Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:9055

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
02-05-2013
Datum publicatie
01-10-2013
Zaaknummer
585629 CV EXPL 12-9981
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Verbintenissenrecht. Overeenkomst van geldlening. Advocaat leent € 20.000 van een vriendin, waarna partijen een afspraak maken over de terugbetaling. De vriendin bevestigt per email de afspraak van afbetalen in maandelijkse termijnen van minimaal € 1.000 + € 4.000 rente. De advocaat protesteert niet en gaat (heel onregelmatig) afbetalen. Later betwist hij de renteafspraak en laat hij weten geen rente te zullen betalen.. Als de vriending vervolgens in rechte betaling ineens van restantlening + rente eist, stelt advocaat dat de renteafspraak wordt betwist en dat de vordering overigens niet opeisbaar is. Ktr: door niet aanstonds tegen de door de vriendin per email bevestigde afspraak te protesteren en te gaan betalen erkende de advocaat ook de renteafspraak. Omdat hij vervolgens de afbetalingsregeling niet stipt nakwam en bovendien de renteafspraak ging betwisten, moest de vriendin er vanuit gaan dat de advocaat zijn verplichtingen niet zou nakomen, waardoor de vordering ineens opeisbaar werd (art. 6.80 BW).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2014/7
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Sectie kanton – locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 585629 / CV EXPL 12-9981

datum uitspraak: 2 mei 2013 (bij vervroeging)

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

In de zaak van

Angelo B.V.

te Purmerend

eisende partij

hierna te noemen Angelo BV

gemachtigde P.M. Tetteroo

tegen

mr. [naam]

te Edam

gedaagde partij

hierna te noemen Mr. [X]

procedeert in persoon.

De procedure

Angelo BV heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen Mr. [X].

Hierop heeft Mr. [X] geantwoord.

Vervolgens zijn partijen ter terechtzitting verschenen voor het geven van inlichtingen en voor een mogelijke schikking. Daarvan zijn door de griffier aantekeningen gemaakt die zo nodig in de vorm van een proces-verbaal worden uitgewerkt.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De inhoud van alle processtukken, waaronder begrepen de mogelijk door partijen overgelegde producties, wordt als hier overgenomen beschouwd.

De vordering

Angelo BV vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Mr. [X] zal veroordelen aan Angelo BV te betalen een bedrag van € 18.000 aan hoofdsom met overeengekomen rente, vermeerderd met € 955 wegens (zoals de kantonrechter begrijpt: buitengerechtelijke) kosten en met veroordeling van Mr. [X] in de proceskosten.

De vordering is kort gezegd hierop gegrond, dat Angelo BV in 2009 een lening aan Mr. [X] heeft verstrekt van € 20.000 te vermeerderen met € 4.000 aan overeengekomen rente, waarop tot op heden slechts € 6.000 is afgelost.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering. Daarop wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

De feiten

In deze procedure zijn de volgende feiten voldoende komen vast te staan omdat deze niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist zijn gebleven.

1.

In of omstreeks 12 augustus 2009 heeft Angelo BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw[Y], aan Mr. [X] een lening verstrekt van € 20.000. Mr. [X] onderhield toen een affectieve relatie met genoemde [mevrouw Y].

2.

Medio 2012 zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan over terugbetaling van die lening. Op 30 juli 2012 heeft [mevrouw Y] aan Mr. [X] (per e-mailbericht) zakelijk weergegeven laten weten, dat was afgesproken dat Mr. [X] vanaf juli 2012 (in elk geval) elke maand € 1.000 zou terugbetalen (liefst meer, niet minder), totdat in totaal € 24.000 was afbetaald, waarvan € 4.000 rente.

3.

Mr. [X] heeft de hiervoor onder 2. bedoelde afspraak niet bevestigd maar heeft op 27 april 2012 wel € 2.000 overgemaakt, op 25 juni € 1.000, op 15 augustus € 1.000, op 17 september € 2.000, op 24 september € 1.000 en op 27 november € 2.000: in totaal dus € 9.000. Daarbij is telkens als betalingsomschrijving vermeld: terugbetaling lening.

De beoordeling van het geschil

Partijen verschillen om te beginnen van mening over de vraag, wat er tussen hen is afgesproken over de terugbetaling van de lening en over de rente.

