Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:10144

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-10-2014
Datum publicatie
30-12-2014
Zaaknummer
C-15-201425 - HA ZA 13-121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ruilovereenkomst. Vereenzelviging. Daadwerkelijk gemaakte proceskosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2015-0010
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/201425 / HA ZA 13-121

Vonnis van 29 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ORGANISATIE EN ADVIESBUREAU VT B.V. h.o.d.n. BUREAU MERCUUR,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

advocaat mr. E.T. van Dalen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STORED DATA B.V.,

gevestigd te Schiphol Rijk,

gedaagde,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna Mercuur en Stored Data genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 22 mei 2013

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 4 september 2014 (en de daarin genoemde stukken), waarin ook de zaak van Mercuur tegen Stored Data is behandeld waarin betaling wordt gevorderd van facturen van Datahouse Capelle (C/15/201427).

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Grafix Internet B.V. (hierna: Grafix) exploiteerde tot 1 december 2010 verschillende datacenters, onder meer in Alphen aan den Rijn. Per 1 december 2010 heeft Datahouse Alphen aan den Rijn B.V. (hierna: Datahouse Alphen) de activa van het datacenter van Grafix overgenomen.

2.2.

Grafix en XS News B.V. (hierna: XS News) hadden een overeenkomst, waarin over en weer diensten in rekening werden gebracht, bestaande uit dataverbindingen en het verhuren van rackspace. Voor deze diensten werden over en weer facturen gestuurd. Dit werd met gesloten beurzen verrekend.

2.3.

De bestuurder van XS News is [A] (hierna: [A]). [A] is eveneens bestuurder van Stored Data en TripartZ Holding B.V. (hierna: TripartZ Holding). TripartZ Holding is bestuurder van TripartZ B.V. De handelsnaam van TripartZ B.V. is Atrato IP Networks. Een van de handelsnamen van Stored Data is Atrato.

2.4.

Bij brief van 5 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Alphen een aanmaning gestuurd naar Stored Data om een bedrag van € 26.982,-- te voldoen met daarbij komende incassokosten, in totaal een bedrag van € 29.729,75.

2.5.

Bij brief van 13 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Alphen een tweede aanmaning gestuurd naar Stored Data om een bedrag van € 26.982,-- te voldoen met daarbij komende incassokosten, in totaal een bedrag van € 29.783,51.

2.6.

Bij brief van 20 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Alphen Stored Data gesommeerd om een bedrag van in totaal € 30.306,80 te voldoen.

2.7.

Op 27 november 2012 heeft Datahouse Alphen twee facturen gestuurd aan Atrato IP Networks B.V. De eerste factuur betreft de afname van een wavelength en serverrack in de periode van 1 december 2010 tot 1 oktober 2012 voor een bedrag van in totaal € 24.871,00 inclusief btw. De tweede factuur betreft de afname van een wavelength en serverrack in de periode van 1 oktober 2012 tot 1 januari 2013 voor een bedrag van in totaal € 3.448,50 inclusief btw. Stored Data heeft deze facturen niet betaald.

2.8.

Datahouse Alphen heeft Stored Data op 28 februari 2013 gedagvaard.

2.9.

Datahouse Alphen is op 23 juli 2013 failliet verklaard. Bij akte van cessie van 17 oktober 2013 heeft de curator van Datahouse Alphen alle nog te innen vorderingen en lopende procedures van Datahouse Alphen overgedragen aan Mercuur.

3 Het geschil

3.1.

Mercuur vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad samengevat - veroordeling van Stored Data tot betaling van € 29.364.32, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Stored Data voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Mercuur legt aan haar vordering ten grondslag dat Grafix, de rechtsvoorganger van Datahouse Alphen, aanvankelijk een ruilovereenkomst had met XS News. In september 2010 heeft een bespreking plaatsgevonden en daarin is afgesproken dat de overeenkomst tussen Grafix en XS News zou worden overgenomen door Datahouse Alphen en Stored Data. Atrato is een handelsnaam van Stored Data. In september 2010 heeft [A] aan Grafix verzocht om de facturen naar Atrato te sturen. Stored Data factureerde aan Grafix. Per 1 december 2010 heeft Datahouse Alphen de dienstverlening aan Stored Data overgenomen. Op 31 oktober 2011 heeft Datahouse Alphen de ruilovereenkomst met Stored Data opgezegd, voor zover het ging om het gebruik van de fiber van Stored Data. Daarna moest de afname van Stored Data in rekening worden gebracht. Datahouse Alphen heeft een tijdlang niet gemerkt dat nog aan Stored Data gefactureerd moest worden. Daarom is uiteindelijk pas op 27 november 2012 gefactureerd. Nu de ruilovereenkomst op 31 oktober 2011 is geëindigd, moet in ieder geval vanaf deze datum voor het gebruik van de fiber worden betaald. Datahouse Alphen was er niet van op de hoogte dat er twee vennootschappen waren met de handelsnaam Atrato. Op verzoek van [A] van Stored Data zijn de facturen aan Atrato IP Networks gericht. Dit was hetzelfde adres als waar Stored Data was gevestigd. [A] is bestuurder van XS News, Stored Data en TripartZ Holding. Indien blijkt dat niet Stored Data, maar TripartZ Holding gedagvaard had moeten worden, kan sprake zijn van vereenzelviging nu zowel Stored Data als TripartZ Holding dezelfde bestuurder hebben. Gelet op het voorgaande kan de vordering worden toegewezen, aldus Mercuur.

