Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:9714

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
02-10-2013
Datum publicatie
30-12-2013
Zaaknummer
C-15-200698 - HA ZA 13-84
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Revindicatie. Eiser vordert teruggave van zijn motorboot op grond van zijn eigendomsrecht. Gedaagde stelt dat tussen partijen een pandovereenkomst tot stand is gekomen en dat hij niet gehouden is de motorboot terug te geven. De rechtbank overweegt dat de door gedaagde overgelegde overeenkomst, die niet is ondertekend door eiser maar door een derde, niet kan dienen als bewijs van de stelling dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. De door eiser gevorderde verklaring voor recht dat hij eigenaar is van de motorboot, wordt wegens gebrek aan belang afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/200698 / HA ZA 13-84

Vonnis van 2 oktober 2013

in de zaak van

[eiser] ,

wonende te [woonplaats 1],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

advocaat mr. J.R.L. van Gasteren,

tegen

1. de vennootschap onder firma

USED PRODUCTS AMSTERDAM V.O.F.,

kantoorhoudende te Amsterdam,

2. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats 2],

3. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats 2],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. F. van der Meij.

Partijen zullen hierna [eiser], (gedaagden gezamenlijk) Used Products c.s. en afzonderlijk (gedaagde sub 1) Used Products en (gedaagde sub 2) [gedaagde 1] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 24 april 2013

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 15 augustus 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser] is eigenaar van een polyester motorjacht type Fairline Corniche 31 met registratienummer [registratienummer] (hierna: de motorboot).

2.2.

Omstreeks eind maart 2012 heeft [eiser] zijn motorboot uitgeleend aan een kennis, [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]). [betrokkene 1] zou enkele maanden met de motorboot van [eiser] met vakantie gaan.

2.3.

Op 14 juli 2012 heeft [eiser] geconstateerd dat zijn motorboot via Marktplaats te koop werd aangeboden door ene ‘[betrokkene 2]’. [betrokkene 2] is een medewerker van Used Products.

2.4.

Op 14 juli 2012 heeft [eiser] aangifte gedaan van verduistering c.q. oplichting. [eiser] heeft op 20 juli 2012 een nadere verklaring afgelegd ter aanvulling van zijn aangifte.

2.5.

Bij brief van 18 juli 2012 heeft de advocaat van Used Products c.s. zich gewend tot de Recherche politie in Spijkenisse. Daarin schrijft hij onder andere het volgende:

“(…) Cliënt deelt mij mee te hebben vernomen dat er aangifte jegens hem zou zijn gedaan door ene [eiser], die zich als eigenaar van een in pand gegeven boot presenteert. Cliënt is van oordeel dat mocht juist zijn dat er aangifte is gedaan er zonder twijfel sprake is van een valse aangifte.

In dat verband informeer ik u namens de heer [gedaagde 1] als volgt. Voorafgaand aan de in pand geving van de boot die op 5 april contractueel werd vastgelegd heeft ene [betrokkene 1] alias [eiser] telefonisch navraag gedaan naar de voorwaarden waaronder de betreffende boot tot zekerheid kon dienen bij het aangaan van een geldlening.

Partijen hebben vervolgens overeenstemming bereikt. De boot is door [betrokkene 1] alias [eiser] overgevaren van Spijkenisse naar de jachthaven te Amsterdam waar cliënt zijn zaken afhandeld.

Bij het aangaan van de pandovereenkomst heeft cliënt inzage gehad in de eigendomspapieren van de betreffende boot die ten name van [eiser] waren gesteld. Op grond daarvan is [eiser] klant nummer 79261 als contractspartner aangemerkt. Cliënt heeft aan Rob [eiser]/Peter Kempers na ondertekening van de pandrechtovereenkomst bedrag ad € 25.000,- voldaan. [eiser] heeft eigendomspapieren behorend bij de boot met instemming van cliënt onder zich gehouden omdat hij te kennen gaf binnen de overeengekomen termijn de schuld ad €  28.500,- prompt en binnen de termijn zou hebben afgelost.

