Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2014:10143

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
29-10-2014
Datum publicatie
30-12-2014
Zaaknummer
C-15-201427 - HA ZA 13-122
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Daadwerkelijk gemaakte proceskosten

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2015/69
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/201427 / HA ZA 13-122

Vonnis van 29 oktober 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ORGANISATIE EN ADVIESBUREAU VT B.V. h.o.d.n. BUREAU MERCUUR,

gevestigd te Groningen,

eiseres,

advocaat mr. E.T. van Dalen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STORED DATA B.V.,

gevestigd te Schiphol Rijk,

gedaagde,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Partijen zullen hierna Mercuur en Stored Data genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 22 mei 2013

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 4 september 2014 (en de daarin genoemde stukken), waarin ook de zaak van Mercuur tegen Stored Data is behandeld waarin betaling wordt gevorderd van facturen van Datahouse Alphen (C/15/201425).

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Grafix Internet B.V. (hierna: Grafix) exploiteerde tot 1 december 2010 verschillende datacenters, onder meer in Capelle aan den IJssel. Per 1 december 2010 heeft Datahouse Capelle aan den IJssel B.V. (hierna: Datahouse Capelle) de activa van het datacenter van Grafix overgenomen.

2.2.

Grafix en XS News B.V. (hierna: XS News) hadden een overeenkomst, waarin over en weer diensten in rekening werden gebracht, bestaande uit dataverbindingen en het verhuren van rackspace. Voor deze diensten werden over en weer facturen gestuurd. Dit werd met gesloten beurzen verrekend.

2.3.

De bestuurder van XS News is Aydin [A] (hierna: [A]). [A] is eveneens bestuurder van Stored Data en TripartZ Holding B.V. (hierna: TripartZ Holding). TripartZ Holding is bestuurder van TripartZ B.V. De handelsnaam van TripartZ B.V. is Atrato IP Networks. Een van de handelsnamen van Stored Data is Atrato.

2.4.

Bij brief van 5 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Capelle een aanmaning gestuurd naar Stored Data om een bedrag van € 26.982,-- te voldoen met daarbij komende incassokosten, in totaal een bedrag van € 29.729,75.

2.5.

Bij brief van 13 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Capelle een tweede aanmaning gestuurd naar Stored Data om een bedrag van € 26.982,-- te voldoen met daarbij komende incassokosten, in totaal een bedrag van € 29.783,51.

2.6.

Bij brief van 20 juli 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Capelle Stored Data gesommeerd om een bedrag van in totaal € 30.306,80 te voldoen

2.7.

Op 27 november 2012 heeft Datahouse Capelle twee facturen gestuurd aan Atrato IP Networks B.V. De eerste factuur betreft de afname van een wavelength en serverrack in de periode van 1 december 2010 tot 1 oktober 2012 voor een bedrag van in totaal € 24.871,00 inclusief btw. De tweede factuur betreft de afname van een wavelength en serverrack in de periode van 1 oktober 2012 tot 1 januari 2013 voor een bedrag van in totaal € 3.448,50 inclusief btw. Stored Data heeft deze facturen niet betaald.

2.8.

Bij brief van 28 november 2012 heeft Mercuur namens Datahouse Capelle Stored Data gesommeerd om een bedrag van € 28.319,50 te voldoen met daarbij komende incassokosten, in totaal een bedrag van € 32.091,01.

2.9.

Datahouse Capelle heeft Stored Data op 28 februari 2013 gedagvaard.

2.10.

Datahouse Capelle is op 23 juli 2013 failliet verklaard. Bij akte van cessie van 17 oktober 2013 heeft de curator van Datahouse Capelle alle nog te innen vorderingen en lopende procedures van Datahouse Capelle overgedragen aan Mercuur.

3 Het geschil

3.1.

Mercuur vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad samengevat - veroordeling van Stored Data tot betaling van € 29.364.32, vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Stored Data voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Mercuur legt aan haar vordering ten grondslag dat Grafix, de rechtsvoorganger van Datahouse Capelle, aanvankelijk een ruilovereenkomst had met XS News. In september 2010 heeft een bespreking plaatsgevonden en daarin is afgesproken dat de overeenkomst tussen Grafix en XS News zou worden overgenomen door Datahouse Capelle en Stored Data. Atrato is een handelsnaam van Stored Data. In september 2010 heeft [A] aan Grafix verzocht om de facturen naar Atrato te sturen. Per 1 december 2010 heeft Datahouse Capelle de dienstverlening aan Stored Data overgenomen. Op 31 oktober 2011 heeft Datahouse Capelle de ruilovereenkomst met Stored Data opgezegd, voor zover het ging om het gebruik van de fiber van Stored Data. Daarna moest de afname van Stored Data in rekening worden gebracht. Datahouse Capelle heeft een tijdlang niet gemerkt dat nog aan Stored Data gefactureerd moest worden. Daarom is uiteindelijk pas op 27 november 2012 gefactureerd. Nu de ruilovereenkomst op 31 oktober 2011 is geëindigd, moet in ieder geval vanaf deze datum voor het gebruik van de fiber worden betaald. Datahouse Capelle was er niet van op de hoogte dat er twee vennootschappen waren met de handelsnaam Atrato. Op verzoek van [A] van Stored Data zijn de facturen aan Atrato IP Networks gericht. Dit was hetzelfde adres als waar Stored Data was gevestigd. [A] is bestuurder van XS News, Stored Data en TripartZ Holding. Indien blijkt dat niet Stored Data, maar TripartZ Holding gedagvaard had moeten worden, kan sprake zijn van vereenzelviging nu zowel Stored Data als TripartZ Holding dezelfde bestuurder hebben. Gelet op het voorgaande kan de vordering worden toegewezen, aldus Mercuur.

4.2.

Stored Data betwist dat Datahouse Capelle diensten heeft geleverd aan Stored Data. Stored Data heeft nooit activiteiten verricht voor, dan wel diensten ontvangen van Datahouse Capelle. Voorts blijkt nergens uit dat er een overeenkomst tussen Datahouse Capelle en Stored Data tot stand is gekomen of dat feitelijk sprake is geweest van de gestelde (uitwisseling van) diensten. Tenslotte heeft Mercuur geen enkele onderbouwing gegeven voor haar stelling dat Grafix de ruilovereenkomst met XS News aan Datahouse Capelle zou hebben overgedragen. Nu Mercuur haar vordering op geen enkele manier heeft onderbouwd, moet de vordering worden afgewezen, aldus Stored Data.

4.3.

Dit verweer slaagt. In het licht van de gemotiveerde betwisting van Stored Data had Mercuur meer feiten en omstandigheden moeten stellen, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er een overeenkomst van dienstverlening bestond tussen Datahouse Capelle en Stored Data. Mercuur heeft echter geen enkele feitelijke onderbouwing geleverd van haar stelling dat Stored Data diensten heeft afgenomen van Datahouse Capelle. Nu Mercuur niet aan haar stelplicht heeft voldaan, is voor het leveren van bewijs geen ruimte. Daar komt bij dat het aanbod om werknemers van Rijndata als getuigen te laten verklaren over het gebruik van de wavelength van Datahouse Capelle tussen Amsterdam en Capelle niet terzake dienend is, nu mogelijk gebruik van de wavelength door Rijndata op zichzelf niets zegt over de (betwiste) betrokkenheid van Stored Data daarbij. De vordering zal daarom worden afgewezen.

4.4.

Stored Data heeft gevorderd Mercuur te veroordelen in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van € 6.901,25. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat Mercuur geen enkele feitelijke of juridische grondslag heeft om Stored Data in rechte te betrekken. Volgens Stored Data heeft Mercuur haar vordering gebaseerd op feiten en omstandigheden waarvan zij de onjuistheid kende en ook wist dat haar stellingen geen enkele kans van slagen zouden hebben. Nu Mercuur er toch voor gekozen heeft om Stored Data in deze procedure te betrekken, heeft zij er volgens Stored Data bewust voor gekozen om haar op hoge kosten te jagen.

4.5.

De rechtbank overweegt dat plaats kan zijn voor integrale vergoeding van proceskosten indien sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen. Daarvan is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden. Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM (HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828).

4.6.

In het onderhavige geval ziet de rechtbank aanleiding om af te wijken van het liquidatietarief en de integrale proceskostenvergoeding toe te wijzen. Uit de voorafgaande correspondentie tussen partijen en uit de conclusie van antwoord volgt dat Stored Data Mercuur er meermalen van heeft proberen te overtuigen dat zij nooit diensten heeft afgenomen van Datahouse Capelle en dat dit evenmin het geval was ten aanzien van de thans niet gedagvaarde ondernemingen TripartZ Holding en TripartZ B.V. Toch heeft Mercuur de vordering – zonder enige deugdelijke toelichting – gehandhaafd. Daarmee moet het ervoor gehouden worden dat Mercuur Stored Data tegen beter weten in en geheel onnodig op kosten heeft gejaagd.

Gelet op het voorgaande worden de kosten aan de zijde van Stored Data, waarvan de gestelde hoogte niet is betwist, begroot op:

- griffierecht 1.836,00

- salaris advocaat 6.901,25

Totaal € 8.737,25

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt Mercuur in de proceskosten, aan de zijde van Stored Data tot op heden begroot op € 8.737,25,

5.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.C.M. van Mierlo en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2014.1

1 type: 934 coll: