedurende de proeftijd te onthouden van het plegen van strafbare feiten.

Gelet op de ernst van het feit dient aan verdachte naar het oordeel van de rechtbank tevens een onvoorwaardelijke werkstraf, van na te noemen duur, te worden opgelegd.

8 Vermogensmaatregel

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten

2 1.00 STK Computer

FUJITSU SIEMENS

C3010

3 8.00 STK Cd-Rom

C3026

4 1.00 STK DVD

C3027 diverse dvd's

5 1.00 STK Cd-Rom

C3034 diverse cd's en dvd's

6 1.00 STK Cd-Rom

C3038 diverse cd's en dvd's

7 1.00 STK Diskette

C3041 komt voort uit 3040

8 1.00 STK Diskette

C3042 komt voort uit 3040

9 1.00 STK Diskette

C3043 komt voort uit 3040

dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Het betreffen gegevensdragers waarop afbeeldingen en films van kinderpornografische aard zijn aangetroffen. Dit betekent dat het bewezen verklaarde feit met betrekking tot die voorwerpen is begaan, terwijl het ongecontroleerde bezit van die voorwerpen in strijd is met de wet of het algemeen belang, nu deze voorwerpen nog steeds kinderpornografisch materiaal bevatten.

9. Overige beslissingen omtrent in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen

De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten

1. STK Papier

C3000 brieven en emails,

dienen te worden teruggegeven aan verdachte, nu zij, anders dan de officier van justitie, van oordeel is dat geen strafvorderlijk belang zich tegen teruggave van deze goederen verzet. De hiervoor onder 1 genoemde brieven en e-mails zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane feit. Echter, het ongecontroleerde bezit van die brieven en e-mails is niet in strijd met de wet en de rechtbank acht dit bezit voorts niet in strijd met het algemeen belang. Reeds daarom ziet de rechtbank geen aanleiding de brieven en e-mails te onttrekken aan het verkeer.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

11 Beslissing

De rechtbank:

 Verklaart de dagvaarding gedeeltelijk nietig, zoals hiervoor onder 2.3. weergegeven.

 Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 4.6. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 5. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

 Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twee (2) maanden, met bevel dat deze straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte voor het einde van de op drie jaren bepaalde proeftijd zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

 Veroordeelt verdachte tot het verrichten van honderdentwintig (120) uren taakstraf, bij het niet of niet naar behoren verrichten daarvan te vervangen door tachtig (60) dagen hechtenis.

 Onttrekt aan het verkeer de hiervoor onder 8. genoemde voorwerpen.

 Gelast de teruggave aan verdachte van het hiervoor onder 9. genoemde voorwerp.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.E. van Montfrans-Wolters, voorzitter,

mr. A.E. Patijn en mr. H.A. Stalenhoef, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. F. van den Brink,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 23 april 2014.

1 Zie onder andere: ECLI:NL:GHSHE:2010:BM628 en ECLI:NL:GHSGR:2012:910.

2 Zie onder andere: ECLI:NL:GHAMS:2007:249, ECLI:NL:GHDHA:2013:5153 en ECLI:NL:GHSGR:2011:2377.

3 De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij wet gestelde eisen.

4 Proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisant [verbalisant 2] d.d. 1 februari 2012, doorgenummerde pagina 106 tot en met 108.

5 Een lijst van inbeslaggenomen goederen, als bijlage gevoegd bij een proces-verbaal van doorzoeking, inhoudende de bevindingen van de rechter-commissaris d.d. 10 april 2012, doorgenummerde pagina’s 23 en 24.

6 Proces-verbaal van bevindingen, inhoudende de bevindingen van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 24 april 2012, doorgenummerde pagina 111.

7 De door verdachte ter terechtzitting van 9 april 2014 afgelegde verklaring.

8 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 86.

9 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 83, eerste omschrijving.

10 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 86.

11 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 93, eerste omschrijving.

12 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische films, als bijlage III gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 96, tweede omschrijving.

13 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische films, als bijlage III gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 97, eerste omschrijving.

14 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 94, tweede omschrijving.

15 Een overzicht van de aangetroffen kinderpornografische foto’s, als bijlage II gevoegd bij een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2011122631, inhoudende de bevindingen van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina 85.