Zoals inmiddels duidelijk is geworden is [eiser] toerekenbaar tekortgeschoten bij de nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Gemakshalve verwijs ik u naar de door beide partijen ondertekende pandrechtovereenkomst. Aangezien de voorwaarden voor terugkoop niet zijn vervuld heeft cliënt uiteindelijk de uit hoofde van het pandrecht verkregen zekerheid te koop aangeboden.

Vervolgens heeft [eiser] zich telefonisch bij mijn cliënt gemeld met de mededeling dat hij aangifte had gedaan jegens [gedaagde 1] op grond van door hem gepleegde strafbare feiten.

Gelet op deze ontwikkeling heeft cliënt de uitwinning van het pandrecht ondanks de wanprestatie aan de zijde van [eiser] vooralsnog opgeschort.

Cliënt is bereid om de in de overeenkomst opgenomen terugkoopbepalingen alsnog van toepassing te doen zijn in deze zaak voor de duur van 15 dagen na heden. [eiser] alias [betrokkene 1] dient als schuldenaar binnen de gegeven termijn het overeengekomen bedrag ad € 30.000 aan cliënt te hebben voldaan bij gebreke waarvan cliënt het pandrecht zal effectueren teneinde zijn vorderingen te incasseren. (…)”

2.6.

Aan de brief van de advocaat van Used Products c.s. zat als bijlage een document met de volgende tekst gehecht:

Cliënt: [betrokkene 1] (klantnummer: [klantnummer])

Geboortedatum: [geboortedatum]

Legitimatienummer: 00

Medewerker: [betrokkene 3] (UP Lutjebroek)

Datum: 5 april 2012

Terugkoopnummer: 984489

artikelnr.

serienr.

aantal

artikel

prijs

totaal

456354

d

1x

fairline corniche 31 [registratienummer] (locatie: jachthaven nauerna)

€25000.00

€25000.00

Verlengen / Ophalen voor 3 mei 2012. Terugkoopbedrag: € 28500.00 Verlengbedrag: € 3500.00

Totaal

€ 25000.00

TERUGKOOP VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Used Products hierna te noemen UP verleent hiermee aan bovengenoemde cliënt een terugkoop mogelijkheid, voor de aan UP verkochte goederen, tegen betaling van het terugkoopbedrag, mits dit binnen de vastgestelde periode (28 dagen) van de overeenkomst plaats vindt, waarbij onderstaande bepalingen van toepassing zijn.

Cliënt is minimaal 18 jaar en volledig beschikkingsbevoegd m.b.t.de roerende zaken.

De roerende zaken zijn door de cliënt in eigendom overgedragen aan UP.

Het terugkoopbedrag is het door de cliënt ontvangen bedrag vermeerderd met de opslag kosten (bewaarloon).

De terugkoopmogelijkheid vervalt na het verstrijken van de terugkoopperiode, waarmee deze overeenkomst wegens rechtswege wordt beëindigd (terugkoopmogelijkheid maximaal 28 dagen).

De terugkoopmogelijkheid is d.m.v. betaling van de opslagkosten maandelijks doorlopend te verlengen. Telefonisch verlengen van een terugkoop is niet mogelijk.

Indien UP met vervreemding wordt geconfronteerd maakt cliënt zich schuldig aan verduistering en zal terstond aangifte worden gedaan bij politie - justitie.

De cliënt dient zich ten alle tijden met een geldig document te legitimeren.

Hierbij verklaart klant dat de software op deze computerapparatuur legaal is, en dat deze niet illegaal is geïnstalleerd.

UP is nimmer aansprakelijk voor schade aan, of op enigerlei wijze verloren gaan van de opgeslagen goederen, tenzij beschadigingen of het verloren gaan van de opgeslagen goederen te wijten is aan opzet of grove schuld van UP. In dat geval is de maximale aansprakelijkheid, het in dit contract opgenomen verkoopbedrag.

Verkoper (cliënt): …………… Used Products: ………… (…)”

De overeenkomst is op de stippellijnen ondertekend.

2.7.

