Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:10523

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
03-04-2014
Datum publicatie
10-11-2014
Zaaknummer
2441954 CV EXPL 13-7057
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheid voor nakoming van voor oprichting van een BV aangegane verplichtingen, die nadien door de BV zijn bekrachtigd, waarna de BV is ontbonden door middel van een turbo liquidatie. Geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid oprichters. Turbo liquidatie is wel onrechtmatig jegens schuldeisers en de directie is daarom in beginsel aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Niet gebleken is echter dat de vennootschap bij behoorlijke liquidatie, dan wel faillissement, wel aan haar verplichtingen had voldaan. Daarom is geen sprake van door de onrechtmatige liquidatie veroorzaakte, door de directie aan de schuldeisers te vergoeden schade.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2014-0394
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie kanton – locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 2441954 / CV EXPL 13-7057

datum uitspraak: 3 april 2014

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

In de zaak van

de vennootschap onder firma AutoLeaseTeam V.O.F.

te Leiderdorp

eisende partij

hierna te noemen AutoLeaseTeam

gemachtigde mr. drs. J.J.F.M. Konings,

tegen

  1. [gedaagde sub 1]

  2. Ricardi Holding B.V.

te Zaandijk

gedaagde partij

hierna te noemen [gedaagde partij sub 1] en Ricardi Holding BV

gemachtigde mr. C.A.M.H. Vink.

De procedure

AutoLeaseTeam heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen Inergia BV.

Hierop hebben [gedaagde partij sub 1] en Ricardi Holding BV geantwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en voor een mogelijke schikking. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zo nodig in de vorm van een proces-verbaal worden uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

De vordering

AutoLeaseTeam vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Ricardi Holding BV en [gedaagde partij sub 1] hoofdelijk zal veroordelen aan AutoLeaseTeam te betalen een bedrag van € 25.000,-- met rente en kosten.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering. Daarop wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

De feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan omdat deze niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist zijn gebleven.

  1. Op 1 juni 2012 is opgericht de besloten vennootschap Inergia Consultancy B.V. (verder te noemen Inergia BV) met als enig directeur de op die zelfde datum opgerichte besloten vennootschap Ricardi Holding B.V. (verder te noemen Ricardi Holding BV), waarvan [gedaagde partij sub 1] enig directeur was.

  2. Medio 2009 zijn tussen AutoLeaseTeam en [X], deze laatste namens VCS Energy & ICT B.V., leaseovereenkomsten gesloten met betrekking tot een aantal auto’s. Nadat laatstgenoemde vennootschap had opgehouden met betalen en op een faillissement afstevende, heeft genoemde [x], mede namens [gedaagde partij sub 1], aan AutoLeaseTeam laten weten namens de toen nog op te richten Inergia BV bereid te zijn deze leasecontracten over te nemen. Dat is gebeurd. Bij notariële akte, verleden op 5 juli 2012, heeft Inergia BV (onder meer) deze overeenkomst met AutoLeaseTeam bekrachtigd. Op dat moment was de financiële positie van Inergia BV positief en werd er winst geboekt. In elk geval een aantal van de betreffende lease auto’s is door (werknemers van) Inergia BV gebruikt.

  3. Inergia BV is op 9 september 2013 ontbonden door middel van een zogenaamde turboliquidatie, dat wil zeggen zonder vereffening zoals bedoeld in artikel 2.19 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. De toen nog openstaande vordering van AutoLeaseTeam is niet voldaan.

De beoordeling van het geschil

Aangezien de overname van de leasecontracten namens de toen nog op te richten Inergia BV nadien door haar is bekrachtigd, kan [gedaagde partij sub 1] (aangenomen al dat hij bij het aangaan van die overeenkomst namens de toen nog op te richten vennootschap rechtsgeldig door [x] werd vertegenwoordigd, wat wordt betwist) volgens het bepaalde in artikel 2.203 van het Burgerlijk Wetboek alleen dan hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de daaruit voor Inergia BV voortvloeiende verplichtingen, indien hij bij het aangaan daarvan wist, althans redelijkerwijs moest weten, dat Inergia BV deze verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Dat is weliswaar gesteld, maar niet of nauwelijks onderbouwd, laat staan bewezen. Het feit dat Inergia BV kennelijk nog jarenlang wel aan haar lopende verplichtingen heeft kunnen voldoen wijst ook niet in die richting. Daaruit volgt dat de vordering tegen [gedaagde partij sub 1] ongegrond is. Wat daaromtrent over en weer verder is aangevoerd, kan als niet (meer) ter zake doende onbesproken blijven.

Aan AutoLeaseTeam moet wel worden toegegeven, dat de turboliquidatie van Inergia BV volgens vaste jurisprudentie onrechtmatig is jegens schuldeisers, zelfs als geen baten aanwezig zijn, maar wel schulden. Het lijdt evenmin twijfel dat Ricardi Holding BV als bestuurder van Inergia BV aansprakelijk gesteld kan worden voor de daardoor geleden schade. AutoLeaseTeam stelt die schade gelijk aan het bedrag wat zij nog van Inergia BV tegoed meent te hebben. Daarin kan de kantonrechter haar echter niet volgen. AutoLeaseTeam heeft immers niet (voldoende onderbouwd) gesteld, noch aannemelijk gemaakt, dat zij bij een liquidatie volgens de wet, dan wel bij een faillissement, wel enige betaling tegemoet had kunnen zien, laat staan een uitkering gelijk aan haar gepretendeerde vordering. Dat betekent dat AutoLeaseTeam weliswaar financieel nadeel heeft geleden (zij blijft achter met een onbetaalde rekening), maar dat niet is gebleken dat dit een gevolg was van de onrechtmatige turboliquidatie. Ook de vordering tegen Ricardi Holding BV moet dus worden afgewezen.

Over de proceskosten moet worden beslist zoals hierna bepaald.

De beslissing

De vordering wordt in al haar onderdelen afgewezen.

AutoLeaseTeam wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, deze voor zover gerezen aan de zijde van [gedaagde partij sub 1] en Ricardi Holding BV tot op heden begroot op € 800,-- wegens salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 3 april 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.