Angelo BV houdt het erop, dat oorspronkelijk terugbetaling binnen 2 weken was overeengekomen, maar dat medio 2012 de nadere afspraak is gemaakt, zoals hiervoor onder 2. omschreven. Mr. [X] zou dus gaan afbetalen met minimaal € 1.000 per maand en zou bovendien € 4.000 rente betalen. Mr. [X] erkent de afbetalingsregeling, maar betwist de renteafspraak.

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Door niet onmiddellijk te protesteren tegen de inhoud van het hiervoor onder 2. weergegeven e-mailbericht van 30 juli 2012 en vervolgens zonder enig kenbaar voorbehoud over te gaan tot de daarin verwoorde afbetaling, moet het ervoor worden gehouden dat Mr. [X], die advocaat is en geacht moet worden te hebben begrepen wat de juridische gevolgen daarvan waren, heeft erkend dat die afspraak in genoemd e-mailbericht juist is weergegeven, althans dat hij die afspraak stilzwijgend heeft bevestigd. Dat betekent dat Mr. [X] verplicht was om maandelijks minimaal € 1.000 af te lossen totdat lening + rente waren afbetaald.

Uit het hiervoor onder 3. weergegeven betalingsoverzicht volgt reeds, dat Mr. [X] zich niet aan die afspraak heeft gehouden, doordat hij ondanks herhaalde aanmaning niet maandelijks betaalde. Hij betaalde kennelijk zoals het hem uitkwam, wat nu juist niet was afgesproken. Sinds november 2012 is zelfs helemaal niets meer betaald. Zoals nog is gebleken, heeft Angelo BV herhaaldelijk duidelijk laten blijken daar geen genoegen mee te nemen. Daartoe had zij bovendien alle reden, omdat Mr. [X] had laten weten de rente niet te zullen betalen, welke rente toch een integraal onderdeel uitmaakte van de hele afspraak. Daaruit moest Angelo BV wel afleiden dat Mr. [X] niet van plan was om (volledig) aan de gemaakte afspraak te voldoen. Op de voet van het bepaalde in artikel 6.80 van het Burgerlijk Wetboek was Angelo BV gerechtigd de resterende schuld plus rente ineens op te eisen, zoals zij heeft gedaan. Mr. [X] kon dat rechtsgevolg niet afwenden door eind november 2012 alsnog een betaling te doen.

Partijen blijken verder verdeeld over de vraag, hoeveel Mr. [X] inmiddels heeft terugbetaald. Mr. [X] houdt het erop dat in totaal € 9.000 is terugbetaald, maar volgens Angelo BV is slechts € 6.000 terugbetaald, omdat € 3.000 betrekking heeft op een andere schuld van Mr. [X], te weten het haar toekomende geldsbedrag uit hoofde van een arrest van het gerechtshof te Amsterdam gewezen in de zaak van de commanditaire vennootschap [naam vennootschap] en [mevrouw Y] tegen [naam vennootschap].

Daarover wordt als volgt geoordeeld.

Volgens artikel 6.43 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt de toerekening van een betaling op de verbintenis die de schuldenaar aanwijst. Als er dus al sprake was van meerdere schulden van Mr. [X] aan Angelo BV, dan strekten de hiervoor bedoelde betalingen blijkens de duidelijke vermelding op de overschrijving telkens ter aflossing van de in deze procedure bedoelde lening.

Daaruit volgt dat rechtens € 9.000 op de lening en de overeengekomen rente is afgelost, zodat nog € 15.000 moet worden betaald.

Tegen de gevorderde buitengerechtelijke kosten is geen zelfstandig verweer gevoerd, zodat ook die worden toegewezen.

Nu Mr. [X] grotendeels in het ongelijk wordt gesteld, moet hij de proceskosten betalen..

Beslissing

Mr. [X] wordt veroordeeld om aan Angelo BV te betalen een bedrag van € 15.000 .

Mr. [X] wordt veroordeeld in de proceskosten, die aan de kant van Angelo BV tot op heden worden begroot op € 1.552,27 waarvan € 600,-- wegens salaris van de gemachtigde.

Dit vonnis wordt uitvoerbaar verklaard bij voorraad.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en bij vervroeging uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 mei 2013, in tegenwoordigheid van de griffier.