Used Products c.s. houdt de motorboot thans onder zich.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

[eiser] vordert  samengevat - te verklaren voor recht dat hij eigenaar is van het polyester motorjacht type Fairline Corniche 31 met registratienummer [registratienummer] en gedaagden hoofdelijk te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis de motorboot in goede staat en inclusief alle aan- en toebehoren aan [eiser] terug te geven, een en ander op straffe van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van de procedure.

3.2.

[eiser] legt hieraan ten grondslag dat hij eigenaar van de motorboot is.

3.3.

Used Products c.s. voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Used Products c.s. vordert  samengevat - te verklaren voor recht dat [eiser] heeft te gehengen en te gedogen dat Used Products c.s. op grond van haar pandrechten en uit hoofde van haar retentierecht de motorboot die zij onder zich houdt mag uitwinnen door verkoop aan derden.

3.6.

Used Products c.s. legt hieraan ten grondslag dat [eiser] tekort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten pandovereenkomst, zodat Used Products c.s. tot uitwinning van haar pandrecht mag overgaan.

3.7.

[eiser] voert verweer.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie zullen deze gezamenlijk worden behandeld.

4.2.

[eiser] heeft aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat hij eigenaar is van de motorboot. Als eigenaar van de motorboot is hij bevoegd deze op te eisen, aangezien Used Products c.s. deze onbevoegd onder zich houdt.

4.3.

Used Products c.s. heeft niet betwist dat [eiser] eigenaar is van de motorboot, maar heeft daartegenover aangevoerd dat er tussen haar en [eiser] op 5 april 2012 een overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij [eiser] de motorboot aan Used Products c.s. heeft verpand. [gedaagde 1] is eind maart 2012 telefonisch benaderd door [betrokkene 1] die vertelde dat hij de motorboot wilde verpanden. [gedaagde 1] heeft aan [betrokkene 1] naar het registratienummer van de motorboot gevraagd en heeft gecontroleerd of het een gestolen boot betrof. Dat was niet het geval. Volgens Used Products c.s. heeft op 5 april 2012 een ontmoeting plaatsgevonden tussen [betrokkene 1], [eiser] en [gedaagde 1] bij jachthaven Nauerna te Assendelft. [eiser] heeft de papieren van de boot en zijn rijbewijs aan [gedaagde 1] getoond, waarna de onder 2.6 genoemde overeenkomst door [betrokkene 1] is ondertekend. [eiser] heeft de papieren van de boot onder zich gehouden, omdat de boot op korte termijn weer zou worden opgehaald. Used Products c.s. heeft € 25.000,- aan [eiser] en [betrokkene 1] overhandigd, waarna [eiser] en [betrokkene 1] zijn vertrokken, aldus Used Products c.s. De tussen partijen gesloten overeenkomst bepaalt dat indien de motorboot niet na een maand wordt opgehaald, deze door Used Products c.s. mag worden (door)verkocht. Nu [eiser] de motorboot niet binnen de gestelde termijn heeft opgehaald is de zaak vrijgegeven en mag Used Products c.s. tot verkoop van de motorboot overgaan, aldus Used Products c.s.

4.4.

[eiser] heeft betwist dat er tussen hem en Used Products c.s. op 5 april 2012 een overeenkomst tot stand is gekomen. [eiser] stelt nooit samen met [betrokkene 1] en [gedaagde 1] bij de jachthaven Nauerna te zijn geweest. Het is dus niet mogelijk dat Used Products c.s. het rijbewijs van [eiser] of de papieren van de motorboot heeft ingezien; [eiser] heeft deze documenten altijd onder zich gehad. De handtekening op de overeenkomst van 5 april 2012 is bovendien niet afkomstig van [eiser]. [eiser] heeft ook nooit € 25.000,- van Used Products c.s. ontvangen

4.5.

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen is niet in geschil dat [eiser] (nog altijd) eigenaar is van de motorboot. Partijen twisten echter over de vraag of er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen waarbij [eiser] zijn motorboot heeft verpand aan Used Products c.s. Nu Used Products c.s. zich beroept op de rechtsgevolgen uit deze overeenkomst, rust op hem op grond van artikel 150 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de bewijslast van deze stelling.

4.6.

