Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBNHO:2013:3732

Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
26-04-2013
Datum publicatie
01-10-2013
Zaaknummer
433258 EJ VERZ 13-17
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Sushi-restaurant moet handelsnaam wijzigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling Privaatrecht

Sectie Kanton - locatie Hoorn

Zaaknr/repnr.: 433258 \ EJ VERZ 13-17

Uitspraakdatum: 26 april 2013

Beschikking in de zaak van

1.

de vennootschap onder firma [M], gevestigd en kantoorhoudende te [adres verz. 1];

2.

[naam verz. 2] , vennoot van verzoekster sub 1, wonende te [adres verz. 2];

3.

[naam verz. 3] , vennoot van verzoekster sub 1, wonende te [naam verz. 3];

verzoekende partij

verder ook te noemen: verzoekers

gemachtigde: mr. M.A.M. Euverman, advocaat te Amsterdam

tegen

1.

de commanditaire vennootschap [X], gevestigd te [adres verw. 1];

2.

[naam verw. 2] , wonende te [adres verw. 2];

verwerende partij

verder ook te noemen: verweerders

gemachtigde: mr. H.C. Koetzier, advocaat te Heemskerk.

Het procesverloop:

Verzoekers hebben op 7 maart 2013 een verzoekschrift met producties ingediend.

Daar hebben verweerders op gereageerd bij verweerschrift met producties.

De mondelinge behandeling heeft in deze plaatsgevonden op 12 april 2013. Bij die gelegenheid is verzoeker sub 2 namens verzoekers verschenen, bijgestaan door mr. M.A.M. Euverman. Namens verweerders is verweerster sub 2 verschenen, vergezeld van haar partner [Z] en bijgestaan door mr. H.C. Koetzier. Namens verzoekers zijn ter zitting pleitaantekeningen overgelegd.

Na afloop van de mondelinge behandeling is heden uitspraak bepaald.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.

De uitgangspunten

1.

Verzoekers voeren sinds in ieder geval 2002 een onderneming onder de handelsnaam “[m]”. Deze onderneming drijft (thans) een sushi-restaurant onder de formule “all-you-can-eat”. De onderneming van verzoekers is gevestigd aan [straatnaam].

2.

Sinds 1 januari 2012 voeren verweerders een onderneming genaamd “[x]”. Deze onderneming drijft een Chinees en Japans restaurant, eveneens met de formule “all-you-can-eat” Deze onderneming is ook gevestigd in de binnenstad van [stad] en wel aan [straatnaam x].

3.

Bij brief d.d. 25 juli 2012 heeft (de toenmalige gemachtigde van) verzoekers verweerders meegedeeld dat verweerders onrechtmatig en in strijd met de Handelsnaamwet handelen door het voeren van de naam “[x]” en hen gesommeerd het gebruik van die naam te staken. Bij brief d.d. 2 augustus 2012 van de gemachtigde van verweerders, hebben verweerders betwist dat zij onrechtmatig dan wel in strijd met de Handelsnaamwet handelen.

Het geschil

4.

Verzoekers verzoeken bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beslissing, verweerders te gebieden het gebruik van de naam “[x]” te staken, althans zodanig te wijzigen:

  • -

    dat daarin niet voorkomt de lettergreep “ki”;

  • -

    dat deze niet begint met de letter “M”; en

  • -

    dat deze een ander aantal dan drie lettergrepen bevat;

binnen vijf dagen na betekening van deze beschikking, zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 500,00 voor iedere dag dat verweerders hieraan niet voldoen, kosten rechtens.

5.

Verzoekers voeren daartoe aan dat verweerders onrechtmatig en in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) handelen door het voeren van de naam “[x]”. De handelsnaam van verweerders en die van verzoekers komen dusdanig met elkaar overeen dat bij het publiek verwarring te duchten is en verzoekers hebben de oudere handelsnaam. Beide ondernemingen voeren een sushi-restaurant onder de formule “all-you-can-eat” en de onderneming van verweerders is gevestigd op 170 meter afstand van die van verzoekers. Gebleken is dat er bij het publiek verwarring is tussen de beide restaurants door hun handelsnaam. Hierdoor hebben verzoekers regelmatig meegemaakt dat klanten niet verschijnen omdat zij bij het verkeerde restaurant hebben gereserveerd of, andersom, personen verschijnen met de mededeling een tafel gereserveerd te hebben, waarna blijkt dat zij bij verweerders hebben gereserveerd. Ook gebeurt het dat bij een groep van enige omvang een deel van de groep bij het restaurant van verzoekers en een ander deel bij het restaurant van verweerders zit. Ook bij leveranciers is verwarring opgetreden. Het verschil tussen de handelsnamen is gering. Zij beginnen beide met de letter “M”, hebben beide drie lettergrepen en de laatste lettergreep is identiek. Slechts de tweede, derde en vierde letter van de handelsnamen verschillen.

6.

