Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:1808

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
17-02-2014
Datum publicatie
15-04-2014
Zaaknummer
AWB-13_3517
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHAMS:2015:4452, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Douane

Indeling (audiofrequent)versterker.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Zittingsplaats Haarlem

Bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 13/3517

Uitspraakdatum: 17 februari 2014

Uitspraak van de meervoudige kamer in het geding tussen

[X] , gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: mr. [A],

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor [Q], verweerder.

1 Procesverloop

Verweerder heeft aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb) uitgereikt voor

€ 43.419,98 aan douanerechten en € 513,52 aan omzetbelasting.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 27 juni 2013 de utb gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld. Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Eiseres heeft vóór de zitting een nader stuk ingediend. Een afschrift van dit stuk is verstrekt aan verweerder.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 januari 2014.

Namens eiseres zijn verschenen de gemachtigde, bijgestaan door zijn kantoorgenoot
mr. [B], en [C] en[D], beiden werkzaam bij eiseres en door [E], werkzaam bij[F] B.V. Namens verweerder zijn verschenen mr. R.F. van ’t Loo en E. Cottaar.

2 Tussen partijen vaststaande feiten

[F] B.V. heeft in 2011 in naam van eiseres aangiften gedaan voor goederen die in de aangiften zijn omschreven als ‘elektrische geluidsversterkers’. Deze goederen beschikken over één aansluiting en kunnen dus slechts één signaal tegelijk versterken. Zij beschikken in ieder geval over de volgende objectieve kenmerken en eigenschappen:

- audiofrequentversterker en een luidspreker in één enkele behuizing;

- een interface voor een muziekinstrument, zoals een elektrische gitaar;

- een interface voor een voetbediende besturing voor geluidseffecten;

- bedieningsknoppen om het volume, de versterking, het geluid en de geluidseffecten te regelen.

De goederen ontvangen elektrische signalen van een elektrische gitaar die met behulp van de audiofrequentversterker worden versterkt en met behulp van de luidspreker in hoorbaar geluid worden omgezet.

De goederen van de types [G] en [H]beschikken ook over een toestel voor het opnemen en weergeven van geluid, zoals een MP3- of een CD-speler. De goederen van het type [G] beschikken over een interface voor een hoofdtelefoon.

3 Geschil

In geschil is de indeling in de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN) van de versterkers [I], [G] series, [H] series en[J] (hierna: de producten). Eiseres staat indeling onder goederencode 8518 50 00 voor en verweerder indeling onder goederencode 8518 40 80.

4 Relevante regelgeving

Aantekening 3 op afdeling XVI luidt als volgt:

“Voor zover niet anders is bepaald, worden combinaties van machines van verschillende soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die een geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.”

De tekst (versie 2011) van de toepasselijke post en de in geschil zijnde onderverdelingen luidt als volgt:

8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers:

(…)

8518 40 elektrische audiofrequentversterkers

8518 40 30 – – voor telefonie en voor meetdoeleinden

8518 40 80 – – andere

8518 50 00 elektrische geluidsversterkers

De IDR-toelichting luidt, voor zover van belang, als volgt:

“D. Elektrische audiofrequentversterkers

Deze toestellen worden gebruikt voor het versterken van signalen met hoorbare frequentie. De meeste van deze toestellen werken met transistors of geïntegreerde schakelingen, hoewel sommige ook gebruik maken van kathodebuizen. De energievoorziening geschiedt in de regel door een ingebouwde voedingseenheid die op het lichtnet kan worden aangesloten of (in het bijzonder voor draagbare versterkers) door elektrische accumulatoren of batterijen.

De ingangssignalen voor elektrische audiofrequentversterkers worden geleverd door een microfoon, toonkop van een draaitafel, leeskop van een magnetische band, radiotoestel, geluidsfilm of andere bron van elektrische audiofrequentsignalen. In de regel staat de versterker in verbinding met een luidspreker, doch dit is niet altijd het geval. Voorversterkers kunnen zijn verbonden met een andere versterker of daarin zijn ingebouwd.

Audiofrequentversterkers kunnen zijn voorzien van een regelinrichting voor het volume van de versterking en vaak ook een regelinrichting voor de toonfrequentie (zachte tonen, scherpe tonen, enz.).

Audiofrequentversterkers voor de telefonie en audiofrequentmeetversterkers vallen eveneens onder deze post.

Hoogfrequentversterkers en middenfrequentversterkers vallen als elektrische apparaten met een eigen functie onder post 85.43. Geluidsmixers en equalizer worden eveneens ingedeeld onder post 85.43.

E. Geluidsversterkers

Deze post omvat mede geluidsversterkers, bestaande uit een samenstel van microfoons, audiofrequentversterkers en luidsprekers. Dergelijke toestellen worden veel gebruikt in theaters en in andere openbare gelegenheden, op publiciteitswagens en politiewagens, in sommige muziekinstrumenten, enz. Systemen van dit type vinden ook toepassing op vrachtwagens, om de chauffeur in staat te stellen van buiten komende geluiden te horen (bijvoorbeeld storingsgeluiden in de machine of signalen van achteropkomend verkeer), die anders door het geluid van de motor worden overstemd.”

In de bijlage bij de Verordening (EU) Nr. 1066/2010 van de Commissie van 19 november 2010 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur is het volgende opgenomen:

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product dat bestaat uit een audiofrequent- versterker (15 W) en een luidspreker (circa

20 cm (8 inch)) in een enkele behuizing met afmetingen van circa 38 × 38 × 20,5 cm en een gewicht van circa 8 kg.

Dit product is voorzien van interfaces voor:

— een muziekinstrument, zoals een elektrische gitaar;

— een voetbediende besturing voor geluidseffecten;

— een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid, zoals een mp3- of een cd-speler; en

— een hoofdtelefoon.