Used Products c.s. heeft aangevoerd dat [eiser] in aanwezigheid van [betrokkene 1] met Used Products c.s. (in de persoon van [gedaagde 1]) de gestelde overeenkomst heeft gesloten. [eiser] heeft een en ander gemotiveerd betwist. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft Used Products c.s. verwezen naar de ondertekende overeenkomst van 5 april 2012. [eiser] heeft betwist dat de handtekening op de overeenkomst van hem afkomstig is. Used Products c.s. heeft zich in haar conclusie van antwoord op het standpunt gesteld dat de overeenkomst door [betrokkene 1] is ondertekend. Ter comparitie heeft Used Products c.s. deze stelling herhaald. Op grond hiervan gaat de rechtbank ervan uit dat de overeenkomst niet door [eiser] is ondertekend. De overeenkomst kan dan ook niet dienen als bewijs van de stelling van Used Products c.s. dat tussen haar en [eiser] de gestelde overeenkomst is gesloten. De rechtbank acht het bovendien opvallend dat de geboortedatum en het legitimatienummer van [eiser] niet op de overeenkomst zijn ingevuld, terwijl Used Products c.s. heeft gesteld het rijbewijs van [eiser] - voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst - te hebben ingezien en bovendien in de overeenkomst is bepaald dat de cliënt zich altijd met een geldig legitimatiebewijs moet legitimeren. Een en ander geeft te denken en roept twijfel op over de juistheid van de stelling van Used Products c.s. dat [eiser] op 5 april 2012 (al dan niet samen met [betrokkene 1]) in de jachthaven Nauerna is geweest. De verklaring van [gedaagde 1] ter comparitie dat hij in de jachthaven niet over een computer beschikte om ‘de zaak een beetje knap in te vullen’, maakt dit niet anders. Daar komt bij dat [eiser] ter zitting de sleutels van de motorboot heeft getoond, die nog altijd in zijn bezit zijn, en dat [eiser] daarbij onweersproken heeft gesteld dat de sleutels waarover Used Products c.s. beschikt de reservesleutels zijn die [eiser] destijds aan [betrokkene 1] had meegegeven. Ook deze omstandigheid lijkt erop te wijzen dat niet [eiser], maar mogelijk [betrokkene 1] de overeenkomst met Used Products c.s is aangegaan.

Nu Used Products c.s. geen andere feiten en omstandigheden heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar stellingen en zij overigens ook geen bewijsaanbod heeft gedaan, zal de rechtbank het verweer van Used Products c.s. verwerpen.

4.7.

Hetgeen hiervoor is overwogen leidt de rechtbank tot de conclusie dat Used Products c.s. de motorboot thans onbevoegd onder zich houdt en dat [eiser] de motorboot op grond van zijn eigendomsrecht kan terugvorderen. De conventionele vordering tot afgifte van de motorboot zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd als nagemeld. Nu tussen partijen niet in geschil is dat [eiser] eigenaar is van de motorboot, heeft [eiser] geen belang bij de gevorderde verklaring voor recht en zal de rechtbank deze afwijzen.

4.8.

Used Products c.s. zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De door Used Products c.s. te vergoeden kosten aan de zijde van [eiser] worden tot op heden begroot op:

- dagvaarding €  103,29

- griffierecht 274,00

- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal €  1.281,29

4.9.

De vorderingen in reconventie zullen, gelet op hetgeen in conventie is overwogen, worden afgewezen.

4.10.

Used Products c.s. zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De door Used Products c.s. te vergoeden kosten aan de zijde van [eiser] worden tot op heden begroot op € 226,00 (salaris advocaat 1,0 punten × 0,5 factor × tarief € 452,00).

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt Used Products c.s. hoofdelijk om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het polyester motorjacht type Fairline Corniche 31 met registratienummer [registratienummer] in goede staat en inclusief alle aan- en toebehoren aan [eiser] terug te geven,

5.2.

veroordeelt Used Products c.s. hoofdelijk om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,

5.3.

veroordeelt Used Products c.s. hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.281,29,

5.4.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt Used Products c.s. hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 226,00,

5.8.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Jochem en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2013.1

1 type: coll: