Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8867

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
24-04-2013
Datum publicatie
26-04-2013
Zaaknummer
585898 - CV EXPL 12-16572
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ktr; Huurzaak, ontbinding ontruiming afgewezen op grond van persoonlijke omstandigheden. Bovendien is verhuurder te snel tot dagvaarden overgegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Haarlem

zaak/rolnr.: 585898 \ CV EXPL 12-16572

datum uitspraak: 24 april 2013

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

de stichting Elan Wonen

te Haarlem

eisende partij

hierna te noemen Elan Wonen

gemachtigde mr. O.J. Boeder

tegen

1. [gedaagde]

te [adres]

hierna te noemen: [eiser]

gedaagde partij

gemachtigde I. Uljee

2. [gedaagde]

te [adres]

hierna te noemen [gedaagde]

gedaagde partij

gemachtigde I. Uljee

3. Ilse Uljee, in haar hoedanigheid van bewindvoerder van [gedaagde] en [gedaagde]

te Heerhugowaard,

hierna te noemen: de bewindvoerder

gedaagde partij

procederende in persoon

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 december 2012, met producties,

- de conclusie van antwoord van de bewindvoerder,

- het door de kantonrechter tussen partijen gewezen en op 13 februari 2013 uitgesproken tussenvonnis,

- de aantekeningen van de griffier van de ingevolge dat vonnis op 25 maart 2013 gehouden comparitie van partijen en de met het oog op die zitting door de gemachtigde van Elan Wonen aan de kantonrechter en de wederpartij gezonden producties.

Hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, zijn [gedaagde] en de bewindvoerder niet op de zitting van 25 maart 2013 verschenen.

De feiten

a. Elan Wonen verhuurt aan [eiser] en [gedaagde] de woning aan het adres [adres] te [adres], hierna: de woning.

b. De huidige huurprijs bedraagt € 396,97 per maand.

c. [eiser] en [gedaagde] hebben een achterstand in de huurbetalingen laten ontstaan.

d. Bij beschikking van deze rechtbank van 3 mei 2012 zijn de goederen die toebehoren aan [eiser] en [gedaagde] onder bewind gesteld met benoeming van I. Uljee, h.o.d.n. Isle Uljee Bewindvoering tot bewindvoerder.

e. Bij vonnis van 23 mei 2012 zijn [eiser] en [gedaagde] veroordeeld tot betaling van de toen tot mei 2012 bestaande huurachterstand, vermeerderd met rente en kosten.

f. [eiser] is op 8 januari 2013 overleden.

g. De huidige achterstand betreft de maanden mei 2012 en juni 2012 tot een bedrag van € 776,40.

h. Vanaf de maand juli 2012 worden de huurpenningen via de bewindvoerder aan Elan Wonen voldaan.

i. Bij brief van 27 september 2012 heeft de gemachtigde van Elan Wonen het volgende aan [gedaagde] geschreven:

“Hierbij treft u een specificatie van de vordering van cliënt aan, waaruit blijkt dat de destijds bestaande huurachterstand met rente en kosten is betaald, doch dat nieuwe achterstand is ontstaan ad € 1.349,37 overeenkomstig de specificatie.

(…)”

j. Per e-mail bericht van 18 oktober 2012 heeft de bewindvoerder het volgende aan de gemachtigde van Elan Wonen geschreven:

“Wilt u mij uw schrijven van 27 september 2012 nader verklaren?

U geeft aan dat de achterstand is betaald en dat er een nieuwe schuld is ontstaan. Sinds 1 juli wordt elke eerste van de maand de huidige huur overgemaakt. Hoe kan er dan een nieuwe schuld ontstaan?”

k. (De gemachtigde van) Elan Wonen heeft niet gereageerd op het onder j. vermelde verzoek van de bewindvoerder van 18 oktober 2012.

De vordering

Elan Wonen vordert, onder intrekking van de vordering tegen [eiser] en na wijziging van de eis, dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de huurovereenkomst tussen partijen zal ontbinden, met veroordeling van [gedaagde] om de woning met alle zich daarin van hunnentwege bevindende personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van Elan Wonen niet zijn, te verlaten en te ontruimen en met overgifte der sleutels en hetgeen daartoe verder behoort ter algehele en vrije beschikking van Elan Wonen te stellen.

2. [gedaagde] zal veroordelen om aan Elan Wonen te betalen € 965,08 vermeerderd met een € 396,97 per maand althans het periodieke bedrag dat naar wettelijke bepalingen als huurprijs geldt voor de woning, of een gedeelte daarvan, waarin [gedaagde] de woning sedert 1 januari 2013 in gebruik heeft gehad of nog mocht houden, rente en kosten rechtens;

3. de bewindvoerder zal veroordelen om de gevorderde ontruiming te gehengen en te gedogen.

Elan Wonen heeft het volgende aan de vordering ten grondslag gelegd:

[eiser] en [gedaagde] zijn in gebreke gebleven met de regelmatige betaling van de huurtermijnen. Tot 1 november 2012 bedroeg de achterstand in de huurbetalingen € 776,40.

[eiser] en [gedaagde] zijn reeds eerder tot betaling van een destijds bestaande huurachterstand veroordeeld.

Het verzuim is van zodanig ernstige aard dat Elan Wonen gerechtigd is ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning en schadevergoeding te vorderen.

Door ondanks aanmaning met betaling in gebreke te blijven, hebben [eiser] en [gedaagde] Elan Wonen genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Elan Wonen heeft daardoor vermogensschade geleden, bestaande uit de buitengerechtelijke incassokosten ten belope van € 181,50. [gedaagde] dient deze kosten ingevolge de algemene betalingsvoorwaarden dan wel ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c BW aan Elan Wonen te voldoen.

Voorts is [gedaagde] de wettelijke rente verschuldigd geworden. Deze rente bedraagt € 7,18.

Het verweer

[gedaagde] en de bewindvoerder hebben de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.

De beoordeling

1. Tussen partijen staat vast dat de huur vanaf 1 juli 2012 tijdig wordt voldaan. Hoewel ook, als onvoldoende weersproken, vaststaat dat de huur over de maanden mei 2012 en juni 2012 nog niet is voldaan, is de kantonrechter van oordeel dat deze achterstand, mede gelet op de huidige persoonlijke omstandigheden van [gedaagde] na het overlijden van [eiser], geen ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning door [gedaagde] rechtvaardigt. De kantonrechter overweegt daartoe het volgende.

2. Niet in geschil is dat [gedaagde] eerder bij vonnis is veroordeeld wegens een bestaande huurachterstand. De kantonrechter constateert echter een tegenstrijdigheid in de stellingen van Elan Wonen. Enerzijds schrijft haar gemachtigde op 27 september 2012 aan [gedaagde] dat “de destijds bestaande huurachterstand met rente en kosten is betaald”, maar anderzijds stelt zij zich op het standpunt dat na de eerdere veroordeling nog een schuld openstaat. Het had naar het oordeel van de kantonrechter op de weg van Elan Wonen gelegen om in contact te treden met de bewindvoerder over de betaling van een eventueel nog openstaand bedrag. Voorts had (de gemachtigde van) Elan Wonen duidelijkheid moeten verschaffen aan de bewindvoerder over de brief van 27 september 2012. Nu dit alles niet is gebeurd, is de kantonrechter van oordeel dat Elan Wonen te snel tot dagvaarding is overgegaan voor de nog twee openstaande maanden mei 2012 en juni 2012 waarvan de bewindvoerder niet op de hoogte was.

3. Op grond van het vorenstaande zal daarom slechts de vordering tot betaling van € 776,40, zijnde de huur over de maanden mei 2012 en juni 2012, worden toegewezen.

4. De wettelijke rente over dat bedrag zal worden toegewezen, omdat [gedaagde] in verzuim is gebleven met de betaling daarvan.

5. Op grond van het vorenstaande zullen de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden afgewezen.

6. Nu de vorderingen tot ontbinding en ontruiming worden afgewezen, zal ook de vordering tegen de bewindvoerder moeten worden afgewezen.

7. Partijen worden over en weer in het ongelijk gesteld. Daarom zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd.

Beslissing

De kantonrechter:

Verstaat dat de vordering tegen [eiser] is ingetrokken.

Veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Elan Wonen te betalen € 776,40, te vermeerderen met de wettelijke rente berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van de onderscheiden huurtermijnen tot aan de dag der algehele voldoening.

Verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde uitspraakdatum.

Coll.