Het verweer strekt, primair, tot niet-ontvankelijkheid van verzoekers en, subsidiair, tot afwijzing van het verzoek. Daartoe voeren verweerders primair aan dat verzoekers het verzoek, in strijd met artikel 6 lid 3 Hnw, niet aan verweerders hebben betekend. Bovendien biedt artikel 6 Hnw slechts de mogelijkheid om te vorderen dat degene die de verboden handelsnaam voert, wordt veroordeeld daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de onrechtmatigheid daardoor wordt opgeheven. De vordering van verzoekers voldoet niet aan die omschrijving. Subsidiair voeren verweerders aan dat de beide handelsnamen niet zodanig overeenkomen dat bij het publiek verwarring te duchten is. Daarbij weegt mee dat verzoekers zich meer richten op afhaaldiensten. Het restaurantgedeelte van verzoekers is ook veel kleiner dan dat van verweerders. Verzoekers serveren uitsluitend sushi, terwijl verweerders daarnaast ook een grote hoeveelheid andere gerechten serveren. Dit blijkt ook uit de naam van het restaurant “[Sushi en Grill restaurant]”. Voor bezoekers zijn de restaurants gevestigd op duidelijk verschillende locaties, waardoor bezoekers zich niet zullen vergissen. De genoemde voorbeelden worden betwist en er is onvoldoende bewijs voor de stellingen van verweerders dat verwarring te duchten is. Beide partijen hanteren voor hun handelsnaam een exotisch klinkende lettercombinatie, welke associaties oproept of probeert op te roepen met de bedrijfsvoering van partijen. Dat is in de branche ook zeer gebruikelijk. Ook buiten de branche van partijen, komen gelijkende, althans overeenkomst vertonende handelsnamen voor. Dat leidt, zo blijkt uit de handelspraktijk en het feit dat die bedrijven naast elkaar bestaan, niet tot te duchten verwarring bij het publiek, althans tot toewijzing van een vordering op grond van de Handelsnaamwet. De door verzoekers voorgestelde wijzigingen in de handelsnaam gaan verder dan die welke krachtens de Handelsnaamwet toewijsbaar zijn. Immers, ze gaan verder dan het voorkomen van verwarring. Mocht het verzoek toch worden toegewezen, dan verzoeken verweerders hen een termijn van drie maanden te gunnen. Deze procedure leent zich niet voor het opleggen van een dwangsom.

De beoordeling

7.

De primair gevoerde formele verweren falen. Weliswaar dient een verzoekschrift krachtens artikel 6 lid 3 Hnw aan verweerders te worden betekend, hetgeen hier niet is gebeurd, maar verweerders zijn daardoor niet in hun belangen geschaad. Zij zijn immers in de procedure verschenen en hebben daarin verweer gevoerd. Dat het verzochte af zou wijken van hetgeen krachtens artikel 6 Hnw verzocht kan worden is, zo zal hierna blijken, niet het geval.

8.

Dan de inhoudelijke beoordeling. Artikel 5 Hnw verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met verzoekers is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen doordat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekers. Hierbij is het volgende doorslaggevend. Zowel verzoekers als verweerders voeren een restaurant waarbij op basis van een “all-you-can-eatformule” Japanse gerechten gegeten kunnen worden. De restaurants zijn op minder dan tweehonderd meter van elkaar in de binnenstad van Hoorn gevestigd. Beide handelsnamen zijn Japanse woorden met drie lettergrepen. Voor het gemiddelde publiek in Hoorn zullen de beide namen geen specifieke betekenis hebben. De woorden zijn ook niet beschrijvend. Het (gemiddelde) publiek zal derhalve geleid worden door de klanken van de woorden en hun ritme. Daarbij is van belang dat de beide handelsnamen bestaan uit drie lettergrepen. Beide beginnen zij met de letter “M”, eindigen zij met de lettergreep “ki” en bevatten zij een lettergreep die eindigt met de letter “a”. Wellicht zal bij een deel van het publiek geen verwarring bestaan, maar dat neemt niet weg dat bij een (ander) deel van het publiek wel verwarringgevaar te duchten is. Hetgeen verweerders daar verder tegen hebben aangevoerd, doet daar niet aan af.

9.

Verzoekers hebben belang bij hun verzoek, nu verweerders niet uit eigen beweging bereid zijn gebleken hun handelsnaam te wijzigen. De kantonrechter zal het verzoek van verzoekers dan ook toewijzen, in die zin dat verweerders de door hen gevoerde handelsnaam/-namen per 1 juni 2013 zodanig dienen te wijzigen dat deze niet begint of beginnen met de letter “M”, niet bestaat/bestaan uit drie lettergrepen en niet eindigt/eindigen met de letters “ki”. De te verbeuren dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

10.

Als de in het ongelijk te stellen partij, dienen verweerders de proceskosten te dragen. Daarbij worden verweerders ook veroordeeld tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt. 

De beslissing

De kantonrechter:

gebiedt verweerders om de handelsnaam “[x]” binnen 30 dagen na betekening van deze beschikking zodanig te wijzigen dat:

- deze niet begint met de letter “M”;

- deze niet bestaat uit drie lettergrepen; en

- deze niet eindigt met de letters “ki”,

zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van € 250,00 per dag voor iedere dag dat verweerders hiermee in gebreke blijven, met een maximum van € 50.000,00;

veroordeelt verweerders hoofdelijk, des dat de één betaalt, de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van de verzoekers begroot op de volgende bedragen:
griffierecht:  € 112,-,
salaris gemachtigde:  € 400,-,

en veroordeelt de verweerders, hoofdelijk als voormeld, tot betaling van € 100,- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk nakosten door verzoekers worden gemaakt;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 26 april 2013 in het openbaar uitgesproken.

De griffier

De kantonrechter