4.2.

Stored Data voert hiertegen aan dat zij geen partij is bij de levering van diensten van Datahouse Alphen. Als Datahouse Alphen al een vordering heeft, dan heeft zij die op TripartZ B.V., welke vennootschap als handelsnaam Atrato IP Networks heeft en aan welke vennootschap Datahouse Alphen ook heeft gefactureerd. Mercuur heeft geen enkele onderbouwing gegeven voor haar stelling dat Grafix de ruilovereenkomst met XS News aan Datahouse Alphen zou hebben overgedragen. Gelet op het voorgaande moet de vordering worden afgewezen, aldus Stored Data.

4.3.

Uit de aan de vordering ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden leidt de rechtbank af dat er in ieder geval een (ruil)overeenkomst heeft bestaan tussen Grafix en XS News en dat ten aanzien van deze ruilovereenkomst Stored Data gefactureerd heeft aan Grafix. Mercuur heeft echter geen enkel bewijs geleverd van haar stelling dat Datahouse Alphen de ruilovereenkomst met XS News heeft overgenomen van Grafix en dat Stored Data daarbij de nieuwe contractspartij was. Gelet op de gemotiveerde betwisting van Stored Data dat zij diensten heeft afgenomen van Datahouse Alphen, had Mercuur meer feiten en omstandigheden moeten stellen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er een (ruil)overeenkomst van dienstverlening bestond tussen Datahouse Alphen en Stored Data. Ter zitting heeft Mercuur aangegeven dat zij er van uit ging dat Atrato IP Networks de handelsnaam van Stored Data was, maar dat haar pas later bekend werd dat dit de handelsnaam was van TripartZ B.V.. Deze verwarring is volgens Mercuur ontstaan omdat [A] zowel bestuurder is van Stored Data als van TripartZ B.V.. Gesteld noch gebleken is echter dat uit het voorgaande het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Datahouse Alphen zaken deed met Stored Data. Nu Mercuur niet aan haar stelplicht heeft voldaan, is voor het leveren van bewijs geen ruimte.

4.4.

Mercuur heeft nog aangevoerd dat sprake is van vereenzelviging. Onder vereenzelviging wordt verstaan het voorbijgaan aan het identiteitsverschil tussen een rechtspersoon en een andere rechtspersoon. Hiervan kan slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn, bijvoorbeeld als misbruik is gemaakt van identiteitsverschil met als gevolg dat derden daardoor zijn benadeeld. Gelet op dit uitgangspunt is de rechtbank van oordeel dat de stelling dat Stored Data vereenzelvigd dient te worden met TripartZ B.V. onvoldoende is onderbouwd. Gesteld noch gebleken is dat Stored Data op enigerlei wijze misbruik heeft gemaakt van identiteitsverschil tussen TripartZ B.V. en haarzelf. De vordering zal daarom worden afgewezen.

4.5.

Stored Data heeft gevorderd Mercuur te veroordelen in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van € 6.901,25. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat Mercuur geen enkele feitelijke of juridische grondslag heeft om Stored Data in rechte te betrekken. Volgens Stored Data heeft Mercuur haar vordering gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan zij de onjuistheid kende en ook wist dat haar stellingen geen enkele kans van slagen zouden hebben. Nu Mercuur er toch voor gekozen heeft om Stored Data in deze procedure te betrekken, heeft zij er volgens Stored Data bewust voor gekozen om haar op hoge kosten te jagen.

4.6.

De rechtbank overweegt dat plaats kan zijn voor integrale vergoeding van proceskosten indien sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Daarvan is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden. Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM (HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828).

4.7.

De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van misbruik van procesrecht, dan wel onrechtmatig handelen. Nu Stored Data nagenoeg dezelfde handelsnaam hanteert als TripartZ (Atrato en Atrato IP Networks), de beide vennootschappen op hetzelfde adres zijn gevestigd en [A] bestuurder is van de beide vennootschappen, acht de rechtbank het niet onbegrijpelijk dat bij Mercuur verwarring is ontstaan over de te dagvaarden partij. Mercuur zal daarom op basis van het liquidatietarief in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Stored Data worden begroot op:

- griffierecht 1.836,00

- salaris advocaat 1.158,00 (2,0 punten × tarief € 579,00)

Totaal € 2.994,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Mercuur in de proceskosten, aan de zijde van Stored Data tot op heden begroot op € 2.994,00,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C.M. van Mierlo en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2014.1

1 Conc.: 934