Het is ook voorzien van bedieningsknoppen om het volume, de versterking, het geluid en de geluidseffecten te regelen.

Het product ontvangt elektrische signalen van het muziekinstrument, die met behulp van de audiofrequentversterker worden versterkt en met behulp van de luidspreker in hoorbaar geluid worden omgezet.

8518 40 89

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI en de tekst van de GN-codes 8518, 8518 40 en 8518 40 89.

Aangezien het product niet is uitgerust met noch beschikt over een specifieke interface voor een microfoon, kan het geen hoorbaar geluid ontvangen. Indeling onder onderverdeling 8518 50 als een elektrische geluidsversterker is derhalve uitgesloten.

Het product is een combinatie van machines in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI, bestaande uit een luidspreker van onderverdeling 8518 29, een elektrische audiofrequentversterker van onderverdeling 8518 40 en een machine die geluidseffecten creëert van onderverdeling 8543 70. De audiofrequentversterking is de hoofdfunctie van het product, gelet op de mate van verwerking van de ontvangen signalen.

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8518 40 89 als een elektrische audiofrequentversterker.

Per 1 januari 2011 is GN-onderverdeling 8518 40 89 hernummerd tot 8518 40 80.

5 Beoordeling van het geschil

5.1.

Voor de indeling zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of op de hoofdstukken. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) dat in het belang van de rechtszekerheid en van een gemakkelijke controle, het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen in de regel moet worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in de tekst van de post zijn omschreven. De door de Commissie vastgestelde toelichtingen op de GN en de in het kader van de Werelddouaneorganisatie uitgewerkte toelichtingen op het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (IDR) zijn, hoewel rechtens niet bindend, belangrijke hulpmiddelen bij de uitlegging van de draagwijdte van de verschillende tariefposten.

5.2.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat de producten niet identiek zijn aan, of vergelijkbaar zijn met het product dat het voorwerp vormt van Verordening (EU) Nr. 1066/2010. De producten hebben een ‘line in’-aansluiting waarop niet alleen bijvoorbeeld een gitaar, maar ook een microfoon kan worden aangesloten. De producten zijn dus in staat om hoorbaar geluid te ontvangen. Uit Verordening (EU) Nr. 1066/2010 volgt, à contrario, dat de producten dan niet onder goederencode 8518 40 80 kunnen worden ingedeeld. Ook op basis van indelingsregel 3a respectievelijk indelingsregel 3c dient indeling onder de door eiseres voorgestane goederencode plaats te vinden. De producten zijn immers sets, en uit de Engelstalige versie van de GN blijkt dat goederencode 8518 50 00 (‘electric sound amplifier sets’) specifieker is. De door eiseres voorgestane goederencode is als laatste gerangschikt, zodat deze bij toepassing van indelingsregel 3c voorgaat.

Verweerder neemt, behalve wat indelingsregel 3c betreft, de tegenovergestelde standpunten in. De producten zijn ontworpen en worden aangeprezen als gitaarversterkers. De overige aanwezige functies, zoals de verschillende geluidseffecten, wijzen ook in deze richting. Deze functies zijn bijkomstig bij de hoofdfunctie, namelijk die van gitaarversterker. De mogelijkheid om een microfoon aan te sluiten leidt niet tot een andere conclusie. Het is verweerder voorts niet duidelijk waarop de microfoon moet worden aangesloten. In de ‘Pilotenhandboeken’ van de producten en het op internet te vinden filmpje van eiseres wordt niet gerept van de mogelijkheid om een microfoon aan te sluiten. De producten zijn geen sets, omdat de audiofrequentversterker en de luidspreker zich in één behuizing bevinden. De door eiseres voorgestane goederencode is niet specifieker. Indelingsregel 3c is niet van toepassing.

5.3.

De rechtbank is met verweerder van oordeel dat met de in onderverdeling 8518 40 genoemde elektrische audiofrequentversterker een versterker wordt bedoeld die elektrische signalen uit verschillende bronnen (zoals in dit geval een elektrische gitaar) kan ontvangen, welke signalen worden omgezet in hoorbaar geluid, wat al dan niet met behulp van een luidspreker wordt verspreid. De producten voldoen aan deze beschrijving. De producten zijn niet aan te merken als een in onderverdeling 8518 50 bedoelde geluidsversterker, aangezien laatstbedoelde goederen hoorbaar geluid (bijvoorbeeld stemgeluid, muziek of een combinatie van beide dan wel verkeersgeluiden) versterken en deze signalen vervolgens met behulp van een luidspreker verspreiden.

5.4.

Aangezien uit de toelichting op beide onderverdelingen kan worden afgeleid dat de signalen c.q. het geluid afkomstig kunnen c.q. kan zijn van een microfoon, is de aanwezigheid van een microfoon niet doorslaggevend voor de indeling. Voorts kan uit dezelfde toelichting worden afgeleid dat de aanwezigheid van een luidspreker evenmin doorslaggevend is voor de indeling. Wat partijen over beide punten hebben opgemerkt, behoeft geen bespreking. Hetzelfde geldt voor hetgeen partijen hebben opgemerkt over de betekenis van Verordening (EU) Nr. 1066/2010 voor de onderhavige procedure. De rechtbank baseert haar oordeel over de indeling van de producten immers niet op deze verordening.

5.5.

Het gelijk is aan verweerder. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

6 Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

7 Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door mr. A. van Dongen, voorzitter, mr. M.H.L.C. Bijvoet en
mr. M.C.A. Onderwater, rechters, in tegenwoordigheid van E. Hoekman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2014.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;
2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:
a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.